İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 15/01/2007 - 2007/11570

    Resmi Gazete Tarihi : 26/01/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26415

    Ekli "İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 12/12/2006 tarihli ve 08913 sayılı yazısı üzerine, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/1/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 11/1/2002 tarihli ve 2002/3599 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Personel Komisyonu, hizmet birimlerinin başkanları ile I. Hukuk Müşaviri ve personel işlerinden sorumlu daire başkanından oluşur. Personel Komisyonunun başkanlığı, personel işlerinden sorumlu daire başkanlığının bağlı olduğu Başkan tarafından yürütülür."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Personel Komisyonunun sekreterya hizmetleri, personel işlerinden sorumlu daire başkanlığınca yürütülür."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 13 - Girişleri özel sınav yönetmeliklerine bağlı olmayıp kamu görevine ilk defa İGEME bünyesinde atanacakların hizmete alınmasında, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, İGEME tarafından belirlenecek asgari puanı almış olanlar arasında giriş sınavı uygulanır.

       Giriş sınavı kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı, personel işlerinden sorumlu başkan ve Genel Sekreter tarafından birim yöneticileri arasından seçilecek iki asıl üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Genel Sekreter tarafından ayrıca aynı usulle iki yedek üye daha belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle giriş sınavı kuruluna katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre kurula katılır.

       Giriş sınavı kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının bu sınavlara katıldığının tespit edilmesi halinde başkan ve ilgili üyeler kuruldan çıkarılır ve bunların yerine yedek üyeler tespit sırasına göre kurula katılır. Genel Sekreterin, kuruldan çıkarılması halinde ise kurula en kıdemli üye başkanlık eder.

       Giriş sınavı kurulunun sekreterya hizmetleri, personel işlerinden sorumlu daire başkanlığınca yürütülür."

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan "bir değerlendirme grubu" ibaresi "10 puan veya daha fazla" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Üçüncü sicil amiri bulunmadığı takdirde ikinci sicil amirinin değerlendirmesi ile yetinilir."

       "Bir sicil amirinin bulunması halinde bu sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır."

    Madde 6 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 43 - Personel başka bir kuruluşta görev alamaz, serbest meslek icra edemez, ticaretle uğraşamaz ve Türk Ticaret Kanununa göre tacir ve esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunamaz.

       Ancak, Genel Sekreterliğin uygun görmesi halinde; hakem, tasfiye memuru, bilirkişilik, özel kanunlarla kurulan ve aslî görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet, jüri ve danışmanlık çalışmaları, üniversiteler, akademiler, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve özel kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmaları, her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite ve akademi (askeri akademiler dahil), okul kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlar ile benzeri kuruluşlardaki ders görevi ve telif hakları bu madde kapsamı dışındadır."

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini ilgili Devlet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar