ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 29/12/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26391

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

       Amaç

       Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurularak tüzel kişilik kazanan OSB'lerin; onaylı sınırları içerisinde katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan OSB'lerin, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi çerçevesinde yürütecekleri faaliyetlere ilişkin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, ürettiği veya serbest tüketici sıfatıyla temin ve tedarik ettiği elektrik enerjisinin katılımcılarının kullanımına sunulması, OSB'lere lisans verilmesi ve dağıtım bedelleri ile diğer hizmet bedellerinin belirlenmesi ve yürütülecek diğer faaliyetler ile ilgili hususları kapsar.

    Dayanak

       Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar ve kısaltmalar

       Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Bağlantı gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün, kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güç miktarını,

       b) Bağlantı varlıkları: Herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin, iletim, dağıtım veya OSB dağıtım sistemine bağlantı yapması durumunda, sadece o bağlantıya münhasır olmak üzere tesis edilmesi zorunlu olan iletken veya kablo, klemens, izolatör ve gerekli olması halinde travers gibi varlıkları,

       c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

       ç) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

       d) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

       e) Dağıtım bedeli: OSB içerisinde dağıtım faaliyetinin yürütülmesi için gerekli olan OSB dağıtım sistem kullanım bedeli ile diğer hizmet bedellerinden oluşan bedelleri,

       f) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,

       g) (Değişik bent: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/1.mad.) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan itibaren elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekeyi,

       ğ) Diğer hizmetler: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite teminine yönelik olarak sayaç okuma, faturalama ve müşteri hizmetlerine ilişkin diğer faaliyetleri,

       h) Elektrik enerjisi tedarik sözleşmesi: OSB ile katılımcılar arasında bağlantı anlaşmasında belirtilen noktada elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile diğer hizmetlere ilişkin olarak yapılan faaliyetlere ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmeyi,

       ı) Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni: İlgili uygulama yılına ait dağıtım bedeline esas olacak, OSB için öngörülen gelir ile gerçekleşen gelir arasındaki farkı düzeltmek üzere kullanılacak olan bileşen,

       i) İkili anlaşma: Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında ya da lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmayı,

    j) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ve ilgili tüzel kişilerin sahip oldukları lisans veya lisansları,

       k) Kanun: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

    l) (Değişik bent: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./1. md.) Katılımcı: OSB'nin onaylı sınırları dahilinde 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre faaliyet gösteren 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince verilen sanayi sicil belgesi dikkate alınarak sanayi katılımcısı ve sanayi harici katılımcı olmak üzere iki ayrı gruba ayrılan gerçek veya tüzel kişiyi,

    m) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

    n)    Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

       o) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kanun uyarınca Kurul tarafından verilen izni,

       ö) (Değişik bent: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./1. md.) Onaylı sınırlar: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş sınırları,

    p) OSB: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurularak tüzel kişilik kazanmış bulunan organize sanayi bölgelerini,

    r) OSB Bağlantı anlaşması: Katılımcıların OSB dağıtım sistemine sürekli veya geçici olarak bağlantı yapmalarına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmayı,

    s) OSB Bağlantı bedeli: Gerçek veya tüzel kişilerin OSB dağıtım sistemine bağlantı yapmalarına ilişkin olarak yapılan masrafların karşılanmasını esas alan bedeli,

    ş) OSB Dağıtım Lisansı: OSB'nin onaylı sınırları içerisinde yaptıkları dağıtım faaliyeti ve bu faaliyet ile ilişkili diğer hizmetler için şirket kurma şartı aranmaksızın Kurumdan aldığı lisansı,

    t) OSB dağıtım sistemi: OSB'nin onaylı sınırları içerisinde yer alan elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

    u) OSB Dağıtım sistem kullanım bedeli: OSB Dağıtım hizmeti sunabilmek için dağıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan bedeli,

    ü) OSB Güvence Bedeli: OSB ile katılımcıları arasında yapılan elektrik enerjisi tedarik sözleşmesi kapsamında, katılımcının borcunu ödememesi ihtimaline karşılık, borcuna mahsup edilmek üzere OSB tarafından katılımcıdan talep edilen bedeli,

        v) OSB Kesme-Bağlama Bedeli: 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 inci maddesi uyarınca OSB onaylı sınırları içerisinde uygulanacak kesme-bağlamaya ilişkin bedeli,

    y) OSB Üretim Lisansı: OSB'nin, katılımcılarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, onaylı sınırları içerisinde üretim faaliyeti göstermek için şirket kurma şartı aranmaksızın Kurumdan aldığı lisansı,

    z) Reaktif enerji: Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilen ve kVArh birimi ile ölçülen enerjiyi,

    aa) Reaktif güç: Elektrik akımının gerilime göre 90 derece faz farklı bileşeni dikkate alınarak hesaplanan, iş görmeyen ve kVAr birimi ile ölçülen gücü,

    bb) (Mülga bent: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./1. md.)

    cc) (Değişik bent: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/1.mad.) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri ve perakende satış lisansına sahip şirketleri,

    çç) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

    dd)   TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini

    ee) (Ek bent: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./1. md.) Üretim tesisi sistem kullanım bedeli: OSB dağıtım sistemine bağlı olup kendi elektriğini üreten OSB katılımcılarından alınacak olan bedeli,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : OSB Üretim ve/veya Dağıtım Lisans Alma Yükümlülüğü, Lisans Başvurusu, Lisans Başvurularının İnceleme ve Değerlendirmeye Alınması, Lisansın Yürürlüğe Girmesi

    OSB üretim ve/veya dağıtım lisansı

    Madde 5- (1) OSB'ler Kanun çerçevesinde elektrik piyasası faaliyetlerinde bulunmak için Kurumdan lisans almak zorundadır.

    (2) OSB'ye verilecek lisanslar bir defada en çok kırk dokuz yıl için verilir. Lisanslar için geçerli olacak asgari süre on yıldır.

    (3) OSB Üretim Lisansı sahibi OSB; katılımcılarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla onaylı sınırları içerisinde üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin satışı ile iştigal edebilir.

    (4) OSB, katılımcılarının elektrik enerjisi ve/veya kapasite ihtiyacını karşılamak amacıyla serbest tüketici sıfatıyla elektrik enerjisi temin edebilir.

    (5) OSB, OSB Dağıtım Lisansı kapsamında, elektrik enerjisinin katılımcıların kullanımına sunulması ve bu faaliyetlere ilişkin diğer hizmetlerin yürütülmesi ile iştigal eder.

       (6) OSB, OSB üretim ve/veya dağıtım lisansı kapsamındaki faaliyetleri hizmet alımı yolu ile sağlayabilir, ancak bu durum ilgili lisans sahibi tüzel kişinin lisanstan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

    (7) (Ek fıkra: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./2. md.) OSB bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde onaylı sınırları içerisindeki dağıtım tesislerinin geçici kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, altmış takvim günü içerisinde elektrik dağıtım faaliyetinde bulunmak için Kuruma OSB dağıtım lisansı başvurusunda bulunur.

    OSB üretim ve/veya dağıtım lisans başvurusu, lisans başvurularının inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisansın yürürlüğe girmesi

       Madde 6- (1) OSB, Kurul tarafından belirlenen ve Kurum internet sayfasında yayımlanan "OSB Dağıtım ve OSB Üretim Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler" uyarınca istenecek belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma lisans başvurusunda bulunur.

    (2) OSB'lere uygulanacak lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri her yıl için Kurul tarafından belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.

    (3) Başvuru sırasında OSB'den istenen belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki değerlendirme; sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır.

    (4) Lisans başvurularında tespit edilen eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi istenir. Bu kapsamda OSB'ye yapılan bildirimde, söz konusu eksikliklerin belirtilen sürede giderilmemesi halinde başvuru talebinin dikkate alınmayarak belgelerin iade edileceğine yer verilir. Bu süre içerisinde sunulan belgelerin usulüne uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme on iş günü içerisinde tamamlanır. Bu defa da, eksikliklerin tespiti halinde, OSB'ye son kez yazılı bildirim yapılarak, tespit edilen eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi istenir. Bu süre içerisinde de eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, başvuru yapılmamış sayılır ve sunulan belgeler iade edilir.

    (5) Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvuruların inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve lisans alma bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırılması istenir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde başvurunun reddedileceği yapılan bildirimde yer alır.

    (6) Lisans alma bedelinin yüzde birini Kurum hesabına yatıran OSB'nin lisans talebi inceleme ve değerlendirmeye alınır.

    (7) OSB Üretim Lisansı başvurusu için, 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde TEİAŞ'ın ve/veya lisans başvurusunda bulunan OSB'nin bir dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapmış olması durumunda, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin görüşü alınır.

    (8) OSB'den, inceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve OSB'yi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir. İnceleme ve değerlendirmeye alınan OSB üretim lisansı başvurusu, başvuru ile ilgili olarak, ilgili mevzuat uyarınca diğer kurum ve/veya kuruluşlardan alınması gereken uygun bulma kararına esas teşkil edecek nihai görüşün Kuruma geliş tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde; OSB dağıtım lisansı başvurusu için ise inceleme ve değerlendirmeye alınmasını takiben kırk beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Gerektiğinde bu süre Kurul kararıyla uzatılabilir ve süre uzatımı başvuru sahibi OSB'ye bildirilir.

    (9) İnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararı ile uygun bulunan başvuru sahibi OSB'ye, lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgeyi ibraz etmesi durumunda lisans alabileceği ve bu yükümlülüğün yapılan tebliğden itibaren doksan gün içerisinde yerine getirilmesi halinde lisansının verileceği yazılı olarak bildirilir.

    (10) Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Lisans verilen OSB'nin unvanı ve lisans süresi Resmî Gazete'de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.

    (11) Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda ret gerekçeleri başvuran OSB'ye Kurul kararını izleyen on iş günü içerisinde bildirilir.

    (12) Lisans, üzerinde belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibi OSB'nin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : OSB Üretim ve Dağıtım Lisansının Tadil Edilmesi, Yenilenmesi ve Lisansın Sona Ermesi

    OSB üretim ve dağıtım lisansının tadil edilmesi, yenilenmesi ve lisansın sona ermesi

    Madde 7- (1) (Değişik fıkra: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./3. md.) Lisans; OSB'nin talebi veya ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda ya da yasal değişiklik hallerinde tadil edilebilir. Lisans sahibi tüzel kişinin adres ve unvan değişikliğine ilişkin lisans tadilleri ilgili ana hizmet birimi tarafından yapılır.

    (2) (Değişik fıkra: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./3. md.) OSB'nin talebiyle yapılacak tadillerde, Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla, lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün, yukarıda belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır. Reddedilmiş sayılan lisans tadil talebine ilişkin konuda, yeniden lisans tadil talebinde bulunulması halinde ise her defasında lisans tadil ücreti bir kat artırılarak uygulanır.

    (3) Lisans yenileme talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç dokuz ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir.

    (4) Lisans sahibi OSB'nin, lisans süresinin bitiminden önce ve öngörülen süreler içerisinde lisansını yenilemek üzere Kuruma başvurmaması halinde, Kurum ilgili OSB'nin onaylı sınırları içerisindeki katılımcıların haklarının korunması ve hizmetin aksamaması için gereken önlemleri alır.

    (5) Lisans yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, lisans yenilemesi hakkındaki yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen kırk beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Lisans yenileme başvurusu hakkındaki Kurul kararı ilgili OSB'ye yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin otuz gün içerisinde ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü, yukarıda belirtilen süre içerisinde yerine getiren OSB'ye Kurul kararı ile yeni lisans verilir.

    (6) Lisans yenilenmesi hakkındaki Kurul kararı, lisansın yürürlüğe girmesini müteakip Resmi Gazete'de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.

    (7) Lisans, lisans sahibi OSB'nin talebi üzerine, lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve Kanunda öngörülen asgari süreler gözetilmek suretiyle her defasında en fazla kırk dokuz yıl için yenilenebilir.

    (8) Bu Yönetmeliğe göre verilen lisans sona ermeden önce OSB, katılımcılarının aleyhine bir sonuç doğmaması için gerekli tedbirleri alır ve alınan tedbirleri Kuruma bildirir.

    (9) Üretim faaliyeti gösteren OSB, lisansı kapsamındaki üretim tesislerini, Kurul onayı almak kaydıyla üretim faaliyeti göstermek isteyen bir diğer tüzel kişiye devredebilir. Üretim tesisini devralacak tüzel kişinin Kurumdan lisans alması zorunludur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : OSB Dağıtım Lisansı Kapsamındaki Yükümlülükler, OSB Üretim Lisansı Kapsamındaki Yükümlülükler

    OSB Dağıtım Lisansı kapsamındaki yükümlülükler

    Madde 8- (1) OSB dağıtım lisansında aşağıdaki hükümler yer alır:

    a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak,

    b) Lisansı kapsamındaki faaliyetinin gerektirdiği diğer mevzuat hükümlerine uymak,

    c) Lisansında belirlenen onaylı sınırları içerisinde OSB dağıtım sistemi yatırım planını yapmak, yeni dağıtım tesislerini kurmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım sistemini çevreyle uyumlu bir şekilde işletmek, bakım ve onarımını yapmak, sahip olduğu ve işletmekte olduğu tesislerde her türlü güvenlik tedbirlerini almak,

    ç) Katılımcılarına, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin bağlantı ve sistem kullanım hizmetlerinden oluşan dağıtım hizmetlerini sunmak ve katılımcılarının OSB dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerini, sisteme erişim hakkını gözeterek karşılamak,

    d) Elektrik üretim faaliyeti göstermek amacıyla lisans almak suretiyle kurulacak üretim tesislerinin OSB dağıtım sistemine bağlantısının mümkün olup olmadığı hakkında Kurum tarafından istenen görüşü gerekçeleri ile birlikte ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma sunmak,

    e) OSB onaylı sınırları içerisinde bulunan ve başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite tedarik edemeyen serbest tüketici olan katılımcılarına elektrik enerjisi temin etmek,

    f) Katılımcıları açısından; verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistemin oluşturulması ve korunması için, elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve diğer hizmetler için uygun alt yapıyı sağlamak,

    g) 4/4/2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bu lisans kapsamındaki OSB dağıtım bölgesine ilişkin talep tahminlerini hazırlamak ve dağıtım şirketi ve/veya TEİAŞ'a bildirmek,

    ğ) (Değişik bent: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/2.mad.) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları ile Yan Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde gerekli yan hizmetleri ekonomik ve güvenilir olarak sağlamak,

    h) OSB dağıtım bölgesindeki katılımcılarının ve diğer tedarikçilerden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin eden serbest tüketicilere ait kayıtları tutmak, puant taleplerini kaydetmek, sayaç kayıtlarını izlemek ve 3/11/2004 tarihli ve 25632 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasa Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesindeki gerekli bilgi ve belgeleri; ilgili mevzuatın gerektirdiği formatta Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine vermek,

    ı) Katılımcılarına standart sözleşme sunmak,

    i) Serbest tüketici hakkını kazanmış katılımcılarının tedarikçilerini değiştirmek istemeleri durumunda gerekli yardım, hizmet ve bilgileri sağlamak ve serbest tüketici hakkını kazanmış katılımcıları herhangi bir tedarikçiye yönlendirmemek, 4/9/2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği çerçevesinde yıllık tüketimleri serbest tüketici limitini geçen katılımcılarına, bu durumla ilgili olarak bildirimde bulunmak,

    j) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyen veya aksatan olayları, bu olayların lisans kapsamındaki faaliyetler üzerindeki etkilerini, bu etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için alınan önlemleri ve etkilerin hangi koşullarda ve sürede tamamen giderilebileceğini, olayın ortaya çıkmasından itibaren yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Kuruma bildirmek,

    k) Tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetime hazır bulundurmak, talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma zamanında vermek,

    l) OSB dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki olumsuz görüş gerekçelerinin Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan inceleme sonucunda, objektif teknik kriterlere dayanmaması nedeniyle Kurul tarafından uygun görülmemesi halinde, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarını imzalamak,

    m) OSB dağıtım sistemine erişilebilirlik hususunda ve elektrik enerjisi kesintileri veya kısıntıları ile ilgili olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi vermemek,

    n) Serbest tüketici sıfatıyla temin ettiği elektrik enerjisini katılımcılarının kullanımına sunmak ve buna ilişkin diğer hizmetleri yürütmek,

    o) Dağıtım faaliyeti ile ilgili yasal defter ve kayıtlarını, üstlenmiş olduğu diğer faaliyetlerden ayrı olarak tutmak, hesapları arasında çapraz sübvansiyon yapmamak.

    OSB Üretim Lisansı kapsamındaki yükümlülükler

    Madde 9- (1) OSB üretim lisanslarında aşağıdaki hükümler yer alır:

    a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak,

    b) Lisansı kapsamındaki faaliyetinin gerektirdiği diğer mevzuat hükümlerine uymak,

    c) Yıllık programlı bakım takvimini ilgili mevzuata uygun olarak TEİAŞ ve üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye bildirmek ve günlük üretim programını vermek,

    ç) Üretim tesisini; mücbir sebepler ile yıllık programlı bakım takvimi dışında, OSB katılımcılarına karşı üstlenilmiş bulunan yükümlülükleri yerine getirecek şekilde işler halde tutmak,

    d) Mücbir sebepler dışında; önceden öngörülemeyen arızalar sonucu veya arızaya yol açacağı açık olan durumlarda, çok ivedi olarak TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketine bilgi verilmek suretiyle programsız bir bakım yaptığında, bu bakımın süresi itibarıyla piyasa işleyişini olumsuz yönde etkilediğinin saptanması ve devre dışı kalma hakkında öne sürülen gerekçelerin Kurum tarafından kabul edilebilir bulunmaması halinde fiilin niteliğine göre Kanunun 11 inci maddesi hükümlerinin uygulanacağı ,

    e) Mücbir sebepler, yıllık programlı bakım takvimleri ve programsız bakımlar dışında, üretim faaliyetinin durdurulmasının talep edilmesi halinde, faaliyetin durdurulmasının talep edildiği tarihten en az yüz yirmi gün önce onay alabilmek üzere Kuruma yazılı olarak başvuruda bulunmak,

    f) 22/1/2003 tarihli ve 25001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde; sistem kararlılığı ve emniyeti açısından tehlike arz eden durumlar ile mücbir sebepler durumlarında; Ulusal Yük Dağıtım Merkezinin, sistem güvenilirliği açısından üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebilmesini teminen verdiği tüm talimatlara uymak,

    g) Ulusal Yük Dağıtım Merkezinin sistem güvenilirliği açısından üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebilmesini teminen verdiği talimatlara uyulması sonucu ortaya çıkan maliyetleri, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde karşılamak,

    ğ) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında verilen talimatlara uygun hareket etmek ve bu çerçevede gerekli bilgi ve belgeleri Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine vermek,

    h) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyen veya aksatan olayları, bu olayların lisans kapsamındaki faaliyetler üzerindeki etkilerini, bu etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için alınan önlemleri ve etkilerin hangi koşullarda ve sürede tamamen giderilebileceğini, olayın ortaya çıkmasından itibaren yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Kuruma bildirmek,

    ı) Elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı yapılan serbest tüketiciler hakkındaki gerekli tüm bilgi ve belgeleri Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine ve ilgili dağıtım şirketine vermek,

    i) Üretim tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetime hazır bulundurmak, talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma zamanında vermek,

    j) Sadece onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışında bulunmak,

    k) Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alışverişi yapılabilmesi için ilgili mevzuatın gerektirdiği sayaçları tesis etmek,

    l) Üretim faaliyeti ile ilgili yasal defter ve kayıtlarını, üstlenmiş olduğu diğer faaliyetlerden ayrı olarak tutmak, hesapları arasında çapraz sübvansiyon yapmamak.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : OSB'nin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetleri, Görev ve Sorumlulukları

    OSB'nin lisansları kapsamındaki faaliyetleri

    Madde 10- (1) OSB, katılımcılarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunabilir ve/veya serbest tüketici vasfıyla elektrik enerjisi satın alabilir. OSB'nin üretim tesisi kurması durumunda, üretim tesisi ilgili mevzuat çerçevesinde iletim ve/veya OSB dağıtım sistemine bağlanır.

    (2) OSB, onaylı sınırları içerisinde, dağıtım tesislerinin kurulması, işletilmesi, elektrik enerjisinin dağıtımının yapılması ve ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütür.

    (3) OSB, Kurumdan her bir faaliyet ve aynı faaliyetin yürütüldüğü her bir tesis için ayrı lisans alır.

    (4) Onaylı sınırları dışında elektrik piyasasında faaliyet gösterilmesi ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

    OSB'nin lisansları kapsamındaki görev ve sorumlulukları

    Madde 11- (1) OSB, onaylı sınırları içerisinde katılımcılarına elektrik enerjisi temin etmekten, dağıtım tesislerinin gerekli yenileme ve genişleme yatırımları ile işletme ve bakımını yapmaktan, elektrik enerjisinin; verimli, kaliteli, kesintisiz ve güvenilir olarak katılımcılarına sunumu ve kayıp-kaçağın önlenmesi ile ilgili her türlü önlemi almaktan, katılımcılarına eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin sisteme erişim ve sistemi kullanım imkanı sağlamaktan sorumludur. OSB'nin onaylı sınırları içerisindeki elektrik piyasasına ilişkin faaliyetlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürütmesi esastır.

    (2) OSB, sınırları içerisinde serbest tüketici olan katılımcıların, tedarikçilerinin hukuki gerekler nedeniyle ikili anlaşmaları kapsamında taahhüt ettikleri elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi sağlayamadığı durumlarda, bu katılımcılarına elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin etmekle yükümlüdür. Lisansı sahibi OSB, bu yükümlülüklerini yerine getirmek üzere mevcut tedarikçileri ve/veya diğer tedarikçiler ile söz konusu serbest tüketici olan katılımcılarına garanti edilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin teminini içeren son kaynak anlaşmaları yapmak zorundadır.

    (3) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde dağıtım şirketlerince yerine getirilen yükümlülükler, onaylı sınırları içerisinde münhasır olmak üzere OSB tarafından yerine getirilir.

    (4) OSB, ölçü devrelerinin kontrolü ve sayaç endekslerin okunması ile tahakkuk ve tahsilatından sorumludur.

    ALTINCI BÖLÜM : OSB'nin Sisteme Bağlantısı, Sistem Kullanımı ve İşletme Sorumluluğu

    OSB'nin sisteme bağlantısı, sistem kullanımı

    Madde 12- (1) OSB;

    a) Mülkiyeti, işletme ve bakımı kendisine veya TEİAŞ'a ait transformatör/ transformatörler ile iletim sistemine iletim gerilimi seviyesinden,

    b) TEİAŞ'ın Transformatör Merkezlerinin (TM) şalt sahalarının orta gerilim barasına müstakil fider/fiderlerden kendisine veya ilgili dağıtım şirketine ait hatlarla ya da,

    c) Dağıtım Şirketine ait müstakil bir Dağıtım Merkezine (DM)

    bağlanır.

    (2) TEİAŞ, OSB'lerin iletim sistemine doğrudan veya Transformatör Merkezlerinin orta gerilim baralarına bağlantı ile ilgili taleplerinin karşılanmasında, OSB'leri dağıtım şirketi gibi değerlendirir.

    (3) OSB, TEİAŞ veya ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tesis edilmiş bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalar.

    İşletme sorumluluğu

    Madde 13- (1) OSB onaylı sınırları içerisinde mülkiyeti kendisine ait elektrik tesislerinin işletmesi OSB'ye aittir. OSB hizmet alımı yoluyla elektrik tesislerinin işletmesini diğer gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. Ancak bu durum, OSB'nin lisanstan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

    YEDİNCİ BÖLÜM : OSB'lerin Katılımcılarına Uygulayacağı Bedeller ile Bu Bedellerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

    OSB'nin katılımcılarına uygulayacağı bedeller ile bu bedellerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar

    Madde 14- (1) (Değişik fıkra: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./4. md.) OSB'nin katılımcılarına uygulayacağı bedeller;

    a) Elektrik enerjisi bedeli,

    b) Dağıtım bedeli,

    c) Üretim tesisi sistem kullanım bedeli,

    ç) TEİAŞ'a ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenen, sistem kullanım ve sistem işletimi ile ilgili bedeller,

    d) OSB bağlantı bedeli,

    e) OSB güvence bedeli,

    f) OSB kesme-bağlama bedelinden

    oluşur.

    (2) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde şeffaflık ve eşit taraflar arasında ayrım gözetilmeme ilkeleri uyarınca OSB tarafından sunulan ve Kurul tarafından uygun bulunarak onaylanan bedeller Kurum ve OSB internet sayfasında ve/veya OSB ilan panosunda yayımlanır.

    (3) Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak düzenlenecek faturalarda; elektrik enerjisi bedeli, ilgili katılımcı için TEİAŞ'a ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenmesi gereken bedel ve dağıtım bedeli ayrı olarak gösterilir. Bu bedellerin hesaplanmasında OSB'nin diğer faaliyetleri ile ilgili hiçbir maliyet unsuru yer alamaz .   

    (4) (Ek fıkra: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./4. md.) Üretim tesisi sistem kullanım bedeli, OSB dağıtım sistemine bağlı olup kendi tüketim tesisi ve/veya tesisleri ve/veya serbest tüketicilerine ürettiği elektriği barasından direkt hat ile sağlayan üreticilerden, kW bazında uygulanacak olan emre amade dağıtım şebekesi kapasite bedeli karşılığı olarak alınır. Üretim tesisi sistem kullanım bedeli önerisi, dağıtım bedeli önerisi ile birlikte Yönetmelik ekindeki Tablo-1 içerisinde Kuruma yıllık olarak sunulur.

    OSB tarafından uygulanacak elektrik enerjisi bedeli

    Madde 15- (1) Serbest tüketici hakkını kullananlar dışındaki katılımcılarının kullanımına sunulan elektrik enerjisi ve/veya kapasite için uygulanacak OSB elektrik enerjisi bedeli sadece elektrik enerjisi teminine ilişkin maliyetleri içerir ve katılımcılara doğrudan yansıtılır.

    Dağıtım bedeli ve TEİAŞ'a ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenen    bedeller

    Madde 16- (1) (Değişik fıkra: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./5. md.) Lisans sahibi OSB tarafından, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak dağıtım bedeli önerisi, bu Yönetmeliğin ekindeki Tablo-1'e uygun olarak sanayi ve sanayi harici katılımcılar bazında olmak üzere her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur. Kurul, OSB onaylı sınırları içerisinde bir sonraki yıl için uygulanacak dağıtım bedeli ile ilgili öneriyi inceler, gerekli görmesi halinde her türlü ek bilgi ve belge isteyebilir ve uygun bulması halinde 31 Aralık tarihine kadar onaylar.

    (2) OSB tarafından uygulanacak dağıtım bedeli; OSB dağıtım sistem kullanım bedeli ile diğer hizmet bedellerinden oluşur.

    (3) OSB, dağıtım bedelini tüm katılımcılarına eşit taraflar arasında ayırım gözetmeksizin uygular.

       (4) Dağıtım bedelinin belirlenmesinde aşağıdaki maliyet bileşenleri dikkate alınır:

       a) OSB dağıtım sistemi için yapılan her türlü yatırım giderleri

       b) OSB dağıtım faaliyeti için gerekli personel giderleri,

       c) OSB dağıtım faaliyeti için gerekli işletme ve bakım-onarım giderleri,

       ç) Gelir farkı düzeltme bileşeni,

       d) OSB dağıtım faaliyetinin hizmet alımı yolu ile sağlanması halinde hizmet alımına ilişkin giderler,

       e) OSB içi dağıtım kayıplarının maliyeti,

       f) Sayaç okuma, faturalama ve müşteri hizmetlerine ilişkin maliyetleri.

       (5) Dağıtım bedeli içerisinde OSB dağıtım sistemi ile ilgili olmayan hiçbir maliyet unsuru yer alamaz.

       (6) (Değişik fıkra: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./5. md.) OSB tarafından, Tablo-1'e uygun olarak Kuruma önerilmiş ve Kurul tarafından onaylanmış olan dağıtım bedelinden elde edilmesi öngörülen gelir ile gerçekleşen gelir arasında oluşabilecek fark, gelir farkı düzeltme bileşeni olarak dağıtım bedellerinin uygulandığı yılın gerçekleşmiş verileri oluştuktan sonra takip eden ikinci yılın dağıtım bedelinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bu hesaplama için, Tablo-1'de yer alan öngörüler haricinde gelir farkı düzeltme bileşeninin hesaplanmasına esas olmak üzere önceki yıllara ait fiili gerçekleşmeleri gösteren bilgiler de birlikte sunulur.

       (7) OSB, ilgili mevzuat uyarınca, dağıtım şirketleri için geçerli kurallar çerçevesinde katılımcılarına reaktif enerji tarifesi uygular. Reaktif enerji tarifesi uygulamasından elde edilecek gelir yine reaktif enerji giderleri ya da dağıtım faaliyeti ile ilgili giderlerin karşılanması amaçları için kullanılır.

       (8) (Değişik fıkra: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./5. md.) TEİAŞ'a ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenen sistem kullanım ve sistem işletim ile ilgili bedeller eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin katılımcılara tükettikleri güç ve/veya enerji miktarına göre doğrudan yansıtılır.

       (9) Elektrik enerjisi ve/veya kapasite teminine yönelik teminat giderleri eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin katılımcılara yansıtılır.

    (10) (Ek fıkra: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./5. md.) Dağıtım bedeli önerisini ilgili uygulama yılının Ekim ayı sonuna kadar bu madde çerçevesinde hazırlayarak Kuruma sunmayan veya Kurul tarafından önerileri uygun bulunmayarak 31 Aralık tarihine kadar onaylanmayan OSB'lerde Kurul tarafından belirlenen dağıtım bedelleri uygulanır.

    OSB bağlantı, güvence ve kesme-bağlama bedelleri

    Madde 17- (1) OSB bağlantı bedeli, OSB dağıtım sistemi yatırım maliyetlerini içermez.

    (2) OSB bağlantı bedeli, OSB dağıtım sistemine bağlantısı yapılan katılımcılar namına tesis edilen bağlantı varlıklarını ve bu varlıkların tesisine ilişkin masrafları içerecek şekilde hesaplanır.

    (3) Bağlantı varlıklarının katılımcı tarafından tesis edilmesi durumunda, bağlantısı yapılan katılımcı, bağlantının test edilmesi ve devreye alınma giderlerinin karşılanması dışında bir bedel ödemez.

    (4)OSB katılımcılarına uygulanacak OSB bağlantı bedeli, OSB güvence bedeli, OSB kesme-bağlama bedeli; OSB'nin sınırları içerisinde bulunduğu dağıtım bölgesi için Kurul tarafından onaylanan bedelleri aşamaz.

    (5) Kurul tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde OSB'nin içinde bulunduğu dağıtım bölgesi için onaylanan bağlantı, güvence ve kesme-bağlama'ya ilişkin usul ve esaslar OSB tarafından da uygulanır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : İletim ve Dağıtım Bağlantı ve Sistem Kullanım Bedelleri ve Mali Belgeler

    İletim ve dağıtım bağlantı ve sistem kullanım bedelleri

    Madde 18- (1) OSB, şebeke bağlantısı dikkate alınarak TEİAŞ veya ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile yaptıkları bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları doğrultusunda söz konusu işletmecilere ilgili mevzuat uyarınca bağlantı bedeli ve sistem kullanım, sistem işletimi ve piyasa işletim fiyatlarından kaynaklanan bedel ve teminatları öder. Söz konusu anlaşma hükümleri doğrultusunda anlaşma hükümlerinin ihlalinden doğan cezalardan OSB sorumludur. OSB tarafından cezaların veya reaktif enerji bedeli ile ilgili ödemelerin belli bir katılımcı ya da katılımcı grubunun ihmal veya kusuru nedeni ile ödendiğinin belirlenmesi halinde, söz konusu cezalar sadece ilgili katılımcıdan tahsil edilir.

    Mali Belgeler

    Madde 19- (1) OSB'ler, tahsilatına aracı oldukları tüm vergileri ve kanuni kesintileri katılımcılara hitaben düzenleyecekleri faturalarda ayrı olarak gösterir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Katılımcıların Serbest Tüketici Hakkını Kullanması ve Serbest Tüketici Uygulaması

    Katılımcıların serbest tüketici hakkını kullanması

    Madde 20- (1) OSB katılımcılarından serbest tüketici limitini aşan tüketiciler, OSB'ye bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen dağıtım bedelini ödemek kaydıyla başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin edebilir.

    (2) OSB ilgili mevzuatta dağıtım şirketlerinin serbest tüketicilere karşı üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirir.

    (3) OSB, serbest tüketici olma hakkını kullanmak isteyen katılımcılarına elektrik enerjisi nakledilebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    (4) Kurul tarafından belirlenen yıllık tüketim miktarına göre serbest tüketici olma hakkını kazanan katılımcının;

    OSB'ye müracaat etmesi,

    a) OSB'ye karşı elektrik enerjisi tedarik hizmetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin tamamını yerine getirmiş olması,

    b) Katılımcının tedarikçisi tarafından elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanacağına dair yazılı belge sunması durumunda OSB onbeş gün içerisinde karar alarak katılımcısının tedarikçisini değiştirmesini sağlar.

    (5) İstenmesi halinde onaylı sınırları içerisindeki katılımcıya serbest tüketici olduğunu gösterir belge OSB tarafından verilir.   

    Serbest tüketici uygulaması

    Madde 21- (1) OSB'nin onaylı sınırları içinde serbest tüketici hakkını kazanan katılımcıların bu haklarını kullanması halinde;

    a) Bu katılımcıların enerji tüketim miktarlarına ayrıca OSB içi kayıp miktarı eklenmez ve sayaç ölçüm değeri OSB sayaç ölçüm değerinden düşülür. OSB'ye, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından, geri kalan net ölçüm değeri üzerinden kayıp uygulaması yapılır.

    b) TEİAŞ'a ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ilgili serbest tüketici olan katılımcısı için ödenen, sistem kullanım, sistem işletim ve piyasa işletim fiyatlarından OSB yönetimi sorumludur. OSB bu tarifelerden kaynaklanan bedelleri öder ve ilgili serbest tüketiciden uygulayacağı dağıtım bedeli ile birlikte tahsil eder. Tedarikçisini seçen serbest tüketicinin kendisi ya da tedarikçisi ayrıca bir bedel ödemez.

    c) Söz konusu serbest tüketicinin sayaçları OSB tarafından okunur, kontrol edilir, ilgili mevzuat çerçevesinde gereken bilgiler Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi ve diğer ilgili kurumlara iletilir.

    ç) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulaması ile ilgili teminatlar konusunda, tedarikçisini seçen serbest tüketicilerden OSB, sorumlu değildir.

    ONUNCU BÖLÜM : Bağlantı Başvurusu, Başvurunun Değerlendirilmesi ve Bağlantı Anlaşması

    Bağlantı başvurusu

    Madde 22- (1) OSB onaylı sınırları içerisinde kurulan yeni bir tesis veya kullanım yeri için OSB dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen katılımcı, sınırları içinde bulunduğu OSB'ye yazılı olarak başvuruda bulunur.

    (2) Başvuruda bulunan katılımcı; OSB'nin kararları ile talep edilecek diğer belgeleri ibraz eder.

    (3) Katılımcıya ait tesis veya tesislerin elektrik enerjisi müsaadesi, kendisine tahsis edilen kapasite dahilinde OSB tarafından verilir.

    (4) Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, OSB dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen katılımcı, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği belgeleri ibraz etmek kaydıyla OSB'ye başvuruda bulunur.

    Başvurunun değerlendirilmesi ve bağlantı anlaşması

    Madde 23- (1) Katılımcının, OSB dağıtım sistemine bağlantı talebinin, lisansı sahibi OSB tarafından bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanması ve bağlantı anlaşması yaparak hizmet verilmesi esastır.

    (2) Bağlantı için yapılan başvuru, OSB tarafından dağıtım sisteminin mevcut durumu çerçevesinde genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması hususları da dikkate alınarak Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

    (3) Buna göre;

    a) OSB dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde, 22 nci maddede belirtilen belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla OSB ile katılımcı arasında bağlantı anlaşması imzalanır.

    b) OSB dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olmaması ve genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması durumunda; saha etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren on iş günü, saha etüdü gerektiren hallerde ise başvuru tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde, bağlantı talebinin karşılanabileceği makul bir süre, gerekçeleri ile birlikte başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahibinin bağlantı talebinin karşılanabilmesi için OSB tarafından bildirilen sürenin uzun bulunması ve bağlantı talebinin dağıtım sisteminde tadilat veya tevsii yapılarak karşılanabilir olması halinde gerekli yatırımın bedeli dağıtım bedellerinden düşülmek kaydıyla başvuru sahibi tarafından üstlenilir.

    (4) Dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen katılımcı ile OSB arasında kullanım amacıyla sınırlı bir süreyi içeren bağlantı anlaşması imzalanır.

    (5) Bağlantı anlaşmasının imzalanmasını takiben ve anlaşmada yer alan süre içerisinde gerekli bağlantı varlıkları tesis edilerek, bu yönetmeliğe uygun olarak belirlenen bağlantı bedeli, başvuru sahibi tarafından lisans sahibi OSB'ye ödenir.

    (6) Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez.

    (7) (Ek fıkra: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./6. md.) 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi sicil belgesine sahip olan sanayi katılımcıları ile sanayi sicil belgesine sahip olmayan sanayi harici katılımcılar için Kurul tarafından onaylanan dağıtım bedelleri uygulanır. Mevcut ve yeni katılımcıların sanayi sicil belgelerinin sunulmasına ilişkin işlemler ilgili OSB tüzel kişiliğince belirlenen usule göre yerine getirilir.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : Proje Onayı ile Kabul İşlemleri, Sisteme Bağlantı ve Elektrik Enerjisi Tedarik Sözleşmesi

    Proje onayı ile kabul işlemleri

    Madde 24- (1) OSB dağıtım tesisi projeleri, Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanır; Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından onaylanarak ilgili OSB tarafından uygulanır. Kabul işlemleri de Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından yapılır.

    (2) Katılımcının proje onayı ile geçici ve kesin kabul işlemleri, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından yapılır.

    Sisteme bağlantı

    Madde 25- (1) Bağlantı anlaşması yapmış olan katılımcının OSB dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için, ölçüm sisteminin uygunluğu kontrol edilerek sayaç ve ölçü sisteminin ilgili bölümleri mühürlenir, sayaç okuması yapılarak ilk endeks değeri tespit edilir ve sisteme bağlantı yapıldığına ilişkin tutanak düzenlenir.

    (2) Katılımcının sisteme bağlanmasından sonra her türlü dağıtım hizmeti, OSB tarafından, bağlantı anlaşması ve bu yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanır.

    Elektrik enerjisi tedarik sözleşmesi

    Madde 26- (1) OSB ile elektrik enerjisinin verileceği katılımcısı arasında yapılacak sözleşme, bağlantı gücünde değişiklik yapılması, hizmet kalitesi, katılımcı grupları, elektrik kesintileri, kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi tüketimi, sayaç ve ölçü devreleri, sayaç yeri, sayaç kontrolü, sayacın tüketim kaydetmemesi, sayacın doğru tüketim kaydetmemesi, elektrik enerjisi tüketim miktarının tespiti ve ödeme bildiriminde bulunulması, hatalı bildirimde bulunulması, zamanında ödenmeyen borçlar, kesilmiş olan elektriğin yeniden bağlanması, OSB güvence bedeli, kayıtların tutulması ve raporlama, katılımcıların bilgilendirilmesi gibi hususları içerir.

    ONİKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Denetim

    Madde 27- (1) OSB'nin piyasa faaliyetlerinin, ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin denetim yetkisi Kuruma aittir.

    İlgili mevzuat hükümlerinin uygulanması

    Madde 28- (1) B u yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Anlaşmazlıkların giderilmesi

    Madde 29- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların giderilmesi için Kuruma başvurulması durumunda, alınacak Kurul Kararları bağlayıcıdır.

    Lisans başvuru süreleri

    Geçici Madde 1- (1) Onaylı sınırları içerisinde, dağıtım ve/veya üretim faaliyetinde bulunan OSB; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen en geç doksan gün içerisinde iştigal ettiği faaliyet/faaliyetlere ilişkin lisans başvurusunda bulunur.

    Tesislerin OSB'lere devir işlemleri

    Geçici Madde 2- (1) OSB sınırları içerisinde olup, bedelsiz olarak veya sembolik bedel ile TEDAŞ'a devredilen tesislerin, mülkiyeti ve işletme haklarının Kanunda belirtilen süre içerisinde, OSB'lere devir işlemlerinin tamamlanmamış olması durumunda; OSB'ler, bu Yönetmelik çerçevesinde lisans başvurusunda bulunamazlar ancak; Kanunda belirtilen süre içerisinde devir işlemleri Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. veya ilgili OSB tarafından başlatılmış olup sonuçlandırılmamış OSB'lere ait lisans başvuruları, bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip otuz gün içerisinde yapılır.

    Mevcut sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi

    Geçici Madde 3- (1) OSB'ler, katılımcıları ile yapmış oldukları sözleşmeleri, OSB'lerin lisansını aldığı tarihten itibaren yüz seksen gün içerisinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden düzenler.

    Gelir farkı düzeltme bileşeninin uygulaması

    Geçici Madde 4- (1) Gelir farkı düzeltme bileşeninin ilk uygulaması, Kurumumuzca onaylanan dağıtım bedellerinin uygulandığı yılı takip eden ikinci yıl başlar.

    Dağıtım bedelinin ilk uygulaması

    Geçici Madde 5- (1) OSB dağıtım lisansı başvurusunda, içinde bulunulan yıl için uygulanmak üzere, ekteki Tablo-1'e uygun olarak Kuruma dağıtım bedeli önerisinde bulunulur. Lisansın verilmesi ile eş zamanlı olarak, Kurul tarafından onaylanan dağıtım bedeli uygulaması yürürlüğe girer.

    OSB Dağıtım Lisans başvurusu

       Geçici Madde 6 - (Ek madde: 10/10/2007- 26669 S.R.G Yön/1.md.)

    (1) Onaylı sınırları içerisinde, dağıtım faaliyetini sürdürmekte olan OSB; OSB Dağıtım Lisansı almak üzere 31/12/2007 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunur.

    Geçiş hükmü

    Geçici Madde 7 - (Ek madde: 18/02/2012 - 28208 S.R.G. Yön./7. md.)

    (1) Bu Yönetmeliğin, 2012 uygulama yılı için Kurul tarafından onaylanmış dağıtım bedellerine uygulanmaz ve 2012 uygulama yılı için onaylanmış dağıtım bedellerinde bu Yönetmelik hükümlerine istinaden değişiklik talep edilemez.

    Yürürlük

    Madde 30- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar