DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Ulaştırma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 17 Temmuz 2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26231

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik Denizcilik Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurların disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Denizcilik Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlar hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü Maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Denizcilik Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurların disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-1) ve (Ek-2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırma

    Madde 6 - (1) 4/12/1993 tarihli ve 21778 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar