TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

    Tasarruf Mevduati Sigorta Fonunun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 02/09/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26277

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi kapsamında olan şirketler ile sermayesinin % 50'sinden fazlasını temsil eden hisselere Fonun, Fon Bankasının veya Fon iştiraklerinin sahip olduğu şirketlerin tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

    b) İlgili hizmet birimi: 13/2/2006 tarihli ve 2006/10169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği ile belirlenen görev tanımları kapsamında yetkili olan Daire Başkanlığını,

    c) İştirak: Sermayesinin % 50'sinden fazlasını temsil eden hisselere Fonun, Fon Bankasının veya Fon iştiraklerinin sahip olduğu şirketleri,

    ç) Kurul: Fon Kurulunu,

    d) Şirket: Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası ile 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi kapsamında olan şirketleri

    ifade eder.

    (2) Bu Yönetmelikte geçen kavramlar; 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan anlamları ile kullanılmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Hazırlık İşlemleri ve Bilançonun Düzenlenmesi

    Hazırlık işlemleri

    Madde 4 - (1) Şirket veya iştiraklerin yönetim/müdürler kurulunun kararı ile veya ilgili hizmet biriminin Şirket veya iştiraklerin yönetim/müdürler kurulundan talebi üzerine, şirket veya iştirak denetçileri tarafından veya şirket veya iştirak yönetim/müdürler kurulunun belirleyeceği bağımsız denetçi veya Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında yeminli mali müşavirler tarafından mali durum raporu hazırlanır ve ilgili hizmet birimine sunulur.

    (2) Mali durum raporunda,

    a) Şirket veya iştirak varlıklarının değeri,

    b) Şirket veya iştirak varlıklarının borç ve yükümlülüklerini karşılamak için yeterli olup olmadığının tespiti

    yer alır.

    (3) Mali durum raporu ilgili hizmet birimi tarafından değerlendirilerek şirket veya iştirakin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemlerinin başlatılması hususunda hazırlanacak önerge ekinde Kurulun takdirine sunulur. Kurul tarafından Şirket veya iştirakin tüzel kişiliğinin devam etmesinin Fon alacaklarının tahsili açısından yarar sağlamayacağı, şirket veya iştirakin borca batık olduğu veya amacını gerçekleştirme imkanının ortadan kalktığı hallerinden birinin tespiti durumunda, ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerinin başlatılmasına karar verilebilir. Kurul kararına istinaden şirket veya iştirakin yönetim/müdürler kurulu tarafından bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre ilan yapılır ve bu ilanı müteakiben bilanço hazırlanır.

    İlan

    Madde 5 - (1) Şirket veya iştirakin yönetim/müdürler kurulu tarafından yapılacak ilanda; Şirket veya iştirakin 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında hazırlanacak bilançosuna esas olmak üzere, ilandan itibaren bir ay içinde belirtilen Şirket adresine,

    a) Şirket veya iştirakten alacaklı olanlarla menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerini asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri,

    b) Şirket veya iştirake borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,

    c) Şirket veya iştirakin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları şirket veya iştirakin Yönetim/Müdürler Kurulu emrine tevdi etmeleri, etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

    ç) Hazırlanacak sıra cetvelinin tebliğine esas adreslerini bildirmeleri ve tebliğ masrafını vermeleri,

    d) Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında şirket veya iştirakin kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem tesis edileceği

    hususları asgari olarak yer alır.

    (2) İlan, Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte Fonun web sitesinde yayınlanır. İlgili hizmet birimi tarafından uygun görülmesi halinde diğer yayın organlarında da ilan edilebilir.

    (3) İlan ile birlikte, şirket ve iştirakin 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında bilançosunun hazırlanacağı 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen tahsil dairelerine ve vergi dairelerine, halka açık şirket ve iştiraklerde ise Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ayrıca bildirilir.

    Bilançonun düzenlenmesi

    Madde 6 - (1) Şirket veya iştirakin yönetim/müdürler kurulu tarafından, ilan neticesinde şirket kayıtları ile teyid edilen veya kesin hükmü haiz vesikalar ile tevsik edilerek kaydettirilen alacaklar ve bildirilen borçlar da dikkate alınarak bilanço hazırlanır. 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi ortaklıklar bakımından bilanço, sermaye piyasası mevzuatına göre uygulamak zorunda oldukları standartlara ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır.

    (2) Hazırlanan bilanço Fon Kuruluna sunulmak üzere ilgili hizmet birimine verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Tasfiye ve Terkin İşlemleri

    Tasfiye ve terkine ilişkin kurul kararı

    Madde 7 - (1) Şirket veya iştirakin yönetim/müdürler kurulu tarafından alacaklılarına ve borçlularına yapılan ilan neticesinde elde edilen bilgiler de dikkate alınarak hazırlanan bilançolar, ilgili Hizmet Birimi tarafından görüş de belirtilmek suretiyle, şirket veya iştirakin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlanacak önerge ekinde Kurulun takdirine sunulur.

    (2) Kurul, şirket veya iştirakin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına ilişkin kararı ile birlikte en az üç kişiden oluşan Tasfiye Komisyonunu görevlendirir. Tasfiye Komisyonu, sicilden terkin ile tasfiyeye ilişkin diğer işlemleri yerine getirir. Tasfiye Komisyonu üyelerinin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekir.

    (3) Şirket veya iştirakin tasfiyesine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinde Tasfiye Komisyonu Fon adına hareket eder. Fonun tasfiye işlemleri kapsamında üçüncü kişilerin mali talepleri ile ilgili sorumluluğu şirket veya iştirakin malvarlığı ile sınırlıdır.

    (4) Kurul tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin iflas ve ihyası istenemez.

    (5) Tasfiye Komisyonuna atananlara kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için belirlenen aylık ücretin üç katını geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenecek miktarda ücret ödenebilir.

    (6) Tasfiye Komisyonu, göreve başlama tarihinden itibaren üç ayda bir gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak ilgili hizmet birimine rapor verir. İlgili hizmet birimi Tasfiye Komisyonundan her aşamada bilgi ve belge isteyebilir.

    (7) Kurul gerek gördüğü durumlarda, Tasfiye Komisyonu üyelerinin görevine son verebilir ve yerlerine yenilerini atayabilir.

    Şirket veya iştirakin terkin bildirimi

    Madde 8 - (1) Şirket veya iştirakin tasfiyesine dair Kurul kararı, şirket veya iştirakin infisah ettirilmesi anlamında olup bu şirket veya iştirak Kurul kararı ile görevlendirilen Tasfiye Komisyonunun yazılı bildirimi ile ilgili sicilden başkaca bir işleme gerek kalmaksızın terkin olunur.

    (2) Şirket veya iştirakin sicilden terkini, ilgili kamu kurumlarına ve vergi dairelerine, şirket aleyhine açılan davaların görüldüğü mahkemelere, şirket aleyhine yapılan takiplerin yürütüldüğü icra müdürlüklerine ve halka açık şirket ve iştiraklerde ise Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ayrıca bildirilir. Yapılacak bildirimlerde şirket veya iştirakin kayıtları esas alınır.

    Varlıkların paraya çevrilmesi

    Madde 9 - (Değişik madde: 22/08/2008- 26975 S.R.G Yön/1.mad.)    

    (1) Şirkete veya iştirake ait menkul ve gayrımenkullerin satışında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

       (2) Şirket veya iştirakin mal varlığına dahil olup 6183 sayılı Kanun uyarınca Fon tarafından haczedilmiş varlıkların satışı, Fon tarafından gerçekleştirilir.

       (3) Hacizli olmayan varlıkların satışı, Tasfiye Komisyonu tarafından, 6183 sayılı Kanunun menkul veya gayrimenkullerin paraya çevrilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen ilgili hükümlerinde yer alan satış yöntemleriyle gerçekleştirilir ve ilgili Hizmet Biriminin onayı alınarak sonuçlandırılır.

       (4) Tasfiye Komisyonu tarafından satışı gerçekleştirilen varlıklara ilişkin satış bilgileri, en geç takip eden ay sonunda ilgili Hizmet Birimine bir rapor halinde sunulur.

    Sıra cetveli

    Madde 10 - (1) Yapılan ilân neticesinde kayıt altına alınan alacaklar, Kurul kararı ile görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından, 5411 sayılı Kanun, 6183 sayılı Kanun ve 2004 sayılı Kanununun 206 ncı maddesine uygun olarak düzenlenecek sıra cetveli ile tasfiye kararı verilen şirket veya iştirakin alacaklılarına dağıtılır.

    (2) Sıra cetvelinin birer sureti masraf veren ilgililerine tebliğ edilir. Ayrıca Sıra cetveli, Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir.

    (3) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren başlar, tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.

    (4) Sıra cetvelinin kesinleşmesini müteakip, pay cetveli düzenlenerek dağıtım yapılır.

    (5) Tasfiye Komisyonu, hak sahiplerine ödeme yapılana kadar dağıtılacak paralarla, davaların neticesinde tahsil edeceği paraları muhafazaya ve uygun göreceği şekilde nemalandırmaya, pay cetveli ile dağıtılacak paradan dava ve takipler için masraf ayırmaya yetkilidir.

    (6) Pay cetveline göre yapılacak ödemeden önce, şirket veya iştirakin henüz muaccel olmamış ve/veya münazaalı olan borçları için dağıtıma esas sıra dikkate alınarak karşılık ayrılır.

    (7) Bu borçların teminatlı olması ya da ödemelerin bu borçların durumunun kesinleşmesi zamanına ertelenmesi halinde, bu borçlar için karşılık ayrılmaz.

    Belge ve defterlerin saklanması

    Madde 11 - (1) Tasfiye süresince tutulan defterler ve kayıtlar şirket veya iştirakin tüzel kişiliğinin sona ermesinden itibaren on yıl süre Fon bünyesinde muhafaza edilir.

    Hakim ortaklar, yöneticiler ve üçüncü şahıslar aleyhine açılan davalar

    Madde 12 - (1) Tasfiye olunan şirket veya iştiraklerin hâkim ortakları ve yöneticileri ile üçüncü şahıslar aleyhine açılan şahsi sorumluluk, iflas ve alacak davaları kanunî halef; ceza davaları kanunî müdahil sıfatıyla Fon tarafından devam ettirilir. Bu davalar sonucunda herhangi bir tahsilat yapılması halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahsil edilen meblağ düzenlenmiş sıra cetveline uygun olarak dağıtılır.

    Aciz belgesi

    Madde 13 - (1) Dağıtım sonrasında alacağını tamamen alamamış olan alacaklılara talepleri halinde tasfiye komisyonu tarafından, şirket veya iştirakin tasfiye edildiğine ve dağıtılacak tasfiye bakiyesi bulunmadığına dair bir belge verilir. Bu belge 2004 sayılı Kanunun 105 inci maddesi hüküm ve sonuçlarını doğurur.

    Tasfiye bakiyesinin dağıtımı

    Madde 14 - (1) Alacaklılara sıra ve pay cetveline uygun olarak yapılacak dağıtım sonrası tasfiye bakiyesi kalması halinde bu bakiye şirket veya iştirak hissedarlarına hisseleri oranında ödenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Muafiyet

    Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki şirket veya iştirakin tasfiyesi, 2004 sayılı Kanun ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın gerçekleştirilir.

    Yürürlük

    Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar