TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ SATIŞ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Satış İşlemleri Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığı :

    Resmi Gazete Tarihi : 08/05/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26516

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketine ait taşınmaz mal, kara ve deniz vasıtaları, teçhizat, malzeme ile hurda satış işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Deniz Vasıtaları: Şirket mülkiyetinde bulunan her türlü motorlu ve motorsuz deniz araçlarını,

    b) Genel Müdür: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

    c) Genel Müdürlük: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    ç) Hurda: Ekonomik ömrünü doldurmuş, tamir edilmesi mümkün olmayan ve/veya tamir için yapılacak masraf ekonomik olmayan, teknik özelliği azalan veya kullanılmayacak derecede hasara uğramış olması nedeniyle ancak hurda olarak değer ifade eden her türlü kara ve deniz vasıtası, malzeme ve teçhizatını,

    d) İhale yetkilisi: Mali yetki sınırları dahilinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısını,   

    e) İstekli : İhaleye teklif veren gerçek ve tüzel kişileri,

    f) İşletme: Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyetlerini yürüten işletme müdürlüklerini,

    g) Kara vasıtaları: Şirket mülkiyetinde bulunan her türlü motorlu kara araçlarını,

    ğ) Malzeme ve teçhizat: Şirket içinde kullanım olanağı bulunmayan, teknik gerekliliği azalan veya bir onarım gerektiren her türlü imalat malzemeleri, alet ve makineyi,

    h) Şirket: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketini,

    ı) Taşınmaz Mal: Şirket mülkiyetinde bulunan arsa, arazi, bina ve lojman niteliğindeki taşınmazları,

    i) Ünite: Genel Müdürlük birimleri ile İşletme müdürlüklerini,

    j) Yönetim Kurulu: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

    ifade eder.

    İlkeler

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin ve güvenilirliğin sağlanması, piyasa şartlarının dikkate alınması esastır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yetkiler, Komisyonların Kuruluşu ve Çalışma Esasları

    Yetkiler

    Madde 5 - (1) İhale yetkililerinin satış işlemleri ile ilgili yetki sınırları, 30/5/2004 tarihli ve 25477 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre belirlenen yetki sınırları kadardır.

    Satış onayı

    Madde 6 - (1) İlgili ünitesi veya Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen satış talepleri için Genel Müdürlükten satış işlemine başlanmak üzere onay alınarak tespit ve değer takdir komisyonu oluşturulur.

    (2) İhale komisyonu teşkil edilmesi ve nihai satış kararı alınması için, taşınmazlar ile motorlu deniz araçlarının satışı için Yönetim Kurulundan diğer satışlarda ihale yetkilisinden onay alınır.

    Tespit ve değer takdir komisyonu

    Madde 7 - (1) Tespit ve değer takdir komisyonları Genel Müdürlük tarafından seçilen;

    a) Taşınmaz mal satışlarında, Genel Müdür Yardımcısı, İnşaat Emlak Dairesi Başkanı ile deneyimli bir personel, Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir personel ve Hukuk Baş Müşavirliğinden bir hukukçu olmak üzere en az beş en fazla yedi asil, her asil üyenin yedekleri ile tek sayıdaki,

    b) Taşınmaz mal satışı dışındaki diğer satışlarda, satışı talep eden üniteden konu hakkında deneyimli bir personel, Malzeme Dairesi Başkanlığı veya Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir personel ve Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından bir personel olmak üzere en az üç en fazla beş asil, her asil üyenin yedekleri ile tek sayıdaki

    üyelerden oluşur.

    (2) Asil üyenin yedeği olarak seçilen üye, farklı üniteden olamaz.

    (3) Genel Müdürlük tarafından üyelerden biri komisyon başkanı olarak atanır. Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Üyeler oy ve kararlarından sorumlu olup oy kullanmaktan kaçınamaz ve çekimser oy kullanmaz. Karşı oy kullanılması halinde karşı oyun sahibi gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalar.

    (4) Komisyon üyeleri onayı takip eden beş iş günü içinde toplanır. Asil üyelerin toplantıya izin, rapor, görevlendirilme, ücretsiz izin nedenleriyle katılamaması veya görevinden ayrılması halinde yerlerine yedek üye görev yapar.

    (5) Komisyon üyeleri kararlarında bağımsız olup, görevlerine müdahale edilemez ve kendilerine görevleriyle ilgili herhangi bir telkinde bulunulamaz.

    (6) Satış işleminin niteliği gerektirdiğinde komisyon başkanı konu ile ilgili personelin bilgisine başvurabilir.

    (7) İstanbul il sınırları dışında kalan ünite ve işletmelerde, Genel Müdür Yardımcısı veya Genel Müdür tarafından yetki verilmesi halinde, komisyon işletme müdürleri veya ünite müdürleri tarafından konuyla ilgili personelden oluşturulabilir.

    Tespit ve değer takdir şekli

    Madde 8 - (1) Tespit ve değerlendirmeler aşağıdaki şekilde yapılır.

    (2) Genel Müdürlük tarafından oluşturulan Tespit ve Değer Takdir Komisyonu tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi hariç olmak üzere tahmini bedel belirlenir.

    a) Taşınmaz mallar: Şirket mülkiyetinde bulunan arsa, arazi, bina, işyeri, tesis ve lojman niteliğindeki taşınmazların kullanım özellikleri, fiili durumları ve diğer özellikleri belirlenerek 4046 sayılı Kanun kapsamında, Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu tespit edilen tahmini bedel; komisyonun satış bedelini belirleyememesi ve bu yönde karar vermesi halinde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesinde yer alan ihale usullerine göre Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı ekspertiz şirketlerine yaptırılacak inceleme sonucu tespit edilen tahmini bedel,

    b) Kara vasıtaları: Şirket mülkiyetinde bulunan mobil vinç ile motorlu kara araçlarının fiili durumları ve Şirket içinde kullanım olanağının bulunmadığı belirlenerek piyasa rayicinin komisyon tarafından incelenmesi sonucunda tespit edilen tahmini bedel,

    c) Deniz vasıtaları: Şirkete ait gemi, römorkör, şat, yüzer vinç, duba gibi motorlu ve motorsuz deniz araçlarının fiili durumları ve Şirket içinde kullanım olanaklarının bulunmadığı belirlenerek piyasa rayicinin komisyon tarafından incelenmesi sonucunda tespit edilen tahmini bedel; komisyonun satış bedelini belirleyememesi ve bu yönde karar vermesi halinde 4734 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan ihale usullerine göre uzman bir kuruluşa yaptırılacak ekspertiz incelemesi sonucu tespit edilen tahmini bedel,

    ç) Malzeme ve teçhizatlar: Şirket içinde kullanım olanağı bulunmayan, ihtiyaç fazlası olan, teknik gerekliliği azalan veya bir onarım gerektiren her türlü teçhizat ve malzemenin kodu, fiili durumu, miktarı, gümrüklü olup olmadığı, defter kayıt değeri belirlenerek piyasa rayicinin komisyon tarafından incelenmesi sonucunda tespit edilen tahmini bedel,

    d) Hurda: Ekonomik ömrünü doldurmuş, tamir edilmesi mümkün olmayan ve/veya tamir için yapılacak masraf ekonomik olmayan, teknik özelliği azalan veya kullanılmayacak derecede hasara uğramış olması nedeniyle ancak hurda olarak değer ifade eden her türlü kara ve deniz vasıtası, malzeme ve teçhizatın kodu, fiili durumu, miktarı, defter kayıt değeri belirlenerek Şirket içinde değerlendirme olanağının bulunmadığı anlaşılanlar hakkında komisyon tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilen bedel

    değer takdir tutanağına işlenir.

    Tahmini bedelin tespiti

    Madde 9 - (1) Genel Müdürlükçe oluşturulan Tespit ve Değer Takdir Komisyonu tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi hariç olmak üzere tahmini bedel belirlenir. Komisyonun gerek görmesi üzerine tahmini bedel taşınmazlarda 4734 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan ihale usullerine göre Sermaye Piyasası Kurumuna kayıtlı bir ekspertiz şirketine, deniz vasıtalarında ise uzman bir kuruluşa belirletilebilir.

    (2) Tespit ve Değer Takdir Komisyonu tarafından belirlenen muhammen bedel talep sahibi üniteye bildirilir. Talep sahibi ünite, satışı gerçekleştirmek üzere ilgili üniteye talebi gönderir.

    İhale komisyonunun kurulması

    Madde 10 - (1) İhale komisyonu ihale yetkilisi tarafından seçilen;

    a) Taşınmaz mal satışlarında Genel Müdür Yardımcısı, İnşaat Emlak Dairesi Başkanı ile deneyimli bir personel, Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir personel ve Hukuk Baş Müşavirliğinden bir hukukçu olmak üzere en az beş en fazla yedi asil, her asil üyenin yedekleri ile tek sayıdaki,

    b) Taşınmaz mal satışı hariç olmak üzere, satışı talep eden üniteden konu hakkında deneyimli bir personel, Malzeme Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Baş müşavirliği ve Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından birer personel olmak üzere en az beş en fazla yedi asil, her asil üyenin yedekleri ile tek sayıdaki

    üyelerden oluşur.

    (2) İhale yetkilisi tarafından üyelerden biri komisyon başkanı olarak atanır ve komisyon oy çokluğuyla karar alır. Asil üyenin yedeği olarak seçilen üye, farklı üniteden olamaz.

    (3) İhale komisyonu üyelerine ihale dosyasını, şartnameleri, ilan metinlerini, ihale öncesi yapılan tüm işlemleri inceleme ve satış hakkındaki işlerle ilgili gerekli bilgileri edinme imkan ve yeterli zaman verilir.

    (4) Asil üyelerin toplantıya izin, rapor, görevlendirilme, ücretsiz izin nedenleriyle katılamamaları veya görevden ayrılmaları halinde yerlerine yedek üyeler görev yapar. Bu durumda asil üyenin mazereti komisyon başkanlığına yazılı olarak iletilir ve bu durum toplantı tutanağına yazılır.

    (5) İhale komisyonu üye tamsayısı ile toplanır, ve oy çokluğuyla karar alır. Üyeler oy ve kararlarından sorumlu olup oy kullanmaktan kaçınamazlar ve çekimser oy kullanamazlar. Karşı oy kullanılması halinde karşı oyun sahibi gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalar.

    (6) İhale komisyonu üyeleri kararlarında bağımsız olup, görevlerine müdahale edilemez ve kendilerine görevleriyle ilgili herhangi bir telkinde bulunulamaz.

    (7) Satış işleminin niteliği gerektirdiğinde komisyon başkanı konu ile ilgili personelin bilgisine başvurabilir.

    (8) İhale komisyonunun alacağı karar, satış onayı alınmak üzere motorlu deniz araçları ile taşınmazlar için Yönetim Kurulu onayına diğer satışlarda ihale yetkilisinin onayına sunulur, ihale komisyonu kararları, yetki sınırlarına göre onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhale Usulleri

    İhale usulleri

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uygulanır.

    a) Kapalı Teklif Usulü

    b) Pazarlık Usulü

    c) Açık Artırma Usulü

    (2) Bu usullerden hangisinin veya hangilerinin uygulanacağı satışın niteliğine göre ihale yetkilisi tarafından belirlenir.

    (3) İhale komisyonu, duyuru ve şartnamede belirtilmek koşuluyla; yukarıda belirtilen usullerden biri ile başlayan ihaleyi diğer usullerle sonuçlandırılabilir.

    Kapalı teklif usulü

    Madde 12 - (1) Kapalı teklif usulü, bütün isteklilerin kapalı zarf ile teklif verebileceği usuldür.

    (2) Teklif bedelinin muhammen bedeli geçmesi kaydıyla, ihale komisyonu ve ihale yetkilisinin de onayıyla tek teklif ile satış işlemi gerçekleştirilebilir.

    Pazarlık usulü

    Madde 13 - (1) İhalelere birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak şartı ile başlanabilir. Pazarlık görüşmeleri teklif sahipleriyle ayrı ayrı yapılır. Her bir teklif sahibi ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir.

    (2) İhalenin herhangi bir aşamasında pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahipleriyle pazarlık görüşmelerinin müştereken yapılmasına ihale komisyonunca karar verilebilir.

    (3) Pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilanında ve/veya şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar belirlenebilir.

    (4) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerinde ihale kalanın neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında açıklanır.

    (5) İlanda ve/veya şartnamede belirtilmiş olması koşuluyla, ihale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

    (6) Pazarlık usulünde geçici teminat alınması zorunludur.

    (7) Görüşmeler ihale komisyonu tarafından tutanağa geçirilir, tutanak ihale komisyonu üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.

    Açık artırma usulü

    Madde 14 - (1) Açık artırma usulü ile yapılacak ihalelerde aşağıda belirtilen esaslara uyulur.

    (2) İhale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. En az iki isteklinin ihaleye katılması esastır.

    (3) Açık artırma usulünde geçici teminat miktarı takdir edilen kıymet bedelinin %3 ünden az olmamak üzere Şirket tarafından belirlenir.

    (4) İhale komisyonu, ilanda belirtilen ihale saati gelince, ihaleye katılacakların şartname, geçici teminat ve diğer belgelerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Belgelerinin eksikliği nedeniyle ihaleye katılamayacakların geçici teminat ve diğer belgelerinin iade edilmesi kararlaştırılarak, bu işlemler isteklilerin önünde bir tutanakla tespit edilir.

    (5) İhaleye katılmaya hak kazanan istekliler şartnameyi imzaya ve daha sonra sırası ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Teklifler ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

    (6) İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İsteklinin imzadan imtina etmesi halinde durum tutanakla tespit edilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

    (7) İsteklilerin rekabetini kıracak söz söyleyerek ve/veya davranışta bulunarak açık artırma usulünün doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve münakaşa yapılamaz. Yapanlar ihale komisyonu kararı ile ihaleden çıkarılırlar. İhale komisyonu gerek görmesi halinde ihalenin iptal edilmesini isteyebilir. Bütün bu gelişmeler tutanak ile ihale yetkilisinin onayına sunulur.

    Doğrudan satış ve takas

    Madde 15 - (1) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve mahalli idareler, kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerinin talepleri halinde, Şirket taşınır ve taşınmazlarının satış veya takası ödeme şekli ve şartlarını içeren Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

    (2) Bu usulde; teminat alınması, şartname hazırlanması ve ilana çıkılması zorunlu değildir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhaleye Hazırlık

    İhale işlem dosyasının hazırlanması

    Madde 16 - (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Alınan olurlar, ihale dokümanı, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler, tespit ve değer takdir komisyonu ile ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bu dosyada bulunur.

    Şartname

    Madde 17 - (1) Şartnamelerde ihale konusu işlemin her türlü özelliğini belirten özel ve teknik şartlar ve varsa ekleri satışı talep eden ilgili birimlerce hazırlanır ve ihale işlem dosyasına eklenir.

    Şartname ve sözleşmede bulunması gerekli hususlar

    Madde 18 - (1) İhalelerde ve sözleşmelerde satış işleminin özelliğine göre özel ve teknik şartların yanında aşağıda belirtilen hususlardan ilgili olanlar yer alır.

    a) Taraflar,

    b) Satış konusu,

    c) Birimi,

    ç) Evsafı ve görülmesi,

    d) Artırma ve eksiltme haddi,

    e) İhaleye katılabilme ve ihaleden vazgeçme şartları,

    f) Teklif verme şekli,

    g) Devir, teslim yeri ve şartları,

    ğ) Tarafların yükümlülükleri,

    h) Sözleşme süresi,

    ı) Ödeme şartları,

    i) Geçici ve kati teminat miktarı ve teminat olarak nelerin kabul edileceği,

    j) Teminat ve belgelerin iadesi,

    k) Mevcut ve muhtemel her türlü vergi, resim, fon ve masrafların istekliye ait olacağı,

    l) Cezai şartlar,

    m) Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi,

    n) Gerektiğinde ihaleye katılacaklarda aranan mali ve teknik yeterlilikler,

    o) Tekliflerin geçerlilik süresi,

    ö) Anlaşmazlıkların çözüm yeri,

    p) Kanuni ikametgah ve tebligat adresleri,

    r) Sözleşmenin noterlikçe onaylanıp onaylanmayacağı,

    s) Gerekli görülebilecek diğer hususlar ile ön şartlar

    açık ve anlaşılır bir ifade ile belirtilir.

    İhaleye katılamayacak olanlar

    Madde 19 - (1) Aşağıda belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

    a) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak ve denetlemekle görevli olanlar.

    b) (a) bendinde belirtilen şahısların eşleri ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

    c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları.

    ç) Şirkette çalışan tüm personel.

    d) Diğer ilgili mevzuat gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

    (2) Yukarıda belirtilenlerin ihaleye katıldıklarının anlaşılması halinde teklifleri geçersiz sayılır.

    Geçici teminat

    Madde 20 - (1) Geçici teminat, takdir edilen kıymet bedelinin % 3'ünden az olmamak üzere belirlenir.

    (2) Şirket tarafından belirtilen tutardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

    (3) Geçici teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre teklif geçerlilik süresinden itibaren otuz günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

    (4) Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.

    (5) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz. Bunların Şirket banka hesabına veya veznesine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

    Geçici teminatın iadesi

    Madde 21 - (1) Üzerinde ihale kalan istekli ile ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat mektupları ihaleden sonra tutulur. Diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise iade edilir.

    (2) Üzerinde ihale kalan isteklinin geçici teminatı satış bedelinin yatırılması veya kati teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde iade edilir.

    (3) Ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat; üzerinde ihale kalan isteklinin, satış bedelini yatırması veya kati teminatı verip sözleşmenin imzalanması halinde iade edilir.

    (4) Geçici teminat, Şirket tarafından istekli veya yetkili temsilcisine iade edilir.

    Kati teminat

    Madde 22 - (1) Kati teminat, ihale bedelinin % 6'sından az olmamak üzere belirlenir.

    Kati teminatın iadesi

    Madde 23 - (1) Satış işleminin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği ve Şirkete herhangi borcun olmadığı tespit edildikten sonra iade edilir.

    Teminat olarak kabul edilecek değerler

    Madde 24 - (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler:

    a) Tedavüldeki Türk Parası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca konvertibilitesi kabul edilen yabancı para.

    b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

    c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

    (2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

    (3) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

    (4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

    Teminat alınması zorunlu olmayan haller

    Madde 25 - (1) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve mahalli idareler, kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu iştiraklerinden teminat alınmayabilir.

    (2) Satış bedelinin peşin ödendiği hallerde kati teminat alınmayabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : İhale İşlemleri

    İhalenin duyurulması

    Madde 26 - (1) İhale Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerden en az birinde ve Şirketin internet sayfasında ilan edilir.

    (2) İlan yapıldıktan sonra ihale koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, zorunlu nedenlerle değişiklik yapılmak istenildiğinde, ihale yetkilisinin onayı ile bu değişiklik ihalenin duyurulduğu aynı usullerle duyurulur ve gerekirse son teklif tarihi uzatılır.

    (3) Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerden en az biri ile yapılacak olan ilk ilan ile ihale günü arası 15 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.

    İlanda bulunması zorunlu hususlar

    Madde 27 - (1) İlanlarda aşağıdaki hususlar belirtilir.

    a) Satışın niteliği ve yeri,

    b) Şartname ve belirlenecek diğer evrakın bedelli veya bedelsiz olarak nerelerden sağlanabileceği,

    c) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği,

    ç) İhalenin hangi usulle yapılacağı,

    d) Teminatın alınması ile ilgili hususlar,

    e) Şirketin 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu,

    f) Satışın özelliğine göre gerekli görülecek diğer ön şartlar

    açık ve anlaşılır bir ifade ile belirtilir.

    Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

    Madde 28 - (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya unvanı, tebligata esas açık adresi, satışa ait dosya numarası yazılır ve zarfın kapağı istekli tarafından imzalanıp mühürlenir.

    (2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılması, üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme bulunmaması ve adı ve soyadı veya unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekir. Teklif edilen bedelin yazı ve rakamlarında farklılık olması halinde yazılı olan bedel esas alınır.

    (3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Şirkete verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler posta veya kargo yoluyla da gönderilebilir. Gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Şirkete ulaşması şarttır. Gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmayarak iade edilirler.

    (4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

    (5) Pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde; teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

    Tekliflerin alınması ve açılması

    Madde 29 - (1) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

    (2) Belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

    Tekliflerin değerlendirilmesi

    Madde 30 - (1) İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden açıklama isteyebilir. Ancak, bu açıklama hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılamaz.

    (2) Teklifleri usule aykırılıktan dolayı bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilenlerin haricindeki teklif sahiplerinin 29 uncu maddede belirtilenler haricindeki belgelerinin eksik olması veya belgelerinde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, Şirketçe belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge ve bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.

    (3) Teklif fiyatlarındaki aritmetik hatalar birim fiyattan hareketle Komisyonca düzeltilir. İstekliye yazılı olarak teyit ettirilir. İsteklinin kabul etmemesi halinde teklif değerlendirilme dışı bırakılarak geçici teminatı irad kaydedilir.

    (4) Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Teklifleri usulüne uygun olan isteklilerin teklifleri ayrıntılı olarak değerlendirilir.

    (5) Kapalı Teklif Usulünde; birden fazla istekli tarafından aynı bedeli içeren uygun teklif verildiği takdirde, aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması durumunda bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bu işlem eşitlik bozuluncaya kadar sürdürülür.

    Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

    Madde 31 - (1) İhale komisyonunun kararı üzerine Şirket, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere yazılı olarak bildirilir. Şirket bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Şirket talepte bulunan isteklilere ihalenin iptal edilme gerekçelerini bildirir.

    İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

    Madde 32 - (1) Bu Yönetmeliğin 29 uncu ve 30 uncu maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, en yüksek fiyatı veren isteklinin üzerine bırakılır.

    (2) İhale komisyonu gerekçeli kararını, ihaleyi sonuçlandırmamış ise nedenlerini belirterek, ihale yetkilisinin onayına sunulmak üzere ihaleyi yapan üniteye tevdi eder.

    (3) İhale komisyonu satış konusu varlıkların daha önce en az bir kez satış ihalesine çıkılmış olması koşuluyla sonraki ihalede muhammen bedelin altında teklif alınması durumunda piyasa rayiç fiyatlarını göz önüne alarak satışa karar verebilir.

    (4) Satış özelliği veya yetki sınırlarına göre Yönetim Kurulu veya ihale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya iptal eder.

    (5) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

    Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

    Madde 33 - (1) İhale kararının onaylanmasını müteakip, en geç beş işgünü içinde ihale üzerinde bırakılan alıcıya imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verildiği gün dahil olmak üzere takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

    Gizlilik

    Madde 34 - (1) İhale dosyası hazırlanmasından, ihale komisyonunun kararının onaylanmasına kadar olan süreçte gizlilik esastır. Bu hususlarla ilgili işlemleri açıklayan, gizlilik icaplarına riayet etmemek suretiyle bunların duyulmasına sebebiyet veren ve gereksiz yere işlemleri geciktirenler hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Sözleşme

    Sözleşmeye davet

    Madde 35 - (1) Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen tebligat sürelerinin bitimini izleyen günden itibaren ihale üzerinde kalan istekli alıcı durumuna geçer ve beş iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Yabancı uyruklu ve tebligat adresi yurtdışı olan isteklilere tebligat ve sözleşme imzalama sürelerine toplam olarak on iki gün ilave edilir.

    Sözleşme yapılmasında alıcının görev ve sorumluluğu

    Madde 36 - (1) İhale üzerinde kalan alıcı sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

    (2) Sözleşme imzalanmadığı takdirde protesto çekmeye ve ayrıca karar almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan alıcının geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Şirket, ihale yetkilisi tarafından da uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci teklifi veren istekli ile sözleşme imzalayabilir. Ancak, en uygun ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için bu Yönetmeliğin 33 üncü ve 35 inci maddelerine göre tebligat yapılması zorunludur.

    (3) En uygun ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de teminatı ikinci fıkrada belirtilen usulle gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    İhalenin sözleşmeye bağlanması

    Madde 37 - (1) Sözleşmeler Şirket tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile alıcı tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

    (2) Alıcının ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde sözleşmeler ortak girişimin yada konsorsiyumun bütün ortakları tarafından imzalanır.

    (3) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Taşınmazların Satış ve Değerlendirme Esasları

    Taşınmazların satışı, takası, daimi ve geçici irtifak hakkı tesisi

    Madde 38 - (1) Taşınmazların takas edilmesi, daimi veya geçici irtifak hakkı tesis edilmesi, kullanım özelliği, mevcut durumu, Şirket yararı olup olmaması ve güvenlik durumu ile satışa sunulması işlemleri İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    (2) Taşınmazların değer takdirleri, tespit ve değer takdir komisyonu tarafından piyasa rayici incelenerek yapılır. Komisyonun satış bedelini belirleyememesi ve bu yönde karar vermesi halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 nci maddesinde yer alan ihale usullerine göre Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı ekspertiz şirketlerine yaptırılacak tespit baz alınarak değer takdiri yapılır.

    (3) Tespiti ve değerlendirmesi yapılmış olan taşınmazların satış ihaleleri, takası ile daimi veya geçici irtifak hakkı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu onayı alınır.

    Taşınmazların yıkımı

    Madde 39 - (1) Şirket mülkiyetinde bulunan binaların yıkımını belirleyen tespit ve değer takdir komisyonu tarafından sunulan tutanağa dayanarak Yönetim Kurulu onayı alınır. Bu onay üzerine yetkili makamlardan gerekli izinler alınır.

    (2) Satışı yapılacak taşınmazların değerini düşürmesi söz konusu ise yıkım işlemi yapılmadan satış gerçekleştirilir.

    Taşınmazların bedelsiz devri

    Madde 40 - (1) Şirkete ait taşınmaz malların kamu yararına çalışan dernekler, vakıf, sandık adı altındaki kuruluşlar da dahil olmak üzere hiçbir kişi ve kuruluşa, tespit ve değer takdir komisyonu tarafından tespit edilen bedelin altında ve ihalesiz olarak daimi veya geçici irtifak hakkı tesisi, takası ve satışı yapılamaz.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Kara Vasıtalarının Satış ve Değerlendirme Esasları

    Kara vasıtalarının satışı

    Madde 41 - (1) Kara vasıtalarının satışa sunulması ve takas edilmesi, kullanım özelliği, mevcut durumu, Şirket yararı olup olmamasına ait işlemler Malzeme Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    (2) Kara vasıtalarının satışı, tespit ve değer takdir komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu belirlenen bedel üzerinden yapılır.

    (3) Bedel tespiti ve değerlendirmesi yapılmış olan kara vasıtalarının satış ihaleleri için ihale yetkilisi onayı alınır.

    (4) Yapılan ihalenin sonuçlanmaması durumunda, tekrar karar alınmasına gerek kalmadan eski karara dayanılarak yeniden ihaleye çıkılabilir. Fakat ilk satış bedeli üzerinden indirim yapılması veya ihale usulünün değiştirilmesi için ihale yetkilisinden yeni bir karar alınması zorunludur.

    Kara vasıtalarının takası

    Madde 42 - (1) Bedel tespiti yapılmış kara vasıtalarının takasına karar vermeye ihale yetkilisi yetkilidir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Deniz Vasıtalarının Satış ve Değerlendirme Esasları

    Deniz vasıtalarının satışı

    Madde 43 - (1) Deniz vasıtalarının satışa sunulması ve takas edilmesi, kullanım özelliği, mevcut durumu, Şirket yararı olup olmamasının tespitine ait işlemler Malzeme Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    (2) Tespit ve değer takdir komisyonu veya komisyonun satış bedelini belirleyememesi ve bu yönde karar vermesi halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 nci maddesinde yer alan ihale usullerine göre uzman bir kuruluşa yaptırılacak ekspertiz incelemesi sonucu belirlenen bedel üzerinden deniz vasıtalarının satışı yapılır.

    (3) Tespiti ve değerlendirmesi yapılmış olan deniz vasıtalarının satış ihaleleri için ihale yetkilisinden onay alınır.

    (4) Yapılan ihalenin sonuçlanmaması durumunda, tekrar ihale yetkilisi kararı alınmasına gerek kalmadan eski karara dayanılarak yeniden ihaleye çıkılabilir. Fakat ilk satış bedeli üzerinden indirim yapılması veya ihale usulünün değiştirilmesi için ihale yetkilisinden yeni bir karar alınması zorunludur.

    Deniz vasıtalarının takası

    Madde 44 - (1) Bedel tespiti yapılmış deniz vasıtalarının takasına karar vermeye ihale yetkilisi yetkilidir.

    ONUNCU BÖLÜM : Malzeme ve Teçhizatların Satış ve Değerlendirme Esasları

       Malzeme ve teçhizatların satışı

       Madde 45 - (1) Malzeme ve teçhizatların satışa sunulması ile takas edilmesi, mevcut durumu, kullanım özelliği, Şirket yararı olup olmamasına ait işlemler Malzeme Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

       (2) Tespit ve değer takdir komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu belirlenen bedel üzerinden malzeme ve teçhizatların satışı yapılır.

       (3) Tespiti ve değerlendirmesi yapılmış olan malzeme ve teçhizatların satış ihaleleri için ihale yetkilisinden onay alınır.

       (4) Yapılan ihalenin sonuçlanmaması durumunda, tekrar ihale yetkilisi kararı alınmasına gerek kalmadan eski karara dayanılarak yeniden ihaleye çıkılabilir. Fakat ilk satış bedeli üzerinden indirim yapılması veya ihale usulünün değiştirilmesi için ihale yetkilisinden yeni bir karar alınması zorunludur.

       (5) Yurtdışından gümrük ve diğer ithal vergi ve harçlardan muaf olarak ithal olunan mal ve teçhizatların satışlarında istekliye teslimat, gümrük onaylı devri yapılan liste istekli tarafından ilgili gümrükten alınıp Şirkete ibraz edildikten ve bedeli ödendikten sonra yapılır.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : Hurda Malzeme Satış ve Değerlendirme Esasları

       Hurda malzemelerin satışı

       Madde 46 - (1) Hurda malzemelerin satış işlemleri Malzeme Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

       (2) 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna yapılan hurda satışlarında doğrudan satış usulü uygulanır.

    ONİKİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

       Yürürlük   

       Madde 47 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar