TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DİSİPLİN VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Ve Ödül Yönetmeliği

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından

    Resmi Gazete Tarihi : 22/04/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26147

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Banka memurları ile sözleşmeli personeline verilecek disiplin cezaları ile ödüllerin usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Banka memurları ile sözleşmeli personelini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Esas Mukavelesinin 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,

    b) Başkanlık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığını,

    c) Banka personeli: Memurlar ile sözleşmeli personeli,

    ç) Memur: Banka hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlere devamlı vazife görmek üzere atananları,

    d) Sözleşmeli personel: Banka kadrolarında memurlardan ayrı gösterilen ve süreli olarak çalıştırılmalarına gerek duyulan yerli ve yabancı uzmanlar ile Bankaca çalıştırılmasında yarar görülen diğer Banka personelini,

    e) Şube: Bankanın Şubelerini,

    f) Şube Yönetim Komitesi: Şube müdürü ile müdür yardımcılarından oluşan kurulu,

    g) Yönetim Komitesi: Banka Başkanı ile başkan yardımcılarından oluşan kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Hükümleri

    Disiplin cezalarının çeşitleri

    MADDE 5 - (1) Banka hizmetlerinin yürütülmesinde 1211 sayılı Kanun ve diğer mevzuat ile belirtilen görevleri yerine getirmeyenler ile yasaklanan eylem ve davranışlarda bulunan Banka personeline ihlalin niteliğine ve sonucun ağırlık derecesine göre aşağıda sayılan disiplin cezaları uygulanır:

    a) Uyarma,

    b) Kınama,

    c) Kademe ilerlemesinin kısa süreli durdurulması,

    ç) Kademe ilerlemesinin uzun süreli durdurulması,

    d) İşe son verme.

    (2) Cezayı gerektiren eylemlerin ve davranışların nitelikleri ve özellikleri göz önünde tutularak bu eylemler ve davranışlar için gerektiğinde bir derece ağır veya hafif ceza verilebilir.

    Uyarma cezası

    MADDE 6 - (1) Uyarma cezası; Banka personeline görevinde ve davranışlarında daha dikkatli ve özenli hareket etmesi gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

    (2) Uyarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar aşağıda gösterilmiştir:

    a) Görevinde kayıtsızlık ve dikkatsizlik göstermek,

    b) İzinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın göreve geç gelmeyi veya görevden erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,

    c) Çalışma saatlerinde izinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın görev mahallinden ayrılmak,

    ç) İş sahipleri ve görev nedeniyle gelenlerden başka kimselerle iş başında görüşmeyi alışkanlık haline getirmek,

    d) Vakara uymayan tutum veya davranışlarda bulunmak,

    e) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

    f) Amirlerinin uyarılarına rağmen, görevi ile ilgisi olmayan işler yapmak,

    g) Belirlenen kılık ve kıyafet esaslarına aykırı davranmak,

    ğ) Bankaca istenilen veya mevzuat çerçevesinde verilmesi gereken bilgi ve bildirimleri zamanında vermemek.

    Kınama cezası

    MADDE 7 - (1) Kınama cezası; Banka personeline görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

    (2) Kınama cezasını gerektiren eylem ve davranışlar aşağıda gösterilmiştir:

    a) İzinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın bir gün görevine gelmemek,

    b) Hizmet dışında, memuriyet sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu zedeleyecek nitelikte davranışlarda bulunmak,

    c) Görev başında amirlerine saygısızlık etmek,

    ç) Bankaya ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak,

    d) Bir işleme ait evrakı kasıt olmaksızın kaybetmek,

    e) İş arkadaşlarına, maiyetindeki Banka personeline ve iş sahiplerine karşı kırıcı veya saygısız davranışta bulunmak, çalışma düzen ve huzurunu bozmak,

    f) Görevini gereği gibi ve zamanında yapmamak, amirleri tarafından usule ve mevzuata uygun olarak verilen emirlere ve görevlere itiraz etmek,

    g) Görev gereği almış olduğu avansı süresinde kapatmamak,

    ğ) Usulsüz başvuruda veya şikayette bulunmak,

    h) Amirleri ve iş arkadaşları hakkında, küçültücü ve yalan haberler yaymak veya dedikodu yapmak,

    ı) Bir yıl içinde iki defa uyarma cezası aldığı halde, bu süre içinde aynı cezayı gerektirecek bir eylemde veya davranışta bulunmak.

    Kademe ilerlemesinin kısa süreli durdurulması cezası

    MADDE 8 - (1) Kademe ilerlemesinin kısa süreli durdurulması cezası; Banka personelinin bulunduğu kademede ilerlemesinin dört veya altı ay süre ile durdurulmasıdır.

    (2) Kademe ilerlemesinin kısa süreli durdurulması cezasını gerektiren eylem ve davranışlar aşağıda gösterilmiştir:

    a) İzinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın, kesintisiz iki-beş gün göreve gelmemek,

    b) Hizmet içinde memuriyet sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu zedeleyecek nitelikte davranışlarda bulunmak,

    c) Mevzuata uygun olarak verilen emirleri yerine getirmemek,

    ç) Görevlerini aksatmamak koşuluyla, üyesi olduğu kültürel, mesleki ve sosyal yardımla ilgili dernek ve vakıflarla, yapı ve tüketim kooperatiflerinde ücretsiz olarak alınan görevler ile kanun ve diğer mevzuat gereğince resmi göreve ilişkin olarak verilen işler hariç olmak üzere, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ticaretle uğraşmak, çalışma saatleri dışında da olsa gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir işinde ücretli veya ücretsiz olarak çalışmak,

    d) Bankadaki görevleri dolayısıyla edindiği bilgi birikimini kişisel yararı için kullanmak, bu bilgileri ilgililerin veya üçüncü kişilerin yararına ya da zararına kullanmak, Başkanlık onayı alınmak suretiyle eğitmen ve konuşmacı olarak katıldığı faaliyetler için ücret kabul etmek,

    e) Ödeme gücünün üzerinde borçlanmak, maiyetinden borç almak veya bu kişileri kefil göstermek,

    f) Bankaca T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına düzenlenen Devlet iç borçlanma senetleri ihalelerine katılmak ve birincil piyasadan alım yapmak,

    g) Görevleri dolayısıyla çıkar sağlamak, nezaket kurallarının gerektirdiği hediyeler hariç, iş ilişkisinde bulunduğu kimselerden doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye kabul etmek veya borç para istemek, Bankadaki görevi ile ilişkilendirilebilecek şekilde, Banka içindeki veya dışındaki herhangi bir kaynaktan ya da astlarından maddi veya maddi olmayan bir çıkar sağlamak,

    ğ) Sıfat ve görevleri dolayısıyla edindiği Bankaya veya Banka ile ilişkisi olan kişi ve kurumlara ait bilgileri ve sırları, Bankadan ayrılmış olsa dahi, kanunen yetkili kılınanlardan başkasına açıklamak,

    h) Bankaya ait belgeleri ilgili amirinin izni ve bilgisi olmaksızın görev yeri dışına çıkarmak,

    ı) Başkanlıkça yetki verilmedikçe, Banka ve görevleri ile ilgili olarak basına, haber ajanslarına, radyo veya televizyon kurumlarına, Banka dışındaki kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi ve demeç vermek veya açıklamada bulunmak,

    i) Bankanın gizli belgelerine dayanarak herhangi bir yayımda bulunmak, Başkanlık onayı alınmadıkça; görevleri dolayısıyla öğrendiği bilgilere dayanarak yayımda bulunmak, bankacılığı veya Bankayı ilgilendiren ve genel ekonomik politikaya ilişkin konularda kamuya açık konferans, seminer ve toplantılarda konuşmak, Banka personelinin kurduğu sosyal yardım kurumlarının yayınlarında görev almak,

    j) Yetkilerini görevlerinin sınırları dışında kullanmak, yetkilerini aşarak Bankayı bağlayıcı girişim, açıklama, taahhüt veya vaatte bulunmak,

    k) Banka hizmetlerini aksatacak eylem ve davranışlarda bulunmak, görevden topluca çekilmek, boykot ve direniş yapmak, görevlerini yavaşlatmak ve geciktirmek,

    l) Grev yapmak, bu yönde propaganda faaliyetinde bulunmak; herhangi bir greve ve grev teşebbüsüne katılmak, desteklemek veya teşvik etmek,

    m) Başkanlıkça izin verilmedikçe hakemlik yapmak,

    n) Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri görevin sona ermesine veya Bankaca istenmesine rağmen geri vermemek,

    o) Yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlerini tamamlamadan görevinden ayrılmak,

    ö) Yasaklanmış yayınları görev mahallinde bulundurmak,

    p) Görev mahallinde genel ahlak kurallarına uymamak, edep dışı davranışlarda bulunmak,

    r) Üç yıl içinde iki defa kınama cezası aldığı halde, bu süre içinde aynı cezayı gerektirecek bir eylemde veya davranışta bulunmak.

    Kademe ilerlemesinin uzun süreli durdurulması cezası

    MADDE 9 - (1) Kademe ilerlemesinin uzun süreli durdurulması cezası; Banka personelinin bulunduğu kademede ilerlemesinin oniki, onaltı veya yirmi ay süre ile durdurulmasıdır.

    (2) Kademe ilerlemesinin uzun süreli durdurulması cezasını gerektiren eylem ve davranışlar aşağıda gösterilmiştir:

    a) İzinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz altı-dokuz gün göreve gelmemek,

    b) Uyuşturucu kullanmak,

    c) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

    ç) Kumar oynamayı alışkanlık haline getirmek,

    d) Banka çalışanlarına veya iş sahiplerine küfretmek, küçük düşürücü hareketlerde bulunmak veya sözler sarfetmek, anılan şahısları alenen tehdit etmek,

    e) Küfürlü, tehdit edici ve küçük düşürücü sözleri yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla göndermek,

    f) Gerçeğe aykırı veya maksatlı ihbarlarda bulunmak,

    g) Bankaca istenilecek ya da mevzuat çerçevesinde verilmesi gereken bilgilerde ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak veya meydana gelen değişiklikleri kasten zamanında bildirmemek,

    ğ) Banka çalışanlarını zor duruma düşürmek veya kendi kusurunu örtmek amacı ile resmi bir belgeyi veya dosyayı gizlemek, tahrif etmek veya yok etmek,

    h) İzinli bulunduğu sürede Bankaca çeşitli nedenlerle görevine derhal dönmesi kendisine duyurulduğu halde, kabul edilebilir özrü bulunmaksızın göreve başlamamak,

    ı) Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek,

    i)Garezle veya özel amaçla gerçeğe aykırı sicil raporu veya performans değerlendirme formu doldurmak,

    j) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirlenen eylem ve davranışlar nedeniyle daha önce herhangi bir ceza aldığı halde, söz konusu hükümleri ihlal edici davranışta bulunmak,

    k) Üç yıl içinde iki defa kademe ilerlemesinin kısa süreli durdurulması cezası aldığı halde, bu süre içinde aynı cezayı gerektirecek bir eylemde veya davranışta bulunmak.

    İşe son verme cezası

    MADDE 10 - (1) İşe son verme cezası; Banka personelinin bir daha Bankada herhangi bir göreve atanmamak üzere ilişiğinin kesilmesidir.

    (2) İşe son verme cezasını gerektiren eylem ve davranışlar aşağıda gösterilmiştir:

    a) Başkanlıkça yetki verilen haller dışında, ekonomik kararların alınmasında Banka ve kamu yararı bakımından gizli kalması gerekli bilgileri ve belgeleri açıklamak veya başkalarına vermek,

    b) Memuriyet sıfatı ile bağdaşmayacak şekilde ahlak dışı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

    c) Daha önce kademe ilerlemesinin uzun süreli durdurulması cezası aldığı halde, aynı cezayı gerektirecek bir eylem veya davranışta bulunmak,

    ç) Uyuşturucu bulundurmak veya uyuşturucu kullanmayı alışkanlık haline getirmek,

    d) Görevi başına sarhoş gelmeyi alışkanlık haline getirmek,

    e) Kumar oynatmak,

    f) Savaş halinde, olağanüstü hallerde veya genel hayata etkili afetlere uğrayan yerlerde izinsiz görevden ayrılmak veya izinli iken göreve dönme emrine rağmen göreve başlamamak ya da yerine atananlar gelip işe başlamadan görev yerinden ayrılmamaları kendilerine tebliğ edildiği halde bu emre uymayarak görev yerini terketmek,

    g) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş cezalar hariç olmak üzere, mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6/10/1985 tarihli ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hapis cezasını gerektiren suçlar; affa uğramış veya ertelenmiş olsa bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas suçları ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, bilişim alanında suçlar ve vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmak,

    ğ) Banka çalışanlarına veya iş sahiplerine karşı müessir fiilde bulunmak,

    h) İzinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak yirmi iş günü göreve gelmemek,

    ı) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi ya da ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Bankanın herhangi bir yerine asmak ya da teşhir etmek,

    i) İşe girişte istenilen belgelerde tahrifat yaptığı veya işe girmesini engelleyici nitelikteki bir konuda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılmak,

    j) Üstlerinin veya iş arkadaşlarının şerefine ve namusuna dokunacak yalan beyanlarda veya bu şahısları lekelemek kastı ile şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve şikayetlerde bulunmak,

    k) Siyasi partilere üye olmak veya siyasi faaliyette bulunmak,

    l) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı eylemlerde bulunmak.

    Diğer disiplin ihlallerinde uygulanacak ceza

    MADDE 11 - (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde sayılmış olan eylem ve davranışlar dışında kalan disiplin ihlallerinde, ihlalin niteliğine ve sonucun ağırlık derecesine göre bu cezalardan biri uygulanabilir.

    Disiplin cezası nedeniyle yapılacak kesintiler

    MADDE 12 - (1) Disiplin cezası alan memurların ödenekleri ile sözleşmeli personelin ücretlerinden hangi oranda ve ne kadar süre ile kesinti yapılacağı Yönetim Komitesince belirlenir.

    (2) Öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri kadroların son kademesinde bulunan Banka personeline, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesi halinde bu ceza aylık, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı toplamından bir defaya mahsus olmak üzere yüzde elli oranında kesinti yapılmak suretiyle uygulanır.

    Disiplin hükümlerinin uygulanmasında amirlerin sorumluluğu

    MADDE 13 - (1) Maiyetinde çalışan Banka personelinin disiplin cezasını gerektiren eylemlerini veya davranışlarını öğrendikleri halde bu durumu amirine yazı ile bildirmeyenler hakkında, eylemin ve davranışın niteliğine ve sonucun ağırlık derecesine göre 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yazılı cezalardan biri uygulanabilir.

    Disiplin cezası vermeye yetkili organlar

    MADDE 14 - (1) Disiplin cezaları disiplin kurulu tarafından verilir.

    (2) Ancak, şubelerde, uyarma ve kınama cezası verme yetkisi şube yönetim komitelerine aittir.

    (3) Disiplin kurulu ve şube yönetim komitelerince verilen cezalar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne derhal bildirilir.

    (4) 8 inci ve 9 uncu maddelerde yazılı disiplin cezalarının kesinleşmesi Yönetim Komitesinin onayına bağlıdır.

    (5) İşe son verme cezasının kesinleşmesi Banka Meclisinin onayına bağlıdır.

    Disiplin kurulunun oluşumu ve çalışma usulü

    MADDE 15 - (1) Disiplin kurulu, bu Yönetmelikte öngörülen disiplin cezaları ile disiplin cezalarına itiraz hallerinde, bu itirazı görüşmek üzere personel işleriyle görevli başkan yardımcısının, bulunmaması halinde Başkan tarafından görevlendirilecek diğer bir başkan yardımcısının başkanlığında, Baş Hukuk Müşaviri ve Hukuk İşleri Genel Müdürü veya yerine görevlendireceği bir hukuk müşaviri, İnsan Kaynakları Genel Müdürü, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı veya Personel Yönetimi Müdürü ve Yönetim Komitesinin üç yıl için belirleyeceği üç üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

    (2) Disiplin kurulunda, disiplin cezası görüşülen Banka personelinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan (bu derece dahil) ve ikinci dereceye kadar kayın (bu derece dahil) hısımları kurul üyesi olarak yer alamaz.

    (3) Disiplin kurulu, en az beş üyenin katılmasıyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde, kurul başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Karara muhalif kalan üye muhalefet sebeplerini gerekçeli olarak yazar ve imzalar.

    (4) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerde ve davranışlarda bulunan Banka personeline ait ceza teklifleri ve bunlara ait kovuşturma dosyası ile varsa müfettiş soruşturma dosyası bu kurulca incelenerek ilgili hakkında uygulanması gereken karar alınır. Müfettiş soruşturması yapılmamış olması, disiplin kovuşturmasına ve ceza verilmesine engel olmaz. Disiplin kurulu, gerekli gördüğü takdirde müfettiş soruşturması yapılmasını İdareye teklif edebilir.

    (5) Disiplin kurulunun raportörlük görevini ve sekretarya işlerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yapar.

    Savunma hakkı

    MADDE 16 - (1) Banka personeli hakkında, savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

    (2) Yedi iş gününden az olmamak üzere verilecek süre içinde kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın savunmasını yapmayan Banka personeli, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

    Disiplin kurulunun karar süreci

    MADDE 17 - (1) Disiplin kovuşturmasını gerektiren hallerde, hakkında kovuşturma yapılacak kimsenin bağlı bulunduğu başkan yardımcısı veya birim başkanı veya şube müdürü, yaptırdığı kovuşturmanın dosyasını, eylemin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde tamamlayarak disiplin kurulunca karar verilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderir. Disiplin kurulu, kovuşturma dosyasını, bu dosyada eksiklik görmesi durumunda tamamlattırılan dosyanın ve gerekli görmesi halinde yaptıracağı müfettiş soruşturması sonucunda hazırlanan raporun kendisine verilmesinden itibaren en geç altı ay içinde kararını verir.

    Cezaların tebliği

    MADDE 18 - (1) Disiplin Kurulunca verilen disiplin cezaları İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, şube yönetim komitelerince verilen disiplin cezaları ise şube müdürlükleri tarafından yazılı olarak tebliğ edilir.

    Cezaların sicile kaydedilmesi ve kaldırılması

    MADDE 19 - (1) Bütün disiplin cezaları Banka personelinin siciline işlenir. Ancak, uyarma veya kınama cezalarından herhangi birini alan Banka personeli bu cezanın verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde başka bir disiplin cezası almamış ise aldığı uyarma veya kınama cezası kaldırılır ve bu husus ilgili Banka personelinin sicil fişine işlenerek kendisine yazıyla bildirilir.

    Ceza kovuşturması ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürümesi

    MADDE 20 - (1) Banka personeli hakkında ceza kovuşturmasına başlanmış olması, aynı olaydan dolayı o kimse için disiplin kovuşturması yapılmasına engel olmaz.

    (2) Banka personeli hakkında takipsizlik, beraat veya mahkumiyet kararı verilmesi disiplin cezasının uygulanmasını önlemez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevden Uzaklaştırma

    Görevden uzaklaştırma

    MADDE 21 - (1) Haklarında, görevleriyle ilgili eylemler ve davranışlar nedeniyle ceza kovuşturması yapılan veya idari soruşturma sırasında görevlerinde kalmalarında sakınca görülen Banka personeli hakkında ihtiyati tedbir niteliğinde görevden uzaklaştırma kararı alınabilir.

    (2) Görevden uzaklaştırma kararı, Banka personelini atamaya yetkili organlarca alınır. Teftiş ve soruşturma sırasında Banka müfettişlerince gerekli görülmesi halinde de görevden uzaklaştırma kararı alınabilir.

    (3) Görevden uzaklaştırılan Banka personeli hakkında bu işlemi izleyen en çok üç iş günü içinde soruşturma başlatılır.

    (4) Görevden uzaklaştırılan Banka personelinin bu süre içinde tutuklu veya hükümlü olduğu için göreve devam edemediği süre hariç, her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder. Ancak Yönetim Komitesince; memurun ödeneğinden, sözleşmeli personelin de kadrolu emsal ödeneğinden kısmen veya tamamen kesinti yapılmasına karar verilebilir.

    (5) Görevden uzaklaştırma, disiplin kovuşturması ile ilgili olduğu takdirde en çok üç ay devam eder.

    (6) İdari soruşturmanın bu süre içinde sonuçlandırılarak bir karar verilememesi halinde ilgili, görevine başlatılır.

    Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması

    MADDE 22 - (1) Soruşturma sonunda disiplin yönünden ceza verilmesine veya adli organlarca cezai bir işlem yapılmasına gerek görülmeyen Banka personeli için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, atamaya yetkili organlarca kaldırılır ve ilgili göreve başlatılır.

    (2) Görevden uzaklaştırıldıktan sonra göreve başlatılan Banka personeline bu süre içinde ödeneğinden yapılan kesintiler iade edilmez. Ancak, haklarında takipsizlik veya beraat kararı verilenler ile idari soruşturma sonucunda kusursuz oldukları belirlenenlerin ödeneklerinden yapılan kesintiler kendilerine iade edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Banka Personelinin Ödüllendirilmesi

    Takdirnameler ve ödüller

    MADDE 23 - (1) Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile üstün başarı sağlayan Banka personeline ilgili birimin teklifi üzerine atamaya yetkili organ tarafından takdirname verilebilir.

    (2) Banka Meclisi kararı ile; beş yıl içinde en az iki takdirname alan Banka personeline bir aylık ücreti tutarında, Bankanın büyük bir zararının veya bir felaketin ve tehlikenin önlenmesi için olağanüstü gayret gösteren Banka personeline üç aylık ücreti tutarına kadar ödül verilebilir.

    (3) Takdirnameler ve ödüller Banka personelinin siciline kaydedilir.

    Hizmet armağanı

    MADDE 24 - (1) Bankada on, yirmi ve yirmibeş yıllık hizmet süresini tamamlayıp, halen görevde bulunan veya emekli olanlar ile bu süreleri tamamladıktan sonra ölenlerin eşine veya çocuklarının en büyüğüne, hizmet sürelerine göre uygun görülecek armağanlar verilir.

    (2) Armağanların şekli ve cinsi Yönetim Komitesince belirlenerek Banka Meclisinin onayına sunulur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar