MÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Mülkiye Müfettişi Seçme Sınavı Ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 18/11/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26350

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının mülkiye müfettişi ihtiyacının karşılanmasına ilişkin; ilan, başvuru, inceleme, değerlendirme, yazılı ve sözlü sınav, müfettiş değerlendirmesi, atama, yetiştirilme ve yeterlik konuları bu Yönetmelikle düzenlenmektedir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi ve 1/8/1985 tarihli ve 85/9750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünün 78 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

       b) Bakan: İçişleri Bakanını,

       c) Teftiş Kurulu: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunu,

       ç) Başkanlık: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığını,

       d) Başkan: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanını,

       e) Başkan Yardımcısı: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarını,

       f) Müfettiş: Mülkiye Başmüfettişi ve Mülkiye Müfettişini,

       g) Tüzük: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünü,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Onay, Duyuru ve Başvuru

       Onay

       Madde 4 - (1) Teftiş Kuruluna, gerekli görüldüğünde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre, sınavla yeterli sayıda müfettiş alınır.

       (2)Başkanın teklifi ve Bakanın onayı üzerine, müfettiş alınmasına ilişkin işlemlere başlanır.

       Duyuru

       Madde 5 - (1) Müfettişliğe atanmak isteyenlerden;

    a) Kaymakamlık sıfatını kazandıktan sonra, Bakanlığın merkez birimleri ve iller kuruluşlarında en az 6 yıl çalışmış,

       b) Mahrumiyet ilçesi hizmetini bitirmiş,

       c) Yarışma sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 38 yaşını doldurmamış,

    meslek mensuplarının, belirtilen tarihe kadar Başkanlığa dilekçe ile başvurmaları hususu, Bakanlık merkez birimlerine ve Valiliklere Başkanlıkça bildirilir.

    Başvuru

       Madde 6 - (1) Müfettişlik başvurusu Başkanlığa doğrudan yapılabileceği gibi, Valilikler aracılığıyla da yapılabilir.

       (2) Valiliklere yapılan başvurular geciktirilmeksizin Başkanlığa gönderilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İlk İnceleme ve Değerlendirme

       İlk inceleme

       Madde 7 - (1) Başvuru sahiplerinin dilekçeleri, duyuru metninde gösterilen şartlar ve belirlenen başvuru sürelerine uygunluğu açısından incelenerek alfabetik bir liste yapılır.

       (2) Başvurusu kabul edilmeyenlere gerekçesiyle birlikte bilgi verilir.

       (3) Başvurusu kabul edilenler değerlendirmeye alınır.

       (4) İlk inceleme ve değerlendirmeye ilişkin iş ve işlemler Başkanın başkanlığında, başkan yardımcıları tarafından yapılır.

       (5) Başkanın gerek görmesi halinde bu konuyla ilgili olarak müfettiş de görevlendirilebilir.

       Değerlendirme

       Madde 8 - (1) İlk inceleme sonucu, müfettişliğe atanma şartlarına sahip olduğu tespit edilen başvuru sahipleri hakkında dosya üzerinden aşağıdaki esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır.

       a) Sicil Raporları: En çok +60 puan olmak üzere;

       1) 96-100 arası   +60 puan,

       2) 91- 95 arası   +55 puan,

       3) 86- 90 arası   +50 puan,

       4) 81- 85 arası   +45 puan,

       5) 76- 80 arası   +40 puan,

       6) 71- 75 arası   +35 puan,

       7) 66- 70 arası   +30 puan,

       8) 60- 65 arası   +30 puan,

       9) (60) dan düşük sicil ortalamasına puan verilmez. Başvuru sahibinin mülki idare amirliğinde geçmiş tüm sicillerinin ortalaması dikkate alınır.

       b) Müfettiş Değerlendirmesi: En çok +15 puan olmak üzere;

       1) 90-100 arası (Üstün başarılı)   +15 puan,

       2) 80- 89 arası (Başarılı)   +10 puan,

       3) 70- 79 arası (Yeterli)    +5 puan.

       4) Mülki idare amiri olarak ilgili hakkında düzenlenmiş müfettiş değerlendirme belgelerinin ortalaması alınır.

       5) Müfettiş Değerlendirme Belgesinin not esasına göre doldurulmamış olması durumunda başarı değerlendirmesine göre (üstün başarılı, başarılı, yeterli) gerekli puan verilir.

       6) İlgili hakkında hiç değerlendirme belgesi düzenlenmemişse, Valiler tarafından düzenlenen değerlendirme raporlarındaki puan ortalaması esas alınır.

       c) Takdirnameler: En çok +10 puan olmak üzere;

       1) Bir Takdirname için    +3 puan,

       2) İki Takdirname için    +6 puan,

       3) Üç Takdirname için    +8 puan,

       4) Dört Takdirname için   +10 puan,

       5) (4) den fazla takdirname dikkate alınmaz. Ayrıca müfettiş alım duyurusu yapıldıktan sonra verilen takdirnameler ile aynı takvim yılı içinde ve aynı amirden alınan birden fazla takdirname değerlendirmede dikkate alınmaz.

       ç) Yabancıdil Bilgisi: En çok +10 puan olmak üzere;

       1) KPDS Puanı 90-100 arası olanlar   +10 puan, (A Düzeyi)

       2) KPDS Puanı 80- 89 arası olanlar   + 8 puan, (B Düzeyi)

       3) KPDS Puanı 70- 79 arası olanlar    + 5 puan, (C Düzeyi)

       4) KPDS Puanının değerlendirmeye alınabilmesi için son (5) yıl içinde sınava girilmiş olması gerekir. Daha eski tarihli KPDS puanlarının bir alt derecesi geçerli sayılır.

       d) Akademik Çalışmalar: En çok +5 puan olmak üzere;

       1) Doktora yapanlar   +5 puan,

       2) Mastır yapanlar   +3 puan,

       e) Cezalar: En çok -30 puan olmak üzere;

       1) Uyarma cezası alanlardan -5 puan,

       2) Kınama cezası alanlardan -10 puan,

       3) Aylıktan kesme cezası alanlardan -15 puan,

       4) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlardan -20 puan,

       5) Görevi ile ilgili olarak yargı mercilerince herhangi bir cezaya mahkum olan ve cezası kesinleşenlerden -30 puan,

       düşülür.

       6) Birden çok ceza almış olanlardan her cezanın karşılığı olan puanlar toplanarak düşülür. Ancak her durumda düşülen toplam puan (-30) dan fazla olamaz.

       (3) Değerlendirme, başvuru sahiplerinin İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğündeki dosyaları üzerinden yapılır.

       (4) Yukarıdaki esaslara göre yapılacak değerlendirme sonucunda başvuru sahipleri en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralanır.

       (5) Sıralama sonucu (70) ve üzeri puan alanlar yazılı sınava çağrılır, daha az puan alanlara ise durumları yazıyla bildirilir.

       Değerlendirmeye itiraz

       Madde 9 - (1) İlgililer sonuçların kendilerine tebliğinden itibaren en geç (7) gün içerisinde gerekçe göstermek suretiyle durumlarının bir kez daha değerlendirilmesini talep edebilirler.

       (2) Bu talebin Başkanlığa ulaşmasından itibaren en geç (7) gün içerisinde yeniden değerlendirme yapılır ve sonuç ilgiliye bildirilir.

       Değerlendirme Komisyonunun teşkili

       Madde 10 - (1) Değerlendirme iş ve işlemleri Başkanın başkanlığında başkan yardımcılarının katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yazılı sınav

       Sınavın yeri

       Madde 11 - (1) Yazılı sınav Ankara'da, Başkanlıkça belirlenecek ve ilan edilecek yerde yapılır.

       Sınav konuları ve usulü

       Madde 12 - (1) Yazılı sınav aşağıda gösterilen konulardan yapılır.

       a) T.C. Anayasası,

       b) İdare Hukuku,

       c) Ceza Hukuku,

       d) Memurların Yargılanma Usulü ve Ceza Yargılama Hukuku,

       e) Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku,

       f) Kamu mali mevzuatı.

       (2) Yazılı sınav klasik veya test usulüyle yapılabilir.

       Sınav tarihi, süresi, duyurulması

       Madde 13 - (1) Sınavın tarihi ile başlama ve bitiş saatleri Başkanlıkça belirlenir.

       (2) Sınav konuları, sınavın hangi usulle yapılacağı ve diğer bilgiler, sınavın başlama tarihinden en az (7) gün önce, yazılı sınava kabul olunanlara yazı ile duyurulur.

       Yazılı sınav komisyonu

       Madde 14 - (1) Yazılı Sınav Komisyonu, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Personel Genel Müdürü ile Başkanın görevlendireceği bir müfettişten oluşur.

       (2) Gerek görülmesi halinde Komisyona yardımcı olmak üzere Başkan Yardımcılarından ve/veya müfettişlerden görevlendirme yapılır.

       Sınav sorularının ve puanların belirlenmesi

       Madde 15 - (1) Sınav soruları ve cevapları, sınavın başlamasından bir gün önce sınav komisyonunca belirlenir.

       (2) Sınav komisyonu, soruların cevaplarına verilecek puanları da belirler.

       (3) Sınavda toplam puan 100'dür.

       (4) Sorular, cevaplar ve puanlar tutanakla gösterilir.

       (5) Bu tutanak, Sınav Komisyonu Başkan ve Üyeleri tarafından imzalandıktan sonra, bir zarfa konarak mühürlenir ve Başkana teslim edilir.

       Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

       Madde 16 - (1) Sınav kurulu üyeleri, her adayın cevap kâğıdını inceleyerek ortak bir yazılı sınav notunu verir.

       (2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav notunun (70) ve daha yukarı olması şarttır.

       (3) Yazılı sınav sonunda, her aday için verilen yazılı puanları, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralanır ve tutanağa bağlanır.

       Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

       Madde 17 - (1) Yazılı sınav sonuçları ilgililere yazı ile duyurulur.

       (2) Yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyenler, sonucun tebliğinden itibaren (7) gün içerisinde Başkanlığa başvurarak, yazılı sınav belgesinin yeniden değerlendirilmesini isteyebilir.

       3) Bu itiraz üzerine en geç (7) gün içerisinde ilgilinin yazılı sınav belgesi yeniden değerlendirilir ve sonucu ilgiliye bildirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Müfettişlerin Değerlendirmesi

       Müfettiş görevlendirilmesi

       Madde 18 - (1) Yazılı sınavda (70) ve daha fazla puan alan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi amacıyla Başkanlıkça, her bir başvuru sahibi için en az iki müfettiş görevlendirilir.

       Değerlendirme esasları

       Madde 19 - (1) Müfettişlerin, başvuru sahiplerini halen görevli oldukları birimde değerlendirmeleri esastır.

       (2) Ancak bu birimdeki görev süresinin iki yıldan az olması veya halen görev yaptığı yerdeki iş ve işlemleri açısından yeterli kanaate ulaşılamaması durumunda önceki görev yerlerinde de değerlendirme yapılabilir.

       (3) Başvuru sahiplerinin değerlendirilmesinde, ilgililerin genel iş ve yürütümlerinin incelenmesi ile maiyetinde çalıştıkları valilerin görüşlerine başvurulması esastır.

       (4) Müfettişler, gerek görürlerse başvuru sahiplerinin görevleri gereği işbirliği içerisinde çalışmaları gerekli olan diğer kişilerin görüşlerine de başvurabilirler.

       (5) Başvuru sahibinin astı konumunda olan görevlilerin görüşlerine başvurulmaz.

       (6) Değerlendirme sırasında; ilgili hakkında görevi ile ilgili olarak yargı mercilerinde devam eden ve henüz sonuçlanmamış kovuşturma olup olmadığı özellikle araştırılır ve bu konuya raporda yer verilir.

       Değerlendirme Raporu

       Madde 20 - (1) Müfettişler, değerlendirmeleri sonucunda Değerlendirme Raporu düzenlerler.

       (2) Değerlendirme Raporunda; ilgilinin iş ve işlemlerine ilişkin hususlar ve görüşlerine başvurulanların kanaatleri çerçevesinde müfettiş tarafından değerlendirme yapılır.

       Değerlendirme Raporunun sonucu

       Madde 21 - (1) Değerlendirme Raporu, Başkanlığa teslim edilir ve sözlü sınav komisyon üyelerinin bilgisine sunulur.

    ALTINCI BÖLÜM : Sözlü Sınav

       Sözlü sınava çağrılacaklar

       Madde 22 - (1) Yazılı sınavda (70) ve daha fazla puan alanlar sözlü sınava çağrılırlar.

       (2) Çağrı belgesinde sınavın tarihi, yeri ve saati belirtilir.

       Sözlü sınav komisyonu

       Madde 23 - (1) Sözlü Sınav Komisyonu, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Personel Genel Müdürü ile Başkan tarafından belirlenecek bir müfettişten oluşur.

       Sözlü sınavın yapılış şekli

       Madde 24 - (1) Sözlü sınavda, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen konulardan ilgilinin bilgisini ölçmeye yetecek kadar soru sorulur.

       (2) Sözlü sınav komisyonu ilgilinin sorulara verdiği cevapları ve sınava girenler hakkında müfettişlerce düzenlenen Değerlendirme Raporlarındaki bilgileri, ilgilinin sözlü sınav sırasında konuları kavrama, anlatma ve özetleme yetenekleri gibi hususları bir arada değerlendirerek (100) puan üzerinden değerlendirme yapar.

       (4) Sözlü sınav sonucunda en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralama yapılır ve tutanağa bağlanır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Sınav Sonucu

       Başarı listesi

       Madde 25 - (1) Başvuru sahiplerinin yazılı sınavda aldıkları notlarla, sözlü sınavda aldıkları notların ortalaması alınır.

       (2) Ortalama notlar en yüksekten itibaren sıralanır ve tutanağa bağlanarak başarı listesi oluşturulur.

       Sonuçlarının duyurulması

       Madde 26 - (1) Sınavın nihai sonuçları sınava katılan bütün adaylara en geç başarı listesinin düzenlendiği tarihi izleyen (7) gün içinde yazı ile duyurulur.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Müfettişliğe Atanma Sırası,

    Yetişme Dönemi ve Rapor Düzenlenmesi

       Atama sırası

       Madde 27 - (1) Atama, açıklanan kadro sayısına göre yazılı ve sözlü sınav sonunda düzenlenen başarı listesindeki sıraya göre yapılır.

       (2) Sınavı kazanan ve mevcut kadro sayısına göre ataması yapılması gereken kişilerden, atama işlemi yapılmadan önce yazılı olarak vazgeçtiğini bildirenlerin yerine, başarı listesine göre atama yapılır.

       Yetişme ve deneme dönemi

       Madde 28 - (1) Yetişme dönemi en az (6) aydır.

       (2) Müfettişliğe atananlar Başkanlıkça yapılacak program çerçevesinde (15) günden az olmamak üzere uyum eğitiminden geçirilirler.

       (3) Uyum eğitimini tamamlayan müfettişler, (3) yıl ve daha kıdemli mülkiye başmüfettişleri yanında göreve gönderilirler.

       (4) Müfettişlerin refakat süresince mümkün olduğunca çok sayıda teftiş, soruşturma, inceleme, araştırma görevlerine gitmeleri Başkanlıkça sağlanır.

       Yetiştirilmede gözetilecek amaç

       Madde 29 - (1) Müfettişlerin yetiştirilmesinde;

       a) Meslek bilgilerini arttırma,

       b) Müfettişliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırma,

       c) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma yöntemleri ile rapor ve layiha yazma yöntemlerini öğrenmelerini sağlama, bu konularda bilgi ve becerilerini geliştirme,

       amaçlanır.

       (2) Yetişme döneminde belli konularda Başkanlıkça eğitim seminerleri düzenlenebilir.

       Rapor düzenlenmesi

       Madde 30 - (1) Yetişme ve deneme süresini tamamlayan müfettişler hakkında, yanlarına verildikleri her müfettiş tarafından birer değerlendirme raporu düzenlenir.

       (2) Başkanlığa verilen değerlendirme raporlarında, müfettişlerin bilgi dereceleri, inceleme ve araştırma, yazılı ve sözlü anlatım yetenekleri ve yaptıkları çalışmalar açıklanır.

       (3) Raporların sonuç bölümünde, yetişme ve deneme sürelerini tamamlayan müfettişlerin meslek bilgileri, yetenekleri, tutum ve davranışları ile çalışmaları bakımından yeterli olup olmadıkları belirtilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Yeterlik Sınavı

       Yeterlik sınav komisyonu

       Madde 31 - (1) Yeterlik Sınav Kurulu, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, başkan tarafından görevlendirilecek iki başkan yardımcısından oluşur.

       Sınav konuları

       Madde 32 - (1) Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konulardan yapılır.

       a) Personel Mevzuatı,

       b) Mali Mevzuat,

       c) Mahalli İdareler Mevzuatı,

       d) Soruşturma ile İlgili Mevzuat,

       e) İçişleri Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarını ilgilendiren Mevzuat,

       f) Teftiş, denetim ve soruşturma işleri.

       Sınavın duyurusu

       Madde 33 - (1) Yeterlik sınavı, mülkiye müfettişi olarak en az (6) aylık görev süresini tamamlayan müfettişler için yapılır.

       (2) Sınavın tarihi ile sınav konuları, sınava gireceklere, sınav gününden en az on gün önce yazı ile duyurulur.

       Sınavın yapılış şekli

       Madde 34 - (1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak 32 nci maddede yer alan konulardan yapılır.

       (2) Sınava girenlere yetişme ve deneme döneminde elde ettikleri bilgi ve becerilerin anlaşılması, müfettişlik yeteneğini kazanmış olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla sınav konularından yeteri kadar soru sorulur.

       (3) Verilen cevapların değerlendirilmesinde, sınava katılanların bilgi dereceleri yanında, konuları kavrama, anlatma ve özetleme yetenekleri de dikkate alınır.

       Başarı notu

       Madde 35 - (1) Yeterlik sınavında tam not (100)'dür.

       (2) Sınav Kurulu Başkan ve üyeleri cevaplara ayrı ayrı not verirler.

       (3) Bu notların ortalaması sınav notunu oluşturur.

       (4) Sınav notu olarak (100) üzerinden en az (70) alanlar sınavda başarılı sayılırlar.

       (5) Verilen notlar ve bunların ortalaması olan sınav notu, sınava giriş sırasına göre düzenlenen ve Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanan tutanakta gösterilir.

       Yeterlik sınavını geçemeyenler

       Madde 36 - (1) Yeterlik sınavında yeterli puanı alamayanlara ilave (3) aylık süre verilir. Bu süre sonunda tekrar yeterlik sınavına alınırlar.

       (2) Bu süre içerisinde ilgililerin mülkiye başmüfettişleri yanında yetiştirilmesine ilişkin bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam edilir.

       (3) Bu yeterlik sınavında da başarılı olamayanlar, eski görevlerine veya durumlarına uygun başka görevlere atanmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilirler.

       Sınav sonuçlarının duyurulması

       Madde 37 - (1) Yeterlik sınavının sonuçları sınava katılanlara yazı ile duyurulur.

    Sınava girmeyenler

       Madde 38 - (1) Geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyenler eski görevlerine veya durumlarına uygun görevlere atanmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

       (2) Sınava girmeme mazereti sınav kurulunca kabul edilenler, Başkanlıkça uygun görülecek tarihte yeterlik sınavına alınırlar.

    ONUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Sınav komisyonlarının toplanması

       Madde 39 - (1) Yarışma ve yeterlik sınav kurulları Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır.

       (2) Kararlar oy çokluğu ile alınır.

       Soru bankası oluşturulması

       Madde 40 - (1) Başkanlıkça doğrudan veya görevlendirilecek müfettişler tarafından, bu Yönetmelikte öngörülen yazılı ve sözlü sınavlarda sorulacak sorulara esas teşkil etmek üzere yeteri kadar soru ve cevap hazırlanır.

       (2) Hazırlanacak sorular Teftiş Kurulunun internet sayfasında yayınlanabilir.

       (3) Hazırlanan sorular ihtiyaç duyuldukça güncellenir.

       Duyuru işlemleri

       Madde 41 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak yapılacak duyuruların ayrıntıları Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla yapılabilir.

       Müfettişlerin seçilme ve atanmalarına ait belgelerin saklanması

       Madde 42 - (1) Sınavda başarı göstererek müfettişliğe atananların sınavla ilgili tüm belgeleri Başkanlıktaki şahsi dosyalarına konulur.

       Yürürlük

       Madde 43 - (1) Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 44 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar