KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik

    Maliye Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 10/10/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26315

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu idarelerinin mülkiyetlerindeki taşınmazların birbirlerine bedelsiz olarak tahsis ve devri ile; Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu idarelerine tahsis ve devir işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45, 47 ve geçici 12 nci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

    b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler: Türk Medeni Kanunu ile belirlenen ve diğer kanunlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altında sayılan yerleri,

    c) Devir: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç kamu idarelerinin, görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması hâlinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla, taşınmazların mülkiyetinin diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilmesini,

    ç) Hazine: Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tüzel kişiliğinin adını, Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin, bu Yönetmeliğe göre tahsis ve devri ile tahsisin kaldırılması ve devir edilen yerin geri alınması açısından Maliye Bakanlığı (Millî Emlâk Genel Müdürlüğü) ile defterdarlıklar ve malmüdürlüklerini,

    d) Hazineye ait taşınmaz: Tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazları,

    e) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

    f) Kamu idaresi: Tahsis açısından, Yönetmelik ekindeki idareler ile kendilerine tahsis yapılması açısından köy tüzel kişiliklerini; devir açısından, Yönetmelik ekindeki idarelerden, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç, diğer idareleri,

    g) Kamu idarelerinin özel mülkiyetindeki taşınmaz: Taşınmazın tapu sicilinde kamu idaresi adına tescilli olma durumunu,

    ğ) Tahsis: Mülkiyeti kendilerinde kalması koşuluyla kamu idarelerince, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mülkiyetlerindeki taşınmazların, birbirlerine veya köy tüzel kişiliklerine; Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ise, Maliye Bakanlığınca hizmetin devamı süresince kamu idarelerinin veya köy tüzel kişiliklerinin bedelsiz olarak kullanımına bırakılmasını

    ifade eder.

    h) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Tahsis İşlemleri

    Tahsis yetkisi

    Madde 4 - (1) Özel bir hüküm olmaması durumunda kamu idareleri, tahsis işlemini Kanunun 47 nci maddesine dayanarak yapabilirler. Ancak mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların tahsisini; belediyeler, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (h) bendine, il özel idareleri ise, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64 üncü maddesinin (d) bendine göre yaparlar.

    (2) Özel hükümler, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47 nci maddesine göre, öncelikle uygulanır.

    (3) Özel kanunları uyarınca, amacı belirtilerek kamu idarelerine tahsis edilmiş sayılan taşınmazlar hakkında ayrıca tahsis işlemi yapılmaz ve bu taşınmazların tahsisi, hizmetin devamı süresince devam eder. Ancak bu taşınmazların tahsis amacının ortadan kalkması veya amacı dışında kullanılması halinde, genel hükümlere göre maliki kamu idaresince tahsisleri kaldırılabilir veya tahsis amacı değişikliği yapılabilir.

    (4) Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tahsis yetkisi özel bir hüküm olmadıkça Bakanlık ve taşra birimlerine aittir.

    (5) İlgili kanunlarında tahsis yetkisine ilişkin özel hüküm bulunduğu hallerde tahsis işlemi, yetki verilen kurum, kuruluş veya kamu idaresi tarafından yapılır.

    (6) 26/6/1939 tarihli ve 3653 sayılı Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve işletilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi gereğince Yalova Kaplıcaları bölgesinde, Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresine arazi tahsisi ile 30/4/1992 tarihli ve 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun 6 ncı maddesi gereğince Olimpiyat Köyü düzenlenmesi için, İstanbul'da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne arazi tahsisine Bakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    (7) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 6 ncı maddesi gereğince mera, yaylak ve kışlakların belediye veya köylere tahsisine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

    (8) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 10 uncu maddesi uyarınca afetzedelerin iskânı amaçlarında kullanılmak üzere, orman sınırları içinde veya dışına çıkarılmış ya da çıkarılacak yerlerin Bayındırlık ve İskân Bakanlığına tahsisine Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilidir.

    (9) 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (e) bendi gereğince, köylere ve askerî garnizonlara su tahsisine İstanbul İlinde İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli İlinde İzmit Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, diğer illerde ise İl Özel İdareleri yetkilidir.

    (10) Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden çıkan kaynak suları ile umuma ait suların belediyelere tahsisine Bakanlık yetkilidir.

    Paylı taşınmazların tahsisi

    Madde 5 - (1) Kamu idarelerinin paydaş bulunduğu taşınmazların tahsisi yapılmaz.

    (2) Ancak, diğer paydaşın, tahsis talebinde bulunan kamu idaresi olması ve başka paydaş bulunmaması durumunda, tahsis işlemi yapılabilir.

    Ön ve kesin tahsis ile süresi

    Madde 6 - (1) Kamu idareleri, üzerinde tesis yapılması plânlanan ve tahsis talebinde bulunulan taşınmazları, talepte bulunan kamu idarelerine, tahsis amacına yönelik olarak yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/ bina inşaatına başlanması amacıyla iki yıla kadar ön tahsis yapabilirler. Adına ön tahsis yapılan kamu idaresi tarafından, ön tahsis süresi içerisinde bu iş/işlemlerin yapılması ve buna ilişkin belgeler ile mahallinde düzenlenen tespit tutanağının gönderilerek talepte bulunulması halinde ön tahsis, hizmetin devamı süresince olmak üzere kesin tahsise dönüştürülür. Ancak, tahsise konu taşınmazın aynen kullanılmak üzere tahsisi durumunda ön tahsis işlemi yapılmaksızın doğrudan kesin tahsis işlemi yapılabilir.

    (2) Birinci fıkrada yer alan koşulların yerine getirilerek kesin tahsis talebinde bulunulmaması, süresiz tahsis edilen taşınmazın iki yıl süre ile tahsis amacına uygun olarak kullanılmaması veya tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi herhangi bir yazışmaya gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkmış sayılır.

    Tahsisli taşınmaza ilişkin giderler

    Madde 7 - (1) Tahsisli taşınmazlarla ilgili olarak harcamalara katılma payı da dâhil olmak üzere her türlü malî yükümlülükler ve diğer giderler, tahsis yapılan kamu idaresi tarafından ödenir.

    İşgallere karşı koruma

    Madde 8 - (1) Adına tahsis yapılan kamu idaresi, tahsisli taşınmazın işgal ve tecavüzlere karşı korunması ile ilgili her türlü tedbiri almak, işgal ve tecavüz halinde yasal yollara başvurmak ve durumu; Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için defterdarlık veya malmüdürlüklerine, diğerlerinde taşınmaz maliki kamu idaresine bildirmek zorundadır.

    Tahsisin kaldırılması

    Madde 9 - (1) Tahsis işlemi;

    a) Kamu hizmetinin sona ermesi,

    b) Taşınmazın tahsis amacı dışında kullanılması veya maliki kamu idaresinin izni olmaksızın üçüncü kişilere kullandırılması,

    c) Taşınmazın en az iki yıl boş bırakılması veya hiç kullanılmaması,

    ç) Taşınmazın tahsis amacının değişmesi,

    d) İmar plânıyla, taşınmazın başka bir amaca ayrılması,

    e) Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen tedbirleri alma ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi,

    f) Tahsis amacının ortadan kalkması halinde,

    durumlarında, tahsis yapılan kamu idaresinin görüşü alınmaksızın tahsisi yapan kamu idaresinin merkez veya taşra birimlerince resen kaldırılabilir.

    (2) Birinci fıkranın (d) bendine göre tahsisin kaldırılması işlemlerinde, imar planının yapımı aşamasında tahsisli kamu idaresinin uygun görüşünün alınmamış olması durumunda ilgili kamu idaresinin görüşü alınır.

    (3) Birinci fıkranın (f) bendine göre tahsisin kaldırılması işlemi, adına tahsis yapılan idarenin isteği üzerine de, tahsisi yapan malik kamu idaresi tarafından yapılabilir.

    Tahsissiz kullanımlarda harcamalar

    Madde 10 - (1) Tahsis işlemi yapılması gerektiği hâlde, tahsis işlemi yapılmamış taşınmazlar için, kullanmakta olan kamu idaresi bütçesinden 11 inci maddede belirtilen tazminat ve ecrimisil hariç ödeme yapılmaz.

    (2) Ancak; hükümet konaklarında olduğu gibi bir kamu idaresine tahsis edilip birden fazla kamu idaresi tarafından kullanılmakta olan binalarda, hizmet vermekte olan kamu idarelerinin kullanımlarındaki mahallerin küçük onarım ve bakım giderlerine ilişkin harcamalar kullanan kamu idaresince yapılır.

    İzinsiz kullanımlarda bedel alınması

    Madde 11 - (1) Kamu idaresine ait bir taşınmazın tahsis işlemi yapılmadan bir başka kamu idaresi tarafından kullanımı hâlinde, taşınmazın maliki olan kamu idaresince, kendi taşınmaz kira ihalesi komisyonunca belirlenen tutardaki tazminat taşınmazı kullanan kamu idaresinden alınır. Bu tazminat, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde taşınmazı kullanan kamu idaresince ödenir. Bu sürenin geçmesi ile tazminat kesinleşir. Bu tazminatlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre icra dairelerince tahsil olunur.

    (2) Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için ise; Maliye Bakanlığı yerel birimince ilgili mevzuatına göre tespit edilen ecrimisil alınır. Rızaen ödenmeyen ecrimisil, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir. Ancak, Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden ecrimisil alınmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Devir İşlemleri

    Devir ve geri alma

    Madde 12 - (1) Özel bir hüküm olmaması durumunda, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere kamu idareleri, Kanunun 45 inci maddesine göre, mülkiyetlerinde bulunan taşınmazları, görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla bedelsiz olarak birbirlerine devredebilirler.

    (2) Özel hükümler, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45 inci maddesine göre, öncelikle uygulanır.

    (3) Kamu idarelerine devredilen bu taşınmazlar, hizmetin devamı süresince kullanılabilir. Ancak bu taşınmazların devir amacının ortadan kalkması veya amacına uygun kullanılmaması halinde, maliki kamu idaresince geri alınabilir.

    (4) Devir amacının ortadan kalkması halinde geri alma işlemi, adına devir yapılan idarenin isteği üzerine de, devreden malik kamu idaresi tarafından yapılabilir.

    (5) Devir yetkisi taşınmazın maliki kamu idaresine aittir. Hazineye ait taşınmazların devir yetkisi ise, özel bir hüküm olmadıkça Bakanlığa aittir.

    Tapu kütüğüne konulacak şerh

    Madde 13 - (1) Bedelsiz devredilen taşınmazın tapu kütüğüne; "Bu taşınmazın mülkiyeti

    .... (bu boşluğa, devir eden kamu idaresinin ismi yazılır)'e/a ait iken, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince;

    .

    (bu boşluğa, taşınmazın hangi kamu hizmetinde kullanılacağı yazılır)'de/da kullanılmak kaydı ile

    .

    (bu boşluğa, kendisine devir yapılan kamu idaresinin adı yazılır)'e/a bedelsiz olarak devredilmiştir. Bu taşınmaz devir amacı dışında kullanılamaz ve aynı amaçla dahi olsa üçüncü kişilere devredilemez. Devir amacına uygun olarak kullanılmadığının tespiti veya üçüncü kişilere devredilmesi hâlinde, eski maliki kamu idaresinin talebi üzerine, devralan kamu idaresinin muvafakatına veya her hangi bir hükme gerek olmaksızın tapu idaresince devreden kamu idaresi adına resen tescil edilir." şeklinde şerh konulur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tahsis ve Devir Talepleri ile İstenilecek Bilgi ve Belgeler

    Tahsis veya devir talebinin yapılması

    Madde 14 - (1) Tahsis yapılması veya devredilmesi istenilen taşınmaz hakkında;

    a) Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında ise, bulunduğu yer defterdarlığı veya malmüdürlüğüne ya da Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne,

    b) Belediyeler ve il özel idareleri ile bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idarelere ait ise, ilgili belediye ve il özel idaresi ile bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareye,

    c) Diğer kamu idarelerine ait ise, maliki kamu idarelerinin merkez birimine,

    müracaat edilerek tahsis veya devir talebinde bulunulur.

    Tahsis veya devir talebine eklenecek bilgi ve belgeler

    Madde 15 - (1) Tahsis veya devir talebinde bulunan kamu idaresi, taşınmazı hangi kamu hizmetinde kullanacağını talep yazısında açık olarak belirtir.

    (2) Talep yazılarında aşağıdaki bilgilere yer verilir ve belgeler yazıya eklenir:

    Taşınmazın;

    a) Tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, pafta, ada ve parsel numarası veya cilt, sayfa ve sıra numarası, cinsi, yüzölçümü,

    b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ise, bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli kroki,

    c) Tamamının mı, bir kısmının mı istendiği, bir kısmı isteniyorsa, miktarı ile paftası üzerinde yeri işaretlenmiş basit krokisi,

    ç) İmar planı içinde olması halinde, onaylı plan örneği, planda ayrıldığı amaç,

    d) Üzerinde inşaat yapılacak ise, avan projesi, yatırım programına alınıp alınmadığı, alınmış ise proje numarası ve proje için gerekli arazi veya arsa miktarı.

    Yerel birimlerce merkez birimlerine gönderilecek bilgi ve belgeler

    Madde 16 - (1) Tahsis veya devir yetkisi; kamu idarelerinin il biriminde ise, ilçe birimi tarafından il birimine, merkez biriminde ise, il birimi tarafından merkez birimlerine yazılacak talep yazılarında, istenilen taşınmazla ilgili aşağıdaki bilgilere yer verilir ve belgeler yazıya eklenir:

    Taşınmazın;

    a) Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince, tahsisine veya devrine engel bir durumunun olup olmadığı, varsa neler olduğu,

    b) İmar planı içinde kalıp kalmadığı, plan içinde ise, plan türünün (çevre düzeni planı, nazım plan, uygulama imar planı gibi) ne olduğu, planda ne kadarının hangi amaca ayrıldığı,

    c) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalıp kalmadığı,

    ç) Hangi amaçlarda kullanılmak için istenildiği,

    d) Herhangi bir kamu hizmetine tahsisli olup olmadığı,

    e) Halen hangi amaçta ve ne şekilde kullanıldığı,

    f) Üzerinde muhdesat varsa, cinsi ve kime ait olduğunu da belirleyen mahallinde düzenlenmiş tespit tutanağı,

    g) Üzerinde inşaat yapılacak ise, yatırım programına alınıp alınmadığı, alınmış ise yatırım proje numarası,

    ğ) Kısmen talep ediliyor ise, istenen kısmın ifrazının mümkün olup olmadığı,

    h) Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında ise genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine, diğer kamu idarelerine ait ise malik kamu idaresine gerekli olup olmadığı,

    ı) Merkezde dosyasının olup olmadığı, varsa dosya numarası ile en son yapılan yazışmanın tarih ve sayısı,

    i) Tapuda kayıtlı olması halinde, en son durumu gösteren, beyanlar ve şerhleri de içeren tapu kayıt örneği ile tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikası,

    j) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ise, bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü ve mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli krokisi,

    k) İmar planı içinde kalması halinde plan örneği,

    l) 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalması halinde, kıyı kenar çizgisi işlenmiş pafta örneği,

    m) Tahsisini veya devrini talep eden kamu idaresinin mahallî birimlerinin, merkez birimlerinden alacağı uygun görüş yazısının örneği,

    n) Tahsisi veya devri konusunda yerel birimin görüşü.

    (2) Taşınmazın tahsis ya da devrine engel bir durum varsa, yukarıdaki bilgi ve belgeler yerine bunu tespit eden bilgi ve belge yeterli olup diğer bilgi ve belgeler gönderilmez.

    Su tahsisi taleplerinde gönderilecek bilgi ve belgeler

    Madde 17 - (1) Su tahsis taleplerinde, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler yerine, aşağıdaki bilgi ve belgeler gönderilir:

    a) Tahsis talebine konu edilen su kaynağının litre/saniye olarak debisi,

    b) Talep sahibi kamu idaresinin, su kaynağının ne kadar litre/saniye debilik kısmına ihtiyacının olduğu,

    c) Çevrede bulunan diğer yerleşim birimlerinin, tahsisi talep edilen su kaynağına ihtiyacının bulunup bulunmadığı, ihtiyaçları var ise litre/saniye olarak ihtiyaç miktarı,

    ç) İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir belediyelerinin, diğer illerde il özel idarelerinin uygun görüşü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü.

    Tahsis veya devir değişikliğinde gönderilecek bilgi ve belgeler

    Madde 18 - (1) Adına tahsis yapılan veya devredilen kamu idaresi tarafından tahsise veya devre konu taşınmazın tahsis veya devir amacının değiştirilmesinin istenilmesi halinde, taşınmaz hakkında bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (ç) ve (d) bentleri ile 16 ncı maddesinin (ç), (e), (k), (m) ve (n) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, taşınmazın özelliklerinde değişiklik olmuş ise buna ilişkin bilgi ve belgeler gönderilir.

    (2) Bir kamu idaresine tahsis edilen veya devredilen bir taşınmazın başka bir kamu idaresi tarafından tahsisinin veya devrinin talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler yeniden gönderilir. Ayrıca, taşınmazın tahsisli olduğu veya devir edilmiş bulunduğu kamu idaresinin, değişiklik konusunda uygun görüşünün olup olmadığı bildirilir.

    Tahsisin kaldırılması veya devredilen yerin geri alınması halinde gönderilecek bilgi ve belgeler

    Madde 19 - (1) Tahsis edilen veya devredilen taşınmazın tahsis veya devir amacının ortadan kalkması halinde, taşınmazın tahsisinin kaldırılması veya geri alınması amacıyla, adına devir veya tahsis yapılan kamu idaresi tarafından, taşınmazın tahsisini ve devrini yapan malik kamu idaresine; taşınmazın maliki kamu idaresi tarafından, tahsisi yapılan veya devredilen taşınmaz hakkında yapılacak periyodik kontrollerde, bu Yönetmeliğin 9 ve 12 nci maddelerinde belirtilen sebeplerle, tahsis veya devir edilen taşınmazın tahsisinin resen kaldırılmasının veya geri alınmasının gerekmesi halinde, malik kamu idaresinin bu işle görevli alt birimleri tarafından, tahsise veya devre yetkili birimlerine aşağıdaki bilgiler gönderilir.

    Taşınmazın;

    a) Tahsis veya devir yazısının tarih ve sayısı,

    b) Tahsisinin kaldırılması veya geri alınması talebinin gerekçesi ve en son kullanım durumu,

    c) Tahsisinin kaldırılması veya geri alınmasına ilişkin yerel birimin görüşü.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Ortak Hükümler

    Tahsis yapılamayacak ve bedelsiz devredilemeyecek taşınmazlar

    Madde 20 - (1) Aşağıda belirtilen taşınmazların tahsis ve devri yapılamaz;

    a) Tapu kayıtlarında devredilemeyeceğine ilişkin şerh veya tedbir bulunan taşınmazlar,

    b) Kadastro Mahkemesinde mülkiyeti ihtilaflı olan taşınmazlar,

    c) İmar planı ve imar düzenleme işlemi davalı olan taşınmazlar,

    ç) Tahsis yapacak veya devredecek kamu idaresi ile tahsis yapılacak veya devredilecek kamu idaresi dışında üçüncü bir paydaşı bulunan paylı taşınmazlar,

    d) Devir durumunda elbirliği mülkiyetinde bulunan taşınmazlar,

    e) Tapu tahsis belgesi şerhi bulunan taşınmazlar,

    f) Kamu idarelerince üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş taşınmazlar,

    g) İmar planında öngörülen amaç dışındaki kullanımlar için talep edilen taşınmazlar,

    ğ) İmar planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tapudan terkin edilecek olan ve başka kullanımlar için talep edilen taşınmazlar,

    h) Kıyı tanımına giren ve tapu kayıtlarının, kıyı mevzuatına göre terkini gereken taşınmazlar,

    ı) Özel kanunları gereğince, gerçek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine tahsisi, devri, emirlerine ve kullanımlarına bırakılması, satışı, irtifak hakkı veya trampa yoluyla verilmesi gereken taşınmazlar,

    i) Kullanımı, tahsisi, devri, tasarrufu ve benzeri işlemleri özel düzenlemelere veya ilgili kurum ve kuruluşların iznine tabi olan taşınmazlar.

    Tahsis ve devre engel olmayan durumlar

    Madde 21 - (1) Taşınmazların tapu kütüğünde bulunan ve aşağıda belirtilen şerhler, tahsis ve devir işlemi yapılmasına engel değildir:

    a) Vakıf şerhi,

    b) Kamulaştırma şerhi,

    c) İşgal ve zilyetlik şerhi,

    ç) Muhdesat şerhi,

    d) İpotek şerhi,

    e) Kamu idareleri lehine konulan "... intifaı ... aittir" biçimindeki şerhler,

    f) Mülga Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca konulan şuf'a (ön alım) hakkı şerhleri.

    Yetki devri

    Madde 22 - (1) Kamu idareleri tahsis ve devir yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle alt birimlerine veya yerel birimlerine devredebilirler. Tahsis veya devir yetkisi yerel birimlere devredilmiş ise; tahsis, devir, tahsis kaldırma ve geri alma talepleri merkeze gönderilmeksizin mevcut mevzuata göre yerel birimlerce değerlendirilerek sonuçlandırılır.

    Tahsis ve devirde öncelik

    Madde 23 - (1) Aynı taşınmaz hakkında birden fazla kamu idaresinin tahsis ve devir talebinin bulunması halinde;

    a) Taşınmazın imar planı ile kullanım durumu belli ise, planda belirtilen kamu hizmetini yapacak kamu idaresinin,

    b) Taşınmaz plansız alanda veya plandaki kullanım amacı "kamu hizmet alanı" olarak belirlenip ayrıntılı bilgi verilmemiş ise, sırasıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, devir talepleri hariç düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, il özel idareleri, köy tüzel kişilikleri, belediyelere bağlı ve belediyelerin kurdukları veya üye oldukları birlik ve idarelerin, il özel idarelerine bağlı ve il özel idarelerinin kurdukları ve üye oldukları birlik ve kamu idarelerin,

    talepleri öncelikle değerlendirilir.

    Taşınmazın teslimi, tahsisin kaldırılması ve geri almanın sonuçları

    Madde 24 - (1) Tahsisi yapılan taşınmaz, maliki kamu idaresi tarafından tahsis işleminden sonra adına tahsis yapılan kamu idaresine, devredilen taşınmaz ise, maliki kamu idaresi tarafından tapudaki devir işleminden sonra devralan kamu idaresine, bir tutanak düzenlenmek suretiyle teslim edilir. Tutanakta; teslim tarihi, taşınmazın durumu, varsa üzerindeki bina ve tesisler, özelliklerinin neler olduğu ayrıntılı biçimde belirtilir.

    (2) Tahsisi kaldırılan taşınmaz, maliki kamu idaresi tarafından tahsisin kaldırılması işleminden sonra, geri alınan taşınmaz ise, maliki kamu idaresi tarafından tapudaki geri alma işleminden sonra, bir tutanak düzenlenmek suretiyle teslim alınır. Tutanakta, teslim alınma tarihi ile teslim tarihindeki durumuna göre, noksanlıklar ve fazlalıklar ayrıntılı biçimde belirtilir.

    (3) Tahsisi kaldırılan veya geri alınan taşınmazın üzerine adına tahsis yapılan veya devralan kamu idaresi tarafından yapılan bina ve tesisler, bedelsiz olarak maliki kamu idaresine geçer. Bunlar için malik kamu idaresince her hangi bir bedel veya tazminat ödenmez.

    Devir yerine tahsis

    Madde 25 - (1) Görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Kamu idarelerince devralınması istenilen taşınmazların devri yerine tahsisinin yapılması suretiyle kamu hizmetlerinin görülmesi sağlanabiliyor ise, taşınmazın devri yerine tahsisi yapılır.

    Masraflar

    Madde 26 - (1) Tahsise veya devre konu taşınmazın ifraz, tevhit, tescil, tespit ve benzeri tüm işlemlerin masrafları tahsis veya devir talebinde bulunan kamu idaresi tarafından karşılanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görüş alınması

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkacak tereddütlerde, Maliye Bakanlığının görüşü alınır.

    İzinsiz kullanımlarda bedel alınmasının istisnası

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen tazminat ve ecrimisil bedelleri, taşınmazı tahsis işlemi yapılmadan kullanan kamu idaresinin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde tahsis talebinde bulunması ve taşınmazın tahsisinin mümkün olması halinde alınmaz.

    Yürürlük

    Madde 28 - (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, ekinde yer alan kamu idareleri yürütür.

    EK-1:CETVELLER

    (I) SAYILI CETVEL

    GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

    1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

    2) Cumhurbaşkanlığı

    3) Başbakanlık

    4) Anayasa Mahkemesi

    5) Yargıtay

    6) Danıştay

    7) Sayıştay

    8) Adalet Bakanlığı

    9) Millî Savunma Bakanlığı

    10) İçişleri Bakanlığı

    11) Dışişleri Bakanlığı

    12) Maliye Bakanlığı

    13) Millî Eğitim Bakanlığı

    14) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

    15) Sağlık Bakanlığı

    16) Ulaştırma Bakanlığı

    17) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

    18) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

    19) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    20) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

    21) Kültür ve Turizm Bakanlığı

    22) Çevre ve Orman Bakanlığı

    23) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

    24) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

    25) Jandarma Genel Komutanlığı

    26) Sahil Güvenlik Komutanlığı

    27) Emniyet Genel Müdürlüğü

    28) Diyanet İşleri Başkanlığı

    29) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

    30) Hazine Müsteşarlığı

    31) Dış Ticaret Müsteşarlığı

    32) Gümrük Müsteşarlığı

    33) Denizcilik Müsteşarlığı

    34) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

    35) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

    36) Devlet Personel Başkanlığı

    37) Özürlüler İdaresi Başkanlığı

    38) Türkiye İstatistik Kurumu

    39) Gelir İdaresi Başkanlığı

    40) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

    41) Karayolları Genel Müdürlüğü

    42) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

    43) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

    44) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

    45) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

    46) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

    47) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

    48) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

    49) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

    50) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

    (II) SAYILI CETVEL

    ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

    A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

    1) Yükseköğretim Kurulu

    2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

    3) İstanbul Üniversitesi

    4) İstanbul Teknik Üniversitesi

    5) Ankara Üniversitesi

    6) Karadeniz Teknik Üniversitesi

    7) Ege Üniversitesi

    8) Atatürk Üniversitesi

    9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi

    10) Hacettepe Üniversitesi

    11) Boğaziçi Üniversitesi

    12) Dicle Üniversitesi

    13) Çukurova Üniversitesi

    14) Anadolu Üniversitesi

    15) Cumhuriyet Üniversitesi

    16) İnönü Üniversitesi

    17) Fırat Üniversitesi

    18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi

    19) Selçuk Üniversitesi

    20) Uludağ Üniversitesi

    21) Erciyes Üniversitesi

    22) Akdeniz Üniversitesi

    23) Dokuz Eylül Üniversitesi

    24) Gazi Üniversitesi

    25) Marmara Üniversitesi

    26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

    27) Trakya Üniversitesi

    28) Yıldız Teknik Üniversitesi

    29) Yüzüncü Yıl Üniversitesi

    30) Gaziantep Üniversitesi

    31) Abant İzzet Baysal Üniversitesi

    32) Adnan Menderes Üniversitesi

    33) Afyon Kocatepe Üniversitesi

    34) Balıkesir Üniversitesi

    35) Celal Bayar Üniversitesi

    36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

    37) Dumlupınar Üniversitesi

    38) Gaziosmanpaşa Üniversitesi

    39) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

    40) Harran Üniversitesi

    41) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

    42) Kafkas Üniversitesi

    43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

    44) Kırıkkale Üniversitesi

    45) Kocaeli Üniversitesi

    46) Mersin Üniversitesi

    47) Muğla Üniversitesi

    48) Mustafa Kemal Üniversitesi

    49) Niğde Üniversitesi

    50) Pamukkale Üniversitesi

    51) Sakarya Üniversitesi

    52) Süleyman Demirel Üniversitesi

    53) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

    54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

    55) Galatasaray Üniversitesi

    56) Ahi Evran Üniversitesi

    57) Kastamonu Üniversitesi

    58) Düzce Üniversitesi

    59) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

    60) Uşak Üniversitesi

    61) Rize Üniversitesi

    62) Namık Kemal Üniversitesi

    63) Erzincan Üniversitesi

    64) Aksaray Üniversitesi

    65) Giresun Üniversitesi

    66) Hitit Üniversitesi

    67) Bozok Üniversitesi

    68) Adıyaman Üniversitesi

    69) Ordu Üniversitesi

    70) Amasya Üniversitesi

    B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER

    1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı

    2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

    3) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

    4) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

    5) Türkiye Bilimler Akademisi

    6) Türkiye Adalet Akademisi

    7) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

    8) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    9) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

    10) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

    11) Orman Genel Müdürlüğü

    12) Vakıflar Genel Müdürlüğü

    13) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

    14) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü

    15) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

    16) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

    17) Türk Akreditasyon Kurumu

    18) Türk Standartları Enstitüsü

    19) Millî Prodüktivite Merkezi

    20) Türk Patent Enstitüsü

    21) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

    22) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

    23) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

    24) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi

    25) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

    26) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

    27) GAP Bölge Kalkınma İdaresi

    28) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

    29) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

    (III) SAYILI CETVEL

    DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

    1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

    2) Telekomünikasyon Kurumu

    3) Sermaye Piyasası Kurulu

    4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

    5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

    6) Kamu İhale Kurumu

    7) Rekabet Kurumu

    8) Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu

    (IV) SAYILI CETVEL

    SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

    1) Sosyal Güvenlik Kurumu

    2) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

    (V) SAYILI CETVEL

    MAHALLÎ İDARELER

    1) Belediyeler

    2) Belediyelere bağlı ve belediyelerin kurdukları ve üye oldukları birlik ve idareler

    3) İl özel idareleri

    4) İl özel idarelerine bağlı ve il özel idarelerinin kurdukları ve üye oldukları birlik ve idareler.

    Mevzuat Kanunlar