KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İŞ KONSEYİ ULUSLAR ARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5657

    Kanun Kabul Tarihi : 09/05/2007   

    Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26527

    Tüzel kişilik

    Madde 1 - (1) 20/4/2005 tarihinde imzalanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Tüzüğü ve Usul Kuralları" ile İstanbul'da oluşturulması kararlaştırılan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretaryası Türkiye Cumhuriyeti'nde tüzel kişiliğe sahiptir.

    Sekretarya ile Sekretarya çalışanlarının yararlanacağı ayrıcalıklar, bağışıklıklar ve kolaylıklar

    Madde 2 - (1) Sekretarya, Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmenin I inci maddesinin hükümlerine, II nci maddesinin 5, 7 ve 8 inci bent hükümlerine mümasil hükümlere tâbidir.

       (2) Sekretaryada çalışan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Direktör, Direktör Yardımcıları, Uzman, Uzman Yardımcıları, idari ve teknik personel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmenin V inci maddesinin 18, 20 ve 21 inci bentlerinde ifade edilen mümasil hükümlere tâbidir.

    Uygulama

    Madde 3 - (1) Dışişleri Bakanlığı, bu Kanundaki dokunulmazlık, ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıkların uygulanmasına ilişkin usulleri yönetmelik ile tespit eder.

    Kapsam

    Madde 4 - (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de daimi ikamet eden kimseler, yukarıda öngörülen ayrıcalık, bağışıklık, dokunulmazlık ve kolaylıklardan yararlanamazlar.

    Yürürlük

    Madde 5 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 6 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar