BELEDİYE BÜTÇE VE MUHASEBE USULÜ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 17/07/2006 - 2006/10739

    Resmi Gazete Tarihi : 06/08/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26251

    Ekli "Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması;İçişleri Bakanlığının 14/4/2006 tarihli ve 932 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 17/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 1/8/1990 tarihli ve 90/789 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar