YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTDIŞINDAKİ KAPSAMA DAHİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 28/12/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26390

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek önlisans, lisans ve lisans üstü programlarında yürütecekleri uluslararası ortak eğitim ve öğretim programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, uluslararası ortak eğitim ve öğretim programlarının öğrenci girişi, müfredat, sınav ve değerlendirme, devam, izin, azami süreler, mezuniyet şartları, verilecek diplomalar ve eğitim ücretleri ile eğitimle ilgili diğer ücretlere ilişkin hükümleri kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 50 nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Öğrenci : Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde yürütülen programlara kayıt yaptıran kişiyi,

       b) Yükseköğretim Kurumları : 2547 sayılı Kanuna tabi yükseköğretim kurumlarını, ortak program yürütülmesine engel bulunmayan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarını ve diğer eğitim kuruluşlarını

        ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uluslararası Ortak Programlar

    Amaç, Yükseköğretim Kurulu Onayı, Öğrenci Kabulü, Ücretler,Eğitim Süreleri ve Diplomalar

       Ortak programların amacı

       Madde 5 - (1) Türkiye'deki yükseköğretim kurumları yurt dışındaki kapsama dahil yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütmek üzere önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde ortak programlar tesis edebilirler. Bu programlar, iki kurum arasındaki akademik işbirliğini ve etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğitim ve öğretim almalarına imkan vermek amacını taşır.

       Yükseköğretim Kurulu onayı

       Madde 6 - (1) Ortak programlar, ortak programı yürütecek kurum/kuruluşlar arasında, bu Yönetmelik hükümleri ile uyumlu bir protokol yapılıp Yükseköğretim Kurulunun onayı alındıktan sonra başlatılır.

       Ortak programlara öğrenci kabulü

       Madde 7 - (1) Ortak programlara öğrenciler, ilgili kurum/kuruluşların öğrenci kabulünde uyguladıkları asgari koşullara uyularak kabul edilir. Türk vatandaşı öğrencilerden, ön lisans ve lisans programları için ÖSS'ye girmek ve tercihleri arasında yer vererek ortak programa yerleşecek kadar ilgili puan türünde başarılı olmak koşulu aranır. Buna ek olarak, yurtdışı kurumun kabul koşullarının sağlanması da gerekir. Yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilecek öğrencilerin de her iki kurum/kuruluşun asgari kabul koşullarını sağlamaları gerekir.

       (2) Ortak programa Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin kabulünde aranacak koşullar da Ortak Program Protokolünde belirtilir. Türk üniversitelerine yabancı uyruklu öğrenci kabulünde uygulanan SAT veya benzeri uluslararası sınav puanı veya Uluslararası Bakalorya, Abitur gibi ortaöğretim mezuniyet derecesi ortak programlara yabancı öğrenci kabulünde de uygulanır. Bu kriterlerin asgari düzeyleri hususunda Yükseköğretim Kurulunun onayı alınır.

       Eğitim-öğretim ücreti

       Madde 8 - (Değişik madde: 28/04/2007- 26506 S.R.G Yön/1.md.)

    (1) Ortak programlarda eğitim ücrete tabidir. Bu ücretin kapsadığı hizmetler ve giriş yılından sonraki yıllarda yapılması öngörülen yıllık artış oranları belirlenip ilgili taraflarca kılavuz, broşür ve internet yolu ile ilan edilir. Devlet üniversitelerinde öğrencilerden alınacak yurtiçi öğrenim ücretleri, ortak eğitim kapsamındaki programların eşdeğeri ya da benzeri ikinci öğretim programları için Bakanlar Kurulunca belirlenen ikinci öğretim ücretlerinin sekiz katını geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşun önerisiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Vakıf üniversiteleri öğrencilerinden alınacak yurtiçi eğitim ücretlerini kendi usulleri ile belirlerler. İşbirliği yapılan yurtdışı kurumun öğrenim ücretleri ise ilgili kurum tarafından belirlenir. Belirlenen ücretler; Yükseköğretim Kurumunun ilgili hesabında toplanır. Toplanan ücretlerden yurtdışına gönderilecek öğrenim ücreti tutarı hiçbir kesintiye tabi tutulmaksızın ilgili kurumun hesabına aktarılır. Öğrencinin, yurtdışındaki kurumda geçireceği sürelerde yapacağı eğitim ücreti dışındaki harcamalarının tahmini tutarı da önceden ilan edilir.

       Öğrenim ücretini ödeme usulü

       Madde 9 - (1) Öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenir.

       Öğretim ücretlerinin kullanımı

       Madde 10 - (1) Devlet üniversitelerinde, bu programlarda öğrenim gören öğrencilerden alınan yurtiçi öğrenim ücretleri, en geç ilgili ayın sonuna kadar özel bütçeye gelir kaydedilmek üzere aktarılır. Aktarılan bu miktar ödenek kaydedilirken %30'undan az olmamak kaydıyla üniversite yönetim kurulunca belirlenecek bir miktarı projenin yürütülmesine ilişkin her türlü gider ile üniversitenin mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ayrılır. Bu programda fiilen ders veren öğretim elemanlarına kalan tutardan ödenecek ek ders ücreti 11/10/1983 tarihli 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi (son fıkrasının ilk cümlesi hariç) hükümleri dikkate alınarak maddenin dördüncü fıkrasında profesör unvanlı öğretim üyeleri için belirlenen ek ders ücretinin 10 katını, sınav ücreti ise aynı maddede öngörülen sınav ücretinin 5 katını geçmemek üzere unvanlar ve öğretim elemanlarının programdaki performansları göz önünde tutularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

       (2) Vakıf üniversitelerinde, bu programlarda öğrenim gören öğrencilerden alınan yurtiçi öğrenim ücretleri Üniversite bütçesine aktarılır.

       Burslar

       Madde 11 - (1) (Değişik madde: 28/04/2007- 26506 S.R.G Yön/2.md.)

    Ortak lisans ve önlisans programlarına; her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenerek Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından kabul edilen "ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" ile öğrencilere duyurulan kriter ve toplam sayının %30 unu geçmemek kaydıyla belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, öğrenci seçme sınavlarındaki başarıları esas alınarak öğrenim ücretlerinden kısmî ya da tam muaf tutulma şeklinde öğrencilere karşılıksız başarı bursu verilebilir. Burslu kontenjana yerleştirilen öğrencilere verilen bu burs, öğrencilik statüsünün devam etmesi koşuluyla önlisans ve lisans programının ve hazırlık okulunun normal süresini kapsar.

    (2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen öğrencilerin dışında, toplam sayının %30 unu geçmemek kaydıyla, devam ettikleri ortak programda emsal öğrencilerden daha başarılı olan öğrencilere yönelik öğrenim ücretlerinden kısmî ya da tam muaf tutma şeklinde burs programı uygulanabilir.

       Eğitim süreleri

    Madde 12 - (Değişik madde: 05/09/2007- 26634 S.R.G Yön/1.md.)

    (1) Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora ortak programlarının süreleri, Türk Üniversitelerindeki benzer programların sürelerinden daha az olamaz. Yükseköğretim Kurulunca denkliği tanınan Bologna Sürecine dahil ülkelerin 3 yıllık lisans programları ile yürütülen ortak programlarda toplam 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisinin başarı ile tamamlanması koşulu aranır. Ortak programın, ilgili kurum/kuruluşlarda geçirilecek asgari süreleri ve bu sürelerin geçirileceği dönemler ile toplam süre protokolde belirtilir.

       Yabancı dil

       Madde 13 - (Değişik madde : 16/07/2010 - 27643 S.R.G Yön\1.mad)

    (1) Ortak programlar İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde verilir. Ortak programların bu diller dışında başka bir yabancı dille verilebilmesi için Yükseköğretim Kurulunun onayı gereklidir. Öğrencilerin ortak programda öğrenimlerine başlayabilmeleri için o dili yeterli düzeyde bilmeleri gerekir. Bu durumda da eğitimin verileceği yabancı dilin yeterli düzeyde bilindiğini ölçen bir uluslararası sınav veya ilgili üniversitelerin yapacağı yabancı dil sınavı ile uluslararası sınavlardan alınması gereken asgari puan, protokolde belirtilir. Yabancı dil bilgisi yetersiz olan öğrenciler, ilgili üniversitelerin birinde veya döneme bağlı olarak iki üniversitede de yabancı dil koşulunu sağlayıncaya kadar yoğun dil eğitimi alırlar. Yoğun dil eğitimi için azami iki yıl süre verilir. Azami sürenin sonunda yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrencinin talebi üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilebilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

       Vize

       Madde 14 - (1) Ortak programlara kabul edilen öğrenciler yabancı ülkede eğitim görmek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdürler.

       (2) Ortak program yürüten kurum/kuruluşların program koordinatörleri, vize başvurularında öğrencilere yardımcı olurlar.

       Akademik başarısızlık

       Madde 15 - (Değişik madde: 07/05/2009 - 27221 S.R.G Yön/1.mad.)

    (1) Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen bir kişinin, bu Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan da ilişiği kesilir.

       (2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görürken akademik başarısızlık nedeniyle bu kurumdan ilişiği kesilen öğrenci, yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye'de başka bir yükseköğretim kurumundaki eş değer bir programa yatay geçiş yapabilir.

       (3) İkinci fıkra hükmüne göre yatay geçiş, ancak başarısız olunan yarıyılı takip eden yarıyılda yapılabilir.

       (4) Başarısızlık dışındaki bir nedenle bu yükseköğretim kurumlarından birisinden ilişiği kesilenlerin diğer yükseköğretim kurumundan da ilişiği kesilir.

       Diploma

       Madde 16 - (1) Bir Türk üniversitesi ile bir yabancı üniversitenin birlikte yürütecekleri bir ortak uluslararası program; önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde olabilir. Bu programda, her iki kurumun akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma veya her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler taraflar arasında imzalanan protokollerde açıkça belirtilir. Öğrenciler, çift veya ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uluslararası Ortak Programların İşleyişi

    Müfredat, Not Sistemleri, Azami Süreler, İzinler ve Yatay Geçiş

       Müfredat

       Madde 17 - (1) Uluslararası ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan ders, laboratuar, uygulama, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile müfredatın programı yürüten kuruluşlar arasındaki bölüşümü iki kuruluş arasındaki protokolde belirtilir.

       Not sistemleri

       Madde 18 - (1) Uluslararası ortak programı yürüten tarafların kendi programlarında uyguladıkları not sistemleri ve başarı koşulları ayrı ayrı tanımlanır. Taraf kurumlardan birinde başarısız olunabilecek derslerin ve diğer etkinliklerin nasıl ve taraflardan hangisinde telafi edilebileceğinin ve ortak programda genel not ortalamasının ne şekilde hesaplanacağının esas ve usulleri de belirtilir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için her iki kurumun asgari akademik koşullarını sağlaması ve ayrıca programın tümüne ait akademik gerekleri de yerine getirmesi esastır.

       Azami süreler

       Madde 19 - (1) Uluslararası ortak programların azami süreleri;

       a) Normal süresi iki akademik yıl olan önlisans programlarında dört akademik yıl,

       b) Normal süresi üç akademik yıl olan lisans programlarında altı akademik yıl,

       c) Normal süresi dört akademik yıl olan lisans programlarında yedi akademik yıl,

       ç) Normal süresi iki akademik yıl olan yüksek lisans (master) programlarında üç akademik yıl,

       d) Normal süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört, lisans derecesi ile kabul edilenler için beş akademik yıl olan doktora programlarında ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı, lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi akademik yıldır.

       İzinler

       Madde 20 - (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşulu ile öğrenciye her iki tarafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılabilecek toplam izin süresi, normal öğretim süresinin yarısından fazla olamaz.

       Disiplin hükümleri

       Madde 21 - (1) Öğrenciler eğitim için bulundukları kurumun disiplin yönetmeliğine tabi olur.

       Yatay geçiş

       Madde 22 - (Değişik madde: 28/04/2007- 26506 S.R.G Yön/3.md.;Değişik madde: 07/05/2009 - 27221 S.R.G Yön/2.mad.)

    (1) Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu bir uluslararası ortak programdan aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer bir uluslararası ortak programa Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak yatay geçiş yapabilir.

       (2) Bir uluslararası ortak programdan yurt içindeki diğer bir programa veya yurt içindeki bir programdan uluslararası ortak bir programa yatay geçiş ise, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak yapılabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Uygulanacak diğer hükümler

       Madde 23 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda uluslararası ortak programı yürüten kurum/kuruluşların kendi mevzuatları ile Yükseköğretim ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 24 - (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar