DEVLET İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5577

    Kanun Kabul Tarihi : 25/01/2007

    Resmi Gazete Tarihi : 31/01/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26420

    Madde 1 - 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40 ıncı maddesinin başlığı "İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

    "Kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

    Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

    Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir."

    Madde 2 - 2886 sayılı Kanunun 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar