SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 17/04/2006 - 2006/10691

    Resmi Gazete Tarihi : 04/08/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26249

    Ekli "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "B) Bakanlıklar tarafından hazırlanan mal ve hizmet üretimine ilişkin kaynak kataloglarının Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilmesini sağlamak,"

    Madde 2 - Aynı Tüzüğün 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Bakanlıklarca, Milli Savunma Bakanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığıyla işbirliği yapılarak toplanan bilgiler kataloglar halinde düzenlenir ve Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile diğer ilgili makamlara gönderilir."

    "Kataloglardaki bilgilerden de yararlanılarak kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bildirilen Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları, Milli Savunma Bakanlığınca, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla sivil halkın ihtiyaçları ilgili bakanlıklarca saptanır ve ihtiyacı karşılayacak Bakanlığa bildirilir. Bakanlıklar 17 nci maddede belirtilen öncelikleri dikkate alarak kaynakların tahsisini yapar."

    Madde 3 - Aynı Tüzüğün 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 24 - Kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları saptaması, bildirmesi, Genelkurmay Başkanlığının ilke ve öncelik belirlemesi, Milli Savunma Bakanlığının kaynak saptaması, tedarik ve tahsis makamı olarak görev yapması ilkesine uygun olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurulu ve seferde kurulacak birlik ve kurumlarının mal ve hizmet seferberliği hazırlık aşamaları aşağıda gösterilmiştir:

    A) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ihtiyaçların saptanması ve Milli Savunma Bakanlığına bildirilmesi,

    B) Milli Savunma Bakanlığınca ihtiyacı karşılayacak kaynak üzerinde yetkili bakanlığın saptanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının bildirilmesi,

    C) Kaynak üzerinde yetkili olan bakanlık tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacını karşılayacak tahsislerin yapılması ve Milli Savunma Bakanlığıyla protokole bağlanması,

    D) Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan Bakanlık tahsisinin, Genelkurmay Başkanlığınca saptanacak ilke ve önceliklere göre Milli Savunma Bakanlığınca kuvvet komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilmesi,

    E) Milli Savunma Bakanlığınca yapılan tahsislere göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yurt içi kaynağı tedarik planlarının hazırlanması ve tedarikle görevlendirilen komutanlıklarla ihtiyacı karşılayacak kurum veya kuruluşlar arasında protokol veya sözleşmelerin yapılması,

    F) Alımların yapılması, depolama, ulaştırma ve dağıtım."

    Madde 4 - Aynı Tüzüğün 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen mal ve hizmet ihtiyaç bildirim çizelgeleri Milli Savunma Bakanlığına gönderilir ve Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilir."

    Madde 5 - Aynı Tüzüğün 27 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Bakanlıklarca yapılan tahsisler ihtiyaçları karşılamazsa, Genelkurmay Başkanlığınca bildirilecek ilke ve önceliklere göre, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yurt içi kaynağı tedarik planlarının hazırlanmasında gerekli dengeleme Milli Savunma Bakanlığınca yapılır."

    "Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılan tahsislere göre kendi yurt içi kaynağı tedarik planlarını hazırlar ve bu planlarda yapılan tahsislere göre yetki verilen komutanlıklar, ihtiyaçları karşılayacak kişi, kurum ve kuruluşlarla protokol veya sözleşme yaparak üst makamlara bilgi verirler."

    Madde 6 - Aynı Tüzüğün 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşların Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 32 nci madde esaslarına göre saptanan kaynak bilgileri bakanlıklarca değerlendirilir ve Bakanlık olanaklarını gösteren bilgiler Kataloglar halinde düzenlenerek Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile gerekli görülen makamlara gönderilir."

    Madde 7 - Aynı Tüzüğün 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 66 - Seferberlik ve savaş hallerinde birlik ve kurumlarda ihtiyaç duyulacak sivil personel miktarları kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından saptanarak her yıl Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. Milli Savunma Bakanlığı bu ihtiyaçları birleştirerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir, ihtiyaçlar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacak insan gücü planlamasına göre, bu yolla giderilmediği takdirde milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla karşılanır."

    Madde 8 - Aynı Tüzüğün 71 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik, terhis, istifa veya sağlık nedenleriyle ayrılan subay ve astsubaylarla disiplinsizlik veya yetersizlikleri yüzünden Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan subay ve astsubayların ikamet adresleri ve durumlarıyla ilgili diğer bilgiler, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kaydedilir ve Milli Savunma Bakanlığına bildirilir."

    Madde 9 - Aynı Tüzüğün 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 73 - Kurulu ve seferde kurulacak birliklerin personel ihtiyaçları, bağımsız bölük ve takım seviyesinden itibaren subay, astsubay, erbaş ve er olmak üzere ayrı ayrı saptanır. İhtiyaçlar, sıralı komutanlıklar yoluyla kuvvet komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. İdari zayiatı karşılamak üzere erbaş ve er ihtiyaçları Genelkurmay Başkanlığınca saptanacak oranda katılımlı olarak hazırlanır. İhtiyaçların saptanmasıyla ilgili diğer hususlar yönergeyle belirlenir."

    Madde 10 - Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 11 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar