TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi : 17/10/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26322

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Genel Müdür: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,

    b) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

    c) Sözleşmeli Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli,

    ç) Taşra: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkezi dışındaki birimleri,

    d) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisini,

    ifade eder.

    Disiplin amirleri

    Madde 5 - (1) Genel Müdür, TMO'da çalışan tüm sözleşmeli personelin en üst disiplin amiri olup, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1'de gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde sayılan mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

    Ek - 1'i html olarak görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar