TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 29/09/20096- 2006/11076

    Resmi Gazete Tarihi : 20/10/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26325

    Ekli "Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 18/9/2006 tarihli ve 152639 sayılı yazısı üzerine, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/9/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 11/3/1983 tarihli ve 83/6181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa tabi belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin denetimine ait esasların tespitidir."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 2 - Bu Yönetmelik, insan ve çevre sağlığı ile can ve mal güvenliği de dahil olmak üzere belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin, belgeye esas olan vasıflarının, tarifelerinin, temizlik, intizam, servis, idare ve işletme tarzları ile diğer hususların denetlenmesine ilişkin hükümleri kapsar."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (A) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır."

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "b. "Kontrolör", Bakanlık merkez teşkilatında görevli ve Bakanlıkça "kontrolör" kadrosunda istihdam edilen denetim elemanlarını,"

    Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin İkinci Bölümünün başlığı "Denetim Elemanları" olarak ve 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Denetim, Tespit ve Görüşler:

    Madde 5 - Turizm yatırım ve işletmelerinin denetimi, Bakanlık kontrolörleri veya Bakan tarafından görev verilmesi halinde Bakanlık müfettişlerince yapılır.

    Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü; belge talebinde bulunulan veya belgeli yatırım ve işletmelerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılacak tespitlerini, iş yoğunluğu, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile işin niteliğini dikkate alarak aşağıda belirtilen personel aracılığıyla da yapabilir:

    a) İl kültür ve turizm müdürleri,

    b) Geçici veya özellik arz eden yatırım ve girişimler için Bakan tarafından belirli bir görev ve süre ile görevlendirilecek Bakanlık personeli.

    Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yaptırılan tespitler Bakanlık kontrolörlerince incelenir. İnceleme sonucunda denetim yapılmasını veya ceza uygulamasını gerektirir bir sonuç ortaya çıkarsa Bakanlık kontrolörleri veya Bakan tarafından görev verilmesi halinde Bakanlık müfettişleri gerekli incelemeleri ve değerlendirmeyi yaparlar.

    Ayrıca; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce, gerek görülmesi halinde özel uzmanlık gerektiren konularda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin veya ilgili Bakanlık birimlerinin görüşünden yararlanılabilir."

    Madde 6 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Sağlık ve çevre kirliliği ile ilgili denetimler, görevli kamu kurum ve kuruluşlarının tabip ve sağlık elemanlarınca, işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili denetimler, işyeri açma ve çalışma ruhsatını veren kamu kurumu tarafından yapılır. İlgili mercilerin bu konularda yapacakları denetimlerde, denetim raporunun bir nüshası Bakanlığa gönderilir."

    Madde 7 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "a. Yatırımın belgeye esas fikir projesine uygunluğu,"

    Madde 8 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "a. Tamamlanan yatırımın, yatırım belgesine esas fikir projesine ve işyeri açma ve çalışma ruhsatına veya doğrudan işletme belgesi talebinde, dosyasındaki işyeri açma ve çalışma ruhsatına uygunluğu,"

    Madde 9 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 27 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar