KAÇAK PETROLÜN YAKALANMASI HALİNDE İHBAR EDENLERE VE YAKALAYAN KAMU GÖREVLİLERİNE İKRAMİYE ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Kaçak Petrolün Yakalanması Halinde İhbar Edenlere Ve Yakalayan Kamu Görevlilerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığından :

    Resmi Gazete Tarihi : 06.06.2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26544

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca yakalanacak kaçak petrol ile ilgili olarak muhbir ve el koyanlara ikramiye ödenmesinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca yakalanan kaçak petrole ilişkin ikramiye ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

    a) Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,

    b) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    c) Muhbir: Petrol kaçakçılığını, faillerini, kaçak petrolün bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerleri yetkili birimlere haber veren, böylelikle yapılan incelemeye ilişkin ilk fiilin etrafıyla ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden ve verdiği bilgiler resmi makamlarca kayıt altına alınan kişiyi,

    ç) El koyan: Kanunda belirtilen kaçak petrolün yakalanmasında bizzat ve fiilen görev alan kamu görevlilerini,

    d) Kaçak petrol:

    1) Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı,

    2) Yasal yollarla Türkiye'de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan petrolü ve petrol ürünlerini,

    3) Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıtı ya da akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünlerini,

    4) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve petrol ürünlerini,

    5) Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından (her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil) veya bunların depolarından veya kuyulardan yasalara aykırı şekilde alınan petrolü ve petrol ürünlerini,"

    e) Teknik düzenlemelere uygun olan petrol: Kurumca belirlenen akredite laboratuarlar tarafından verilen raporlar doğrultusunda piyasaya arz edilecek durumda olduğu belirtilen petrol ürünlerini,

    f) Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol: Kurumca belirlenen akredite laboratuarlar tarafından verilen raporlar doğrultusunda piyasaya arz edilemeyecek durumda olduğu belirtilen petrol ürünlerini

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : İkramiyeye İlişkin Genel Hükümler

    İkramiye ödemelerini yapacak birim ve hesap usulleri

    Madde 5 - (1) Yakalanan kaçak petrolün teslim edildiği il özel idaresi, muhbir ve el koyanlara verilmesi gereken ikramiyeyi ödemekle yükümlü birimdir.

    (2) İl özel idareleri yapacakları tasfiye ve ikramiye ödemelerine ilişkin harcamaları yapmak üzere bir emanet hesabı açarlar. Kaçak petrolün satışından elde edilen gelirler, vergiler kesildikten sonra bu hesaba yatırılır.

    (3) Yapılacak ikramiye ödemeleri, ilgili il özel idaresi tarafından öncelikle emanet hesaptan karşılanır, emanet hesaptaki paranın ikramiye ödemelerine yetmemesi halinde aradaki fark derhal Maliye Bakanlığınca ilgili il özel idaresine aktarılır.

    (4) Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden bir ay içerisinde kaçak petrolün satışının yüzde yirmibeşi ilgili il özel idaresi bütçesine gelir kaydedilmek üzere, Maliye Bakanlığınca genel bütçeden ödenir.

    İkramiye ödeme oranları ve zamanı

    Madde 6 - (1) Kaçak petrolün yakalanması halinde, ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine aşağıdaki oran ve zamanlarda ikramiye ödenir:

    a) Bir ihbar sonucunda kaçak petrolün sahipli yakalanması halinde; kaçak petrolün satışından sonra vergiler dahil elde edilen toplam gelirin, yüzde onu tutarında ihbar edene, yüzde onu tutarında kaçak petrolün yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ikramiye ödenir. Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden bir ay içerisinde kaçak petrolün satışından vergiler dahil elde edilen toplam gelirin yüzde onbeşi tutarında ihbar edene, yüzde onbeşi tutarında kaçak petrolün yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.

    b) Bir ihbar olmadan kaçak petrolün sahipli yakalanması halinde; kaçak petrolün satışından sonra vergiler dahil elde edilen toplam gelirin yüzde onu tutarında kaçak petrolün yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ikramiye ödenir. Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden bir ay içerisinde kaçak petrolün satışından vergiler dahil elde edilen toplam gelirin yüzde onbeşi tutarında kaçak petrolün yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.

    c) Yakalanan kaçak petrolün sahipli olmaması halinde; bu madde kapsamında ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine ödenecek ikramiyeler yüzde elli eksik ödenir.

    ç) İl özel idaresi, Kanunun Ek 3 ve Ek 4 üncü maddeleri doğrultusunda kaçak petrolün satışından sonraki bir ay içinde ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine yüzde onluk ilk ödemelerini yapar. Yakalanan kaçak petrole ilişkin dava sonucunda kesin hükme varılmasından sonra ise, kesinleşen mahkeme kararı ile birlikte yapılacak başvurudan sonra kararın kesinleşmesini takip eden bir ay içinde yüzde onbeşlik ikinci ödemelerini yapar.

    d) Muhbir veya yakalayan kamu görevlilerinin birden fazla olduğu durumlarda, yukarıdaki şekilde hesaplanan ikramiye tutarı, ilgililere eşit miktarda paylaştırılarak ödenir.

    Muafiyet

    Madde 7 - (1) Bu Kanuna göre ödenecek ikramiyeler damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tâbi değildir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İkramiye Taleplerinin Yapılması

    Kaçak petrole ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması

    Madde 8 - (1) Kaçak petrol ile ilgili olarak ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte ilgili il özel idaresine yapılır:

    a) El konulan ve il özel idaresine teslim edilen kaçak petrolün sahipli olup olmadığını, miktarını, cinsini ve özelliklerini gösterir olay tutanağı onaylı örneği,

    b) Ek -1'de yer alan İkramiye Talep Formu,

    c) Olay muhbirli ise muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten resmi yazı,

    ç) Yargılama süreci sonucunda kesinleşen mahkeme kararı ile birlikte, ilgili kurum tarafından ikinci dilim ikramiyenin ödenmesi ile ilgili talep yazısı.

    Ortak operasyonlar

    Madde 9 - (1) Ortak operasyonlarda ikramiye talebi, operasyon sonucunda evrakı Cumhuriyet Savcılığına sevk eden birim tarafından hazırlanarak, il özel idaresine yapılır.

    Muhbir ikramiyeleri

    Madde 10 - (1) Muhbir ikramiyeleri, yakalamayı gerçekleştiren kurumun yetkilendireceği mutemetler aracılığı ile hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılır.

    Cezai müeyyideler

    Madde 11 - (1) İkramiye taleplerinde yanlış ya da sahte bilgi, belge ibraz edenler ile ikramiyelerin ödenmesinde belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesine rağmen ödemeyi kasıtlı olarak geciktirenler hakkında kanuni işlem yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar