TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5650

    Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007

    Resmi Gazete Tarihi : 10/05/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26518

    Madde 1 - 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 505 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası veya eşi bulunan miras bırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir."

    Madde 2 - Türk Medenî Kanununun 506 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi madde metninden çıkarılmıştır.

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar