TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Türkiye İstatistik Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 03/06/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26187

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarının bu Yönetmelikte belirtilen görevlere yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 56 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Alt görev grubu: Görev grubu içinde aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    c) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,

    ç) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,

    d) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    e) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içerisinde belirtilen unvanları,

    f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    g) Görevde yükselme eğitimi: Yönetmeliğe göre görevde yükselme sınavına katılabilmek için en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek hizmet içi eğitimi,

    ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    h) Hizmet birimi: 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununda belirtilen merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

    ı) Hizmet sınıfları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hizmet sınıflarını,

    i) Hizmet süreleri: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

    j) Unvan: Bu Yönetmelikte sayılan unvanları,

    k) Unvan değişikliği: En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri

    m) (Değişik bend :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\1.mad) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    n) (Değişik bend :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\1.mad) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi gruplar ile kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Müdür, Şube Müdürü, İşletme Müdürü,

    b) Danışma Hizmetleri Grubu;

    1) Hukuk Müşaviri.

    c) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Ayniyat Saymanı.

    2) Anketör, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Şoför.

    ç) Destek Hizmetleri Grubu;

    1) Teknisyen Yardımcısı, Dağıtıcı, Aşçı, Bekçi.

    (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    a) İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Fizikçi, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Grafiker, Hemşire, Çocuk Eğitimcisi, Psikolog, Sosyolog, Kütüphaneci, Mütercim, Programcı.

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin genel şartlar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değiştirmek suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

    b) (Mülga bend :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\2.mad)

    c) Görevde yükselme eğitimine katılacak personelin, Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

    ç) Görevde yükselmeye tabi kadrolar için; görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına (Ek ibare :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\2.mad) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

    Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim Kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    d) Unvan değişikliğine tabi kadrolar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına (Ek ibare :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\2.mad) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim Kurumlarından birisine yaptırılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (1) Başkanlık personelinin görevde yükselme niteliğindeki atamalarında genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır.

    a) Müdür, Şube Müdürü, İşletme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

    2) On yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şef, APK Uzmanı, Araştırmacı ve 5 inci maddenin (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlarla, unvan değişikliğine tabi kadrolar başlığı altında sayılan unvanlarda olmak,

    b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    c) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

    2) İki yılı Başkanlıkta olmak üzere Şef veya bu maddenin (d) bendinde belirtilen unvanlarda en az üç yıl çalışmış olmak,

    d) Anketör, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru,Satınalma Memuru ve Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okulu mezunu,

    2) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

    3) Şoför kadrosu için en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

    gerekir.

    Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Fizikçi, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Grafiker, Hemşire, Çocuk Eğitimcisi, Psikolog, Sosyolog, Kütüphaneci, kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte, yüksekokul ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bilmek,

    c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) (KPDS) Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak

    gerekir.

    ÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Duyuru

    Madde 9 - (Değişik madde :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\3.mad)

    (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve son başvuru tarihi sınavlardan en az kırk beş gün önce kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Eğitim yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Başkanlıkça duyurulur.

    Başvuru esasları

    Madde 10 - (1) (Değişik fıkra :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\4.mad) Görevde yükselme eğitimine ve Unvan değişikliği sınavına ilişkin duyurunun yapıldığı tarihten sonra, son müracaat tarihi itibariyle durumları aranılan şartlara uygun olan personel, eğitim ve sınava katılma isteklerini bir dilekçe ile bağlı oldukları birime bildirirler. Birim amirleri, başvuru dilekçelerini en geç son müracaat tarihini takip eden iki iş günü içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderirler.

    (2) Görevde yükselme eğitimi ve sınavları ile ilgili her türlü sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

    (3) Başvuru dilekçeleri başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla incelenir. Görevde yükselme eğitimine katılması uygun görülen adaylara, durum bir yazı ile bildirilir.

    (4) (Ek fıkra :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\4.mad) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personeli, görevde yükselme eğitimine ve sınavına katılabilirler. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine alınma esasları

    Madde 11 - (1) (Değişik fıkra :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\5.mad) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından günde en fazla yedi saat olmak üzere toplam en az otuz ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları şarttır. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    (2) (Değişik fıkra :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\5.mad) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise aranan şartları taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde ise, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Uygun görülmeyenlere ise durum yazılı olarak bildirilir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (3) (Değişik fıkra :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\5.mad) Görevde yükselme eğitimi programları, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    (4) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmesi için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2)Temel hak ve ödevler,

    3)Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dilbilgisi ve yazışmasıyla ilgili kurallar,

    e) (Değişik bend :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\6.mad) Halkla ilişkiler,

    f) (Değişik bend :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\6.mad) Etik davranış ilkeleri,

    g) (Ek bend :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\6.mad) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (2) (Değişik fıkra:21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\6.mad) Görevde yükselme eğitim programlarında bu maddenin (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ve soruların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (3) (Ek fıkra :21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\6.mad) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına (Ek ibare:21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\7.mad) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim Kurumlarından birisine başvurulur.

    (2) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar. Görevde yükselme sınavları yalnızca sınav açılan görev için geçerlidir.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 14 - (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, 7 nci maddedeki görevde yükselme eğitim şartı hariç diğer şartları taşımaları ve bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan (Ek ibare:21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\8.mad) yazılı değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    (3) Bu sınavlara katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (4) (Ek fıkra:21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\8.mad) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Başkanlık personeli başvurabilir.

    (5) (Ek fıkra:21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\8.mad) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Sınav kurulu

    Madde 15 - (1) Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının Başkanlığında I. Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları Daire Başkanı, ilgili Daire Başkanı, sınavın niteliğine göre belirlenecek İstatistik Müşaviri veya Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlarından olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Sınavın niteliğine göre Daire Başkanı, İstatistik Müşaviri veya Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı yerine Müdür veya Şube Müdürleri de kurul üyesi olarak görevlendirilebilir. Ayrıca her üyenin bir yedeği de tespit edilir.

    (2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derecede dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Görev aldıkları tespit edildiği takdirde bu kişiler komisyon üyeliğinden çıkartılarak yerlerine yedek üyeler görevlendirilir.

    (3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınacak personelden öğrenim ve kazandıkları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    (4) Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyelerin katılmadığı toplantılara yedek üyeler katılır. Oylamada çekimser oy kullanılmaz. Oylama sonunda alınan kararlar kesindir.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 16 - (Değişik madde:21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\9.mad)

    (1) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci madde ile öngörülen, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Kurumlar, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirirler. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

    Madde 17 - (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır.

    (2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

    (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları geçersiz sayılanlar, beş yıl süreyle hiçbir görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınamazlar.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz (Değişik başlık fıkra:21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\10.mad)

    Madde 18 - (Değişik madde:21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\10.mad)

    (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    (2) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna yapılır.

    (3) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları, sınavı yapan kurumla görüşerek ve alınan cevap doğrultusunda en geç on gün içerisinde değerlendirerek ilgililere yazılı olarak bildirir.

    (4) Sınav sonuçlarının tekrar değerlendirilmesinin istenmesi halinde sınavı yapan kuruluş tarafından talep edilen itiraz ücreti ilgili aday tarafından karşılanır.

    (5) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 19 - (Mülga madde:21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\11.mad)

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 20 - (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında; bunun dışında kalan sınavla ilgili belgeler; sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 21 - Madde 21 - (Değişik madde:21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\12.mad)

    (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili merci tarafından, ilan edilen boş kadrolara üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde atanacak personel Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak tespit edilir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre;

    a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (2) Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    (3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara bu Yönetmeliğe uygun olarak atananlardan aylıksız izinde olanlar dahil süresi içerisinde geçerli mazeretleri ve belge ile ispatı olmadan usulüne uygun olarak göreve başlamayanların veya atama isteminden vazgeçenlerin atamaları iptal edilir ve bu sınava ilişkin tüm haklarını kaybederler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Naklen atama

    Madde 22 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, Başkanlık merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolara, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Kurumda belli bir süre çalışmış olmanın dışındaki tüm şartlar aranır.

    (2) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 23 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Aynı ana görev grubuna ait alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Kazanılmış hakların saklılığı

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. Ancak, bulundukları kadrodan daha üst kadrolara geçmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 25 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Değişik 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    (2) 4046 sayılı Kanun gereğince Bakanlığa tahsis edilen kadrolara sadece Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine atama yapılabilir.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Özürlülerin sınavı

    Madde 27 - (1) Başkanlık, bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavlarının özür durumuna uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 28 - (1) 27/1/2000 tarihli ve 23946 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    İki yıllık yüksek öğrenim görenlerin durumu

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde:21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\13.mad)

    (1) 18/4/1999 tarihinde Başkanlıkta görevde bulunmuş olmak kaydıyla ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 29 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Değerlendirme formunu Html olarak görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar