DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 06/03/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26454

    Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2 nci maddesine göre tespit ve ilan olunan deprem bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem öncesi veya sonrasında performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

       Uygulanacak esaslar

       Madde 3 - (1) Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 4 - (1) 6/3/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

    Ekleri pdf.formatında görmek için Resmi Gazete'ye bakınız.

    Mevzuat Kanunlar