YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 28/07/2006 - 2006/11534

    Resmi Gazete Tarihi : 13/01/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26402

    Ekli "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışı teşkilatında sürekli bir göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usul ve esasları ile disiplin ve sicil işlemlerini düzenlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ile Dışişleri Bakanlığı kadroları kullanılmak suretiyle, yurtdışında sürekli görevlendirilecek personeli kapsar.

    (2) (Değişik fıkra: 01/01/2010-2010/8 S.B.K Yön/1.md. ; Değişik fıkra: 01/03/2010 - 2010/229 S.B.K Yön\1.mad) Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü * personeli hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    (3) Kurumların teşkilat kanunlarındaki özel hükümler saklıdır.

    DAYANAK

    Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Dış temsilcilik: Diplomatik temsilcilikler ile konsoloslukları,

    b) Diplomatik temsilcilik: Büyükelçilik, daimi temsilcilik, temsilcilik, elçilik, ortaelçilik, büyükelçilik ve elçilik büroları ile daimi maslahatgüzarlıkları,

    c) Konsolosluk: Başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlığı ve büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsoloslukları,

    ç) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarını,

    d) Misyon şefi: Diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, elçi, ortaelçi, maslahatgüzar unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisi ile başkonsolosu,

    e) Personel: Yurtdışı teşkilatında sürekli göreve atanacak/atanmış memurlar ve diğer kamu görevlilerini,

    f) Sınav komisyonu: Yurtdışı Göreve Gönderilecek Personel Seçim Komisyonunu,

    g) Yurtdışı teşkilatı: Kurumların yurtdışında devamlı veya geçici olarak görev yapan, dış temsilcilik niteliği taşıyan veya taşımayan bütün kuruluşlarını,

    ğ) Yurtdışında sürekli görev: Kurumların yabancı ülkeler nezdinde ülkemizi temsil eden ve akredite bütün personeli ile milletlerarası kurum ve kuruluş yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere yurtdışında sürekli görevli personelinin yaptığı görevi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : ATAMA YAPILACAK KADRO UNVANLARI VE SEÇİM ŞARTLARI

    ATAMA YAPILACAK KADRO UNVANLARI

    Madde 5- (1) Kurumlarca yurtdışı teşkilatına atama yapılacak kadro unvanları aşağıda belirtilmiştir:

    a) Maliye Bakanlığı; maliye müşaviri ve maliye ataşesi.

    b) (Mülga bent: 01/03/2010 - 2010/229 S.B.K Yön\1.mad)

    c) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; tarım müşaviri.

    ç) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; çalışma ve sosyal güvenlik müşaviri, çalışma ve sosyal güvenlik müşavir yardımcısı, çalışma ataşesi ve çalışma ataşe yardımcısı.

    d) Kültür ve Turizm Bakanlığı; kültür ve tanıtma müşaviri, kültür ve tanıtma müşavir yardımcısı, kültür ve tanıtma ataşesi ve kültür ve tanıtma ataşe yardımcısı.

    e) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı; daimi temsilci yardımcısı, planlama müşaviri ve planlama müşavir yardımcısı.

    f) (Mülga bend: 04/01/2010 - 2010/38 S.Yön\2.mad)

    g) (Ek bent: 06/01/2008 - 2008/14581 S.Yön./1. mad . ) Gümrük Müsteşarlığı; gümrük müşaviri. *

    (ğ) (Mülga bend: 25/05/2009 - 2009/15018 S.Yön\2.mad)

    h) Diyanet İşleri Başkanlığı; din hizmetleri müşaviri, din hizmetleri müşavir yardımcısı, din hizmetleri ataşesi ve din hizmetleri ataşe yardımcısı.

    ı) (Mülga bent: 17/11/2011 - 2011/2373 S.Yön./2. md.)

    i) (Ek bent: 07/05/2010-2010/506 S.B.K Yön/1.mad.) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği; daimi temsilci yardımcısı, Avrupa Birliği müşaviri.

    GENEL ŞARTLAR

    Madde 6- (1) Personelde aşağıdaki genel şartlar aranır:

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak.

    b) Kurumların teşkilat kanunlarında ve bu Yönetmelikte belirtilen istisnaî hükümler hariç en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak.

    c) Yabancı dil bilmek ve meslekî yeterlilik sınavında başarılı olmak.

    ç) (Değişik bend: 09/05/2007 - 2008/13507 S.Y md.1) Çalışmakta olduğu kurum bünyesinde en az üç yıl çalışmış veya kendi mesleki alanında doktor unvanını almış olmak.

    d) Son üç yılda olumlu sicil almış olmak, aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

    e) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.

    ÖZEL ŞARTLAR

    Madde 7- (1) Kurumların personelinde arayacağı özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) (Değişik bend: 09/05/2007 - 2008-13507 S.Yön/md.2) (Değişik bent: 01/02/2010 - 2010/95 S.Yön/md.1) Maliye müşaviri ve maliye ataşesi kadrolarına atanabilmek için, genel müdür yardımcısı veya daha üst unvanlı yönetici kadrolarında en az bir yıl ya da daire başkanı kadrosunda en az üç yıl görev yapmış olmak gerekir.

    b) (Mülga bent: 01/03/2010 - 2010/229 S.B.K Yön\1.mad)

       1) Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az bir yıl çalışmış olmak,

       2) Son başvuru tarihi itibarıyla son üç yıldır Millî Eğitim Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında çalışıyor olmak,

       3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde, yardımcı hizmetler sınıfı kadroları hariç, eğitim müşaviri için oniki, eğitim ataşesi için on, eğitim ataşe yardımcısı için sekiz yıl hizmeti bulunmak,

       şartlarına sahip olmak gerekir.

    c) (Mülga bent: 30/10/2009 -2009/15594 S.R.G Yön\1.mad)

    ç) Tarım müşaviri kadrolarına atanabilmek için; ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi veya su ürünleri mühendisi olmak şarttır.

    d) Çalışma ve sosyal güvenlik müşaviri ve çalışma ve sosyal güvenlik müşavir yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

    1) Bakanlık yurtdışı teşkilatında en az üç yıl süre ile ataşe veya ataşe yardımcısı olarak görev yapmış olmak,

    2) Yurtdışı işçi hizmetleri uzmanlığına atandıktan sonra bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında başka unvanlarda çalışmış olmak,

    3) Bakanlık merkez teşkilatında genel müdür ya da daha üst görevlerde en az iki yıl çalışmış olmak,

    şartlarından birine sahip olmak gerekir.

    e) Çalışma ataşesi kadrolarına atanabilmek için; yurtdışı işçi hizmetleri uzmanı olmak ya da yurtdışı işçi hizmetleri uzmanlığına atanmış olmakla birlikte bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında başka unvanlarda çalışmış olmak şarttır.

    f) Çalışma ataşe yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; yurtdışı işçi hizmetleri uzmanı olmak şarttır.

    g) Planlama müşaviri ve planlama müşavir yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında planlama uzmanı olarak veya genel müdür yardımcısı ve daha üst kadrolarda en az beş yıl fiilen çalışmış olmak şarttır.

    ğ) (Mülga bend: 04/01/2010 - 2010/38 S.Yön\2.mad)

    h) (Mülga bend: 04/01/2010 - 2010/38 S.Yön\2.mad)

    ı) (Ek bent: 06/01/2008 - 2008/14581 S.Yön./2. mad . ) Gümrük müşaviri kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenecek mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak ve Gümrük Müsteşarlığında daire başkanı ve daha üst idari kadrolarda ya da gümrük müfettişi, kontrolör, gümrük uzmanı veya Avrupa Birliği uzmanı kadrolarında fiilen altı yıl veya genel müdür ve daha üst idari kadrolarda çalışmış olmak şarttır. *

    (i) (Mülga bend: 25/05/2009 - 2009/15018 S.Yön\2.mad)

    (j) (Mülga bend: 25/05/2009 - 2009/15018 S.Yön\2.mad)

    k) Din hizmetleri müşaviri ve din hizmetleri müşavir yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

    1) Dinî yüksek öğrenim veren en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    2) Beş yıl müftülük, müdürlük, vaizlik veya dengi sayılan görevlerden birini yapmış olmak şartıyla Diyanet İşleri Başkanlığında en az on yıl çalışmış olmak; öğretim üyeleri için ise ilahiyat fakültelerinde en az üç yıl öğretim üyeliği yapmış olmak,

    şarttır.

    l) Din hizmetleri ataşesi kadrolarına atanabilmek için;

    1) Dinî yüksek öğrenim veren en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    2) Beş yıl müftülük, müdürlük, vaizlik veya dengi sayılan görevlerden birini yapmış olmak şartıyla Diyanet İşleri Başkanlığında en az dokuz yıl çalışmış olmak; öğretim üyeleri için ise ilahiyat fakültelerinde en az üç yıl öğretim üyeliği yapmış olmak,

    şarttır.

    m) Din hizmetleri ataşe yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

    1) Dini yüksek öğrenim veren en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    2) Üç yıl müftülük, müdürlük, vaizlik veya dengi sayılan görevlerden birini yapmış olmak şartıyla Diyanet İşleri Başkanlığında en az yedi yıl çalışmış olmak; öğretim üyeleri için ise ilahiyat fakültelerinde en az üç yıl öğretim üyeliği yapmış olmak,

    şarttır.

    n) (Mülga bent: 17/11/2011 - 2011/2373 S.Yön./2. md.)

    o) (Ek bent: 07/05/2010-2010/506 S.B.K Yön/2.mad.) Avrupa Birliği müşaviri kadrosuna atanabilmek için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği teşkilatında en az dört yıl süreyle çalışmış olmak ve halen Avrupa Birliği İşleri Uzmanı veya daha üst kadrolarda çalışıyor olmak gerekir. Ayrıca, bu kadrolara en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun, kamu sektöründe veya özel sektörde yurtiçinde ya da yurtdışında Avrupa Birliği alanında en az beş yıllık deneyime sahip kişiler de atanabilir. Bu bent kapsamında yapılacak atamalarda 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü uygulanmaz.

    ö) Kurumlarca daimi temsilci yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

    2) (Değişik bent: 07/05/2010-2010/506 S.B.K Yön/2.mad.) Genel müdür, Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, müsteşar yardımcısı veya müsteşar kadrolarında çalışmış olmak.

    şarttır.

    (2) İlahiyat fakültesi öğretim üyeleri, birinci fıkranın (j), (k) ve (l) bentlerine göre, sadece Avrupa Birliği ülkeleri, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya için belirlenen kadrolarda görevlendirilebilir.

    PERSONEL SEÇİMİ

    Madde 8- (1) Personel, kurumlar bünyesinde oluşturulan sınav komisyonları tarafından seçilir.

    YABANCI DİL BİLGİSİ YETERLİLİĞİ

    Madde 9- (1) Personelin öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmî dilini veya İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini bilmesi şarttır. Ancak Arapçanın yaygın olarak konuşulduğu ülkelerde Arapçanın bilinmesi yeterlidir. Yabancı dil bilgisi yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (Değişik ibare: 09/05/2007 - 2008-13507 S.Yön.md.3) yetmiş puan alınması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması şarttır.

    (2) Yurtdışı teşkilatında, şifre, koruma, telsiz gibi yardımcı hizmetlerde çalıştırılacak personelin yabancı dil bilgisi seviyesi, Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kurumlarınca yapılacak sınavla tespit edilir.

    3) (Ek fıkra: 09/05/2007 - 2008-13507 S.Yön.md.3) Birinci fıkrada belirtilen dillerin resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlar ile resmi dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında anılan fıkrada öngörülen yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmaz.

    MESLEKÎ YETERLİLİK SINAVI

    Madde 10- (1) Yabancı dil bilgisine sahip olan adaylar meslekî yeterlilik sınavına tabi tutulur. Meslekî yeterlilik sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır. Sınavda, adayların sınav konuları ile birlikte atanacakları görevin gerektirdiği niteliklere ve temsil yeteneğine sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Komisyon üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Bu husus tutanakla tespit edilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir.

    (2) Kurumlarında genel müdür ve eşdeğer düzeyde ve/veya daha üst görevlere atanmış olanlar, bu görevlerde toplam iki yıl çalışmış olmaları şartı ile meslekî yeterlilik sınavına tabi tutulmaz. Genel müdür ve eşdeğer görevlerin belirlenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek göstergeye ilişkin hükümleri esas alınır.

    (3) (Ek fıkra: 30/10/2009 -2009/15594 S.R.G Yön\2.mad) Sınava başvuran aday sayısının yüzden fazla olması halinde, meslekî yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Yazılı sınavın yapılacağı merkez, bu Yönetmeliğe göre kurulan sınav komisyonunca belirlenir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması gerekir.

    SINAVLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

    Madde 11- (1) Yabancı dil yeterlilik belgesi ve meslekî yeterlilik sınavı sonuçları üç yıl geçerlidir.

    TEMSİL YETENEĞİ

    Madde 12- (1) Personelin seçimi ve atanmasında temsil yeteneği göz önünde bulundurulur ve bu husus meslekî yeterlilik ile birlikte değerlendirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SINAV KOMİSYONU VE EĞİTİM

    SINAV KOMİSYONU

    Madde 13- (1) Sınav komisyonu bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Komisyon başkanı üst düzey görevliler, üyeler ise ana hizmet birimlerinin amirleri arasından bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından belirlenir. Gerekli görüldüğünde üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri de komisyon üyesi olarak görevlendirilebilir. Komisyon, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Komisyonun sekreterlik hizmetleri, insan kaynakları veya ilgili birimlerince yürütülür.

    (2) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri kendileri ile eşlerinin, üçüncü derece dâhil olmak üzere, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamaz.

    SINAV KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

    Madde 14- (1) Sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

    a) Meslekî yeterlilik sınavının takvimini belirlemek.

    b) Sınav konularını belirlemek.

    c) Sınav yapmak ve sonuçlarını duyurmak.

    ç) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    (2) Sınav komisyonu, görev süresi dolacak personelden boşalacak kadrolara atanacak personeli belirlemek üzere, Nisan ayı içinde toplanarak meslekî yeterlilik sınavının takvimini, sınav konularını ve atama yapılacak kadroları belirler ve ilan eder. Meslekî yeterlilik sınavı ve personel seçimi Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanır.

    (3) Yeni bir yurtdışı teşkilatı kurulması, kurumların yurtdışı teşkilatında yeni bir kadro ihdas edilmesi veya mevcut kadro sayısının artırılması; personelin vefatı, personelin yurtiçi göreve atanması ya da yurtdışında başka bir yerde görevlendirilmesi hâllerinde sınav komisyonu, yurtdışı teşkilatının kurulduğu, yurtdışı kadrosunun ihdas edildiği veya yurtdışı kadrosunun boşaldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanır. Atama süreci, yurtdışı teşkilatının kurulduğu, yurtdışı kadrosunun ihdas edildiği veya yurtdışı kadrosunun boşaldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde tamamlanır. Bu fıkraya göre atanan personelin görev bitim tarihi, yılı Temmuz ayını geçmeyecek biçimde tespit edilir.

    (4) Kurumlar, yurtdışı sürekli göreve atayacakları personele ilişkin kararname tasarılarını her yıl Haziran ayı sonuna kadar Başbakanlığa gönderir. Atama süreci en geç Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanır.

    (5) Yurtdışı görev süresi aşılmamak kaydıyla, görev bitiminde yurtiçi kadrolara atanacak personelin yurtiçi kadrolara atanması ile yerine atanacak personelin atamasının eş zamanlı olarak yapılması esastır.

    YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREVLERE SEÇİLEN PERSONELİN EĞİTİMİ

    Madde 15- (1) Personel atandığı görevin gereklerine uygun hizmet içi eğitime tabi tutulur.

    (2) Eğitimin kapsamı ve diğer hususlar kurumların görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığınca belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :ATAMA ESASLARI

    ATAMA ESASLARI

    Madde 16- (1) Atamalarda aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

    a) Atamalarda meslekî yeterlilik sınavındaki başarı sırası esas alınır.

    b) Haklarında ceza soruşturması veya aylıktan kesme ve daha ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması açılanların dış göreve atanmaları, soruşturma sonucuna kadar ertelenir.

    c) Yurtdışında sürekli görev süresi en çok üç yıldır ve bu süre uzatılmaz.

    ç) Yurtdışında sürekli görevden yurtiçindeki görevine dönenlerin, yeniden yurtdışına atanabilmeleri için, yurtiçinde en az üç yıl hizmet yapmış olmaları zorunludur.

    d) Yurtdışı göreve en fazla iki kez atanılabilir.

    (2) (Değişik cümle: 01/09/2008 -2008/14089 S.R.G Yön\1.mad) Birinci fıkranın (d) bendi hükmü (*) yurtdışı işçi hizmetleri uzmanları hakkında uygulanmaz. Ancak, yurtdışı işçi hizmetleri uzmanları aynı unvanlı yurtdışı kadrolarına iki defadan fazla atanamaz.

    (3) Yurtdışında sürekli göreve atananlardan, atama için öngörülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya bu nitelikleri sonradan kaybedenler süre beklenmeden yurtiçi göreve atanır.

    (4) Yurtdışında sürekli göreve atananlardan haklarında birinci fıkranın (b) bendinde sayılan nitelikte soruşturma açılanlar, süre beklenmeden yurtiçi göreve atanabilir.

    (5) Yurtdışından yurtiçine atanacak personele, atama tarihinden bir ay önce tebligat yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : KOORDİNASYON, HAREKET TARZI VE İLİŞKİLER

    YURTDIŞI GÖREVLİLERİN KOORDİNASYON KURACAĞI MAKAMLAR

    Madde 17- (1) Dış temsilciliklerin personeli ve dış temsilcilikler nezdinde görev yapan diğer kurumların personeli misyon şefine bağlıdır.

    (2) Büyükelçiler, görevli olduğu ülkede bulunan personel arasında koordinasyonu sağlar, görev ve sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

    (3) Personel, bilgi toplanması, değerlendirilmesi ile alınacak tedbirlerin tespit ve uygulanmasında misyon şefinin vereceği talimatlara göre hareket eder.

    (4) Personel, görevli olduğu misyonda veya aynı ülkedeki diğer misyonlarda bulunan görevliler ile koordineli olarak çalışır ve göreviyle ilgili olarak gerekli inceleme ve araştırmaları yapar.

    (5) Görevden ayrılan personelin dönüş için hareket tarihi ve yolu, önceden misyon şefi tarafından ilgili kuruma bildirilir.

    YURTDIŞINDA BULUNAN PERSONELİN UYACAĞI KURALLAR

    Madde 18- (1) Personel, aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

    a) Yabancı devletler, milletlerarası kurumlar ve bunların temsilcilikleriyle yaptığı temaslarda millî çıkarları savunmak.

    b) Yabancı ülkelerde Türk milletinin onur ve itibarının korunması hususunda azamî titizlik ve duyarlık göstermek.

    c) Görev yerinde Devletin vakar ve şerefine uygun hareket etmek.

    ç) Yurtdışındaki ilişkilerinde Devletimizin temsilcisi olduğunu ve herhangi bir konuya ilişkin düşüncelerinin Türk Hükümeti ve Türk Devletinin düşüncesi gibi değerlendirilebileceğini göz önünde bulundurarak görev ve yetki dışı açıklamalardan sakınmak; Devletimizin ve milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutmak.

    d) Resmî ve özel yaşamı ile yabancılarla ilişkilerinde dikkatli ve itinalı davranmak.

    e) Görev yapılan ülkenin resmî kurumları ve vatandaşları ile ilişkilerde misyon şefinin talimatına uygun olarak davranmak.

    f) Resmî işlere ait temaslarını misyon şefinin bilgisi dâhilinde yürütmek.

    (2) Personel, görevine başlamadan önce görevlendirildiği yerdeki dış temsilcilikleri ziyaret eder. Bu ziyaretler dışında, millî ve dinî bayramlarda dış temsilcilikler ve askerî ataşelikler tarafından tertiplenen resmî kabul ve davetlere katılır.

    (3) Personel, yabancı ülke personeli ve aileleri ile gerek resmî, gerek özel yaşantılarındaki ilişkilerinde; ülkemize ve milletimize karşı sevgi ve saygıyı sağlamakla yükümlüdür.

    PERSONELİN GÖREVLİ BULUNDUĞU ÜLKENİN RESMÎ MAKAMLARI İLE İLİŞKİLERİ

    Madde 19- (1) Personel, görevli bulunduğu devletin personeli ile karşılıklı saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde ilişki kurar.

    (2) Personel, görevli bulunduğu ülkenin resmî makamlarına göndereceği resmî yazılarda bulunduğu ülkenin resmî dilini veya bu mümkün olmadığı takdirde, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birini kullanır.

    PERSONELİN GÖREVLİ BULUNDUĞU ÜLKENİN HALKI İLE İLİŞKİLERİ

    Madde 20- (1) Personel, görevli bulunduğu ülkenin halkına karşı her zaman dostluk ve samimiyet çerçevesinde hareket eder ve iyi ilişkiler kurar.

    (2) Personel, mahallî politikalara ve politikacılara, sosyal ve dinî cemaat ve topluluklara karşı tarafsız davranır.

    (3) Personel, mahallî halkın örf, adet, inanç ve değerlerine karşı saygılı olur.

    ALTINCI BÖLÜM : RAPOR VERME USULLERİ

    AYLIK RAPOR

    Madde 21- (1) Personel, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen görevler ile kurumlarınca verilen görevlere ilişkin edindikleri bilgileri değerlendirerek ulaştıkları sonuçları aylık raporlar halinde iki nüsha olarak hazırlar. Bu raporların bir nüshasını kurumuna diğer nüshasını ise misyon şefi aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına gönderir. Misyon şefi rapordaki bulgular hakkında aksi kanaat taşıyorsa, bu kanaatini rapora ekler.

    DİĞER RAPORLAR

    Madde 22- (1) Kurum temsilcisi aylık rapor dışında acil ve zorunlu durumlar ile görev alanına girmeyen hususlara ilişkin hazırlayacağı raporları, misyon şefinin bilgisi dâhilinde kendi kurumuna gönderir. Misyon şefi kendisine sunulan raporları değerlendirir ve varsa görüşlerini de belirtmek suretiyle Dışişleri Bakanlığına gönderir.

    YURDA DÖNÜŞTE RAPOR VERME

    Madde 23- (1) Yurtdışı sürekli görevi sona eren personel, yurtdışı görevde iken hazırladığı raporlar doğrultusunda özet bir rapor hazırlayarak en geç bir ay içerisinde kurumuna verir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : DİSİPLİN, SİCİL VE İZİN

    DİSİPLİN VE SİCİLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

    Madde 24- (1) Yurtdışı sürekli görevlerde bulunan personelin disiplin işlemleri 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe, sicil işlemleri ise 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine göre yürütülür. Söz konusu personelin disiplin amirleri ekli (1) sayılı cetvelde, sicil amirleri ise ekli (2) sayılı cetvelde belirtilmiştir.

    İZİN İŞLERİ

    Madde 25- (1) Personelin izinleri bölge ve görev şartları esas alınarak misyon şefi ve birim başkanları ile birlikte planlanır ve ilgili kurumun onayına sunulur.

    GÖREV BİTİM TARİHİ

    Geçici Madde 4- (Ek madde: 07/05/2010-2010/506 S.B.K Yön/3.mad.)

    (1) 11/2/2010 tarihli ve 2010/119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği yurtdışı teşkilatına ilk defa yapılacak atamalarda görev bitim tarihi 2013 yılı Temmuz ayı olarak kabul edilir.

    BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONUNCA YURTDIŞINA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL

    Madde 26 - (Değişik madde: 30/10/2009 -2009/15594 S.R.G Yön\3.mad)

    (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 36 ncı maddesine göre Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurtdışında görevlendirilecek personelin görevlendirileceği ülkede konuşulan resmî dil ile yapılacak görev ve görevlendirilecek personelin ilk defa veya ikinci kez görevlendirilmesi hususları dikkate alınarak yabancı dil bilme şartı aranıp aranmayacağı, bilinmesi gereken yabancı dil ve yabancı dil bilgisi yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınması gereken en az puanı veya denk kabul edilen diğer sınavlara ilişkin puanları belirlemeye Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir. Bu personel, yurtdışına en çok iki kez görevlendirilebilir.

    DİĞER KURUMLARCA YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL

    Madde 27- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kurum ve şirketler ile diğer kamu kurumlarının yurtdışında görevlendireceği personelin seçimi, atanması ile çalışma usul ve esasları mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili organlarınca düzenlenir.

    GÖREV DEVİR VE TESLİMİ

    Madde 28- (1) Yurtdışında sürekli göreve atanan personel ile görev süresi sona eren personel, yeni atanan personelin uyum sağlaması için, gerektiğinde en fazla bir hafta süre zarfında birlikte çalışarak görev devir ve teslimini yapar.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

    Madde 29- (1) 6/12/1982 tarihli ve 8/4845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK MEVZUAT

    Geçici Madde 1- (1) Kurumlar yurtdışında sürekli görevlendirmeye ilişkin yönetmelikleri ile yönergelerini bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yürürlükten kaldırır.

    EŞ ZAMANLI ATAMAYA GEÇİŞ SÜRECİ

    Geçici Madde 2- (1) 14 üncü maddenin beşinci fıkrası gereğince personelin eş zamanlı olarak atanmalarını teminen, geri çağrılmaya ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yurtdışı sürekli görevde bulunan personelden boşalacak kadrolara atanacak personelin görev bitim tarihi, yılı Temmuz ayını geçmeyecek biçimde tespit edilir.

    Geçici Madde 3 - (Mülga madde: 25/05/2009 - 2009/15018 S.Yön\2.mad)

    Görev Bitim Tarihi

    Geçici Madde 4- (Ek madde: 07/05/2010-2010/506 S.B.K Yön/3.mad.)

    (1) 11/2/2010 tarihli ve 2010/119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği yurtdışı teşkilatına ilk defa yapılacak atamalarda görev bitim tarihi 2013 yılı Temmuz ayı olarak kabul edilir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 30- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar