KAMU SERMAYELİ BANKALAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAİZ DESTEKLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5570

    Kanun Kabul Tarihi : 27/12/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 30/12/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26392

    Madde 1 - (1) Tarımsal üretimin, esnaf ve sanatkârların desteklenmesi amacıyla, kamu sermayeli bankalar tarafından yürütülen faiz destekli kredi kullandırılması uygulamalarına, bankaların sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesi halinde de devam edilebilir. Bu durumda uygulamanın süresini, usûl ve esaslarını, denetimini ve uygulamayı yönetecek olan bankayı ve/veya bankaları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    (2) Bakanlar Kurulunca belirlenecek özel ve/veya kamu sermayeli banka veya bankaların faiz destekli kredi uygulamalarından dolayı doğacak gelir kayıpları; bu amaçla ilgili yıl Merkezî Yönetim Bütçesinde öngörülecek ödenekle sınırlı olmak üzere, Hazinece (..) * ödenir.

    (3) (Ek fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 140. mad.) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile bu Kanuna istinaden T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye, ödemeleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kanalıyla yapılmak üzere tarım kredi kooperatiflerine ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye yürürlükte bulunan ve/veya müteakip yıllar içinde yürürlüğe konulacak olan Bakanlar Kurulu kararları uyarınca verilen görevler nedeniyle doğan ve bankalar ile tarım kredi kooperatifleri kayıtlarına göre gerçekleşen gelir kayıpları ve görev zararları, bankalar ve tarım kredi kooperatifleri tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, ilgili mevzuatında belirlenen usul ve esaslar kapsamında Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenir. Bu ödemeler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi hükümlerine tabi değildir.

    (4) (Ek fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 140. mad.) Yapılan ödemeler yıllık bazda Hazine Müsteşarlığınca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlarda; hesaplanan tutar ile Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılmış bulunan ödemeler arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi halinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirir.

    Madde 2 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar