TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENEN VEYA YÜRÜTÜLEN BİLİM VE TOPLUM PROJE VE ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Desteklenen Veya Yürütülen Bilim Ve Toplum Proje Ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelik

    Başbakanlıktan:

    Resmi Gazete Tarihi : 10/10/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26315

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin topluma tanıtılmasını, öğretilmesini ve sevdirilmesini sağlamak, zamanla bu konuların ülke gündemine alınması ve böylelikle bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla proje önerileri hazırlanmasını sağlamak, kabul edilen projeleri desteklemek ve bu amaçlarla Kurum tarafından yapılacak etkinlik ve/veya projeleri gerçekleştirmektir.

    (2) Bu Yönetmelik, birinci fıkrada belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere verilecek destek ile yürütülecek etkinliklere ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - ( Değişik madde: 30/12/2007 - 26742 S.R.G Yön\1.mad)

    (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,

       b) Bilim Kurulu: TÜBİTAK Bilim Kurulunu,

       c) Bilim Merkezi: Her yaştan, farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getiren, etkileşimli öğretim yaklaşımı ile ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden, bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan deneysel ve uygulamalı merkezleri,   

       ç) Çağrı: Program kapsamında proje önerisinde bulunulmasını sağlamak üzere yerine göre yapılan proje ilanı, duyurusu veya davetini,

       d) Çağrı Dönemi: Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı uygulama planı çerçevesinde, destek çağrısına çıkılması öngörülen zamanları,

       e) Daire Başkanlığı: TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığını,

       f) Danışma Kurulu: Bilim ve toplum ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere TÜBİTAK Başkanlığınca oluşturulan kurulu,

       g) Etkinlik: Bu Yönetmelikte belirlenen amaçları gerçekleştirmek için TÜBİTAK ve varsa işbirliğinde bulunulan kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen kamp, yarış, web sitesi, basılı veya görsel yayınlar, multimedya ürünleri, oyuncak/eğitim setleri gibi araç ve çalışmalara ilişkin faaliyetleri,

       ğ) Müdürlük: Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğünü,   

       h) Program: Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Stratejik Planı çerçevesinde, destek çağrısına çıkılması öngörülen öncelikli konu başlıklarının her birini,

       ı) Proje: Kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları destekleme sözleşmesi ile belirlenmiş olan ve bu Yönetmelikte belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere desteklenmesine karar verilen bilim merkezi kurulumu ve sergileri, doğa eğitimleri, bilim kampları, eğitim programları ve benzeri çalışmaları,   

       i) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu   

       ifade eder.

    Müdürlük

       Madde 4 - ( Değişik madde: 30/12/2007 - 26742 S.R.G Yön\2.mad)

    (1) Müdürlük, Daire Başkanlığına bağlı olup Müdür, Bilimsel Programlar Uzmanı ve destek personelinden oluşur.

    (2) Bu Yönetmelikte belirlenen iş ve işlemlerden; Müdürlük, Daire Başkanlığına; Daire Başkanlığı ise Başkanlığa karşı doğrudan sorumludur.

    Bilim ve Toplum Stratejik Planı

    Madde 5 - (1) Bilim ve Toplum Stratejik Planı; bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda, ülke öncelikleri ile öncelikli hedef kitleleri belirleyen ve sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için genel çözümleri içeren uygulamaya esas dönemsel plandır.

    (2) Bilim ve Toplum Stratejik Planı, Müdürlük tarafından hazırlanır ve Daire Başkanlığının önerisi üzerine Başkanlık onayı ile uygulamaya girer. Bu plan, gerekli görülen hallerde aynı usulle gözden geçirilir.

    Uygulama Planı

    Madde 6 - (1) Uygulama Planı; verilecek proje destekleri ve Müdürlük /Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinliklerin belirlendiği ve bunların taslak bütçe ile takvimlerinin yer aldığı plandır.

    (2) Uygulama Planı, Başkan veya yetki verdiği kişi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

    Danışman ve izleyici görevlendirilmesi

    Madde 7 - (1) Bilim ve Toplum Stratejik Planının, Uygulama Planının, çağrı dokümanlarının, proje ve etkinliklerin oluşturulmasında ve/veya değerlendirilmesinde, gerekirse danışman ve proje izleyicilerinden de yararlanılabilir. Görevlendirilen bu kişilere, panelistlere uygulanan ödeme esaslarına göre ödeme yapılır.

    Çağrı dokümanı

    Madde 8 - (1) Onaylanan Uygulama Planı çerçevesinde proje önerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla çağrı dokümanları oluşturulur.

    (2) Çağrı dokümanlarında;

    a) Projenin konusu, kapsamı, amacı ve şartları,

    b) Kimlerin proje önerisinde bulunabileceği,

    c) Destek miktarı,

    ç) Desteklenebilecek maliyet kalemlerinin neler olduğu,

    d) Öngörülüyorsa, proje hazırlık aşamasında verilecek TÜBİTAK danışmanlık hizmeti,

    e) Ön eleme yapılıp yapılmayacağı ile değerlendirme usul, yöntem ve kriterleri,

    f) Son başvuru tarihi ile başvuruların kime/hangi birime verileceği,

    g) Proje ve proje konusu ile ilgili açıklayıcı bilgiler,

    ğ) Gerekli görülen diğer hususlar,

    yer alır.

    Çağrı türleri

    Madde 9 - (1) Çağrı türleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Periyodik Çağrı: Uygulama Planında öngörülen zamanlarda yapılan çağrılardır. Çağrılar kural olarak Uygulama Planında öngörülen zamanlarda açılır.

    b) Güncel Çağrı: Güncel gelişmelere bağlı olarak yapılan ve Uygulama Planında yer almayan çağrılardır.

    c) Açık Çağrı: Öncelikli hedef kitle tespiti yapılmaksızın tüm kişi ve kurumlara açık olan çağrılardır.

    d) Segmente Çağrı: Belirli bir hedef kitleye yapılan çağrılardır.

    e) Özel Çağrı: Belli bir kişi ya da kuruma yapılan çağrılardır.

    Çağrıya çıkılması

    Madde 10 - (1) Çağrıya, çağrı dokümanlarının Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından çıkılır. Bu onayda çağrının türü ve buna göre çağrının yapılmasında izlenecek yöntem de belirlenir.

    Proje başvuruları

    Madde 11 - ( Değişik madde: 30/12/2007 - 26742 S.R.G Yön\4.mad)

    (1) Çağrı çerçevesinde hazırlanan proje önerileri, TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan proje öneri formu ile birlikte süresi içerisinde ve eksiksiz olarak TÜBİTAK'a sunulur.

    Ön inceleme

    Madde 12 - (1) Proje önerileri, TÜBİTAK tarafından öncelikle istenilen belgelerin tam ve uygun olup olmadığı konusunda incelenir. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda varsa eksik belgelerin başvuru sahiplerince tamamlattırılmasına gayret edilir.

    Değerlendirme

    Madde 13 - (1) ( Değişik fıkra: 30/12/2007 - 26742 S.R.G Yön\5.mad) Proje önerilerinin, çağrı programına has yöntemler kullanılarak değerlendirilmesi esastır. Bu kapsamda her bir çağrı için kullanılacak değerlendirme yöntemi de çağrı dokümanı ile Başkanlığın onayına sunulur.

       (2) ( Değişik fıkra: 30/12/2007 - 26742 S.R.G Yön\5.mad) Ön inceleme sonrasında, ön incelemeyi geçen projelerin yürütücülerinin gerektiğinde sunum yapmaları istenebilir.

    (3) Yapılan değerlendirme sonucunda projenin aynen veya revize edilerek kabulüne karar verilebilir.

    Destek kararı ve proje destekleme sözleşmesinin imzalanması

    Madde 14 - (1) Yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projeler Başkanlığın onayına sunulur.

    (2) Başkanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen projenin yürütücüsü, varsa projeyi gerçekleştirecek kurum veya kuruluş ile TÜBİTAK arasında proje destekleme sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ve eklerinde, projenin konusu, kapsamı, bütçesi, çalışma programı, kabul edilen harcama kalemleri ile diğer idari ve mali hükümler yer alır.

    (3) (Değişik fıkra: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/1.mad) Proje çağrısına özel idari ve mali hükümler belirlenmediği takdirde, 22/4/2009 tarihli ve 27208 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Tarafından Yürütülen Programlara ilişkin Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılır.

    (4) TÜBİTAK tarafından hazırlanan çağrı dokümanını oluşturan belgeler ile öneri formu sözleşmenin ekidir.

    İzleme ve sonuçlandırma

    Madde 15 - (1) Her bir proje için kullanılacak izleme ve değerlendirme yöntemi de çağrı dokümanı ile Başkanlığın onayına sunulur.

    (2) (Değişik fıkra: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/2.mad) Projenin amaçlarına ve TÜBİTAK kurallarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, çağrı dokümanında belirtilen özel hükümlere; özel hükümler belirlenmemişse TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Tarafından Yürütülen Programlara ilişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan hükümlere göre izlenir.

    (3) Yapılan izleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler ve mücbir nedenlerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler; proje izleyicisinin, kurumun ve/veya ilgililerin başvurusu üzerine Müdürlük tarafından geçici olarak durdurulabilir. Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde Müdürlük kararı ile proje kaldığı yerden yeniden başlatılır. Durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

    (4) Durdurma işlemi sonrasında veya Müdürlüğün yaptığı değerlendirme sonucunda mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu, Başkanlık kararı ile yürürlükten kaldırılır. Karar, Müdürlük tarafından ilgililere bildirilir. Bu durumda proje için alınan araç ve gereçle, kalan sarf malzemesinin TÜBİTAK'a iadesi istenebilir.

    (5) (Değişik fıkra: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/2.mad) Durdurma işlemi sonrasında veya Müdürlüğün yaptığı değerlendirme sonucunda ilgililerin kusur veya ihmalleri sonucunda olumsuz bir duruma gelen veya yürütülemeyeceği anlaşılan projeler, ilgili Müdürlüğün önerisi üzerine Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir.

    6) (Ek fıkra: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/2.mad) İlgili Müdürlüğün gerek görmesi halinde, proje durdurulmadan da yürürlükten kaldırma veya iptal süreci başlatılabilir.

    (7) (Ek fıkra: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/2.mad) Projenin yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi durumunda karar, Müdürlük tarafından ilgili kişi ve kurumlara bildirilir.

    (8) (Ek fıkra: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/2.mad) Yürürlükten kaldırma ve iptal durumlarında proje kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırlar ile niteliğine bağlı olarak, kalan tüketim malzemesinin iadesi hakkında bir usul belirlenmemişse TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Tarafından Yürütülen Programlara ilişkin Yönetmeliğin 11 ve 12 nci madde hükümleri uygulanır.

    (9) (Ek fıkra: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/2.mad) İptal edilen projede görev alan proje yürütücüsü ve kusurlu araştırmacılara ödenen proje teşvik ikramiyeleri ilgili esaslar çerçevesinde geri alınır ve bir ila beş yıl TÜBİTAK ile ilgili herhangi bir işte görev veya destek verilmez. Bu kişilerin yürürlükte olan diğer projelerdeki görevleri ve varsa TÜBİTAK tarafından yapılmış olan görevlendirmeleri sona erdirilir. Ancak, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde üstlendiği, varsa süreli temsil görevleri ile uluslararası projelerde yürüttüğü görevler, ilgili birimlerin önerisi üzerine Başkanlık Oluruyla devam ettirilebilir.

    Etkinlikler

    Madde 16 - (1) Uygulama Planında yer alan her bir etkinlik için ayrıntılı olarak hazırlanacak bütçe, proje planı ile uygulanacak kurallar Başkanlık tarafından belirlenir. Dönemsel ve/veya sürekli yapılan etkinlikler için Başkanlık tarafından bir Yönerge hazırlanır.

    (2) Düzenlenecek etkinliklerde gerektiğinde, Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar dahilinde sponsorluk hizmeti sağlanabilir.

    (3) Etkinlikler çerçevesinde eğitici veya bilimi sevdirici nitelikte materyaller gerektiğinde bizzat TÜBİTAK tarafından üretilmek ve/veya ürettirilmek ya da hizmet ve/veya mal alımı suretiyle temin edilip fiyatlandırılarak piyasaya sunulur veya bedelsiz olarak hedef kitleye ulaştırılır.

    Fikri ve sınai mülkiyet hakları

    Madde 17 - (1) Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ve sonucunda fikri mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), tasarım, eser, teknik bilgi ve benzeri bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 278 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

    (2) Desteklenmesine karar verilen projelerin faaliyetleri aşamasında veya sonucunda ortaya çıkan veya ortaya çıkması muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar, TÜBİTAK'ın kendi faaliyetlerinde kullanım hakkı saklı kalmak kaydıyla sözleşme ile fikri ürünü geliştiren kişiye devredilebilir.

    2006 yılı proje çağrıları

    Geçici Madde 1 - (1) 2006 yılı içerisinde bu Yönetmelik kapsamında yapılacak proje çağrıları "güncel çağrı" olarak yapılır ve düzenlenecek etkinlikler Başkanlık onayı ile gerçekleştirilir.

    Müdürlük oluşturuluncaya kadar grup görevlerinin yürütülmesi

    Geçici Madde 2 - (1) Müdürlük oluşturuluncaya kadar bu Yönetmelikte Müdürlüğün yapacağı işleri Daire Başkanlığı yerine getirir.

    Yürütülmekte olan projeler

    Geçici Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte başlamış olan proje ve etkinlikler önceki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

    Yürürlük

    Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar