ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Çevre Ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Çevre ve Orman Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 03/11/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26335

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığında çalışan memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Taşra Teşkilatında olup doğrudan merkeze bağlı Müdürlüklerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan memurları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

       Disiplin amirleri

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 6 - (1)19/12/2003 tarihli ve 25321 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

    Eki görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar