YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MİLLİ KOMİTELER YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 30/12/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26392

    ***14/04/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Yükseköğretim Kurulu tarafından kurulacak milli komitelerin kurulma esaslarını belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Yükseköğretim kurumlarında bilim, teknik ve sanat alanlarında yürütülmekte olan araştırma, yayın ve benzeri faaliyetlerin sürekli, ahenkli ve geliştirici bir işbirliği içinde koordinasyonunun sağlanmasında, akademik değerlendirilmesinde, nicelik ve niteliklerinin geliştirilmesinde, ülke düzeyinde ve gerektiğinde uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunmak üzere kurulacak milli komiteleri kapsar.

    Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (m) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

       Milli komiteler

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen amaç doğrultusundaki faaliyetleri gerçekleştirebilmek ve/veya bilimsel etkinliklerde bulunmak üzere Yükseköğretim Kurulu bünyesinde, üniversitelerden, ilgili kurum, kuruluş veya kişilerden gelecek teklifler üzerine, Yükseköğretim Genel Kurul Kararıyla ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinliklerde bulunmak amacıyla milli komiteler kurulabilir.

       (2) Milli komitelerin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin diğer usul ve esaslar, milli komiteler komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanacak ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanacak bir yönerge ile belirlenir.

       Müracaatların değerlendirilmesi

       Madde 5 - (1) Milli komite kurulmasına ilişkin teklifler ilgili birimce ön incelemenin yapılmasını müteakip Yükseköğretim Kurulu Başkanlık makamınca oluşturulacak üç kişilik milli komiteler komisyonunca incelenir. Komisyonca hazırlanacak rapor Yükseköğretim Genel Kurulunun gündemine alınarak karara bağlanır.

       Kuruluş ve işleyiş

       Madde 6 - (1) Yükseköğretim Genel Kurulunca kurulması uygun bulunan milli komitelerin üyeleri, ilgili kuruluşlardan, Yükseköğretim Kurulunun talebi üzerine önerilecek adaylar arasından Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından atanır.

       (2) Milli komitenin altı kişiden az olmamak kaydıyla, kaç üyeden oluşacağına Yükseköğretim Genel Kurulu karar verir. Milli komite başkanı, üyeler arasından, milli komiteler komisyonunun da görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından atanır.

       (3) Milli komite başkanının ve üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten üye yeniden atanabilir. Milli komiteler, milli komite başkanının çağrısı üzerine, yılda en az dört kez ve salt çoğunluk ile toplanır. Toplantılar üyelerin çoğunluğunun en yakın olduğu ilde yapılır. Başka illerden toplantılara katılan üyelerin yollukları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının milli komiteler bütçesinden karşılanır. Milli komite toplantılarına üst üste iki kez veya yılda 3 kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

       (4) Milli komiteler üyelerinden aidat alınmaz, üyelere huzur hakkı ödenmez.

       (5) Milli komitelerin sekreteryasını Yükseköğretim Kurulunun ilgili birimi yürütür ve birim amiri oy hakkı olmaksızın toplantılara raportör olarak katılır.

       Denetim

       Madde 7 - (1) Bu yönetmelik kapsamında kurulacak milli komitelerin, her yılın sonunda faaliyetleri ile ilgili düzenleyecekleri raporları, milli komiteler komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Yürüklükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 8 - (1) 31/3/2006 tarihli 26125 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       İlk kuruluşta görev süreleri

       Geçici Madde 1 - (1) Milli Komitelerin ilk kuruluşunda kurayla belirlenecek 1/3 üyenin görev süresi bir yıl, diğer 1/3 üyenin görev süresi iki yıldır.

       Yürürlük

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar