HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ SERTİFİKA VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

    Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika Ve Lisans Yönetmeliği

    Ulaştırma Bakanlığından :

    Resmi Gazete Tarihi : 31/01/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26420

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hava trafiğinin emniyetli, düzenli ve hızlı akışını temel alan hava trafik emniyeti elektronik hizmetlerinin, Türkiye hava sahası içinde, hava liman ve meydanlarında, teknik alt yapısının planlanması, işletilmesi ve bakımını sağlamakla yükümlü emniyetle ilgili operasyonel görevleri yürüten tüm teknik personelin sahip olması gereken sağlık, eğitim şartlarının belirlenmesi, sertifika, lisans ve derecelerinin verilmesi, muhafaza edilmesi, yenilenmesi, süreli veya süresiz olarak iptal edilmesine ilişkin esasları düzenlemekdir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen hava trafik emniyeti elektronik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde taraf olan;

       a) Düzenleyici kuruluş olarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

       b) Hizmet sağlayıcı kuruluş olarak, hizmet verdikleri hava meydanı ile sınırlı olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığınca havacılık teknik hizmeti sağlama yetkisi verilmiş ATSEP istihdam eden kurum ve kuruluşları,

       c) ATSEP'i,

       kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik,

       a) 18/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 46 ncı ve 95 inci maddelerine dayanılarak,

       b) ICAO Şikago Sözleşmesinin 10 uncu eki ile EUROCONTROL Teşkilatı tarafından yayımlanan ESARR-5 Hava Trafik Yönetimi Hizmet Personeli düzenlemesine paralel olarak,

       hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Aday ATSEP: Hava trafik emniyeti elektronik temel eğitim programına katılmak üzere istihdam edilen personeli,

       b) Asistan ATSEP: Temel eğitim programını başarıyla tamamlayan ATSEP sertifikasına haiz personeli,

       c) ATSEP: Hava trafik yönetimi dahilinde bulunan haberleşme, seyrüsefer, radar ve bilgi işlem sistemlerinin çalıştırılması ve bakımından sorumlu teknisyen, tekniker ve mühendis olarak lisanslı ve bu lisansa işlenmiş derece veya derecelerin verdiği yetkiler dahilinde doğrudan hizmet veren kişiyi,

       ç) ATSEP lisansı: Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluşun temel eğitim ve yeterlilik eğitimini başarıyla tamamlayarak bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda başarılı olan asistan ATSEP'e SHGM tarafından verilen yetki belgesini,

       d) Bilgi işlem: Aşağıda açıklanan üç ana bölümden oluşan sistemleri,

       1) RDPS/SDPS radar/gözetim bilgi işlem: Tüm radar ve sensör bilgilerinin işlenerek hava trafik hizmetlerinde kullanımını sağlayan sistemleri,

       2) FDPS uçuş bilgi işlem: Hava trafik hizmetinin kolaylıkla sağlanmasında kullanılan sistemleri,

       3) Simulator ve eğitim sistemleri: Hava trafik hizmetinde faal olarak çalışacak ATSEP'in eğitiminde kullanılacak sistemleri,

       e) CNS/ATM: Haberleşme, seyrüsefer, gözetim/hava trafik yönetimini,

       f) Değerlendirme: ATSEP'in ya da eğitim sürecinde yer alan bir öğrencinin göstermiş olduğu teorik ve pratik nitelikleri ölçme yöntemini,

       g) Değerlendirme uzmanı: ATSEP'in almış olduğu eğitim ve derece gereklilikleri doğrultusunda gösterdikleri performansla ilgili değerlendirmeler yapmak üzere, havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından önerilmiş ve SHGM tarafından onaylanmış en az beş yıl iş tecrübesine sahip ATSEP'i,

       ğ) Derece: Lisansa veya lisansa bağlı belgelere işlenen ve lisansa ait özel koşulları, ayrıcalıkları ve kısıtlamaları belirten yetkiyi,

       h) Düzenleyici Kuruluş: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

       ı) Eğitmen: Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından görevlendirilen, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen şartları haiz ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş personel ile yüksek öğretim kurumlarının havacılık elektrik-elektroniği ve elektronik temel teori ve laboratuvar derslerini yürüten öğretim elemanlarını,

       i) ESARR: EUROCONTROL Emniyet Düzenleyici Gereksinimlerini,

       j) EUROCONTROL: Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatını,

       k) Geçerlilik: Bir lisansın veya derecenin yürürlükte kalabilmesi için yerine getirilmesi gerekli şartları,

       l) Haberleşme sistemleri: Aşağıda açıklanan iki ana bölümden oluşan sistemleri,

       1) Ses haberleşmesi: Hava/yer ve yer/yer hava trafik hizmetinin emniyetli olarak yapılması amacıyla kullanılan ses haberleşme sistemlerini,

       2) Veri haberleşmesi: Yer hava trafik yönetimi kapsamında yer alan tüm veri haberleşme sistemlerini,

       m) Gözetim (radar) sistemleri: Hava seyrüseferinin kontrollü ve emniyetli olarak yapılmasını sağlamak amacıyla hava sahasının kontrolünün ve hava taşıtlarının ayrımının yapılmasını sağlayan sistemleri,

       n) Havacılık teknik hizmet sağlayıcısı: Hizmet verdikleri hava meydanı ile sınırlı olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığınca havacılık teknik hizmeti (CNS/ATM) sağlama yetkisi verilmiş kurum ve kuruluşları,

       o) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

       ö) İşbaşı eğitimi: Çalışma ortamında, yeterli şartları haiz iş başı eğitmeni nezaretinde, önceden belirlenmiş program dahilinde yürütülen eğitimi,

       p) İşbaşı eğitmeni: Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından görevlendirilen, bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen şartları haiz personeli,

       r) KPDS: Kamu personeli yabancı dil tespit sınavını,

       s) Mesleki yeterlilik değerlendirmesi: Uçuş emniyetini ciddi olarak tehlikeye sokacak bir sistem ya da cihaz arızasına yol açan veya çalıştığı ünite için gerekli bilgi ve tecrübeden yoksun olduğu tespit edilen ATSEP'in mesleki yeterliliğine yönelik eksikliğin giderilmesi amacıyla, havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yapılan değerlendirmeyi,

       ş) Onay: ATSEP'in haiz olduğu derecelerin vermiş olduğu ayrıcalıkların uygulanabilirliğini belirten ifadeyi,

       t) Psikotrop ve Psikoaktif ilaçlar veya maddeler: Tütün ve kahve hariç olmak üzere alkol, afyonlu maddeler, esrar ve türevleri, haşhaş, tiner veya diğer inhalanlar, sakinleştiriciler, uyku ilaçları, barbitüratlar, anksiyolitikler, opioidler, kokain ve diğer santral sinir sistemi uyarıcıları, amfetaminler ve benzeri etki yapan sempatomimetikler, halüsinojenler, fensiklidin veya benzeri etki yapan arilsiklohekzilaminler, santral sinir sistemi depresanları ve diğer psikoaktif ilaç veya maddeleri,

       u) Sağlık onayı: Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan sağlık şartlarının taşındığını gösterir belge onayını,

       ü) Seyrüsefer sistemleri: Hava araçlarına yön ve mesafe bilgisi veren ve hava araçlarının meydanlara güvenle alçalma ve iniş yapmalarını sağlayan sistemleri,

       v) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

       y) Sınav uzmanı: Mühendis olarak çalışmış, teorik ve pratik sınav yapmak üzere SHGM tarafından onaylanmış personel ile yüksek öğretim kurumlarının havacılık elektrik-elektroniği ve elektronik temel teori ve laboratuvar derslerini yürüten öğretim elemanlarını,

       z) Sistem ve cihaz derece eğitimi: Sistem ve cihazlarla ilgili bilgi ve becerinin kazanılması amacıyla ATSEP'in gerekli yeterlilik düzeyine ulaşması için verilen eğitimi,

       aa) Temel eğitim: Havacılık teknik hizmetleri alanında takip edilecek disipline uygun temel bilgi ve becerilerin verildiği eğitimi,

       bb) Ünite eğitim ve değerlendirme planı: Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından hazırlanan ve SHGM tarafından onaylanan, bir ATSEP'in düzenli olarak tamamlaması gereken tazeleme ve olağanüstü durumları da içeren teorik ve pratik eğitim ve değerlendirme planını,

       cc) Ünite onayı: Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından verilen ve derecenin geçerli olduğu üniteyi belirten onayı,

       çç) Yeterlilik eğitimi: Alınacak dereceye bağlı olarak takip edilecek alanlarda (haberleşme, seyrüsefer, radar ve bilgi işlem) gerekli bilgi ve becerilerin kazanılması amacıyla verilen eğitimi,

       dd) Yeterlilik konusunda kuşku: Uçuş emniyetini ciddi olarak tehlikeye sokacak bir sistem ya da cihaz arızasına yol açan veya çalıştığı ünite için gerekli bilgi ve tecrübeden yoksun olduğu tespit edilen ATSEP'in yeterlilik gözlem sürecinde derece gereklilikleri ve mesleki açıdan yeterli bulunmayan veya ilgili ünitenin eğitim ve değerlendirme usullerine riayet etmeyen veya başaramayan personelin durumunu belirten terimi,

       ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : Genel Esaslar

       BİRİNCİ BÖLÜM : Düzenleyici Kuruluşun Görev ve Sorumlulukları

       Denetim

       Madde 5 - (1) SHGM; ATSEP'in seçim, eğitim, lisans, derecelendirme ve kayıtların muhafazası işlemlerinin bu Yönetmelikte yer alan düzenlemelere uygunluğuna ilişkin gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.

       Sertifikaların verilmesi

       Madde 6 - (1) Yeni işe başlamış bulunan hava trafik emniyeti elektronik hizmetlerinde çalışacak teknik personel, temel eğitim aldıktan sonra havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yapılacak sınav veya sınavlar sonucu başarılı olursa, başvurusu üzerine asistan ATSEP sertifikası SHGM tarafından kendisine verilir.

       (2) Yüksek öğretim kurumlarının havacılık elektrik-elektronik ve elektronik bölümlerinden mezun kişiler havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluşlarda göreve başladıklarında, eğitim almadan asistan ATSEP sertifikasını alma hakkına sahiptirler.

       Lisansların verilmesi

       Madde 7 - (1) Asistan ATSEP sertifikasını haiz personel, çalışacağı ünitedeki kalifikasyon, teorik ve iş başı eğitimini tamamladıktan sonra SHGM tarafından yapılacak veya yaptırılacak sınav veya sınavlar sonucu başarılı olursa, havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından hazırlanan ATSEP lisansı SHGM tarafından kendisine verilir.

       Derece şartı

       Madde 8 - (1) SHGM; havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluşların istihdam ettikleri hava trafik emniyeti elektronik hizmet personelinin mesleklerini icra edebilmeleri için, çalıştıkları ünitede geçerli derecelerden en az birine sahip olmalarını sağlayıp, derecelerini verir.

       ATSEP temel eğitim müfredatı

       Madde 9 - (1) SHGM; havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan ATSEP temel eğitim programlarını onaylar, bu programların düzenli olarak yenilenmesini ve uluslararası standartlarla uygunluğunu gözetir.

       ATSEP yeterlilik eğitim planı

       Madde 10 - (1) ATSEP'in düzenli olarak takip etmesi gereken, olağanüstü durumları da içeren teorik ve pratik eğitim ile değerlendirme planlarının hazırlanmasına ilişkin esasların güncellenmesine yönelik eşgüdüm havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yürütülür. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından hazırlanan yeterlilik eğitim planları SHGM tarafından onaylanır ve uygulaması SHGM tarafından denetlenir.

       Yeterlilik düzeyleri

       Madde 11 - (1) SHGM; ATSEP'in mesleki düzeylerinin korunması ve mesleki yeterliliklerinin muhafaza edilmesi amacıyla, teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından düzenli olarak test edilmelerini ve neticelerinin kayıt altına alınarak muhafaza edilmesini sağlar ve denetler.

       Değerlendirmelerin denetimi

       Madde 12 - (1) ATSEP'in yeterliliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen kayıtlar SHGM'ne gönderilir.

       Sağlık şartı

       Madde 13 - (1) SHGM; teknik hizmet sağlayıcı kuruluşların, ATSEP'in verecekleri hizmetlere yönelik görev yürütebilmeleri amacıyla; ATSEP'in bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki sağlık şartlarını sağlayarak, azami bir yıl geçerli sağlık raporlarına sahip olmalarını garantilemeye yönelik uygulamalarını gözetir.

       Psikotrop ve psikoaktif ilaç veya madde kullanımı

       Madde 14 - (1) SHGM; havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluşların, tüm ATSEP için, psikotrop ve psikoaktif ilaç veya madde kullanımını takip amacıyla usuller geliştirilmesini ve ilaç kullanımı konusunda gerekli tavsiyelerde bulunmasını gözetir.

       Süreli veya süresiz görevden el çektirme

       Madde 15 - (1) SHGM; havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluşların hava trafik emniyeti elektronik hizmetlerinde çalışacak ATSEP'in, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki sağlık şartlarına göre; zihinsel, ruhsal ve fiziki yeterliliklerinde azalma olması veya görevini emniyetli ve tam olarak yapmasını engelleyici alkol veya psikoaktif madde kullanım alışkanlığının belgelenmesi, mesleki yetersizliğinin tespit edilmesi veya uçuş emniyetini ciddi olarak tehlikeye sokacak bir sistem ya da cihaz arızasına yol açması durumunda, kişinin hizmete devam etmemesi yönünde tedbir alınmasını sağlar.

       (2) Bu amaçla kişinin haiz olduğu derece veya dereceler teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından üç aydan fazla olmamak kaydıyla süreli olarak iptal edilir. Gerekli belgelerin havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından sunulması halinde, kişinin haiz olduğu ATSEP lisansı SHGM tarafından süreli veya süresiz olarak iptal edilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Havacılık Teknik Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Görev ve Sorumlulukları

       Hizmet gereklilikleri

       Madde 16 - (1) Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş, hava trafik emniyeti elektronik hizmetine yönelik görev yürüten ATSEP'lerin,

       a) Sağlanan hava trafik emniyeti elektronik hizmetine uygun geçerli bir lisansa, derece veya derecelere sahip olmalarından,

       b) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki sağlık şartlarına göre azami bir yıl geçerli sağlık raporlarının bulunmasından,

       c) Mesleki yeterliliklerinin, teorik ve uygulamalı değerlendirmelerle, devamlı olarak muhafaza edilmesinden,

       ç) İlk defa derece alacakların işbaşı eğitimlerinin tamamlanarak, yapılacak teorik ve uygulamalı değerlendirmelerle derece almalarını sağlamaktan,

       sorumludur.

       Eğitim planı

       Madde 17 - (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alarak hava trafik emniyeti elektronik hizmetlerinin emniyetle sağlanması için gerekli standartların karşılanabilmesi bakımından, ATSEP'in eğitimi konusunda SHGM tarafından onaylanmış temel eğitim, derece eğitimi ve ünite eğitim planları ile operasyonel yeterliliğin sürekliliğinin sağlanması amacıyla tazeleme ve acil durum eğitim planlarını hazırlatır ve tüm havacılık teknik hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılmak üzere yayımlatır.

       Yeterlilik planları

       Madde 18 - (1) Derecelerin alınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartları belirleyen derece gerekliliklerine ilişkin düzenleme tüm havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak SHGM tarafından onaylandıktan sonra yayımlanır.

       (2) Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş, hava trafik emniyeti elektronik hizmetine yönelik görev yürüten ATSEP'lerin mesleki yeterliliklerinin ve deneyimlerinin muhafazası için;

       a) ATSEP'in sahip olduğu derecelere ait ünitelerde belirli bir zaman diliminde asgari çalışma saatlerini takip etmekten,

       b) Derecelerin alınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartları belirleyen derece gerekliliklerine ilişkin düzenlemeye uygun olarak, yeterlilik düzeylerinin muhafaza edildiğini belgelemek amacıyla, teorik ve uygulamalı olarak değerlendirmeye tabi tutulmalarını sağlamaktan,

       c) Periyodik olarak bilgi tazeleme ve acil durum eğitimlerine alınmalarını sağlamaktan,

       ç) Kesintisiz yüz seksen gün aktif çalışmadan uzak kalan ATSEP'in mesleki yeterliliklerinin tekrar kazanılması amacıyla almaları gereken eğitimin seviyesini belirleyecek bir değerlendirmeyi müteakip derece veya ünite eğitimlerine alınmalarını sağlamaktan,

       sorumludur.

       Yeterlilik değerlendirmesi

       Madde 19 - (1) Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş, ATSEP'in yeterlilik değerlendirmelerinin neticeleri ile sağlık raporlarını, muhafaza amacıyla kayıt altına alır ve değerlendirmelerin denetimi amacıyla bir örneğini SHGM'ye gönderir.

       Psikotrop ve psikoaktif ilaç veya madde kullanımı

       Madde 20 - (1) Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş, hava trafik emniyeti elektronik hizmetine yönelik görev yürüten ATSEP'lerin psikotrop ve psikoaktif ilaç veya madde kullanımının veya bu maddelere bağımlılığının bulunup bulunmadığını tespit eder ve kullanılabilecek ilaçlar konusunda bu kişileri bilgilendirir.

       Süreli veya süresiz görevden el çektirme

       Madde 21 - (1) Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluşlar, hava trafik emniyeti elektronik hizmetine yönelik görev yürüten ATSEP'lerin;

       a) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki sağlık şartlarına göre; zihinsel, ruhsal ve fiziki yeterliliklerinde azalma olması,

       b) Görevini emniyetli ve tam olarak yapmasını engelleyici alkol ve psikoaktif madde kullanım alışkanlığının belgelenmesi,

       c) Ünite eğitim planlarına riayet etmemesi, çalışma ortamını bozacak ve iş akışını engelleyecek davranışlarda bulunması,

       ç) Mesleki yetersizliğinin tespit edilmesi veya çok ciddi emniyet olayına veya kazaya sebebiyet vermesi,

       durumlarında kişinin hizmete devamına izin vermez.

       (2) Bu amaçla; kişinin sahip olduğu derece veya dereceler havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından azami üç ay olarak iptal edilir ve kişi asistan ATSEP olarak görevlendirilerek SHGM'ye bilgi verilir.

       (3) Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş, lüzumu halinde, gerekli belgeler ile SHGM'ne başvurarak, kişinin haiz olduğu ATSEP lisansının süreli veya süresiz olarak iptal edilmesini talep eder.

       İdari kurallar

       Madde 22 - (1) Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş, gereği halinde ATSEP'in kuruluş, birim veya ünitenin etkin hizmeti sırasında, hava trafik emniyetini muhafazaya yönelik idari kurallara veya görev disiplinine uymaması, lisans ve derece almaktan kaçınması durumunda, ATSEP'e 21 inci madde uyarınca mesleki yaptırım uygular.

       Komisyon kurulması

       Madde 23 - (1) Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş,

       a) SHGM tarafından kurulacak komisyonlara SHGM'nin talebi üzerine üye temin eder,

       b) Derece yenileme sınavları için usulleri belirleyerek komisyonları SHGM'nin teklifi üzerine kurar ve sınavları yürütür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ATSEP'in Sorumlulukları

       ATSEP lisansı sahibi personelin görev ve sorumlulukları

       Madde 24 - (1) Lisans sahibi ATSEP;

       a) Geçerli bir ATSEP lisansına ve bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki sağlık şartlarına uygun azami bir yıl geçerli bir sağlık raporuna sahip olmaktan ve sağlık raporunun geçerlilik süresinin dolmamış olmasından,

       b) Lisansında işlenmiş derecelerin geçerlilik süresinin dolmamış olmasından,

       c) Ünitenin yeterlilik denetleme usullerine uymaktan ve lisansında işlenmiş derecelerin verdiği yetkilere uygun hizmetleri verecek yeterlilikte olmaktan,

       ç) Mesleki yeterliliği konusunda kuşku oluşması durumunda, havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından kendisine bildirilen usullere uymaktan,

       d) Hava trafik emniyeti elektronik hizmeti vermesine engel olabilecek her türlü sağlık yetersizliğini, bayan ise sorunlu bir hamilelik durumunu ünite yönetimine bildirmekten,

       e) Alkol ve psikoaktif maddelerin etkisinde olduğunu veya kullandığı ilaçların hizmeti üzerinde olumsuz etkisi olması durumunu ünite yönetimine bildirmekten,

       f) Hava trafik hizmetleri teknik altyapısına ilişkin her türlü teknik aksaklık ve olayları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen veya SHGM tarafından belirlenecek olan formlar vasıtasıyla rapor etmekten,

       sorumludur.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : ATSEP Seçimine İlişkin Esaslar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Başvuru, Aranılan Nitelikler, Sınavlar ve Sağlık Şartları

       Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından ATSEP adaylarının seçiminde uygulanacak ölçütler

       Madde 25 - (1) Temel ATSEP eğitimine başlayacak adaylar aşağıdaki nitelikleri taşıyacaklardır.

       a) TC vatandaşı olmak veya TC'de çalışma iznine sahip olmak,

       b) 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ilgili okulların elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, haberleşme, kontrol, endüstriyel elektronik ve bilgisayar bölümlerinden ve yüksek öğretim kurumlarının elektronik, havacılık elektrik-elektroniği, elektronik ve haberleşme, haberleşme ve bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

       c) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki sağlık şartlarını taşıdığını gösterir, azami bir yıl geçerli sağlık kurulu raporu almak,

       ç) Güvenlik soruşturması ile ATSEP olmasına engel bir durumu olmadığını belgelemek,

       d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

       e) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde düzenlenen İngilizce dil şartlarını karşılamak.

       Sağlık muayenesine ilişkin esaslar

       Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında ATSEP lisansı almak için başvuracak personelin, ruhsal ve fiziki sağlık bakımından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan cetvelde gösterilen şartlara sahip olmaları zorunludur.

       (2) Lisans belgesi alacakların, resmi veya özel sağlık kuruluşlarında iç hastalıkları, ortopedi, göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji ve psikiyatri uzmanları bulunan sağlık kurulunca, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre ATSEP olmaya elverişlidir raporu almaları gerekir. Sağlık kurulu raporuna itiraz halinde ATSEP adayı ikinci kontrol muayenesi için bir başka resmi veya özel sağlık kuruluna sevk edilir. İkinci kontrol muayenesi kararı ilk sağlık kurul raporu ile aynı olduğu taktirde kesinlik kazanır, aksi taktirde hakem muayenesi için bu defa resmi sağlık kuruluşuna sevk edilir. Bu durumda hakem muayenesi sonucu verilen karar kesindir.

       (3) Gerekli görülen hallerde ATSEP adayları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan cetvel esaslarına göre psiko-teknik muayenesine tabi tutulurlar.

       İngilizce dil şartı

       Madde 27 - (1) ATSEP olacak;

       a) Teknisyen ve tekniker için KPDS sınavının İngilizce bölümünden asgari 50 veya TOEFL sınavından asgari 153 veya IELTS sınavından asgari 5.5 düzeyinde puan almak,

       b) Mühendis için KPDS sınavının İngilizce bölümünden asgari 60 veya TOEFL sınavından asgari 173 veya IELTS sınavından asgari 6.0 düzeyinde puan almak,

       şartı aranır.

    İKİNCİ BÖLÜM : ATSEP'te Aranan Nitelikler

       ATSEP lisansı, eğitim ve sağlık şartları

       Madde 28 - (1) SHGM tarafından, ATSEP lisansı verilmeden önce başvuru sahibinden aşağıdaki hususları yerine getirmesi istenir.

       a) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki sağlık şartlarına sahip olduğuna dair azami bir yıl geçerli bir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

       b) Geçerli bir ATSEP sertifikasına sahip olmak.

       c) İşbaşı eğitimi ve yapılacak ünite değerlendirmelerini başarı ile tamamlamış olmak.

       ATSEP derece yenileme ve sağlık şartları

       Madde 29 - (1) SHGM'ne derece yenilemesi için başvuran derece sahibi bir ATSEP'in, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki sağlık şartlarına sahip olduğuna dair azami bir yıl geçerli bir sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekir.

       İşbaşı eğitimciliği şartları

       Madde 30 - (1) Bir ATSEP'in, havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından işbaşı eğitimcisi olarak yetkilendirilebilmesi için;

       a) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki sağlık şartları hükümlerine uygun olarak azami bir yıl geçerli bir sağlık raporuna sahip olması,

       b) İş başı eğitimi vereceği derece ile ilgili olarak en az B düzeyinde yetkiye sahip olması,

       c) İş başı eğitimcisi olarak SHGM tarafından yetkilendirilmiş olması,

       gerekir.

       ATSEP eğitmenliği şartları

       Madde 31 - (1) Yüksek öğretim kurumlarının havacılık elektrik-elektroniği ve elektronik temel teori ve laboratuvar derslerini yürüten öğretim elemanları ile havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından; yüksek okul mezunu ATSEP olarak çalışmış, tercihen pedagojik formasyonu olan ve eğitmen sertifikasına sahip personel, teorik ve pratik eğitimler için, SHGM'nin onayının ardından ATSEP eğitmeni olarak görevlendirilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Sınavlar ve Dereceler

       Sınav komisyonlarının oluşturulması

       Madde 32 - (1) Sınav komisyonları aşağıda belirtildiği şekilde SHGM tarafından oluşturulur.

       a) ATSEP lisans komisyonu; SHGM temsilcisi olarak tercihen yönetici pozisyonunda bulunan en çok üç elektronik, elektronik ve haberleşme veya elektrik-elektronik mühendisi; havacılık teknik hizmet sağlayıcısı temsilcisi olarak tercihen yönetici pozisyonunda bulunan bir elektronik, elektronik ve haberleşme veya elektrik-elektronik mühendisi; havacılık teknik eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının temsilcisi olarak bir üye olmak üzere SHGM'nin başkanlığında en az üç üyeden oluşur.

       b) ATSEP derece yenileme sınav komisyonu; havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından en az üç yıl tecrübeye sahip yüksek okul mezunu ATSEP'ler arasından hava limanlarında en az üç, hava meydanlarında en az iki üye ile oluşturulur. SHGM, gerek görmesi halinde derece yenileme sınavlarına temsilci gönderir.

       Sınav komisyonlarının çalışma şekli

       Madde 33 - (1) Tüm sınav komisyon üyeleri sınav sorularının hazırlanmasında, sınavların yapılmasında ve değerlendirilmesinde hazır bulunacaktır.

       Lisans sınav hakkı

       Madde 34 - (1) ATSEP lisans sınavında başarısız olunması halinde, başvuru sahibinin bir sonraki lisans sınavı en geç altı ay içerisinde yapılır. Ancak ATSEP lisans sınavlarında toplam üç defa başarısız olanlar ATSEP lisansına sahip olma hakkını kaybeder.

       Dereceler

       Madde 35 - (1) Haberleşme cihaz/sistem derecesi; hava trafik emniyetiyle bağlantılı haberleşme sistemleri üzerindeki hem donanım hem de yazılım konularında önleyici, uyumlaştırıcı ve düzeltici bakım performansıyla ilgili sahip olunması gereken bilgi, beceri ve operasyonel yeterlilik konusunda verilen derecedir. Bu dereceye başvuru için ilgili ünitede altı ay veya dört yüz elli saat çalışmanın tamamlanması gerekir.

       (2) Seyrüsefer cihaz/sistem derecesi; hava trafik emniyetiyle bağlantılı seyrüsefer sistemleri üzerindeki hem donanım hem de yazılım konularında önleyici, uyumlaştırıcı ve düzeltici bakım performansıyla ilgili sahip olunması gereken bilgi, beceri ve operasyonel yeterlilik konusunda verilen derecedir. Bu dereceye başvuru için ilgili ünitede altı ay veya dört yüz elli saat çalışmanın tamamlanması gerekir.

       (3) Radar cihaz sistem derecesi; hava trafik emniyetiyle bağlantılı radar sistemleri üzerindeki hem donanım hem de yazılım konularında önleyici, uyumlaştırıcı ve düzeltici bakım performansıyla ilgili sahip olunması gereken bilgi, beceri ve operasyonel yeterlilik konusunda verilen derecedir. Bu dereceye başvuru için, ilgili ünitede altı ay veya dört yüz elli saat çalışmanın tamamlanması gerekir.

       (4) Bilgi işlem cihaz sistem derecesi; bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (d) bendinde yer alan tanım dahilinde, hava trafik emniyetiyle bağlantılı bilgi işlem sistemleri üzerindeki hem donanım hem de yazılım konularında önleyici, uyumlaştırıcı ve düzeltici bakım performansıyla ilgili sahip olunması gereken bilgi, beceri ve operasyonel yeterlilik konusunda verilen derecedir. Bu dereceye başvuru için, ilgili ünitede altı ay veya dört yüz elli saat çalışmanın tamamlanması gerekir.

       Derece düzeyleri

       Madde 36 - (1) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen dereceler için sahip olunması gerekli bakım görevleri:

       a) A Düzeyi (kullanım-ön panel bakım): Cihaz ve sistemlerdeki acil onarım ve düzeltmelerin ya da yeniden biçimlendirmelerin yapılması amacıyla cihaz ve sistem elemanları, sistemler arası ilişki ve işlevleri üzerinde eğitim gören personel için uygun düzeydir.

       b) B Düzeyi (işlevsel bakım): Cihaz ve sistemlerdeki ciddi hataların analizinin yapılması amacıyla cihaz ve sistemler üzerindeki daha karmaşık bakımlar için eğitim gören personel için uygun düzeydir.

       c) C Düzeyi (ileri düzey bakım): Cihaz ve sistemlerdeki yazılım, su yollarının tamiri (LRU), baskı devre (PCB) ve parça seviyesinde modüllere müdahale yetkisi amacıyla otomatik test araçlarının kullanımıyla, ayrıntılı hata analizi ve onarım teknikleri üzerinde eğitim görmüş olan personel için uygun düzeydir.

       İlk defa derece alınması hali

       Madde 37 - (1) ATSEP lisans sınavına girmek üzere, havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından SHGM'ne bildirilerek, lisans komisyonu tarafından yapılan sınavlarda başarılı bulunan ve yeterlilik eğitimi ile derece gereklilikleri belgesine uygun olarak, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen yeterli çalışma sürelerini dolduran asistan ATSEP, ilk derecesini ve A yetkisini ATSEP lisansı ile birlikte alır.

       (2) Belgelenmiş hukuken geçerli mazereti olmaksızın yapılacak toplam üç lisans sınavına girmeyen veya bu sınavlardan başarısız olanlar, lisans sınavına girme hakkını süresiz kaybeder.

       Derecelerin geçerlilik süresi, yenilenmesi ve istisnalar

       Madde 38 - (1) Derecelerin geçerlilik süresi azami üç yıl olup, havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından lüzumu halinde yapılacak talep üzerine, SHGM tarafından azami yüz yirmi gün uzatılabilir. Geçerlilik süresinin belirlenmesinde sağlık raporu geçerlilik süresi de dikkate alınarak, gerektiğinde derece veya sağlık raporu yenilenir.

       (2) Mesleki yeterliliğinde azalma görülen veya uçuş emniyetini ciddi olarak tehlikeye sokacak bir sistem veya cihaz arızasına yol açan ATSEP'in derece veya dereceleri havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından azami üç ay süreyle geri alınır. Gerekli görüldüğü takdirde lisansın geçici veya daimi olarak geri alınması için SHGM'ye başvurulur.

       (3) SHGM tarafından, eğitim ve hava trafik emniyeti elektronik hizmetleriyle ilgili diğer geçici görevlendirmeler dışında, yüz seksen günden fazla aktif görevinden uzak kalan ATSEP'in dereceleri iptal edilir ve almaları gereken eğitimin seviyesini belirleyecek bir değerlendirmeyi müteakip yeniden derece eğitimine alınırlar.

       (4) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı ile havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluşların elektronik birimlerinde geçici olarak görevlendirilen ATSEP'lerin sahip olduğu dereceler, sağlık raporu aranmaksızın, görev süreleri boyunca geçerli olarak kabul edilir.

       (5) Birbirini takip eden üç derece yenileme sınavında başarısız olan personelin ATSEP lisansı, hizmet sağlayıcı kuruluşun talebi ile SHGM tarafından daimi olarak iptal edilir. Bu kişiler asistan ATSEP olarak görevlerine devam edebilir.

        (6) Görev ve sorumluluğunu yerine getirmediği tespit edilen işbaşı eğitimcisinin sahip olduğu işbaşı eğitimcisi unvanı, havacılık teknik hizmet sağlayıcı tarafından azami üç ay süreli olmak üzere iptal edilir. Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş, lüzumu halinde, gerekli belgeler ile SHGM'ne başvurarak, kişinin haiz olduğu ATSEP lisansının süreli veya süresiz olarak iptal edilmesini talep eder.

       Sınavlarda kopya çekilmesi

       Madde 39 - (1) Her türlü sınav veya değerlendirme sürecinde, kopya çekenlerin durumu, komisyon tarafından tutanakla tespit edilerek, sınav veya değerlendirmeleri iptal edilir. Personel hakkında idari yaptırım uygulanarak, ATSEP'in lisansı veya sertifikası azami üç ay süre ile geri alınır.

    BEŞİNCİ KISIM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Bu Yönetmeliğin yürürlüğünden önce çalışmakta olan personelin durumu

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinde ve havacılık teknik hizmet sağlayıcısının ATSEP için tarif edilen pozisyonlarda çalışanların kazanılmış hakları saklıdır.

       Meydanlarda geçici görevlendirilecek personelin durumu

       Geçici Madde 2 - (1) Havacılık teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından, bir kamu hizmeti olarak, hava trafik emniyeti elektronik hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, bir hava meydanı ilgili ünitesine, başka bir hava meydanı ilgili ünitesinden geçici görevlendirme yapılması gerektiğinde, görevlendirilecek personelde geçici görev mahalli için geçerli derece şartı bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl boyunca aranmaz.

       Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler

       Geçici Madde 3 - (1) Havacılık teknik hizmet sağlayıcılar bu yönetmelikte öngörülen düzenlemeler doğrultusunda hizmetin kamu yararı ve kamu düzenine uyarlı işleyişini sağlamak amacıyla yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde öngörülen tüm hazırlıkları SHGM gözetim ve denetiminde tamamlar ve uygular.

       Yürürlük

       Madde 40 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 41 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

    EK

       SAĞLIK KURULLARINCA YAPILACAK ATSEP MUAYENELERİNE VE RAPORLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SAĞLIK ŞARTLARI CETVELİ

    Göz muayenesi

    Madde 1

       a) Uzağı görme keskinliği

       ATSEP adaylarında ve ATSEP'lerde uzağı görme keskinliği düzeltmeyle veya düzeltmesiz olarak ayrı ayrı her bir göz için 5/10'dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün birlikte görme keskinliği en az 8/10 olmalıdır.

       b) Kırma kusurları

       1) ATSEP adaylarında kırma kusuru

    5 diyoptriyi geçmemelidir. ATSEP kontrol muayenelerinde kırma kusuru +5/-8 diyoptriyi geçmemelidir.

       2) Astigmatizma ATSEP adaylarında 3,0 diyoptriyi geçmemelidir. ATSEP kontrol muayenelerinde astigmatizma 4,0 diyoptriyi geçmemelidir.

       3) Ambliyopide, ambliyopik gözün görme keskinliği en az 6/18, diğer gözdeki görme keskinliği 6/6 veya daha iyi olmalıdır.

       4) Anisometropi, ATSEP adaylarında iki göz arasındaki kırma kusuru farkı (anisometropi) 3,0 diyoptriyi geçmemelidir. ATSEP kontrol muayenelerinde, anisometropi 3,0'dan fazla olan ATSEP uygun olarak değerlendirilebilir. Anisometropi 3,0 diyoptriyi geçerse kontakt lens takılmalıdır.

       c) Görme düzeltmesi

       1) Gözlükle düzeltme kabul edilir. Görme ile ilgili bir şart gözlük ile sağlanabiliyorsa, gözlük optimal görme fonksiyonunu sağlamalıdır. Sistem bakım ve onarımlarında ATSEP gözlüğünü takmak zorundadır.

       2) Kontak lens ile düzeltme kabul edilir. Kontak lens, ATSEP'in görme ile ilgili şartları her mesafede yerine getirmesine olanak sağlamalıdır. Sistem bakım ve onarımlarında ATSEP kontak lensini takmak zorundadır.

       ç) Görme alanı

       1) Santral skotom olmamalıdır.

       2) Her iki gözün periferik görme alanları toplamı 140 derece olmalıdır.

       d) Derinlik duyusu

       Normal olmalıdır.

       e) Renk algılama

       Renkli görüş, ishihara testi ile değerlendirilir. İshihara testinde "renk algılama emin" bulunan adaylar ATSEP olmaya elverişlidir. "Renk algılama emin değil" bulunan adaylara Nagel anomoloskop (veya eşdeğeri), lantern testi (veya eşdeğeri), renkli yün yumakları veya renkli fener testleri yapılır. Bu testlerde trikromat olanlar ATSEP olmaya elverişlidir. Bunun dışındakiler renk körü olarak kabul edilir ve ATSEP olmaya elverişli değildir.

       f) Görme derecesi ne olursa olsun bir gözü olmayanlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       g) Görme derecesi ne olursa olsun gece körlüğü olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       ğ) Ptozis- hemiptozis

       1) Görme derecesi ne olursa olsun bir veya iki gözünde tam ptozisi olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       2) Ameliyatla düzeltilmiş veya ameliyatsız olarak hemiptozisi olanlarda; üst kapak kenarı primer pozisyonda iken pupillanın üst kenarına kadar iniyor, fakat pupilla alanını engellemiyorsa ve görme dereceleri birinci ve ikinci maddeye uygun ise ATSEP olmaya elverişlidir.

       h) Görme dereceleri ne olursa olsun diplopi ve paralitik şaşılığı olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       ı) Şaşılığı mevcut olup da binoküler görmesi olan ve görme dereceleri göz muayenesinin birinci ve ikinci maddelerindeki şartlara uygun olanlar ATSEP olmaya elverişlidir.

       i) Afaki

       1) Tek veya iki taraflı afak olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       2) Tek veya iki taraflı afak olanlar ameliyattan en az altı ay sonra göz muayenesinin birinci ve ikinci maddelerindeki görme şartlarına sahip iseler ATSEP olmaya elverişlidir.

       3) Psödoafaklar, görme dereceleri göz muayenesinin birinci ve ikinci maddelerindeki şartlara uygun ise ATSEP olmaya elverişlidir.

       İç hastalıkları muayenesi

       Madde 2

       a) Diabet

       1) Ağır diabet vakaları (retinopati, nefropati, nöropati gibi diabetik kronik komplikasyonları gelişmiş olanlar) ATSEP olmaya elverişli değildir.

       2) Kontrollü diabetliler, yılda en az bir kez muayene ve tetkik edilmek üzere ATSEP olmaya elverişlidir.

       b) Göğüs-kalp ve damar hastalıkları

       1) Ağır koroner yetmezliği olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       2) Daha önce miyokard enfarktüsü, by-pass, anjioplasti/stenting operasyonu geçirenlere, her sene kontrol edilmek şartıyla ATSEP olmaya elverişlidir kararı verilebilir.

       3) Kan basıncı maksiması 240 mmHg sistolik ve 120 mmHg diyastolik ve daha yüksek olanlar ile malign hipertansiyonlular ve kalp atım sayısı çok düşük (dakikada 40'ın altında), atrioventriküler bloku bulunan ve Hasta Sinus Sendromu bulunan ve kalıcı "pacemaker" takılmamış olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       Organ yetmezlikleri

       Madde 3

       a) Hayati öneme haiz organlarında, görevini gereği gibi yerine getirmesine engel olacak derecede, dekompanse yetmezliği olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       b) Büyük organ nakli geçirmiş olanlar veya kronik böbrek yetmezliği olup diyaliz tedavisi görenler, ilgili uzmanının görüşü alınmak suretiyle ATSEP olmaya elverişli olarak değerlendirilebilirler.

       Tıbbi tetkikler

       Madde 4

       ATSEP adaylarına hemogram, kan biyokimya tetkikleri ile EKG ve PA Akciğer grafisi yapılmalıdır. Diğer tetkikler doktorun takdirine bağlıdır.

       Kulak- burun -boğaz muayenesi

       Madde 5

       a) İşitme normal olmalıdır. Normal bir kulak, fısıltıyı sırtı doktora dönük iken en az 2 metreden duyar ve konuşmaları doğru olarak anlar. Aksi taktirde odyometri ile ölçüm yapılmalıdır. Odyometri ile ölçüm yapılması durumunda ATSEP adayında ayrı ayrı test edilen her bir kulakta 500, 1000, 2000 Hz frekansların hiçbirinde 40 dB (HL)'den fazla, 3000 Hz frekansta 60 dB (HL)'den fazla işitme kaybı olmamalıdır. Kontrol muayenelerinde bu limitleri geçen hipoakusisi olan ATSEP, konuşmayı ayırt etme testinde tatmin edici bir işitme yeteneğine sahipse ATSEP olmaya elverişlidir kararı verilebilir.

       b) (a) maddesinde başarılı olanlar ve işitme cihazından istifade edenler, ATSEP olmaya elverişlidir. Bu durumda fısıltı en az 1 metreden duyulmalıdır.

       c) Vestibuler fonksiyonu bozacak kulak-burun-boğaz hastalığı bulunanlar, ATSEP olmaya elverişli değildir. Bu tip hastalıklara yakalanan veya kalıcı tipte işitme kaybı tespit edilen ATSEP'in, ATSEP Lisansı belgesi iptal edilir.

       ç) Rudimental auricula ve dış kulak yolu atresizi olmamalıdır, eğer iki veya tek taraflı rudimental auricula ve dış kulak yolu atrezisi bulunanlarda iletim tipi işitme kaybı varsa, yukarıdaki (b) paragrafına göre değerlendirilir.

       d) Hastalık tespit edilenlerin durumu hastalık iyileşinceye kadar ertelenir. Osteltik ve kolesteatonlu akıntısı olanlarda durum tedaviden sonra değerlendirilir.

       Ortopedi muayenesi

       Madde 6

       a) Eklem hareketleri

       1) Vertebra (boyun ve bel) hareketleri: Kişinin baş ve boynunu arkaya döndürmesini ve bakmasını % 50'den fazla engelleyen boyun vertebra ve boyun bölgesi hastalıkları olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir. Lumbal vertebra eğilme ve dönme hareketlerini % 50'den fazla engelleyen durumlarda bulunanlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       2) Diğer eklem hareketleri: Her iki omuz, dirsek, kalça ve diz artrodezinde veya fonksiyonel olmayan ankilozlarında ATSEP olmaya elverişli değildir. Ancak simetrik büyük eklemlerin ve aynı taraf diz, kalça, omuz, dirsek eklemlerinin fonksiyonel ankiloz ve artrodezlerinde, ortopedi uzmanının kanaati ile ATSEP olmaya elverişlidir kararı verilebilir.

       3) El eklemleri: Her iki el, bilek ve parmak kas-iskelet sistemini fonksiyonel olarak kullanabilmelidir. Her iki elin baş ve işaret parmaklarının hareketlerinin % 50'den fazla kaybında kişi ATSEP olmaya elverişli değildir. Bundan daha az hareket sınırlılığı yapan el parmaklarında fonksiyonel durumdaki ankiloz ve artrodezlerde ortopedi uzmanı kanaati ile kişi hakkında ATSEP olmaya elverişlidir kararı verilebilir.

       Bir eldeki baş ve işaret parmağı dışındaki iki parmaktaki ankilozlarda kişi ATSEP olmaya elverişli değildir.

       b) Ekstremite noksanlığı

       1) Bir elin başparmak veya başparmak dışında iki parmak noksanlığı veya noksan sayılacak şekilde fonksiyon kaybı olanlar, her iki el başparmak noksanlığı veya ileri derecede fonksiyon kaybı olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       2) Üst ekstremitenin tek veya çift taraflı noksanlığı olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir. Üst ekstremitenin dışında ekstremite noksanlığı (doğuştan veya sonradan) halinde ortopedi uzmanının kanaati uyarınca ATSEP olmaya elverişlidir kararı verilebilir.

       3) Alt ekstremite diz altı amputasyonlarında protezle fonksiyon kazananlar, ATSEP olmaya elverişlidir. Bunun dışındaki alt ekstremite noksanlık veya amputasyonlarında, ortopedi uzmanı kanaati uyarınca ATSEP olmaya elverişlidir kararı verilebilir.

       c) Kas, tendon ve bağ lezyonları

       Kas, tendon ve bağ lezyonlarının kalça, diz, omuz, diz ve ayak bileği eklemlerini veya bu eklemleri oluşturan kemik hareketlerini % 50'den az bozduğu ortopedi veya nöroloji uzmanınca belirlenenlere ATSEP olmaya elverişlidir kararı verilir.

       1) Bu maddelere uymayan durumlar için, ortopedi veya nöroloji uzmanının vereceği rapora göre işlem yapılır.

       2) Her özürlü için kullanılacak özel tertibatlı araç, ortopedi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının bulunduğu heyetçe tanımlanır.

       Ruh ve sinir hastalıkları muayenesi

       Madde 7

       a) Sinir hastalıkları

       1) Santral sinir sistemi hastalıkları

       Santral sinir sistemi ile ilgili geçirilmiş hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan uzuvların parezi ve paralizileri (kontrol, koordinasyon ve denge açısından), bakım ve onarım yapmasını engelleyecek şekilde ileri derecede bozuk olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir. Hafif derecede bozukluğu mevcut olanlara, nöroloji uzmanının kanaatine göre ATSEP olmaya elverişlidir kararı verilebilir.

       2) Periferik sinir sistemi hastalıkları

       Periferik sinir sisteminin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan uzuvlarda parezi ve paraliziler sistem bakım ve onarımı yapmasını engelleyecek şekilde ileri derecede olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir. Kişinin hafif derecede güçsüzlüğü varsa, nöroloji uzmanının kanaatine göre ATSEP olmaya elverişlidir kararı verilebilir.

       3) Epilepsi tespit edilenler ATSEP olmaya elverişli değildir. Şüpheli durumlarda klinik gözlem ve EEG tetkiki dikkate alınır.

       b) Kas hastalıkları

       Myopati ve progresif muskuler distrofisi olan şahıslar ATSEP olmaya elverişli değildir. Nöroloji uzmanının kanaatine göre hafif vakalara yılda bir kez muayene olmak kaydıyla ATSEP olmaya elverişlidir kararı verilebilir.

       c) Ruh hastalıkları

       1) Mental retardasyon tanısı olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       2) Her türlü demansı (bunaması) olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       3) Halen akut ya da kronik her türlü psikotik bozukluğu olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       4) Halen aktif olarak bağımlılık düzeyinde alkol veya psikotrop veya psikoaktif madde ve ilaç kullananlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       5) Ağır derecede davranış bozuklukları, dürtü kontrol bozukluğu olanlar ile her türlü nevrotik ya da kişilik bozukluğu olanlar ATSEP olmaya elverişli değildir.

       Kontrol muayenesi

       Madde 8

       ATSEP, sağlık şartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi için yılda bir kontrol muayenesinden geçer. Bunun yanı sıra, ilgili uzman, ATSEP'in sağlık durumunu dikkate alarak ek kontrol muayenesi yükümlülüğü getirebilir. Bu durum, sağlık kurulu raporunda gerekçesi ile birlikte belirtilir. Kontrol muayenesinde ATSEP Lisans belgesi almaya engel bir hastalık veya durum tespit edildiğinde, hastalığı iyileşinceye kadar ATSEP lisans belgesi dondurulur; tedavinin tamamlanmasından sonra yeniden muayene edilerek değerlendirilir.

    Mevzuat Kanunlar