POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Ulaştırma Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 20/08/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26265

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

    Ek'i html olarak görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar