ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMA USUL VE ESASLARI İLE SERBEST ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜRO ÇALIŞMA ALANLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulanma Usul Ve Esasları İle Serbest Ormancılık Ve Orman Ürünleri Büro Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi : 27/02/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26447

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; serbest ormancılık büroları ve serbest orman ürünleri bürolarının çalışma alanları ve Kanun uyarınca ormancılık, orman ürünleri endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, mühendis istihdamında uymak zorunda oldukları hususlar ile çalışmalarda uymak zorunda oldukları esas ve usulleri düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; serbest ormancılık büroları ve serbest orman ürünleri büroları ile ormancılık, orman ürünleri endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4, 5, 7 ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Aday meslek mensubu: Kanunun öngördüğü şartları taşıyan mühendislerin, serbest ormancılık ve serbest orman ürünleri bürolarında mesleği serbestçe ifa edebilmeleri için, mesleğe hazırlayıcı teknik, hukuki ve uygulamaya yönelik temel bilgileri kazanmak amacıyla, bir meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde mesleki çalışmalar yapanları,

       b) Ağaç malzeme konservasyonu: Ahşap tarihi kültür varlıklarında, biyolojik zararlılarla mücadele, koruma ve stabilizasyon işlemlerini,

       c) Ahşap kaplama levha: Tomruk ya da prizmadan kesme, bükme, soyma yoluyla elde edilen ince levhayı,

       ç) Asli orman ürünü: Her eşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilen tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, çıra, kök ve benzeri oduna ilişkin ürünleri,

       d) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

       e) Buharlama: Tomruk, kereste, ya da bükme ahşap malzemesinin yüksek sıcaklık derecesinde su buharı ile muamelesini,

       f) Biçme: Kereste endüstrisinde, tomrukların testere vasıtasıyla çeşitli kalınlıklarda dilinmesini,

       g) Biyosfer rezervi: İnsanla doğa arasında, insan kullanımlarından kaynaklanan çatışmaları önlemek, insanın sosyal ve ekonomik aktiviteleriyle doğal yapının uyumlu bir şekilde varlığını devam ettirmelerini sağlamak, insan ve aktiviteleri sonucu kültürel, biyotik ve abiyotik süreçlerle ortaya çıkan doğal oluşumların seçkin örnekleri korumak için yasal koruma statüsü altına alınmış büyük alanları,

       ğ) Bükme: Ahşap yada ahşap kökenli malzemelere, farklı kullanış yerleri için kalıp, çelik şerit, makine gibi ekipmanlar kullanılarak veya kullanmayarak, yumuşatma işlemi yapılarak yada yapılmayarak, sıcak yada soğuk halde belirli bir eğri formu verme işlemini,

       h) Danışman: Mesleki konularda bilgi ve deneyimini, danışmanlık isteyen gerçek ve tüzel kişilerin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı kişiler ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, danışmanlık hizmeti sunduğu kişilerden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan hizmet sunucularını,

       ı) Eksper: Mesleğe ait konularda, mahallinde ya da dosya üzerinde gerekli incelemeyi yaparak kıymet takdiri, fiyat tespiti, zarar ziyan tespiti ve benzeri işler ile ilgili rapor tanzimi hizmetlerini yapan hizmet sunucularını,

       i) Emprenye: Ağaç malzemenin, biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korunması ve hizmet ömrünün uzatılmasını,

       j) İşleme: Ağaç malzemede genellikle planyalama, frezeleme, tornalama, delme, lamba-zıvana açma, zımparalama gibi işlemleri,

       k) Fümigasyon: Bitki, odun dışı orman ürünleri ile asli orman ürünlerinde, bulundukları veya yetiştikleri ortamlarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha işlemini,

       l) Havza: Coğrafi su ayrım çizgileri ile sınırlandırılan, yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı su toplama bölgesini,

       m) Isıl işlem: Ağaç malzemenin böceklere karşı korunması amacıyla çekirdek sıcaklığının 56 C

    ye kadar ısıtılması, ya da ağaç malzemenin bazı fiziksel özelliklerini iyileştirmek için yüksek sıcaklıklarda ısıtılmasını,

       n) İdare: Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

       o) Kağıt: Geleneksel olarak liflerin sulandırılmış hamurdan ince bir süzgeç üzerinde oluşturduğu bir safihayı,

       ö) Kanun: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu,

       p) Karantina: Orman bitki ve ürünlerinin ithalatında, yabancı ülkelerden gelebilecek zararlı organizmaların ülkemize girişinin engellenmesi işlemlerini,

       r) Kereste: Birbirine paralel en az iki yüzü olan ahşap malzemeyi,

       s) Kesme: Kese kaplama endüstrisi ve lamine parke imalatında; tomrukların ya da prizmaların, özel kesme makinelerinde, yatay ya da dik yönde ince dilimler halinde kesilmesini,

       ş) Kurutma: Kereste içerisinde bulunan ve kullanım amacı için uygun olmayan suyun atılması işlemini,

       t) Liflere ayırma: Odun ya da yongaların, lif levha, odun-plastik kompoziti gibi imalatlarda kullanılmak üzere özel makinelerde termomekanik yolla liflere ayrılmasını,

       u) Meslek: Orman mühendisliği, orman yüksek mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği mesleğini,

       ü) Meslek mensubu: Mühendis unvanına sahip olup, Kanun çerçevesinde ormancılık ve orman ürünleri bürosunu kurmak üzere, Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yetkilendirilen kişileri,

       v) Mesleki faaliyet: Mühendis unvanına sahip olan ruhsatlı serbest meslek mensuplarının, Kanun hükümleri uyarınca icra edecekleri faaliyetleri,

       y) Mesleki deneyim: Mühendislerin mesleklerini icra etmeleri amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde, ormancılık ve orman ürünleri bürolarında sosyal güvenceli olarak çalıştıkları süreleri,

       z) Mesleki deneyim kazanmak: Aday meslek mensubu mühendislerin, serbest meslek mensupluğu sınavına girebilmeleri amacıyla, kendi uzmanlık alanlarına uygun, serbest meslek mensubu veya serbest yeminli meslek mensubu yanında çalıştıkları süreleri,

       aa) Mesleki geliştirme eğitimi: Ruhsatlı meslek mensuplarının, uzmanlık alanları kapsamındaki konularda, mesleki deneyimlerinin geliştirilip, yeniliklere uyum sağlamaları amacıyla, Oda tarafından planlanan ve uygulanan hizmet içi eğitimleri,

       bb) Mühendis: En az dört yıllık lisans eğitimini bitirmiş orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisini,

       cc) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri Odasını,

       çç) Odun dışı veya tali orman ürünleri: Orman sayılan alanlardan odun üretimi dışında, orman ağaç, ağaççık, çalı, flora ve bunlardan elde edilen bitkisel orijinli dal, kabuk, kök, çiçek, çiçek soğanı, meyve, balzami yağlar, reçine gibi ürünler ile orman ekosisteminde yer alan hayvansal, su ve mineral orijinli ürünleri,

       dd) Ormancılık ve orman ürünleri büroları: Mühendis unvanına sahip olanların, mesleklerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, danışmanlık ve teknik müşavirlik yapabilecekleri serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ile serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarını,

       ee) Orman ekosistemi: Coğrafi konumu belli bir yerde, bir yaşama birliği (Biyosenöz) oluşturan orman canlıları ile, bir yetişme ortamı oluşturan çevre koşulları arasında karşılıklı dinamik ilişkilerin bulunduğu ekolojik bir sistemi,

       ff) Ruhsat: Sınavlarda başarılı olan meslek mensuplarıyla, Kanunun altıncı maddesi uyarınca kazanılmış haklara sahip olan meslek mensuplarına; ormancılık, orman ve ağaç endüstrisi büroları açmak amacıyla Oda tarafından verilen izin belgesini,

       gg) Selüloz: Odundan ya da diğer yıllık bitkilerden mekanik, yarı kimyasal, kimyasal yollardan üretilen bireysel lif hücrelerinden oluşan topluluğu,

       ğğ) Serbest ormancılık bürosu: Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının, mesleklerini, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri serbest ormancılık bürolarını,

       hh) Serbest orman ürünleri bürosu: Orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının, mesleklerini, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri serbest orman ürünleri bürolarını,

       ıı) Serbest yeminli ormancılık bürosu: Kanuna göre yapılan yeminli meslek mensupluğu sınavını kazanan, orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının; faaliyet alanları tüzükle belirlenen, Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendindeki konuları, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri yeminli ormancılık bürolarını,

       ii) Serbest yeminli orman ürünleri bürosu: Kanuna göre yapılan yeminli meslek mensupluğu sınavını kazanan, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının; faaliyet alanları tüzükle belirlenen, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki konuları, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri yeminli orman ürünleri bürolarını,

       jj) Sorumlu müdür: Ormancılık ve orman ürünleri bürolarının, teknik ve idari yönetimini yapan, büro personelinin mevzuata uygun olarak çalıştırılması sorumluluğunu üstlenen, ruhsat almış meslek mensubunu,

       kk) Soyma: Tomrukların özel makinelerde soyularak, kontrplak, kibrit, ambalaj, LVL, bükme mobilya gibi ürünlerin imalatında kullanılacak ince kaplamaların elde edilmesini,

       ll) Süreli gün çalışma: Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin, haftanın belli günlerinde veya günün belli saatlerinde gerçek ve tüzel kişilere, hizmet akdi dışında yapılacak akit ve sözleşme karşılığında danışmanlık şeklinde sunulmasını,

       mm) Şirket: Aynı unvana sahip ruhsatlı birden çok meslek mensubunun, Kanunda sayılan mesleki faaliyetlerini, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek amacıyla bir araya gelerek Ticaret Kanunu esaslarına göre kurdukları şirketleri,

       nn) Tam gün çalışma: Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; meslek mensuplarının, arazide, büroda, fabrikada ve tesislerde, şartname, sözleşme ve akitlerde belirlenen iş bitirim süreleri ile sınırlı olmak üzere, tam gün esaslı ve sosyal güvenceli olarak istihdam edilmesini,

       oo) Teknik müşavir: Mesleğe ait konularda, bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin yapılmasına fikren katkıda bulunan hizmet sunucularını,

       öö) Uzman: Meslek mensuplarının, mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak ve Odanın düzenleyeceği belgeyle belirlenmek koşuluyla;

       1) Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlerine ilişkin suçlar nedeniyle cezalanmadıkları belgelenen alanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca aylıktan kesme cezası ve daha yukarı ceza almadan kamu kurum ve kuruluşlarında aralıksız veya toplam iki yıl süreyle çalıştıkları belgelenen alanlarda,

       2) Ormancılık ve orman ürünleri bürolarında aralıksız veya toplam en az iki yıl süreyle sosyal güvenceli olarak çalışıp ve bu çalışmalarını sosyal güvenceye esas dokümanlar ile belgeleyenlerden Odanın açacağı uzmanlık alanlarıyla ilgili sınavlarda başarılı oldukları alanlarda,

       3) Odanın uzmanlık alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim seminerlerine katılıp eğitim sonu yapılan sınavlarda başarılı oldukları alanlarda,

       4) Belgelenmek koşuluyla yüksek lisans yapılan alanlarda,

       hizmet sunacak meslek mensuplarını,

       pp) Uzmanlık alanları: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenler orman mühendisi ve orman yüksek mühendislerinin, (b) bendinde belirtilenler orman endüstri mühendislerinin, (c) bendinde belirtilenler ağaç işleri endüstri mühendislerinin yetkili oldukları alanları,

       rr) Yarma: Yuvarlak odunların liflere paralel yönde, kama gibi ayırıcı bir aletle, travers, pedavra, hartama ve şıngıl halinde yarılmasını,

       ss) Yongalama: Odunun, lif levha, yonga levha ve odun briketi imalatında kullanılmak üzere yongalama makinelerinde yongalara ayrılmasını,

       şş) Yüzey işlemleri: Perdahlama, ıslatma, kabarta, rendeleme, zımparalama gibi ön hazırlık işlemleri ile birlikte ağaç malzeme yüzeyinde uygulanan strüktürel ağartma, renk verme, koruyucu ve desen baskı işlemlerini,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Mühendis İstihdamında Uyulması Zorunlu Esaslar ve Koordinasyon

    Odaya kayıtlı ve ruhsatlı meslek mensupları

       Madde 5 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, bu Yönetmelikte tanımlanan mesleki konulardaki hizmetlere olan ihtiyaçlarını, Odaya kayıtlı ve ruhsatlı meslek mensuplarını istihdam ederek veya Kanunun 5 inci maddesiyle yetkilendirilen Odaya kayıtlı, ruhsatlı, uzmanlık alanlarına giren, serbest meslek mensuplarına ait ormancılık ve orman ürünleri bürolarından veya bu konularda çalışan şirketlerden satın almak zorundadır.

       (2) Bu Yönetmeliğin yedinci bölümünde belirtilen hak ve yetkiler, faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla, ancak odaya kayıtlı meslek mensuplarınca kullanılır.

       Koordinasyon

       Madde 6 - (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamına giren alanlarda; kamu tüzel kişilerince, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince gerçekleştirilecek ve birden çok mesleği ilgilendiren ortak hizmetlerin koordinasyonu, bu Kanunla tanımlanmış mühendislerce yürütülür.

       Kamu tüzel kişileri

       Madde 7 - (1) Kamu tüzel kişileri, bu Yönetmelikte sayılan ve yurtiçi serbest piyasadan satın almaya gereksinim duydukları mal alım, yapım, danışmanlık ve hizmetlere ilişkin mesleki konuları; Kamu ihale mevzuatına uygun olarak Odaya kayıtlı, yetkili, ruhsatlı meslek mensuplarınca oluşturulan ormancılık ve orman ürünleri büroları ile bu konularda çalışan şirketlerden satın alırlar. Satın almalarda, uzmanlık alanlarına ve uzmanlığa dikkat edilir.

       Ormancılık ve orman ürünleri büroları

       Madde 8 - (1) Ormancılık ve orman ürünleri büroları; mesleğin konusuyla ilgili alanlarda yapacakları faaliyetlerde, ruhsatlı meslek mensupları ile mesleki deneyim edinmek isteyen aday meslek mensuplarını istihdam ederler. Büro ve arazi hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak amacıyla, ihtiyaca göre sorumlu müdür yönetiminde teknik ve idari personel çalıştırılabilir.

       (2) Serbest meslek mensupları, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin hak, yetki ve çalışmalarını serbest ormancılık ve serbest orman ürünleri bürolarında icra ederler. Serbest ormancılık ve serbest orman ürünleri büroları dışında kullanamazlar.

       Özel hukuk tüzel kişileri

       Madde 9 - (1) Ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan özel hukuk tüzel kişileri; meslek mensubu istihdamına ilişkin ilkelerinin düzenlendiği, bu yönetmeliğin üçüncü bölümde yer alan hükümlere uygun olarak, odaya kayıtlı ruhsatlı meslek mensupları ile bunların denetim ve gözetiminde aday meslek mensuplarını istihdam ederler.

       Gerçek kişiler

       Madde 10 - (1) Ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan gerçek kişiler; meslek mensubu istihdamına ilişkin ilkelerinin düzenlendiği, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümde yer alan hükümlere uygun olarak, odaya kayıtlı ruhsatlı meslek mensuplarını istihdam ederler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Meslek Mensubu İstihdamına İlişkin İlkeler

    Orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisi istihdamı

       Madde 11 - (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan faaliyetleri, açık alanda yapan ve/veya yaptıran gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler veya serbest ormancılık büroları veya serbest yeminli ormancılık büroları, mesleki konuların açılımına ilişkin yönetmeliğin dördüncü bölümündeki esasları dikkate alarak, aşağıda belirtilen istihdam ilkelerine uyarlar.

       a) Teknik müdahale sonucunda alana getirilen gençlikler, biyolojik bağımsızlıklarına kavuşuncaya kadar çalışmaların sürdürülmesi koşuluyla doğal gençleştirme yöntemiyle orman kurmak; gençleştirilecek orman alanı miktarı 200 hektara kadar olan yerler için bir, bu miktardan fazla alanlardan her 200 hektar için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       b) Dikilen fidanlar biyolojik bağımsızlığına kavuşuncaya kadar sürdürülmesi koşuluyla, yapay (suni) gençleştirme yöntemiyle orman kurmak; yapay gençleştirilecek orman alanı miktarı 300 hektara kadar olan yerler için bir, bu miktardan fazla alanlardan her 300 hektar için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       c) Asli odun üretimi teknik hizmetleri; dikili kabuklu gövde hacmi 6000 M3 olan dikili üretimler için bir, bu miktardan fazla dikili üretimler için her 6000 M3.dikili üretim için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       ç) Dikili kabuklu gövde hacmi 6000 M3 kadar olan üretimler için, danışman bir meslek mensubu süreli gün esaslı,

       d) Amenajman planlarında bakıma ayrılan doğal orman alanlarında, silvikültürel esaslara uygun meşcere bakımı yapmak;

       1) Meşcere gelişim çağları (c), (d) ve bunların karışımı ağırlıklı olmak koşuluyla dikili ağaçların işaretlenip tutanaklara bağlanması çalışmalarında; 800 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 800 hektara bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       2) Meşcere gelişim çağları (a), (b) ve bunların karışımı ağırlıklı olmak koşuluyla dikili ağaçların işaretlenip tutanaklara bağlanması çalışmalarında; 400 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 400 hektara bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       e) Amenajman planlarında bakıma ayrılan yapay orman alanlarında, silvikültürel esaslara uygun meşcere bakımı yapmak;

       1) Meşcere gelişim çağları (c), (d) ve bunların karışımı ağırlıklı olmak koşuluyla dikili ağaçların işaretlenip tutanaklara bağlanması; 800 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 800 hektara bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       2) Meşcere gelişim çağları (a), (b) ve bunların karışımı ağırlıklı olmak koşuluyla dikili ağaçların işaretlenip tutanaklara bağlanması; 600 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 600 hektara bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       f) Amenajman planlarında sıklık çağında olan doğal meşcerelerde, silvikültürel esaslara uygun olarak bakım yapmak amacıyla dikili gövdelerin işaretlenip diplerinden kesilmesi;

       1) Gövde sayısı hektarda ortalama 5000 adede kadar olan meşcerelerde, 400 Hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 400 hektar alana bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       2) Gövde sayısı hektarda ortalama 5000 ve daha fazla adete kadar olan meşcerelerde, 300 Hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 300 hektar alan için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       g) Amenajman planlarında sıklık çağında olan yapay (suni) meşcerelerde, silvikültürel esaslara uygun olarak bakım yapmak amacıyla, dikili gövdelerin işaretlenip diplerinden kesilmesi; 600 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 600 hektar alan için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       ğ) Doğal gençleştirme yöntemiyle getirilen gençliklerin biyolojik bağımsızlığa kavuşması için, silvikültürel esaslara uygun olarak yapılacak gençlik bakımı çalışmalarında;

       1) Fert sayısı hektarda 5000 adedi kadar olan meşcerelerde, 300 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 300 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       2) Fert sayısı hektarda 5000 adet ve daha fazla olan meşcerelerde, 200 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 200 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       h) Yapay gençleştirme yöntemiyle getirilen kültürlerin biyolojik bağımsızlığa kavuşması için yapılacak kültür bakımı çalışmalarında; 450 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 450 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       ı) Rehabilitasyon çalışmaları yapmak; 500 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 500 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       i) Koruya tahvil çalışmaları yapmak; 400 hektar alan için bir, bu miktardan fazla alanlar için her 400 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       j) Enerji ormanı tesis çalışmaları yapmak; 500 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 500 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       k) Enerji ormanları bakımını yapmak; 700 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 700 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       l) Ağaçlandırma ve bitkilendirme tesis çalışmaları yapmak; 300 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 300 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       m) Erozyon kontrolü çalışmaları yapmak; 300 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 300 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       n) Sel ve çığ kontrolü yapmak; 500 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 500 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       o) Mera ıslahı çalışmaları yapmak; 1000 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 1000 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       ö) Avlakların yönetimini yapmak; 20000 hektara kadar her avlak için bir, bu miktardan fazla alanlar için her 20000 hektar avlağa bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       p) Av hayvanları envanteri yapmak; 10000 hektara kadar alan için bir, bu miktardan fazla alanlar için her 10000 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       r) Orman amenajman plan çalışmaları yapmak; ortalama 5000 hektar verimli orman alanı için bir, bu miktardan fazla her 5000 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       s) Orman kadastro çalışmaları yapmak; ortalama 5000 hektar orman alanına, 6831 sayılı Orman Kanunun öngördüğü sayıda meslek mensubundan müteşekkil bir ekip,

       ş) Orman yangınlarıyla mücadele yapmak; bu amaçlı kurulan ilk müdahale ve hazır kuvvet ekiplerinin her biri için bir meslek mensubu,

       t) Orman zararlılarıyla mücadele yapmak; bu amaçla mücadele yapılacak 7500 hektar alana kadar bir, bu miktardan fazla her 7500 hektar alan için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       u) Havza ıslah ve geliştirme çalışmaları yapmak; çalışma alanı 300 hektar büyüklüğündeki havza için bir, bu miktardan büyük havzalarda her 300 hektar alan için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       ü) Orman yollarının etüt, aplikasyon ve inşaatlarında; her ihale konusu iş için bir meslek mensubu,

       v) Orman yol şebeke ağlarının planlanması ve revizyonu çalışmalarını yapmak; idarenin mevzuatına uygun olarak, 7500 hektar alanın yol planlaması için bir, bu miktardan fazla her 7500 hektar alanın planlanması için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       y) Ağaçlandırma, erozyon ile mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı ve entegre havza ıslahı çalışmalarına yönelik proje yapmak; 1000 hektara kadar alanlar için bir, bu miktardan fazla her 5000 hektar alan için bir meslek mensubu olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       z) Orman fidanlık kuruluş raporu, uygulama projesi ve fidan üretim planı yapmak; bu fidanlık çalışmaları için en az bir meslek mensubu süreli gün esaslı,

       aa) Orman fidanlıklarında üretim çalışmaları yapmak; 3 milyon adede kadar fidan üretimleri için bir, bu miktardan fazla her 5 milyon adet fidan üretimi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       bb) Kozalak ve tohum üretim çalışmaları yapmak; bu çalışmaların yürütüldüğü tohum meşceresi, tohum bahçesi ve tohum üretim istasyonlarında en az bir meslek mensubunun gözetim ve kontrolünde yaptırılması,

       cc) Orman ağaç ağaççık ve florasına ilişkin tohum ve ağaç ıslah çalışmalarını yürütmek; bu çalışmaları projesine uygun olarak yürütülmesini sağlamak için en az bir olmak üzere yeterli sayıda meslek mensubu,

       çç) Odun dışı orman ürünlerinin planlama, projelendirme ve üretim çalışmaları yapmak;

       1) Doğal ortamdan idarenin mevzuatına uygun olarak, projelendirmek ve üretmek koşuluyla 3000 hektara kadar bir, bu miktardan fazla her 5000 hektar için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       2) Yeniden tesis edilecek alanların planlama, projelendirme ve uygulama çalışmalarında; 1000 hektara kadar bir, bu miktardan fazla her 2000 hektar alan için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu,

       dd) 6831 sayılı Orman Kanunun hususi ormanlara ilişkin dördüncü faslı 53 üncü maddesi uyarınca hususi ormanların mesul müdürlüğünü yapmak;

       1) Orman Kanunun uyarınca tescilli olan hususi ormanların mesul müdürlüğünün bir meslek mensubunca yapılması,

       2) Orman Kanununun 53 üncü maddesi gereğince hususi orman sahibinin kendisinin mesul müdürlüğü üstlenmesi ve bu kişinin meslek mensubu olmaması halinde ise, bir meslek mensubundan danışmanlık hizmetinin alınması

       ilkelerine uyulur.

       Orman endüstri mühendisi istihdamı

       Madde 12 - (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faaliyetleri, yapan veya yaptıran gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler veya serbest orman ürünleri büroları veya serbest yeminli orman ürünleri büroları, mesleki konuların açılımına ilişkin yönetmeliğin beşinci bölümündeki esasları çerçevesinde, aşağıda belirtilen istihdam ilkelerine uyarlar.

       a) İşletme kapasitesi 5000 M3/yıl, ya da yıllık üretimi 2500 M3/yıl kereste üreten işletmeler bir, kapasitesi 5000 M3/yıl, ya da yıllık üretim kapasitesi 2500 M3/yıl kereste üzerinde üretim yapan işletmelerde ise, bu miktarlar katlanarak hesaplanacak sayıda meslek mensubu çalıştırılır.

       b) Orman ürünleri fabrikalarında, ahşap ve türevleri kullanılarak mobilya, sabit ve hareketli mobilyalar, seri halde doğramalar, kapı, pencere ve yer döşemeleri, ahşap yapılar ve elemanlarının üretimini yapan işletmelerde; 25 e kadar işçi çalıştıranlar bir, 25 in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu çalıştırılır.

       c) Ahşap kaplama levha, ahşap lif ve yonga levha, kotraplak, kağıt, selüloz, selüloz türevleri, hemi selüloz, lignin, ekstraktif madde ve benzeri yarı mamulleri üreten işletmelerde; 25 e kadar işçi çalıştıranlar bir, 25 in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu çalıştırılır.

       ç) Ahşap doğrama yapan diğer işletmelerde; 15-25 arasında işçi çalıştıranlar bir, 25 in üzerinde işçi çalıştıranlar ise, her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu çalıştırılır.

       d) Odun dışı orman ürünleri işleyen tesislerde, üretim, kalite kontrol, maliyet hesaplama, stok kontrolü gibi işlerde görevlendirilmek üzere en az bir meslek mensubu çalıştırılır.

       e) Eprenye, ahşap koruma, kurutma-buharlama, yüzey işlemleri, palet, ambalaj, levha ürünleri, selüloz-kağıt üreten işletmelerde; 25 işçiye kadar bir, 25 in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu çalıştırılır.

       Ağaç işleri endüstri mühendisi istihdamı

       Madde 13 - (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan faaliyetleri, yapan ve/veya yaptıran gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler veya serbest orman ürünleri büroları veya serbest yeminli orman ürünleri büroları, mesleki konulara ilişkin yönetmeliğin altıncı bölümündeki esasları dikkate alarak, aşağıda belirtilen meslek mensubu istihdam ilkelerine uyarlar.

       a) Ağaç işleri endüstrisinde yer alan ahşap ve türevleri ile diğer endüstriyel malzemeler kullanılarak, deniz araçları, ahşap olmak şartıyla sabit ve hareketli mobilyalar, prefabrik ev üretimleri, seri halde doğrama ve evlerin ahşap bölümlerinin üretimini yapan işletmelerde; 25 e kadar işçi çalıştıranlar bir, 25 in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu çalıştırılır.

       b) Ahşap doğrama yapan diğer işletmelerde; 15-25 arasında işçi çalıştıranlar bir, 25 in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu çalıştırılır.

       c) Emprenye ve kurutma tesislerinde; 25 işçiye kadar bir, 25 in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu çalıştırılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kanunun 4 üncü Maddesi (a) Bendinde Yeralan Orman Mühendisi ve Orman Yüksek Mühendislerine Yönelik Mesleki Konular

       Ormanların doğal olarak kurulması

       Madde 14 - (1) Orman amenajman planlarında, gençleştirmeye ayrılan meşcerelerin, silvikültür planları yapılır. Plan amaç ve ilkeleri doğrultusunda, silvikültürel esaslara uygun olarak ağaçlar işaretlenir ve tutanaklara yazılır. Meşcereler tabii tohumlamaya dayalı olarak gençleştirilir. Getirilen gençlik biyolojik bağımsızlığına kavuşturuluncaya kadar gençlik bakımları yapılır.

       Ormanların yapay olarak kurulması

       Madde 15 - (1) Orman amenajman planlarında, gençleştirmeye ayrılan alanlar içerisindeki başarısız tabi gençleştirme alanları, OT simgesiyle gösterilen alanlar ve bozuk orman alanlarının, beklenen orman fonksiyonlarının gerektirdiği orman kuruluşlarına ulaşma doğrultusunda planların yapımı, dikim ve/veya ekim yöntemiyle gençleştirilmesi, dikilen fidanların biyolojik bağımsızlığına kavuşuncaya kadar kültür bakımlarının yapılması çalışmaları yapılır.

       Ormanların bakımı ve iyileştirilmesi

       Madde 16 - (1) Doğal ormanlar ile yapay ormanlardaki meşcerelerin, gelişme çağlarının ihtiyacı olan meşcere bakımı, sıklık bakımı, gençlik bakımı, kültür bakımı ve koruya tahvil çalışmaları silvikültürel esaslara uygun olarak yapılır. Belirlenen amaç doğrultusunda, hektardan azami verimi alacak fertlerin meşcereden seçilerek yaşama ortamının iyileştirilmesi, gerektiğinde çıkartılacak bireylerin işaretlenip tutanaklara yazılması ve meşcere direncinin artırılması çalışmaları gerçekleştirilir.

       Bozuk ormanların imar ve ıslahını veya rehabilitasyonunu yapmak

       Madde 17 - (1) Orman amenajman planlarında, kapalılıkları %10 ve daha az olan bozuk sahalar ile işlem önerilmemiş %11-40 kapalı ormanlarda, gerekirse her türlü silvikültürel tedbirlerin bir arada kullanılarak, yetişme ortamına uygun orman kuruluşuna getirilmesi amacıyla iyileştirme çalışmaları yapılır.

       Enerji ormanlarının tesisi

       Madde 18 - (1) Enerji üretmek amacıyla;

       a) Bozuk baltalık ormanlarında, yeterli kök dağılımı bulunan ve sürgün verme özelliğini içeren yapraklı ağaç ve ağaççık türlerinin, canlandırma kesimleriyle yenilenmesi, boşlukların ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli orman haline getirilmesi,

       b) Biyokütle kullanan termik santrallere yakıt sağlamak amacıyla; hızlı büyüyen yapraklı ve iğne yapraklı tür fidanlar kullanılarak, kitlesel biyokütle üretimine yönelik kısa idare süreleriyle işletilen ormanların kurulması

       çalışmaları yapılır.

       Enerji ormanları bakımı

       Madde 19 - (1) Enerji ormanları tesisi yöntemiyle kurulan ormanların, silvikültürel tekniğe uygun olarak seyreltme ve gerekli diğer teknik bakımları yapılır.

       Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum üretimi

       Madde 20 - (1) Ağaçlandırma, bitkilendirme, gençleştirme, erozyon kontrolü, orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraların ıslahı, rekreasyon, odun dışı bitkisel ürün (tali üretim) üretimi, su üretimi, av ve yaban hayatı üretimi ve peyzaj faaliyetlerinde kullanılmak üzere; fidan, bitki ve tohum üretmek amacıyla, tescilli tohum meşcereleri, tohum bahçeleri ile flora alanlarından, tekniğine uygun yöntemlerle tohumlar ve/veya kozalaklar toplanır, tohumlar çıkartılır, tekniğine uygun saklanır ve ilaçlanır.

       Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait aşılama faaliyetleri

       Madde 21 - (1) Tohum üretim bahçeleri kurmak amacıyla, üstün genetik ırk özelliği gösteren ağaç, ağaççık ve çalılardan alınan aşı kalemleri, fidanlık ve/veya sera ortamında tekniğine uygun olarak altlık anaçlara aşılanır ve aşılı fidanlar tohum bahçelerine dikilir.

       Orman ağaç ve ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetleri

       Madde 22 - (1) Orman ağaç ve ağaççıklarının ırklarının geliştirilmesi amacıyla; üstün özellikleri bulunan meşcere ve ağaçların arazide belirlenir, bu türlerin genetik yapıları laboratuar ortamında incelenir, geliştirilir, üstün nitelikli tohumlar elde edilir ve bu tohumlara dayalı ağaç ıslah faaliyetleri yapılır.

       Orman fidanlıklarının kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi

       Madde 23 - (1) Orman ağaç, ağaççık, çalı ve florasından toplanan tohumlar kullanılarak fidan üretmek amacıyla; meslek mensuplarına, gerçek ve tüzel kişilere ait orman fidanlıkları kurulur, bu fidanlıklar yönetilir ve işletilir.

       Orman fidanı ve bitkisi nakli

       Madde 24 - (1) Gerçek ve tüzel kişilere ait orman fidanlıklarında üretilen orman ağaç, ağaççık ve florasına ait fidanların, Türkiye orman ağaç ve ağaççıkları tohum bölgelendirilmesine uygun olarak belgelendirilir, naklinin sağlanması için önlemler alınır ve nakliye belgesi kesilir.

       Orman fidanı ve bitkisinin standardizasyonu ve sertifikalandırılması

       Madde 25 - (1) Gerçek ve tüzel kişilere ait fidanlıklarda üretilen, orman ağaç, ağaççık, çalı ve florasına ilişkin fidanlar, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak standardize edilir, orijin (menşei) belgelerine dayalı olarak sertifikalandırılma işlemleri yapılır.

       Ağaçlandırma

       Madde 26 - (1) 9/10/2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğindeki tanıma uygun olarak, Bakanlığın ağaçlandırma mevzuatı çerçevesinde, özel ağaçlandırma dahil planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılır.

       Erozyonla mücadele

       Madde 27 - (1) Erozyona maruz alanlardaki toprak aşınma ve taşınmalarını önlemek amacıyla, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü mevzuatı çerçevesinde, toprak koruma tesisleri ve dikenli tel ihatası dahil erozyon ile mücadele çalışmalarının planlanma, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılır.

       Sel ve çığ kontrolü

       Madde 28 - (1) Can ve mal kaybına neden olan, sel dereleri ile çığ yataklarının, ıslah edilerek sel ve çığ oluşumlarının kontrol edilmesi amacıyla; potansiyel tehlikeli havzaların tespiti, teknik uygulama özel tesislerinin planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılır.

       Havza amenajmanı

       Madde 29 - (1) Havza tanımı esas alınarak; havzanın flora, fauna, ekolojik, sosyal ve ekonomik potansiyeline ilişkin değerlerin entegre havza amenajmanının yapılması, mevcut kaynakların geliştirilip verimli hale getirilerek sürekli bir şekilde kullanılması, havzaya uygun yeni kaynakların bulunup geliştirilmesi amacıyla; entegre planlanma, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılır.

       Entegre havza ıslahı

       Madde 30 - (1) Türkiye'nin ana ve yan su havzalarındaki toprak ve su dengesi, su üretimi, su niteliği, miktarı ve rejiminin korunması, bozulan havzanın ıslahı amacıyla; birden çok mesleği içeren, entegre ana havza planlanması ile bu havzalara su ve malzeme taşıyan yan dere havzalarının entegre mikro planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılır.

       Kırsal kalkınma

       Madde 31 - (1) Orman sayılan yerlerde ve/veya orman materyallerinden yararlanarak, kırsal yerleşim birimlerinin kalkındırılmasını esas alan, entegre kırsal kalkınma planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılır.

       Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarına ilişkin çalışmalar

       Madde 32 - (1) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ve 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarının sınırlarının belirlenmesi, planlanması, ıslahı, kullanılması ve korunması çalışmaları, teknik esaslar ile idarenin mevzuatına uygun olarak yapılır.

       Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi

       Madde 33 - (1) Ağaçlandırma, bitkilendirme, gençleştirme, fidanlık, mera ıslahı, havza ıslahı ve benzeri ormancılık çalışmalarına esas olan toprakların, arazide etüdü, laboratuar ortamında analizi, bonitetinin yani verim gücünün belirlenmesi, risk analizi ıslah projesinin yapılması ve uygulanması çalışmaları yapılır.

       Orman yetişme ortamı analizi, envanteri ve haritalanması

       Madde 34 - (1) Orman sayılan alanlar ile orman kurulması ön görülen alanların ekolojik, biyolojik ve istatistik teknikler kullanılarak, analizlerinin yapılıp, yetişme ortamlarının belirlenmesi, yetişme ortamı, toprak ve vejetasyon envanterlerinin çıkarılarak topoğrafik haritalara işaretlenmesi, sayısallaştırılması ve raporlanması işleri yapılır.

       Orman ve yaban hayatı alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması ve envanter çalışması

       Madde 35 - (1) Orman ve yaban hayatı alanlarında, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yer alan av ve yaban hayvanlarının, gerek korunarak ve gerekse üretme istasyonlarında üretilerek çoğaltılması, idarenin istekleri ve mevzuatı doğrultusunda, periyodik zamanlarda, tekniğine uygun yöntemlerle envanterlerinin çıkartılması çalışmaları yapılır.

       Orman ekosistemleriyle bağlantısı olan av ve yaban hayvanlarına ilişkin işler

       Madde 36 - (1) Orman ve yaban hayatı ekosistemleriyle doğrudan ya da dolaylı habitat bağlantısı olan, yaban hayvanlarına ilişkin avlak, koruma alanı, rezerv alanı tefriki, planlaması, tesisi, mevcut olanlar dahil yönetimi işlerinin, Bakanlığın 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve buna dayalı olarak yayınladığı alt düzenleyici işlemler ile belirlediği esas ve usuller doğrultusunda yerine getirilmesi çalışmaları yapılır.

       Orman içi su kaynaklarına ilişkin işler

       Madde 37 - (1) Orman ekosisteminin bir parçası olan orman içi su kaynaklarının; etüt ve analiz edilmesi, çok amaçlı envanterlerinin yapılması, havza ıslahının yapılarak su rejiminin düzenlenmesi debisi ve niteliğinin artırılması, su üretim fonksiyonuna ayrılan havzalardaki ormanların planlanması, projelendirilmesi, projelere uygun teknik müdahalelerin yapılıp kaynağının geliştirilmesi ve kaynağın erozyondan korunması, kaynak ve dere yatağının korunması ve ıslah edilmesi, bu konuların planlanması ve projelendirilmesine yönelik faaliyetler yapılır.

       Milli parklar

       Madde 38 - (1) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı kriterlerine uygun alanların tefrik edilmesi ve tesciline esas raporların hazırlanması, envanterlerinin çıkarılması, planlanması ve planlara uygun düzenlemelerin yapılmasına ilişkin çalışmalar ile korunan alanlarda ekoturizm faaliyetlerinin planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi çalışmaları yapılır.

       Orman içi dinlenme ve mesire yerleri

       Madde 39 - (1) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine uygun olarak, ormanların sosyal, kültürel ve ekolojik yararlarının halkın hizmetine sunulması amacıyla, uygun orman alanlarının tefrik, planlama, projelendirme, uygulama ve yönetilmesi ile işletilmesi çalışmaları yapılır.

       Orman içi rekreasyon alanları

       Madde 40 - (1) Ormanların doğal görünüm, estetik, kültürel ve ekolojik değerlerce zengin olan yörelerinin tefrik, envanter, planlama ve projelendirmelerinin rekreasyonel ve doğal turizm/eko turizm kapsamında düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği çalışmaları yapılır.

       Uzun devreli gelişme planı

       Madde 41 - (1) Tamamı veya bir bölümü orman sayılan yerler üzerinde bulunan milli parkların ve korunan alanların, Bakanlığın ilgili mevzuatı doğrultusunda uzun devreli gelişim planları yapılır. Ekip çalışmasını gerektiren uzun devreli gelişim planlama çalışmalarının amaçlandırılması, koordinasyonu meslek mensuplarınca yürütülür. Ayrıca yeterli nitelik ve sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       Ağaç röleve planları

       Madde 42 - (1) Milli parklar Kanunu, Orman Kanunu kapsamında bulunan alanlarda planlanan orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile izin ve irtifak hakkına konu olan yerlerdeki korunması gereken mevcut ağaçlar ile diğer bitkilerin; gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde bulunup, ilgili mevzuat gereğince korunması istenilen ağaçların coğrafi koordinatlarıyla belirlenip detaylı olarak raporlanması ve çizimi çalışmaları yapılır.

       Peyzaj planlaması ve uygulaması

       Madde 43 - (1) Orman fakültelerinden, 31/12/1989 tarihine kadar mezun olan, orman mühendisi veya orman yüksek mühendislerinin, müktesep hakları olan, peyzaj planlama, projelendirme ve uygulamasına yönelik çalışmalar yapılır.

       Peyzaj uygulaması

       Madde 44 - (1) Orman fakültelerinden, 31/12/1989 tarihinden sonra mezun olan orman mühendislerinin, sadece yapılan peyzaj planlarının ve projelerin uygulamasına yönelik çalışmalar yaparlar.

       Orman kaynaklarının planlanması

       Madde 45 - (1) Orman sayılan alanların topluma sunduğu odun ve odun dışı bitkisel, hayvansal, mineral, ekolojik, ekonomik, çevresel, görsel, kültürel ve benzeri her türlü ürün, değer ve hizmetlerin birbiriyle uyumlu biçimde sağlanmasına yönelik etüt, envanter, planlama, revizyon ve uygulama çalışmaları yapılır.

       Orman sınırlaması

       Madde 46 - (1) 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında orman sayılan yerlerin tespiti, sınırlarının belirlenmesi, daha önce sınırları belirlenmiş yerlerin aplikasyonu tutanak tanzimi, zemin tesisi ve haritalarının düzenlenip dosyaların idare onayına hazır hale getirilerek sonuçlandırılması çalışmaları yapılır.

       Arazinin, vasıf tayini ve mülkiyet işlemleri açısından yorumlanması

       Madde 47 - (1) Arazinin 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında vasıf tayini ve mülkiyet tespiti açısından yorumlanmasına ilişkin iş ve işlemler yapılır.

       İzin işlemleri

       Madde 48 - (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci maddeleri uyarınca, istenilen, izin, irtifak ve intifa haklarına ilişkin raporların hazırlanması, hazırlanan dosyaların Bakanlık oluru alınacak hale getirilmesi, orman konusunda bilirkişi ve hakemlik yapılması ve benzer mülkiyet çalışmaları yapılır.

       Hava fotoğrafları ile uydu görüntülerinden yararlanma

       Madde 49 - (1) Hava fotoğrafları ile uydulardan sağlanan görüntülerin teknik, idari, hukuki, ekonomik ve benzeri ormancılık amaçları doğrultusunda yorumlanması, elde edilen verilerin, mevcut haritalar üzerine aktarılması, bu verilerin orman ve ormancılığa yönelik envanter ve planlama çalışmalarında kullanılması ve sayısal haritaların üretilmesi faaliyetleri yapılır.

       Orman yangınları

       Madde 50 - (1) Orman yangınlarını önlenme ve mücadele çalışmalarına esas olmak üzere, etüt, planlama ve projelendirme çalışmalarının yapılması, yangın ile mücadele için kurulan ilk müdahale ve hazır kuvvet ekiplerinin yönetilmesi ve kontrolü çalışmaları yapılır.

       Orman zararlılarıyla mücadele

       Madde 51 - (1) Biyotik ve abiyotik orijinli orman zararlılarıyla, teknik, biyolojik ve kimyasal yöntemlerle mücadele ve önleme çalışmalarına esas olmak üzere; etüt, planlama ve projelendirme çalışmalarının yapılması, mücadele projelerinin uygulanması, mücadelede gerekli olan ilaç ve malzemelerin satılması ile biyolojik mücadeleye gerekli olan böceklerin üretilmesi, mücadele ekiplerinin yönetilmesi ve kontrollerinin yapılması işleri gerçekleştirilir.

       Orman yolları ve yol sanat yapıları

       Madde 52 - (1) Ormanların işletilmesi, korunması ve geliştirilmesi, ağaçlandırma, bitkilendirme, erozyon kontrolü, orman meralarının yönetimi ve ıslahı, su havzalarının geliştirilmesi amacıyla gerekli olan yolların, üst yapı ve sanat yapılarının; idarenin mevzuatına uygun olarak, etüt edilmesi ve yol şebeke planlarının hazırlanması, arazide yol etüt ve aplikasyon uygulamalarının yapılması, yol inşaat ihalelerine esas olacak keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, orman yol ve sanat yapısı inşaatları ile orman yol bakım ve onarımlarının yapılması, kontrollerinin sağlanması faaliyetleri yapılır.

       Orman yangın emniyet yol ve şeritleri

       Madde 53 - (1) Orman yangınları ile mücadele amacıyla, mevcut doğal ormanlar ile yeniden kurulacak ormanlarda, ilgili mevzuatına uygun olarak yangın emniyet yolu ve şeritlerinin etüt, planlama projelendirme, proje uygulama, yapım, bakım ve kontrolleri yapılır.

       Orman ekosistemlerinin kurulması

       Madde 54 - (1) Ağaçlandırma, bitkilendirme, erozyon kontrolü, gençleştirme, rehabilitasyon, meşcere bakımları, mera ve havza ıslahı çalışmaları bağlamında; orman ekosisteminin canlı öğelerinin yetişme ve yaşamasını etkileyen ekolojik, hidrolojik, biyolojik, fiziki unsurlar dikkate alınarak, yetişme-yaşama ortamlarının planlanması, projelendirilmesi, proje uygulama çalışmalarının yapılması, bu hususlar dikkate alınarak yeni orman ekosistemlerinin oluşturulması çalışmaları yapılır.

       Orman gen alanlarının kurulması

       Madde 55 - (1) Genlerinin ıslah edilmesi suretiyle elde edilen, üstün genetik özelliklere sahip orman ağaç, ağaççık ve çalılarına ait fidanların kullanılarak, üstün nitelikli meşcerelerin kurulması amacıyla, etüt, planlama ve uygulamalarına ilişkin çalışmalar yapılır.

       Gen koruma alanlarının kurulması

       Madde 56 - (1) Gen kaynaklarının korunması amacıyla; doğal ormanlar içinde, üstün genetik özelliklere sahip olan ağaç, ağaççık ve floranın bulunduğu alanların tespit, tefrik, planlama, projelendirme, uygulama ve yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapılır.

       Orman biyosfer rezerv alanlarının kurulması

       Madde 57 - (1) İnsan ve aktiviteleri sonucunda oluşan kültürel, biyotik ve abiyotik süreçlerle ortaya çıkan doğal oluşumların seçkin örneklerini bünyesinde bulunduran orman alanlarının biyosfer rezerv alanları statüsünde korunmasını sağlamak amacıyla; tefrik ve tespitine ilişkin raporların hazırlanması, koruma kullanma dengesi içinde korunarak geliştirilmesi, planlama, projelendirme, uygulama ve yönetilmesi çalışmaları yapılır.

       Orman biyotop çalışmaları

       Madde 58 - (1) Yeniden orman ekosistemleri kurulması çalışmalarının planlama aşamasından başlayarak ve yetişme ortamı en iyi şekilde değerlendirilerek, ekosistemi oluşturan canlılara yaşama ortamlarının hazırlanması ve mevcut orman alanlarında biyotop haritalanması çalışmaları yapılır.

       Kent ormancılığı çalışmaları

       Madde 59 - (1) Kentlerin doğası, mimari, tarihi, kültürel dokusuyla organik bağ içinde bulunan orman ekosistemlerinin işlevsel (fonksiyonel) değerlerinin yaşanarak topluma aktarılması, kent yaşamının güvenceye alınması, kent toplumunun fizyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal, moral düzeyine katkıda bulunulması amacıyla tesis edilecek olan kent ormanlarının, planlanması, projelendirilmesi, projelerin uygulanması, bakımı ve yönetilmesi çalışmaları yapılır.

    Orman çevre düzenlemesi

       Madde 60 - (1) Kentlerin yakın çevresinde, kentlerin gelişmelerini de dikkate alarak çok amaçlı yeşil kuşak ormanlarının kurulması, doğal ormanların işlevsel (fonksiyonel) değerlerinden toplumun görerek ve yaşayarak yararlanmalarını temin amacıyla, rekreasyonel ve doğa turizm/eko turizm etkinliklerinin planlanması, toprak ve su korumaya yönelik bitkisel onarım çalışmalarının planlanması, gezi güzergahlarının belirlenmesi, projelendirilmesi, uygulanması ve kontrolü çalışmaları yapılır.

       Orman sayılan alanlarda çevresel etki değerlendirilmesi

       Madde 61 - (1) 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği eklerinde yer alan projelerin hazırlık, inşaat sırasında ve inşaat sonrasında çevre unsurları üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak, kısa ve uzun vadede, olumlu ya da olumsuz yönde bırakacağı etkilenmelerin tespiti amacıyla, Bakanlıkça istenilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun hazırlanması, hazırlanan raporların uygulama aşamasında ve sonrasında izleme ve kontrolü çalışmaları yapılır.

       Orman ekosistemi bağlamında flora ve fauna ile ilgili işler

       Madde 62 - (1) Orman ekosisteminin ve biyolojik çeşitliliğin öğelerinden olan flora ve faunanın, yukarıdaki maddelerde belirtilen ve belirtilmeyen, tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri, uygulamalı ekolojik, biyolojik çeşitlilik ve çevresel ağırlıklı eğitimleri, araştırma, geliştirme, inceleme, envanter ve benzeri faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasına yönelik işler yapılır.

       Orman ve ormancılıkla ilgili benzer işler

       Madde 63 - (1) Doğal ve yapay orman kurulması, ormanların bakımı iyileştirilmesi ve rehabilitasyonu ve benzeri ormancılık faaliyetleri sonucunda çıkartılan dikili ağaçların yarı mamul hale getirilmeleri için kesilip soyulması, piyasa istekleri doğrultusunda boylanması, sınıflandırılması, ölçülmesi, tutanaklara bağlanmasına yönelik teknik üretim hizmetleri yapılır.

       (2) Orman köyleri kalkınma havzaları için bölge, il veya ilçe bazında kalkınma planlarının yapılması, planlama esaslarının belirlenmesi, etüt ve envanter işleri ile planların revizyonları yapılır.

       (3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı olmayan benzer konular ile zaman içinde Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan, orman ve ormancılıkla ilgili benzer konulara dair işler yapılır.

       (4) Zamanla ortaya çıkan yeni benzer konuların açıklanması, Bakanlığın uygun görüşü alınarak Oda tarafından çıkartılacak tebliğler ile belirlenir.

       BEŞİNCİ BÖLÜM : Kanunun 4 üncü Maddesi (b) Bendinde Yeralan Orman Endüstri Mühendislerine Yönelik Mesleki Konular

    Odun hammaddesini yarma, kesme, soyma ve biçmeye dayalı sanayi işlemleri

       Madde 64 - (1) Odun hammaddesini; yarma, kesme, soyma, biçme işlemlerine tabi tutarak üretim yapan sanayinin işletmesi faaliyetleri gerçekleştirilir.   

       Yongalama, liflere ayırma, presleme, buharlama, kurutma ve emprenye etme sanayi işlemleri

       Madde 65 - (1) Odun hammaddesinin; yongalama, liflere ayırma, buharlama, kurutma, emprenye etme, ısıl işlem, bükme, ağaç malzeme konservasyonu, karantina ve fümigasyon işlemlerine tabi tutularak ve böyle üretim yapan sanayi tesisleri işletilir.   

       Odun yonga ve liflerini yapıştırıcılı veya yapıştırıcısız olarak işlemek

       Madde 66 - (1) Odun yonga ve liflerin, yapıştırıcı maddeler kullanarak veya yapıştırıcı maddeler kullanmadan presleme, buharlama, kurutma ve emprenye etme gibi işlemlerle yapısını değiştirmeden işleyerek yonga levha, lif levha, odun-plastik kompozitleri, odun unu, odun briketi haline getirilir ve bu sanayi tesisleri işletilir.

       Odun yonga ve liflerini, fiziksel ve kimyasal yollarla yapısını değiştirerek işlemek

       Madde 67 - (1) Odun yonga ve liflerini, fiziksel ve kimyasal yollarla yapısını değiştirerek işleyip; odun hamuru, kağıt hamuru, selüloz endüstrisi, odun kömürü, odun katranı, odun sirkesi, ekstraktif madde gibi ürünler üretilir ve bu sanayi tesisleri işletilir.

       Kereste, ağaç kaplama levha, kağıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri üretmek

       Madde 68 - (1) Odun hammaddesinden kereste, ahşap kaplama levha, kağıt, selüloz, ve benzeri yarı mamuller üretilir ve bu sanayi tesisi işletilir.

       Kereste, ağaç kaplama levha, kağıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri kullanmak

       Madde 69 - (1) Orman ürünleri ve mobilya endüstrisinde; kereste, ağaç kaplama levha, kağıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri kullanarak işleyen, ahşap olmak kaydıyla mobilya, sabit ve hareketli mobilya, doğrama, kapı, pencere, yer döşemeleri, ahşap yapılar ve elemanlarının profil, lambri, kağıt ambalaj ürünleri üretimi, tasarımı, projelendirilme ve kalite kontrolü yapılır ve sanayi tesisleri işletilir.

       Odun dışı orman ürünleri işleyen tesislerdeki işlemler

       Madde 70 - (1) Odun dışı orman ürünlerinin, ilgili fabrika ve tesislerinde üretim safhasında olmak üzere; üretilen ürünlerin kalite kontrolü, maliyet hesaplama, stok kontrolü ve belgelendirilmesi işlemleri yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Kanunun 4 üncü Maddesi (c) Bendinde Yeralan Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönelik Mesleki Konular

       Ağaç işleri endüstrisinde, ahşap ve türevleri kullanılarak üretim yapmak

       Madde 71 - (1) Ahşap olmak kaydıyla sabit ve hareketli mobilyalar, doğrama, ahşap deniz araçları, sauna, prefabrik ev yapımı, parke, karavan, evlerin ahşap bölümleri ve benzeri çalışmaların üretimleri yapılır.

       Emprenye ve kurutma tesislerinin tasarım ve imalatını yapmak

       Madde 72 - (1) Ahşap malzemelerin emprenye edilmesini, kurutulmasını sağlayan tesislerin tasarımı, projelendirilmesi, imalatı ve bu tesislerin çalıştırılması yapılır.

       Ağaç işleri ürünlerinin tasarım ve imalatını yapmak

       Madde 73 - (1) Ahşap malzemeye dayalı olarak üretilen, her türlü ağaç işleri ürünlerinin tasarım ve imalatı yapılır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Kanunun 4 üncü Maddesindeki Mesleki Faaliyet Konuları ile Sınırlı Olmak Koşuluyla, Hak, Yetki ve Sorumluluklar

       Araştırma-Geliştirme çalışmaları yapmak

       Madde 74 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin, birim zaman analizi tespiti, teknik, biyolojik, ekolojik, ekonomik, kültürel, çevresel, idari, mevzuat hazırlama ve benzeri konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılır. Araştırma sonuçlarının yayınlanmasında, uygulanmasında ortaya çıkabilecek hukuki konuların sorumluluğu ilgili meslek mensuplarına aittir. Serbest ormancılık ve orman ürünleri bürolarında yapılacak araştırmaların büro ve arazi çalışmalarında, gerektiğinde yardımcı personel, teknisyen, konu uzmanı mühendis çalıştırılabilir veya danışmanlık hizmeti alınabilir.

       Çevresel muhasebe yapmak

       Madde 75 - (1) Literatürde yeşil muhasebe veya doğal kaynak muhasebesi olarak da adlandırılabilen çevresel muhasebe yapmak amacıyla; en geniş şekliyle çevre kaynakların kullanımlarını, kullanımlar sonucunda bu kaynaklarda doğacak azalma ve bozulmaların tespiti, hem ekonomik ve hem de çevresel politika oluşturmada uzun vadeli etkiye sahip ekonomik verilerin ulusal verilerle toplanması konuları ulusal hesaplar sistemi içinde muhasebeleştirilir.

       Keşif yapmak

       Madde 76 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman ve ağaç endüstrisiyle ilgili projelerine dayalı keşiflerin hazırlanması, ihale dosyalarının düzenlenmesi, keşfe esas olacak arazi, fabrika ve işyeri incelemelerinin yapılması ve tutanakları düzenlenir. Bu konulara ilişkin keşif yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu hizmetleri serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ile şirketlerden satın alırlar.

       Zarar ziyan belirlemek ve kıymet takdiri yapmak

       Madde 77 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla;

       a) Zarar ziyan belirlemek amacıyla; biyotik, abiyotik orijinli orman zararlıları, teknik eksiklik, yangın, tabii afetler ve benzeri olaylar nedeniyle, orman, orman alanları, orman ürünleri ve tesislerinde meydana gelen zarar ve ziyanların tespiti, değerlendirilmesi,

       b) Kıymet takdiri yapmak amacıyla; orman kaynaklarının ve orman ürünleri sektöründeki fabrika ve işyerlerinin stok değerlerinin belirlenmesi ile orman kaynaklarının işlevsel akım değerlerinin belirlenmesi

       ve raporlanması çalışmaları yapılır.

       Maliyet hesaplamak

       Madde 78 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyetlerin tahmini girdi maliyetleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin yaklaşık maliyet bedelleri, ormancılık ve endüstriyel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kesin çıktı maliyetleri ile benzer mesleki konulara ilişkin maliyet hesaplamaları yapılır.

       Fizibilite raporu hazırlamak

       Madde 79 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin kurulacak tesisler ve yapılması öngörülen benzer yatırımların fizibilite raporları hazırlanır.

       Tasarım faaliyetleri yapmak

       Madde 80 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman ve ağaç endüstrisine ilişkin makine, ekipman, ürün çıktısı ve benzeri konularda tasarım çalışmaları yapılır.

       Plan ve projeler hazırlamak ve uygulamak

       Madde 81 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin plan ve projeler hazırlanır ve bu projelerin uygulaması yapılır.

       Standardizasyon çalışmaları yapmak

       Madde 82 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman ve ağaç endüstrisine ilişkin faaliyetler, odun ve odun dışı ürünler, çıktılar, hizmetler, araç ve gereçler, ergonomi ve benzeri konuların standardizasyon esasları belirlenir ve ilgili çıktıların yürürlükteki standardizasyon dokümanlarına uygunluğu tespit edilir.

       Sertifikalandırma yapmak

       Madde 83 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman ve ağaç endüstrisine ilişkin tüm faaliyet ve çıktıların, tüm kontrol yöntemleri kullanılarak, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenir ve belirlenecek esaslar çerçevesinde uygunluk belgesi verilir.

       Kalite kontrolü yapmak

       Madde 84 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyet, hizmet ve ürün çıktılarının standartlara uygunluğu kontrol edilir ve raporlanır.

       Stok kontrolü yapmak

       Madde 85 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin üretim ve stok kontrolleri, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılır.

       Kontrol ve denetim yapmak

       Madde 86 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla, ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin konuların uygulanması sırasında; işlerin mevzuata, şartname ve sözleşmelere uygun olarak yapılıp yapılmadığı fiilen kontrol edilir.

       (2) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında yapılan işlerin, büroda, arazide, atölyede ve tesislerde, yürürlükteki mevzuata, idarenin isteklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı denetlenir.

       Muayene yapmak

       Madde 87 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak kabulü istenilen konuların; ilgili mevzuata, şartnamelere, sözleşmelere uygunluğu, kabul edilebilir yöntemler kullanılarak belirlenir ve muayene edilip belgelenir.

       Hakemlik yapmak

       Madde 88 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu tahkim sözleşmesi gereğince taraflar arasındaki anlaşmazlıklar mühendislik hizmetleri kullanılarak çözüme kavuşturulur.

       Eksperlik yapmak

       Madde 89 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, gerçek ve tüzel kişilerin eksperlik hizmeti ihtiyaçları Kanundaki tanıma uygun olarak yerine getirilir.

       Teknik müşavirlik yapmak

       Madde 90 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, gerçek ve tüzel kişilerin teknik müşavirlik hizmeti ihtiyaçları Kanundaki tanıma uygun olarak yerine getirilir.

       Danışmanlık yapmak

       Madde 91 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, gerçek ve tüzel kişilerin teknik, ekonomik, ekolojik, çevresel ve benzeri konulara ilişkin danışmanlık hizmeti ihtiyaçları Kanundaki tanıma uygun olarak yerine getirilir.

       Yeminli danışmanlık yapmak

       Madde 92 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, gerçek ve tüzel kişilerin yeminli danışmanlık hizmeti ihtiyaçları Kanundaki tanıma uygun olarak yerine getirilir.

       Bilirkişilik yapmak

       Madde 93 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, gerçek ve tüzel kişilerin teknik, ekonomik, ekolojik, çevresel ve benzeri konulara ilişkin, idarelerin, gerçek ve tüzel kişilerin, adli ve idari yargının istediği konular bağlamında bilirkişilik hizmeti ihtiyaçları mevzuata uygun olarak yerine getirilir.

       Yeminli bilirkişilik yapmak

       Madde 94 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, adli ve idari yargının yeminli bilirkişilik ihtiyaçları mevzuata uygun olarak yerine getirilir.

       Raporlar hazırlamak

       Madde 95 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları her türlü, teknik, idari ve benzeri raporlar hazırlanır.

       Serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları açmak

       Madde 96 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, Kanunla verilen hak, yetki ve sorumluluklar kullanılarak hizmetlerin, gerçek ve tüzel kişilere sunulması amacıyla, danışmanlık, müşavirlik, eksperlik, plan, proje ve proje uygulaması çalışmalarının yapılabileceği, Kanunun 7 nci maddesine göre, serbest meslek mensuplarınca ormancılık ve orman ürünleri büroları açılır.

       Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büroları açmak

       Madde 97 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, Kanunla verilen hak, yetki ve sorumluluklar kullanılarak hizmetlerin, gerçek ve tüzel kişilere sunulması amacıyla, danışmanlık, müşavirlik, eksperlik, plan, proje ve proje uygulaması çalışmalarının yapılabileceği, Kanunun 8 inci maddesine göre, serbest yeminli meslek mensuplarınca ormancılık ve orman ürünleri büroları açılır.

       Laboratuarlar açmak

       Madde 98 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman ve ağaç endüstrisine ilişkin olarak, teknik donanımlı laboratuarlar açılır.

       Özel müesseseler ve işletmeler kurmak

       Madde 99 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, meslek mensuplarının Kanunda belirtilen konularda, ticari esaslara uygun olarak, tek başlarına veya ortaklık halinde özel müessese ve işletmeler kurulup yönetilir.

       Özel müesseseleri yönetmek ve sorumlu müdürlüğünü yapmak

       Madde 100 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında kurulmuş olan özel müessese ve işletmeleri yönetilir ve sorumlu müdürlüğü yapılır.

       (2) Diğer taraftan 6831 sayılı Orman Kanununun 53 üncü maddesine göre hususi ormanların mesul müdürlüğü yapılır.

       (3) Bu konularla ilgili gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince yapılacak planlamalar ve uygulamalarda bu hususlara uyulur.

       Ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek

       Madde 101 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında yapılan ithalatın, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu hükümlerine göre karantina ve fümigasyon hizmetleri yürütülür. Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında kullanılacak olan bitki, odun, odun türevleri, bunların kimyasal türevleri ve odun dışı ürünlerin ithalatını yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler, ülke doğası ve sanayisinin korunması açısından bu düzenlemeye uymak zorundadırlar.

       Ormancılık rehberlik hizmetlerini yürütmek

       Madde 102 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, teknik, ekonomik, ekolojik, çevresel, biyolojik, kültürel ve benzeri konularda rehberlik hizmetleri yürütülür.

       İhracat işlemlerini yürütmek

       Madde 103 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; her türlü odun, odun türevleri ve odun dışı ürünler ve türevleri, orman ağaç, ağaççık, fidan, çalı ve orman florasına ait bitkiler ile ormancılıkta ve ormana dayalı endüstride kullanılmak üzere, gerekli donanım, alet ve edevat, hormon, ilaç ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden, ilgili kurumlarca cari ihracat mevzuatına göre istenilen rapor, beyanname, belge, benzer her türlü iş ve işlemler yapılır.

       İthalat işlemlerini yürütmek

       Madde 104 - (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; her türlü odun ve odun dışı ürünler, orman ağaç, ağaççık, fidan, çalı ve orman florasına ait bitkiler ile ormancılıkta, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisinde kullanılmak üzere, gerekli donanım, alet ve edevat, hormon, ilaç ithal etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden, ilgili kurumlarca cari ithalat mevzuatına göre istenilen rapor, beyanname, belge, diğer her türlü iş ve işlemler yapılır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Meslek Mensupluğu Genel İlke ve Standartları ile Serbest Meslek Büro Çalışmaları Meslek Mensupluğu Genel İlkeleri

    Madde 105 - (1) Serbest ormancılık ve serbest orman ürünleri ile serbest yeminli ormancılık ve serbest yeminli orman ürünleri bürolarında çalışan meslek mensupları; Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularına ilişkin işlemleri, ilgili mevzuata uygun olarak, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini ve gerçekleştirilmesini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemek, değerlendirmeye tabi tutarak, gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin yararlanmasına tarafsız bir şekilde sunmak sorumluluğunun bilincinde olarak görevlerini yaparlar.

       Mesleki standartlar

       Madde 106 - (1) Serbest ormancılık ve orman ürünleri ile serbest yeminli ormancılık ve serbest yeminli orman ürünleri bürolarında çalışan meslek mensupları; Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularını uygularken, görevini mesleğin belirlenen standartlarına uygun olarak yerine getirilmesini, bürolarda mesleki deneyim kazanmak amacıyla çalışan aday meslek mensuplarının mesleki standartlara uygun olarak yetiştirilmesini ve çalışmalarında ilgili mevzuata uyulur.

       Serbest ormancılık büroları çalışma alanları

       Madde 107 - (1) Serbest ormancılık büroları veya ortaklık büroları veya şirketler; idarenin, gerçek ve tüzel kişilerin tasdik edilmesini istediği plan, proje, rapor ve benzer işlerin tasdik işlemleri ile denetim işleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen konulara ilişkin alanlarda ve ilgili maddelerdeki açıklamalar doğrultusunda çalışmalar yapmak hak, yetki ve sorumluluğuna sahiptirler.

       a) Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan aşağıdaki konular;

       1) Ormanların doğal yolla kurulması,

       2) Ormanların yapay olarak kurulması,

       3) Ormanların bakımı ve iyileştirilmesi,

       4) Bozuk ormanların imar ve ıslahını veya rehabilitasyonunu yapmak,

       5) Enerji ormanlarının tesisi,

       6) Enerji ormanları bakımı,

       7) Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum üretimi,

       8) Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait aşılama faaliyetleri,

       9) Orman ağaç ve ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetleri,

       10) Orman fidanlıklarının kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi,

       11) Orman fidanı ve bitkisi nakli,

       12) Orman fidanı ve bitkisinin standardizasyonu ve sertifikalandırılması,

       13) Ağaçlandırma,

       14) Erozyonla mücadele,

       15) Sel ve çığ kontrolü,

       16) Havza amenajmanı,

       17) Entegre havza ıslahı,

       18) Kırsal kalkınma,

       19) Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarına ilişkin çalışmalar,

       20) Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi,

       21) Orman yetişme ortamı analizi, envanteri ve haritalanması,

       22) Orman ve yaban hayatı alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması ve envanter çalışması,

       23) Orman ekosistemleriyle bağlantısı olan av ve yaban hayvanlarına ilişkin işler,

       24) Orman içi su kaynaklarına ilişkin işler,

       25) Milli parklar,

       26) Orman içi dinlenme ve mesire yerleri,

       27) Orman içi rekreasyon alanları,

       28) Uzun devreli gelişme planı,

       29) Ağaç röleve planları,

       30) Peyzaj planlaması ve uygulaması,

       31) Peyzaj uygulaması,

       32) Orman kaynaklarının planlanması,

       33) Yönetmeliğin 48 inci maddesinde yer alan 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci maddelerinde belirtilen izin işlerine ilişkin raporların tasdik işlemi hariç hazırlanması,

       34) Hava fotoğrafları ile uydu görüntülerinden yararlanma,

       35) Orman yangınları,

       36) Orman zararlılarıyla mücadele,

       37) Orman yolları ve yol sanat yapıları,

       38) Orman yangın emniyet yol ve şeritleri,

       39) Orman ekosistemlerinin kurulması,

       40) Orman gen alanlarının kurulması,

       41) Gen koruma alanlarının kurulması,

       42) Orman biyosfer rezerv alanlarının kurulması,   

       43) Orman biyotop çalışmaları,

       44) Kent ormancılığı çalışmaları,

       45) Orman çevre düzenlemesi,

       46) Orman sayılan alanlarda çevresel etki değerlendirilmesi,

       47) Orman ekosistemi bağlamında flora ve fauna ile ilgili işler,

       48) Orman ve ormancılıkla ilgili benzer işler,

    b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere; Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen hak, yetki ve sorumlulukları içeren ve Yönetmeliğin yedinci bölümünde yer alan aşağıdaki konular;

       1) Araştırma-Geliştirme yapmak,

       2) Çevresel muhasebe yapmak,

       3) Keşif yapmak,

       4) Zarar ziyan belirlemek ve kıymet takdiri yapmak,

       5) Maliyet hesaplamak,

       6) Fizibilite raporu hazırlamak,

       7) Tasarım faaliyetleri yapmak,

       8) Plan ve projeler hazırlamak ve uygulamak,

       9) Standardizasyon çalışmaları yapmak,

       10) Sertifikalandırma yapmak,

       11) Kalite kontrolü yapmak,

       12) Stok kontrolü yapmak,

       13) Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve maddede açıklanan esaslar dahilinde kontrol yapmak,

       14) Muayene yapmak,

       15) Hakemlik yapmak,

       16) Eksperlik yapmak,

       17) Teknik müşavirlik yapmak,

       18) Danışmanlık yapmak,

       19) Yönetmeliğin 93 üncü maddesinde yer alan açıklamalar doğrultusunda bilirkişilik yapmak,

       20) Raporlar hazırlamak,

       21) Laboratuarlar açmak,

       22) Özel müesseseler ve işletmeler kurmak,

       23) Özel müesseseleri yönetmek ve sorumlu müdürlüğünü yapmak,

       24) Ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek,

       25) Ormancılık rehberlik hizmetlerini yürütmek,

       26) İhracat işlemlerini yürütmek,

       27) İthalat işlemlerini yürütmek.

       Serbest orman ürünleri büroları çalışma alanları

       Madde 108 - (1) Serbest orman endüstri mühendisi unvanına sahip ruhsatlı meslek mensuplarının çalıştığı serbest orman ürünleri büroları veya ortaklık büroları veya şirketlerde; idarenin, gerçek ve tüzel kişilerin, tasdik edilmesini istedikleri plan, proje, rapor ve benzer işlerin tasdik işlemleri ile denetim işleri hariç olmak üzere, aşağıdaki konulara ilişkin alanlarda ve ilgili maddelerdeki açıklamalar doğrultusunda çalışmalar yapmak hak, yetki ve sorumluluğuna sahiptirler.

       a) Yönetmeliğin beşinci bölümünde yer alan aşağıdaki konular;

       1) Odun hammaddesini yarma, kesme, soyma ve biçmeye dayalı sanayi işlemleri,

       2) Yongalama, liflere ayırma, presleme, buharlama, kurutma ve emprenye etmek,

       3) Odun yonga ve liflerini yapıştırıcılı veya yapıştırıcısız olarak işlemek,

       4) Odun yonga ve liflerini, fiziksel ve kimyasal yollarla yapısını değiştirerek işlemek,

       5) Kereste, ağaç kaplama levha, kağıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri üretmek,

       6) Kereste, ağaç kaplama levha, kağıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri kullanmak,

       7) Odun dışı orman ürünleri işleyen tesislerdeki işlemler.

       b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere; Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen hak, yetki ve sorumlulukları içeren ve Yönetmeliğin yedinci bölümünde yer alan aşağıdaki konular;

       1) Araştırma-geliştirme çalışmalarını yapmak,

       2) Keşif yapmak,

       3) Zarar ziyan belirlemek ve kıymet takdiri yapmak,

       4) Maliyet hesaplamak,

       5) Fizibilite raporu hazırlamak,

       6) Tasarım faaliyetleri yapmak,

       7) Plan ve projeler hazırlamak ve uygulamak,

       8) Standardizasyon çalışmaları yapmak,

       9) Sertifikalandırma yapmak,

       10) Kalite kontrolü yapmak,

       11) Stok kontrolü yapmak,

       12) Yönetmeliğin 86 ncı maddesi birinci fıkrasında yer alan esaslar dahilinde kontrol yapmak,

       13) Muayene yapmak,

       14) Hakemlik yapmak,

       15) Eksperlik yapmak,

       16) Teknik müşavirlik yapmak,

       17) Danışmanlık yapmak,

       18) Bilirkişilik yapmak,

    19) Raporlar hazırlamak,

       20) Laboratuarlar açmak,

    21) Özel müesseseler ve işletmeler kurmak,

       22) Özel müesseseleri yönetmek ve sorumlu müdürlüğünü yapmak,

    23) Ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek,

       24) Ormancılık rehberlik hizmetlerini yürütmek,

       25) İhracat işlemlerini yürütmek,

       26) İthalat işlemlerini yürütmek.

       (2) Ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip ruhsatlı meslek mensuplarının çalıştığı serbest orman ürünleri büroları veya ortaklık büroları veya şirketlerde; idarenin, gerçek ve tüzel kişilerin, tasdik edilmesini istedikleri plan, proje, rapor ve benzer işlerin tasdik işlemleri ile denetim işleri hariç olmak üzere, aşağıdaki konulara ilişkin alanlarda ve ilgili maddelerdeki açıklamalar doğrultusunda çalışmalar yapmak hak, yetki ve sorumluluğuna sahiptirler.

       a) Yönetmeliğin altıncı bölümünde yer alan aşağıdaki konular;

       1) Ağaç işleri endüstrisinde, ahşap ve türevleri kullanılarak üretim yapmak,

       2) Emprenye ve kurutma tesislerinin tasarım ve imalatını yapmak,

       3) Ağaç işleri ürünlerinin tasarım ve imalatını yapmak.

       b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere; Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen hak, yetki ve sorumlulukları içeren ve Yönetmeliğin yedinci bölümünde yer alan aşağıdaki konular;

       1) Araştırma-geliştirme çalışmalarını yapmak,

       2) Keşif yapmak,

       3) Zarar ziyan belirlemek ve kıymet takdiri yapmak,

       4) Maliyet hesaplamak,

       5) Fizibilite raporu hazırlamak,

       6) Tasarım faaliyetleri yapmak,

       7) Plan ve projeler hazırlamak ve uygulamak,

       8) Standardizasyon çalışmaları yapmak,

       9) Sertifikalandırma yapmak,

       10) Kalite kontrolü yapmak,

       11) Stok kontrolü yapmak,

       12) Yönetmeliğin 86 ncı maddesi birinci fıkrasında yer alan esaslar dahilinde kontrol yapmak,

       13) Muayene yapmak,

       14) Hakemlik yapmak,

       15) Eksperlik yapmak,

       16) Teknik müşavirlik yapmak,

       17) Danışmanlık yapmak,

       18) Bilirkişilik yapmak,

       19) Raporlar hazırlamak,

       20) Laboratuarlar açmak,

       21) Özel müesseseler ve işletmeler kurmak,

       22) Özel müesseseleri yönetmek ve sorumlu müdürlüğünü yapmak,

       23) Ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek,

       24) Ormancılık rehberlik hizmetlerini yürütmek,

       25) İhracat işlemlerini yürütmek,

       26) İthalat işlemlerini yürütmek.

       Serbest ormancılık ve orman ürünleri bürolarında yapılan ortak çalışmalar

       Madde 109 - (1) Odaya kayıtlı ve ruhsatlı serbest meslek mensubu kişiler; serbest ormancılık büroları kendi aralarında ve serbest orman ürünleri büroları kendi aralarında olmak üzere ortaklık ve şirket şeklinde birleşebilirler. Bürolarda yapılan faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz. Şirket şeklinde çalışılması halinde, yapılacak işlerden doğacak cezai sorumluluk, işi yapan meslek mensubuna aittir.

       Serbest yeminli ormancılık ve serbest yeminli orman ürünleri büro çalışmaları

       Madde 110 - (1) Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere; Kanunun 5 inci maddesindeki hak yetki ve sorumluluklardan, serbest yeminli ormancılık büroları ve serbest yeminli orman ürünleri bürolarında yapılacak çalışmalar, Kanunun 8 inci maddesine göre belirlenir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Kapasite bildirimi

       Madde 111 - (1) Ormancılık, orman ve ağaç endüstrisine ilişkin işlerle uğraşan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri; kurulu kapasitelerini, kapasite kullanım miktar ve oranlarını, istihdam ettikleri meslek mensuplarını, Odanın belirleyeceği çizelgeyi hazırlayıp yılda bir kez Oda genel merkezine elektronik ortamda ve yazılı olarak da bildirirler.

       (2) Bu hususta Kanun uygulamasına ilişkin Odanın istediği bilgileri, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler verirler.

       Denetim

       Madde 112 - (1) Oda yönetim kurulu, Kanun uygulamasını takip etmek üzere, periyodik olarak veya gerekli gördüğü zamanlarda gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait işyerlerinde denetimler yaptırır.

       Tam gün veya süreli gün çalışma esası

       Madde 113 - (1) Bu Yönetmeliğin 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde belirlenen konularda süre belirtilmemiş ise tam gün esaslı, şayet belirtilmiş ise süreli gün esaslı çalışılır.

       Meslek mensubunun birden fazla işte çalışması

       Madde 114 - (1) Meslek mensupları, birden fazla işte veya konuda aşağıdaki şekilde çalışma yapabilirler.

       a) Arazi veya fabrikada, belli bir konuda tam gün esaslı olarak çalışılması halinde çalışılan süre içinde ve aynı anda başka bir konuda ve işte çalışılamaz.

       b) Danışmanlık, teknik müşavirlik hizmetleriyle, büroda yapılan plan ve proje hizmetlerinde, birbiriyle zamanda çakışmayan arazi hizmetlerinde, aynı günde birden fazla iş veya konuda çalışma yapılabilir.

       c) Süreli gün esasına göre çalışmalarda, zamanın çakışmaması koşuluyla aynı günde birden fazla iş veya konuda çalışma yapılabilir.

       Belgeleme

       Madde 115 - (1) Mesleki konularda çalışacak olan serbest meslek mensuplarının sayısı; büro sahipliği belgesi, ortaklık bürosu belgesi, şirket sözleşmesi, bordro, danışmanlık sözleşmesi ve benzeri belgeler idare ile Odaya sunulmak suretiyle kanıtlanır.

       Tebliğ yayımlama

       Madde 116 - (1) Oda, Yönetmelik uygulanmasını açıklığa kavuşturmak ve uygulamada birliği sağlamak, amacıyla tebliğ çıkartmaya yetkilidir. Tebliğler Resmî Gazete'de yayımlanır. Ayrıca Odanın internet sayfasında, genel merkez ve şubelerde ilan edilir.

       Tercihli haklar

       Geçici Madde 1 - (1) Meslek mensuplarından orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanına sahip olup da, Kanunun yayımı tarihinden önce mülga Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Genel Müdürlüğü yönetim, müessese ve işletmelerinde çalışanlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait orman endüstri kuruluşlarında çalışanlar, belgelemek ve ruhsat almak koşuluyla istedikleri takdirde serbest orman ürünleri büroları kurabilirler. Büro kurmak istemeyenler ise, serbest orman ürünleri bürolarında çalışabilirler.

       (2) Bu şekilde çalışacak olan orman mühendisi ve orman yüksek mühendisleri; Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde dilekçeyle Odaya başvurup, orman ürünleri endüstrisi alanında çalışma isteklerini belirtirler. Bu kişilerce böyle bir istekte bulunulması halinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlarda çalışamazlar, ormancılık alanında büro açamazlar ve ormancılık konularına ilişkin alanlara geri dönemezler.

    Yürürlük

       Madde 117 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 118 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar