ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM SİSTEMİ YATIRIMLARININ DÜZENLENMESİ VE PLANLARDAKİ GERÇEKLEŞMELERİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi Ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 07/01/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26396

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemi yatırımlarının düzenlenmesi ve yatırım planlarındaki gerçekleşmelerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin yatırım planlarının hazırlanması, onaylanması, gerçekleşmelerin izlenmesi ile ilgili hususları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 ve 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Bağımsız yatırım denetim şirketi: Kurumca belirlenecek şartları yerine getiren ve dağıtım şirketlerince yapılan yatırımların fiziki gerçekleşmelerini denetlemekle görevlendirilecek olan şirketleri,

       b) Birim bedel: Dağıtım tesisi unsurları bazında yapılması öngörülen yatırımlarda kullanılan malzeme, taşıma, işçilik ve montaj ile varsa demontaj birim maliyetlerinin toplamını,

       c) Dağıtım tesisi unsuru: Transformatör Tesisi, Hat ve Kablolar ile Direkleri ve bunlarla hizmet verilebilmesi için mütemmim cüz oluşturan diğer teçhizatı,

       ç) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde işlettiği ve/veya sahip olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

       d) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi,

       e) Genişleme yatırımları: Dağıtım sisteminin mevcut kapasitesinden bağımsız olarak ele alınan, bir şebekede zamanla yeni yerleşim merkezlerinin oluşması sonucu ortaya çıkan ihtiyacın karşılanabilmesi için yapılması gereken yatırımları,

       f) İyileştirme yatırımları: Tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kaliteye ilişkin kriterlerin yerine getirilmesi için gereken yatırımları,

       g) Kanun: 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

       ğ) Kapasite artış yatırımları: Dağıtım sistemine bağlı bulunan abonelerin toplam tüketimindeki artışı karşılamak üzere şebekenin mevcut kapasitesi, transformatör merkezlerinin kurulu gücü, puant yüklenmesi ve talep artış tahminleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalar neticesinde yapılması gereken yatırımlar ile genişleme yatırımları,

       h) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

       ı) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

       i) Yatırım planı: Dağıtım şirketinin, mevcut dağıtım sistemindeki iyileştirme ve güçlendirme yatırımları ile dağıtım sisteminin genişlemesine ilişkin yeni yatırımları için Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri uyarınca yapılan gelir/tarife düzenlemesi çerçevesinde Kurul tarafından onaylanan planı,

       j) Yenileme yatırımları: Dağıtım sisteminde ekonomik ömrünü tamamlamış varlıkların yenilenmesi amacıyla yapılan yatırımları

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yatırım Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması, Gerçekleşmelerin

    İzlenmesi ve Denetlenmesi, Yaptırımlar

       Yatırım planlarının hazırlanması ve onaylanması

       Madde 5 - (1) Gelir düzenlemesi için belirlenen takvim çerçevesinde bir sonraki uygulama dönemine ilişkin yatırım planları, dağıtım şirketi tarafından 24/1/2003 tarihli ve 25003 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğe uygun şekilde hazırlanarak Kuruma sunulur. Bir uygulama dönemi boyunca yapılması öngörülen yatırım miktarları ile buna ilişkin yatırım tutarları Ek-1 de yer alan tabloya uygun olarak, söz konusu uygulama döneminin her bir takvim yılı için yapılan öngörüler ise Ek-2'de yer alan tabloya uygun olarak hazırlanır. Ayrıca, bir önceki uygulama dönemine ait gerçekleşmelere ilişkin olarak da Ek-5'de yer alan tablo Kuruma sunulur.

       (2) Gelir düzenlemesi kapsamında Kuruma sunulan tablolardaki bilgilerden faydalanılarak ve Kurum tarafından gerekli çalışmalar yapılarak uygulama dönemi için dağıtım tesisi unsurları bazında birim bedeller belirlenir ve ilgili dağıtım şirketine bildirilir. Dağıtım şirketi tarafından söz konusu birim bedeller kullanılarak revize edilen tablolar onaylanmak üzere Kuruma sunulur, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu Kurul tarafından uygun bulunan tarifeye esas olacak yatırım tutarı onaylanır.

       (3) Kurul tarafından onaylanmış yatırım planı çerçevesinde dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilecek ve mevzuata uygun olarak yapılacak bir sonraki yılın projelerine ait bilgiler, Ek-3 formuna uygun olarak doldurularak izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla her yılın 31 Ekim tarihine kadar Kuruma sunulur.

       Yatırım planlarındaki gerçekleşmelerin izlenmesi ve denetlenmesi

       Madde 6 - (1) Ek-3 formuna uygun olarak Kuruma sunulan tablolarda yer alan, yıl içerisinde kullanılmaya başlanması ya da kullanıma hazır duruma gelmesi planlanmış olan veya devam eden yatırımlar, yıllık bazdaki yatırım gerçekleşme tablolarından izlenir. Söz konusu tablolar, dağıtım şirketi tarafından Ek-6 formuna uygun olarak hazırlanır ve izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Kuruma sunulur.

       (2) Ek-3 formu ile onaylanmış olan yatırımlar arasında yer alan ve süresi 1 yılı geçen yatırımlar için, yıl içerisindeki fiziki ilerlemeler ve bununla ilgili gerçekleşmeler, her 3 ayda bir Kurumca belirlenecek olan bağımsız yatırım denetim şirketlerince denetlenerek, sonuç Kuruma bildirilir. Dağıtım şirketleri, söz konusu denetimi yapacak olan bağımsız yatırım denetim şirketlerine her türlü kolaylığı göstermek ve projelerin yürürlükteki ilgili tüzük, yönetmelik ve standartlara uygun olup olmadığını gösteren detaylı uygulama projeleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyacakları her türlü bilgi ve belgeyi sağlamakla yükümlüdür.

       (3) Yıl içerisinde kullanımına hazır hale gelerek kabulü yapılmış ve kullanılmaya başlanmış yatırımlar için, Ek-6 formuna uygun olarak sunulacak olan söz konusu yatırıma ait gerçekleşen tutarların; muhasebe kayıtlarına, muhasebe kayıtlarına esas ispatlayıcı belgelere uygun olduğunun yeminli mali müşavirce, yetkili tüzel kişilerce kabulü yapılmış tesislere ilişkin kabul tutanaklarının da yatırımların fiili gerçekleşme durumuna uygun olduğunun dağıtım şirketlerince de onaylanarak Kuruma sunulur.

       (4) Kurum kendisine sunulacak olan bilgileri kendisi denetleyebilir veya denetlettirebilir.

       Yaptırımlar

       Madde 7 - (1) Yatırım planı çerçevesinde öngörülen miktarlar ile Kuruma sunulan yatırım işletmeye alma tabloları arasındaki farklılıklar, Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında değerlendirilir.

       (2) Tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kaliteye ilişkin kriterlerin yerine getirilememesi halinde 12/9/2006 tarihli ve 26287 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde işlem yapılır.

       (3) Kurum tarafından, gerçekleştirilmeyen yatırımın, istenilen seviyede elektrik enerjisi dağıtım hizmeti verilmesini aksatacağının anlaşılması halinde, dağıtım şirketlerinin gerekçeleri de dikkate alınarak Kanunun 11 inci maddesi çerçevesinde değerlendirme yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

       Geçiş dönemi uygulaması

       Geçici Madde 1 - (1) 2007-2010 yılları arasındaki geçiş döneminde:

       (a) 1/9/2006 tarihli ve 26276 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kurul Kararında yer alan tarifeler kapsamında her bir tarife yılı için öngörülen yatırım tutarlarına esas teşkil eden yatırım planları Ek-4'de yer alan tabloya uygun olarak her yılın 31 Ekim tarihine kadar Kuruma sunulur.

       (b) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirilecek dağıtım şirketleri; yıl içerisinde işletmeye aldıkları yatırımlarla ilgili bilgileri Ek-6'da yer alan tabloya uygun olarak ve bu projelerle ilgili harcamalara ilişkin, muhasebe kayıtlarına ve muhasebe kayıtlarına esas ispatlayıcı belgelere uygun olduğu yeminli mali müşavirce onaylanmış olarak üçer aylık dönemler halinde Kuruma sunar.

       (c) Onaylanmış olan tarifeye esas teşkil eden yatırım projelerinin ve bunlara tekabül eden toplam yatırım tutarlarının öngörülen yıl sonunda gerçekleştirilmesi esastır. Dağıtım şirketleri Kurum tarafından çıkarılacak olan her türlü mevzuatın gerektireceği yatırımları onaylanan toplam yatırım tutarı değişmeksizin yerine getireceklerdir. Yıllık bazdaki yatırım gerçekleşmeleri yeminli mali müşavirince de onaylanarak üçer aylık raporlar vasıtasıyla Kuruma sunulur.

       (ç) Yıllar bazında öngörülen yatırım tutarları arasında Kurum onayını almak kaydıyla parasal aktarmalar yapılabilir. (Mülga cümle: 06/07/2010 - 27633 S.R.G Yön\1.mad) Yıllar arası aktarmalardan oluşabilecek alternatif maliyet farklılıkları, bir sonraki uygulama dönemi için gelir düzenleme hesapları esnasında kapsamında Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğe uygun olarak dikkate alınır.

       Master Plan

       Geçici Madde 2 - (1) Dağıtım Şirketleri, geçiş dönemi sonrasındaki uygulama dönemi gelir düzenlemesi kapsamında, 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği çerçevesinde Kuruma sunmakla mükellef olduğu bilgi ve belgelerle birlikte 5 ve 10 yıllık Master Planları da Kuruma sunar.

       Yürürlük

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar