KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karra Tarihi No : 23/8/2006 - 2006/10932

    Resmi Gazete Tarihi : 30/05/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26537

    Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/5/2007 tarihli ve 8507 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

    Diğer Hükümler

    Ek Madde1 - (1) Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18 ve 20 nci maddelerinde düzenlenen hususlar,Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu için Bilim Kurulunca belirlenir."

    Madde 2 - (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar