TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 25/04/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26149

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisinde çalışan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisinde çalışan Devlet memurlarını kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 44 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    MADDE 4 - (1) Türkiye Adalet Akademisinde çalışan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Türkiye Adalet Akademisi Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri Cetvelinde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

    EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar