TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi :16/09/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26291

    Tarım Ve Köyişleri Bakanlığından :

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    (2) (Ek fıkra: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/1.mad) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanacak toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 26/2/1985 tarihli ve 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (Ek madde: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/2.mad)

    (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından, aynı gruba ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    b) Üst düzey görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    c) Alt düzey görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    ç) Genel Müdür: Tarım Reformu Genel Müdürünü,

    d) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

    e) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    f) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde çalışılan süreler ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseselerde meslekleri ile ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    h) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda gösterilmiştir.

    a)Yönetim hizmetleri grubu;

    1) Genel Müdür Yardımcısı,

    2) Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı,

    3) Şube Müdürü, Müdür,

    4) Şef.

    b) Hukuk hizmetleri grubu;

    1) I. Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk Müşaviri.    

    c) Araştırma geliştirme hizmetleri grubu;

    1) Eğitim Uzmanı.

    ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

       1) Çözümleyici.

       d) İdari hizmetler grubu;

       1) Ayniyat Saymanı.

       2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru,Veznedar, Daktilograf,

       3) Şoför.

       e) Koruma güvenlik hizmetleri grubu;

       1) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/3.mad)

       2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

       (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;

       a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, (Mülga ibare: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/3.mad) , Mütercim, Programcı, Tekniker, Sağlık Memuru, Hemşire, Teknisyen.

       Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2), (b) bendinin (1) ve (e) bendinin (1) numaralı alt bentlerinde belirtilen görevlere sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

       a) Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

       2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) veya (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

       3) Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü unvanını ihraz etmiş olmak,

       4) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/4.mad)

       b) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

       2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) veya (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

       3) (Değişik altbent: 15/12/2007- 26731 S.R.G Yön/1.md.) Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Müdür kadrolarında çalışmış olmak,

       4) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/4.mad)

       c) I.Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

       1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

       2) Hukuk Müşaviri veya Avukat olarak kamuda en az on yıl mesleki hizmeti bulunmak,

       3) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/4.mad)

       4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) veya (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

       (ç) (Değişik bend: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./1. md.) Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

       2) Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Müdür kadrolarında çalışmış olmak,

       3) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/4.mad)

       4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) veya (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

       (d) (Değişik bend: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./1. md.) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı bölümlerinden mezunu olmak,

       2) Şube Müdürü ve Müdür kadrolarında çalışmış olmak,

       3) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/4.mad)

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) veya (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

       (e) (Ek bend: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./1. md.,Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/4.mad)

       Görevlerde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

       Madde 7 - (1) Genel Müdürlükte görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet süreleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilerek belirlenir. Bu sürenin en az iki yılının Kurumda geçirilmesi şarttır. Ancak, görevde yükselme duyurusu yapılan kadro için ilana yeterli başvuru olmaması halinde kurumda iki yıl çalışma şartı aranmaz.

       (2) Ayrıca görevde yükselme eğitimine katılmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, (Ek ibare: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/5.mad) , Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir.

       Görevlerde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

       a) Şube Müdürü ve Müdür kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

       2) APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Şef, Çözümleyici, Programcı, Ayniyat Saymanı kadrolarında çalışmış olmak,

       3) Toplam hizmetinin üç yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

       4) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/6.mad)

       b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

       1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

       2) Genel Müdürlükte üç yıl çalışmış olmak,

       3) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/6.mad)

       c) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

       2) Toplam hizmetinin üç yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

       3) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/6.mad)

       ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

       2) Programcı, Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarında çalışmış olmak,

       3) Bilgi işlem programlamasında en az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

       4) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/6.mad)

       d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Genel Müdürlükte Memur, Satın Alma Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

       3) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/6.mad)

       e) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Genel Müdürlükte, (Mülga ibare: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/6.mad) , Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak,

       3) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/6.mad)

       f) Bilgisayar işletmeni ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Son üç yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

       3) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak, bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Genel Müdürlükçe düzenlenecek kursta başarılı olmak,

       4) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/6.mad)

       g) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Veznedar kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Genel Müdürlükte yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli ve dağıtıcı olarak görev yapanların kurumda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

       3) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/6.mad)

       ğ) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Askerliğini yapmış olmak,

       3) İlgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak,

       4) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/6.mad)

       h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

       1) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

       2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       3) Genel Müdürlükte iki yıl çalışmış olmak kaydıyla kamuda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

       4) (Mülga bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/6.mad)

       Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak şartlar

       Madde 9 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolar için atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

       a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, (Mülga ibare: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/7.mad) kadrolarına atanabilmek için;

       1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

       2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

       3) (Mülga ibare: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/7.mad) ,

       b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

       1) (Değişik bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/7.mad) Fakülte veya yüksek okulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olmak,

       2) KPDS'de (A) düzeyinde başarılı olmak,

       3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

       4) (Mülga ibare: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/7.mad) ,

       c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

       2) En az iki programlama dilini bildiğini resmi bir belge ile belgelemek,

       3) KPDS'de (C) düzeyinde başarılı olmak,

       4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

       5) (Mülga ibare: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/7.mad) ,

       ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

       1) İki yıllık mesleki veya teknik yüksekokul mezunu olmak,

       2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

       3) (Mülga ibare: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/7.mad) ,

       d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

       2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

       3) (Mülga ibare: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/7.mad) ,

       e) Sağlık Memuru, Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

       1) İlgili lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okullardan mezun olmak,

       2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

       3) (Mülga ibare: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/7.mad) .

    (2) (Ek bent: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/7.mad) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, talepleri halinde unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

       Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma (Değişik başlık: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/8.mad)

    Madde 10 - (Ek madde: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/8.mad)

    (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, sınavlardan en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Genel Müdürlük personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    (2) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir, uygun görülen adaylar görevde yükselme eğitimine alınırlar. Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (3) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin usul ve esaslara tabidir.

    (4) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (5) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme sınavına girebilmesi için,13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz, (g) bendinde yer alan konularda en az kırkbeş saat olmak üzere, toplam en az yetmişbeş saat düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılması gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    (6) Eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

       Duyuru

       Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimleri Genel Müdürlüğün ihtiyacı ve atama yapılacak boş kadro durumuna göre planlanarak; kadroların unvanı, yeri, sayısı, derecesi, sınıfı ile başvuru şartları da belirlenerek, form dilekçe ve diğer ilgili tüm bilgiler birimlere eğitim tarihinden en az 1 ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilir.

       Başvuru

       Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitiminin bildirilmesi üzerine, başvuruda bulunanların dilekçeleri birimlerince Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına süresi içinde iletilir.

       (2) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenerek, uygun görülen veya görülmeyenlerin durumu ilgili personele tebliğ edilir.

       Görevde yükselme eğitiminin uygulanması

       Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimlerinde Daire Başkanları ile Şube Müdürleri ve daha üst unvanlı kadrolarında görevli personelden eğitici olarak yararlanılır. Eğitimler Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yönetiminde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve diğer birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür. İlan edilen kadro için görevde yükselme eğitimine gireceklerin sayısı 5 kişiden az ise, bu gruplar duruma göre diğer gruplarla birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir. Görevde yükselme eğitim programı, bitirme belgesi verme ve diğer şartlar sınavların açılması ile ilgili onayda belirtilir.

       (2) (Değişik fıkra: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/9.mad) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik.

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

    e) Halkla ilişkiler.

    f) Etik davranış ilkeleri.

    g) Atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (3) (Değişik fıkra: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/9.mad) Genel Müdürlükçe düzenlenecek eğitim programlarında ikinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (4) (Değişik fıkra: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/9.mad) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

       Görevde yükselme sınavı ve şekli

       Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, görevde yükselme niteliğinde atamalarının yapılabilmesi için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır. Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerli kabul edilir. Görevde yükselme eğitim programının tamamına katılanlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğrenim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınava tabi tutulurlar. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler sınavı yapacak kurumla genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir protokolle belirlenir. (Mülga cümle: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/10.mad)

       (2) Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar. Sınav sonunda başarılı olanların aldıkları puanlara göre başarı listesi düzenlenir. Sınav soruları, sınavı gerçekleştirecek olan kurumların mesuliyetinde, sınav yerine ulaştırılır ve sınavın başlama saatinde adayların önünde açılarak adaylara dağıtılır.

       (3) Sınav giriş belgesini ibraz edemeyenler ile sınavın başlama saatinden sonra gelenler sınava kabul edilmez. Sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır.

       (4) Sınav salonuna Sınav Kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

       (5) Sınavın başlangıç saati, soruların adayların önünde açılması, sınava girenlerin sayısı, sınavın bitiş saati, sınav süresi içinde bir olay olup olmadığı hususlarında tutanak düzenlenir, bu tutanak görevli Sınav Kurulu üyelerince imzalanır.

       Sınav kurulu

       Madde 15 - (1) Sınav Kurulu Genel Müdürün onayı ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, eğitim birimi temsilcileri ve atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden olmak üzere beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Asılların bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

       (2) Sınav Kurulunun Başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar; bunların yerine yedek üyeler katılır. Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

       (3) Sınav Kurulunu oluşturan üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

       (4) Kurulun sekretarya işleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.   

       Sınav kurulunun görevleri

       Madde 16 - (Değişik madde: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/11.mad)

    (1) Sınav Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için notları hazırlamak veya hazırlatmak ve notların ilgili personele verilmesini sağlamak.

    b) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere, soruların konularını belirlemek.

    c) Sınava ilişkin işlerin düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

    ç) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu başarı listesi düzenlemek.

    d) Sınavlara ilişkin itirazları inceleyip karara bağlamak.

    (2) Sınav Kurulu, sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar.

    (3) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarını, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde ilan eder ve ilgililere tebliği için birimlerine bildirir.

    (4) Sınavı yapan kurum, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az

    iki ay önce Sınav Kurulunu bilgilendirir.

       Sınavların geçersiz sayılması

       Madde 17 - (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır.

       (2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır.

       (3) (Mülga fıkra: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/12.mad)

       Değerlendirme ve sınav sonuçlarının açıklanması

       Madde 18 - (1) Sınavı gerçekleştiren kurumdan Genel Müdürlüğe ulaşan sınav sonuçları, sınav tutanağı hazırlamak suretiyle Sınav Kurulu Başkan ve üyelerince imzalanır. Sınav tutanağına başarılı ve başarısız olanların notları yazılır. Tutanakta, değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başlayarak gösterilir. Sınav sonuçları Sınav Kurulunca sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

       Sınav sonuçlarına itiraz

       Madde 19 - (Değişik madde: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/13.mad)

    (1) Sınava katılanlar, birimleri kanalıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

       Sınav belgelerinin saklanması

       Madde 20 - (1) Atanacakların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında topluca saklanır.

       Unvan değişikliği sınavı

       Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen unvan değişikliklerine tabi kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğrenim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılır.

       Sınavı kazananların atanması

       Madde 22 - (Değişik madde: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/14.mad)

    (1) Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (2) Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (3) Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:Çeşitli ve Son Hükümler

       Görev grupları arasında geçişler

       Madde 23 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları aralarındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

       a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla kurumun ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.

       b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

       c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

       Naklen atamalar

       Madde 24 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme kapsamındaki unvanları taşıyanlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara veya daha önce bulunulan diğer unvanlara, bu Yönetmelik hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

       Özelleştirilen kuruluşlardan atama

       Madde 25 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükmüne göre Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

       Özürlülerin eğitimi ve sınavları

       Madde 26 - (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılabilecek görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitim ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.   

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

       Madde 27 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 28 - (1) 14/12/2000 tarihli ve 24260 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Kazanılmış haklar

       Madde 29 - (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

       Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/15.mad)

    (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.   

    Yürürlük

       Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

       Yürütme

       Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    EK-1 (Mülga form: 25/09/2010 - 27710 S.R.G. Yön/16.mad)

    Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Eğitimine Başvuranların Değerlendirme Formu

    Mevzuat Kanunlar