İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığından :

    Resmî Gazete Tarihi : 08.06.2007

    Resmî Gazete Sayısı : 26546

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    (2) Bu Yönetmelik, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile mahalli idareler kontrolörleri, il planlama uzman yardımcıları ve dernekler denetçi yardımcılarını kapsamaz.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun ilgili maddeleri, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen:

    a) Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Aynı Düzeyde Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta yada aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

    c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

    ç) Bakan: İçişleri Bakanını,

    d) Birim Başkanı: Bu fıkranın (e) bendinde bahsedilen birimlerin başkanlarını,

    e) Birim: Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri,

    f) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Bakanlık veya valiliklerce görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    g) Görevde Yükselme Sınavı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümlerine göre görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    ğ) Görev Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

    h) İçişleri Personeli: İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli,

    ı) Unvan Değişikliği Sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları için eğitime tabi tutulmaksızın alınacakları yazılı sınavı,

    i) Kurum içi personel: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen İçişleri personelini,

    j) Kurum: İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

    k) Kurum dışı personel: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde kapsam dışı tutulan personel ile diğer Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları personelini,

    l) ÖDYM: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezini,

    m) Memuriyet Hizmet süresi: 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetleri hariç),

    n) ÖSYM: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

    o) Sınav Kurulu: Bakanlık merkez ve illerde yapılacak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eden kurulu,

    ö) Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık personeli görev gruplarına ayrılarak, görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü,

    2) İl dernekler müdürü,

    3) İl sivil savunma müdürü,

    4) İl planlama ve koordinasyon müdürü,

    5) Şube müdürü, işletme müdürü, sivil savunma kolej müdürü, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü,

    6) İl yazı işleri müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, basın ve halkla ilişkiler müdürü, il mahalli idareler müdürü, il idare kurulu müdürü,

    7) İlçe nüfus müdürü,

    8) İlçe sivil savunma müdürü,

    9) İlçe yazı işleri müdürü,

    10) Sivil savunma kolej müdür yardımcısı,

    11) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) Hukuk müşaviri.

    c) Araştırma, Planlama ve Savunma Hizmetleri Grubu;

    1)Uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı.

    ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Çözümleyici.

    d) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, sivil savunma memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

    e) Yardımcı Hizmetleri Grubu;

    1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı.

    (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Teknisyen-Arama ve kurtarma teknisyeni, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, veteriner, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, laborant, grafiker, sağlık memuru.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

       b) Son yıl sicil notu olumlu olmak kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

       c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak

       gerekir.

       Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

       Madde 7 - (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

       a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) Üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bu dallarda eğitim yapan, yükseköğretim kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya en az dört yıl süreli yüksekokullardan mezun olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az 10 yıl çalışmış olmak,

       3) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya herhangi bir engeli olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak.

       b) İl dernekler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       Kurum içinden;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı il planlama uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az 10 yıl çalışmış olmak,

       3) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya herhangi bir engeli olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak.

       Kurum dışından;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında en az iki yılı mühendis, öğretim görevlisi, uzman, denetmen, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az 10 yıl çalışmış olmak,

       3) 40 yaşını doldurmamış olmak,

       4) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya herhangi bir engeli olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak.

       c) İl sivil savunma müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az 10 yıl çalışmış olmak,

       3) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya herhangi bir engeli olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak.

       ç) İl planlama ve koordinasyon müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) Ekonomi, maliye, hukuk, idari bilimler, işletme ve istatistik konularında en az dört yıl süreli yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

       2) Bakanlıkta, il planlama uzmanı olmak veya son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az 10 yıl çalışmış olmak,

       3) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya herhangi bir engeli olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak.

       d) Şube müdürü veya işletme müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı APK veya il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az 10 yıl çalışmış olmak.

       e) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibari ile sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinde sivil savunma uzmanı olarak en az beş yıl, sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerindeki şefler için en az 10 yıl bu unvanlarda çalışmış olmak,

       3) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya herhangi bir engeli olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak.

       f) Sivil savunma kolej müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle sivil savunma kolej müdür yardımcısı olarak en az iki yıl veya sivil savunma kolej öğretmeni olarak en az dört yıl veya Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az 10 yıl süre ile çalışmış olmak.

       g) İl yazı işleri müdürü, il mahalli idareler müdürü, il idare kurulu müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü ve basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı APK veya il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az 10 yıl çalışmış olmak.

       ğ) İlçe yazı işleri, ilçe nüfus ve ilçe sivil savunma müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında sivil savunma memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, şoför, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, veteriner, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, laborant, grafiker, sağlık memuru, çözümleyici veya daha üst unvanlı bir kadroda en az 10 yıl süre ile çalışmış olmak.

       h) Sivil savunma kolej müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle sivil savunma kolej öğretmeni olarak en az iki yıl veya Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az 10 yıl süre ile çalışmış olmak.

        ı) Şef kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, sivil savunma memuru, teknisyen, programcı, şoför, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, veteriner, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, laborant, grafiker, sağlık memuru veya çözümleyici olmak üzere, fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az altı yıl süre ile çalışmış olmak.

       i) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az üç yıl süre ile çalışmış olmak.

       j) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

       1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

       2) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az 10 yıl çalışmış olmak.

       k) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

       Kurum içinden;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı sivil savunma memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, şoför, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, veteriner, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, laborant, grafiker, sağlık memuru veya çözümleyici olarak en az 8 yıl çalışmış olmak,

       3) Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak.

       Kurum dışından;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az iki yılı şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az 10 yıl süre ile çalışmış olmak veya emniyet hizmetleri sınıfı mensubu, uzman, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetim elemanı ve öğretmen olarak en az on yıl hizmeti olmak,

       3) Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak.

       l) Eğitim uzmanı veya uzman kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibari ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı şef olmak üzere en az sekiz yıl çalışmış olmak.

       m) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

       3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek.

       n) Sivil savunma memuru kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

       3) Başvuru tarihinde 40 yaşını doldurmamış olmak,

       4) Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak.

       o) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak.

       ö) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

       3) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak

       gerekir.

       Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

       Madde 8 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

       a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

       b) Son yıl sicili 76 puandan aşağı olmamak,

       c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

       şartları aranır.

       Unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

       Madde 9 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

       a) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

       1) Endüstri meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olmak,

       b) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

       1) Endüstri meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olmak,

       2) En az B sınıfı şoför ehliyetine sahip olmak,

       3) Erkek olmak,

       4) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya herhangi bir engeli olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak,

       5) Başvuru tarihinde otuz yaşından gün almamış olmak.

       c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak.

       ç) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

       2) Pedagojik formasyon eğitimi aldığını belgelemek.

       d) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

       e) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

       2) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemiş olmak.

       f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

       1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokullardan mezun olmak.

       g) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya yüksekokulların, ilgili bölümlerinden mezun olmak.

       ğ) Psikolog kadrosuna atanabilmek için;

       1) Üniversitelerin Psikoloji bölümü mezunu olmak.

       h) Veteriner kadrosuna atanabilmek için;

       1) Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak.

       ı) Sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için;

       1) Dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

       i) Fizyoterapist kadrosuna atanabilmek için;

       1) Dört yıllık Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak.

       j) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak.

       k) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak.

       l) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak.

       m) Sağlık memuru kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak

       gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Görevde yükselme eğitimine alınacakların seçimi

       Madde 10 - (1) Merkez ve/veya taşra teşkilatında başvurular tamamlandıktan sonra sınav kurulları; müracaat eden her adayın, Yönetmeliğin 7 nci ve 15 inci maddelerinde belirtilen hükümleri taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı bulunan adaylar, bu beyanın doğruluğunu, istenildiğinde sınav kuruluna sağlık kurul raporu ile belgelemek zorundadır. İstenilen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı tespit edilen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

       (2) Değerlendirmeye alınan adayların sayısı ilan edilen boş kadro sayısının en fazla üç katı ise nitelikleri uygun olan bütün adaylar görevde yükselme eğitimine çağırılır.

       (3) Değerlendirmeye alınan adayların sayısı unvanlı boş kadroların üç katından fazla olması halinde sınav kurulları; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 değerlendirme formundaki kıstaslara göre adayları puanlamaya tabi tutar.

       (4) Yapılan puanlama sonucunda toplam puanı en fazla olan adaydan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının üç katı aday görevde yükselme eğitimine çağırılır.

       (5) Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla olan ve son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

       Daha önce aynı veya benzer görevde yükselme eğitimi almış olanlar

       Madde 11 - (1) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar ataması yapılmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek için görevde yükselme eğitimine alınılmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabi tutulur. Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara tabi tutularak görevde yükselme eğitimine katılmayı hak eden ve daha önce bu eğitimi almış olan adaylar, o unvanın görevde yükselme eğitimine yeniden katılmak zorundadır.

       Görevde yükselme eğitimi

       Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme sınavına girebilmeleri için; Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki ortak konulardan en az 30 ve (f) bendindeki konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Bu sürelerden fazla süreyi kapsayan eğitim programı da düzenlenebilir.

       (2) Ancak, zorunlu hallerde adaylara en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 102 nci maddesi ve 104 üncü maddesinin (Ç) bendinde yer alan yıllık ve mazeret izinleri hariç kanunen verilmesi gereken evlilik, doğum, ölüm ve hastalık izinlerinde bu süre şartı aranmaz.

       (3) Görevde yükselme eğitimi; il ve ilçe sivil savunma müdürü, sivil savunma kolej müdür ve yardımcısı, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü, öğretmenler, sivil savunma uzmanı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma uzmanları için Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, diğer unvanlar için merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Eğitim Dairesi Başkanlığı, taşra teşkilatında ise ilgili valilikler tarafından yapılır.

       (4) Eğitim Dairesi Başkanlığı, eğitim konularını içeren ders notlarını, taşra teşkilatına ve Devlet Personel Başkanlığına eğitim sürecinden en az bir ay önce gönderir ve koordinasyonu sağlar.

       (5) Görevde yükselme eğitimini yapacak birimler; ortak konuları kapsayan ders notları ile her unvanla ilgili mesleki konuları kapsayan ders notlarının temin edilmesinden, güncelleştirilmesinden ve eğitim sürecinde adaylara verilmesinden, eğitim programının uygulanmasından, eğiticilerin seçiminden ve eğitim tamamlandıktan sonra her unvan için eğitime katılan adaylara ait listeleri ve tutanakları Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesinden sorumludur.

       Görevde yükselme eğitiminin konuları

       Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

       a) T.C. Anayasası,

       1) Genel esaslar,

       2) Temel hak ve ödevler,

       3) Devletin temel organları,

       b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

       c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

       ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

       d) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

       e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

       f) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkeleri.

       (2) Düzenlenecek eğitim programlarında bu maddenin (f) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Ortak Esaslar

       Sınavların duyurusu ve başvuru

       Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı valilikler ve/veya birimlerin talepleri, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan Onayı ile yapılır. Ayrıca Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda valilikler ve/veya birimlerden herhangi bir talep olmaksızın da Bakanlık, görevde yükselme eğitimi ve sınavını veya unvan değişikliği sınavının yapılmasına karar verebilir.

       (2) Görevde yükselme eğitimi ve sınavının veya unvan değişikliği sınavının yapılabilmesi amacıyla Personel Genel Müdürlüğünce boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek ilan hazırlanır.

       (3) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilanda; bu sınavlara ilişkin boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, eğitime katılacak personel sayısı, başvuru yeri ve tarihleri yer alır.

       (4) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı için hazırlanan ilan; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline eğitim tarihinden en az bir ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az 15 gün önce bildirilir.

       (5) Personel Genel Müdürlüğünce; görevde yükselme eğitimi ve sınavının veya unvan değişikliği sınavının açılmasına dair hazırlanan ilan, merkez ve taşra teşkilatına duyurulur. İlanda belirtilen yer ve tarihler arasında unvanlı boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip adayların başvuruları kabul edilir. Adaylar ancak bir unvanın unvan değişikliği sınavına veya görevde yükselme eğitimi ve sınavına başvurabilirler. Bu başvuru sadece bir İl'e veya Bakanlığa yapılır. Birden fazla unvana veya birden fazla İl'e ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular geçersiz sayılır. Boş bulunan kadrolar için başvurular, ataması Bakanlığa ait olan unvanlar için Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilgili valiliklere yapılır.

       Görevde yükselme eğitimine ve unvan değişikliği sınavına katılamayacak personel

       Madde 15 - (1) Aşağıdaki maddelerde belirtilen durumda olanlar, o dönemki görevde yükselme eğitimi ve sınavına veya unvan değişikliği sınavına katılamazlar.

       a) Aday memur olanlar,

       b) Görevden uzaklaştırılanlar,

       c) Aylıksız izinli olanlar,

       ç) Bakanlık personeli olmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar,

       d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar,

       e) Kadroları başka kurumlarda olup Bakanlıkta geçici görevde bulunanlar,

       f) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar,

       g) Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında kapsam dışında sayılanlar.

       Görevde yükselme sınavı

       Madde 16 - (1) Görevde yükselme sınavının yapılması amacıyla, görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından sonra en geç bir ay içinde Personel Genel Müdürlüğünce Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezine veya Yükseköğretim kurumlarından birine başvurulur. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde görevde yükselme sınavına tabi tutulur.

       (2) Görevde yükselme sınavında, görevde yükselme eğitim konuları esas alınır.

       Unvan değişikliği sınavı

       Madde 17 - (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personel, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırasına göre atanır.

       (2) Unvan değişikliği sınavı; Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen kurumlarca yazılı olarak tek aşamada yapılır. Müracaatlar tamamlandıktan sonra sınav kurulları müracaat eden her adayın 15 inci maddede yer alan şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. Durumu uygun olmayan adaylar, unvan değişikliği sınavına alınmaz.

       (3) Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

       Sınav kurulları ve görevleri

       Madde 18 - (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Bakanlık ve illerde sınav kurulları teşekkül ettirilir. Sınav kurulları başkan dahil beş üyeden oluşur.

       a) Bakanlık Merkez Sınav Kurulu; Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile Personel Genel Müdürü veya genel müdür yardımcısının başkanlığında, Sivil Savunma, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Mahalli İdareler ve Personel Genel Müdürlüklerinden seçilecek birer üyeden,

       b) İl Sınav Kurulu; valinin onayı ile vali yardımcısının başkanlığında valinin uygun göreceği üyelerden,

       oluşur.

       (2) Sınav kurulu üyeleri görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile, unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, öğrenim veya ihraz ettikleri unvanlar itibari ile daha düşük seviyede olamazlar.

       (3) Sınav kurullarının başkan ve üyelerinin bu Yönetmelikte öngörülen sınavlara eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

       (4) Bakanlık merkez sınav kurulu; Bakanlıkça yapılacak sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması veya hazırlatılması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılmasına dair görevler ile bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer işleri yürütür.

       (5) İl sınav kurulları; illerinde görevde yükselme eğitimi ve/veya unvan değişikliği sınavına alınacakları bu Yönetmelik kapsamında tespit etmek ve ilgili itirazları karara bağlamak, illerine ait başarı listelerini düzenleyerek ilan etmek ve ilgililere tebliğini sağlamak ile bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer işleri yürütmekle görevlidir.

       (6) Bakanlık merkez sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü; il sınav kurullarının sekreterya hizmetleri ise, il yazı işleri müdürlükleri tarafından yerine getirilir.

       Başarı notu ve başarı listesi

       Madde 19 - (1) Görevde yükselme sınavında ve/veya unvan değişikliği sınavında başarılı olabilmek için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

       (2) Görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak alınan puana göre her unvan için ayrı ayrı başarı listesi düzenlenir.

       (3) İl sınav kurulları; Personel Genel Müdürlüğünce gönderilen görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav sonuçlarına göre, kendilerine müracaat ederek sınava girenlerin başarı listesini en yüksek puandan başlamak üzere her unvan için ayrı ayrı düzenler. Valilikler, il sınav kurullarınca düzenlenen bu başarı listelerini atama yapılmadan önce görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav sonuçlarının kendilerine intikal ettiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığa gönderir.

       (4) Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan puanları eşit adayların atanmalarına esas sıralamaları, ilgili sınav kurullarınca; eşit puan alan her aday için Ek-1 değerlendirme formunda yer alan kıstaslara göre puanlama yapılarak aldıkları toplam puana göre tespit edilir.

       (5) Unvan değişikliği sınavında başarılı olanlardan puanları eşit adayların atanmalarına esas sıralamaları, ilgili sınav kurullarınca; eşit puan alan her aday için Ek-1 değerlendirme formunda yer alan kıstaslardan 8 inci sıradaki kıstas hariç diğer sıralardaki kıstaslara göre puanlama yapılarak aldıkları toplam puana göre tespit edilir.

       (6) Değerlendirme formundaki kıstaslara göre yapılan puanlama sonucunda puanların eşitliği halinde ise; sırasına göre hizmet süresi fazla olan ve son sicil notu yüksek olana atama esnasında öncelik tanınır.

       Sınav sonuçlarının duyurulması ve sınavların geçerlilik süresi

       Madde 20 - (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavı; sonuçların ÖSYM, ÖDYM veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ilan edilerek başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilir.

       (2) İl sınav kurullarınca hazırlanan başarı listelerinde yer alan adaylara sınav sonuçları ilgili valiliklerce duyurulur.

       (3) Bakanlık merkez ve il sınav kurullarınca, adayların adı, soyadı ve aldıkları puanlar yer alacak şekilde her unvan için ayrı ayrı hazırlanan başarı listeleri, usulleri ilgili sınav kurulları tarafından belirlenecek şekilde ilan edilir.

       (4) İlan edilen sınav sonuçları aynı unvanlı görevler için açılacak müteakip sınav ilanına kadar geçerlidir.

       İtiraz

       Madde 21 - (1) Sınav kurullarının kararları kesindir.

       (2) Ancak sınav kurullarına; görevde yükselme eğitimi ile unvan değişikliği sınavına ilişkin iş ve işlemler ve/veya sınav sonuçları ile ilgili olarak yazılı itiraz edilebilir.

       (3) Görevde yükselme eğitimi ile unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazlar listelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde ilgili sınav kurullarına, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonuçlarına yapılacak itirazlar ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 iş günü içinde bir dilekçe ile bizzat Bakanlık merkez sınav kuruluna yapılır. İtirazların evrak kaydına girmesinden itibaren; sınav kurulları, görevde yükselme eğitimine ilişkin itirazları, en geç üç iş günü içinde, Bakanlık merkez sınav kurulu ise görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucuna ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla görüşerek en geç 20 gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurullarınca verilecek kararlar kesindir.

       Sınav belgelerinin saklanması

       Madde 22 - (1) Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce bir sonraki sınava kadar saklanır.

       Atanmaya ilişkin esaslar

       Madde 23 - (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, sınav sonuçlarına göre Bakanlık merkez veya il sınav kurullarınca hazırlanan başarı listelerindeki sıralamaya göre en geç üç ay içinde atanırlar.

       (2) Ancak; başarı listelerindeki sıralamaya göre yapılan atamalar tamamlandıktan sonra ilan edilen kadroların doldurulamaması veya emeklilik, nakil ve benzeri nedenlerle sonradan kadrolarda boşalmaların olması halinde, atamaya yetkili merciin uygun görmesi şartıyla boş bulunan kadro unvanının görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazanarak atamayı bekleyen ve Bakanlık veya valiliklerde müracaatı bulunan adaylar arasından puan sıralamasına göre de atama yapılabilir.

       (3) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı neticesinde sınavı kazananlar, atama onay tarihinden itibaren en geç iki ay içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

       (4) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkından vazgeçmiş sayılır.

       (5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen personel aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça atanma hak ve talebinde bulunamaz. Bu kadrolara, müteakip sınav tarihine kadar, o unvanda yapılan sınavı kazanan adaylar arasından bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki esaslara göre atama yapılır.

       (6) Sınavda başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

       (7) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.

       (8) Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, ilgili unvanın sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamaz.

       Üst unvanlı görevlere yapılacak naklen atamalar

       Madde 24 - (1) Yönetim hizmetleri grubundaki görevlerden daha önce çalışılan görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.

        (2) Kurum içinden veya dışından çeşitli sebeplerle alt unvanlı kadrolara atananlar; görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda düzenlenen başarı listelerinde o unvan için atama sırasını bekleyen adayların olmaması, bu Yönetmelikte belirtilen o unvanın niteliklerini taşıması, Bakanlığın uygun görmesi ve boş kadro olması kaydıyla, daha önce ihraz ettikleri unvanlara görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan naklen atanabilirler.

       Özelleştirilen kuruluşlardan atama

       Madde 25 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme uygulamaları Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22'nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

       Görev Grupları Arasında veya Aynı Grup İçerisindeki Geçişler

       Madde 26 - (1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

       a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

       b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

       c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

        (2) İlgili mevzuatı gereğince il müdürleri kendi aralarında, ilçe müdürleri de kendi aralarında geçiş yapamaz.

       (3) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavını kazanarak atanmak için sırada bekleyen personel bulunmaması şartıyla;

       a) Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde beş yıl şube müdürü veya sivil savunma kolej müdürü olarak görev yapanlar en fazla ikinci hizmet bölgesinde bulunan illerden başlamak üzere il sivil savunma müdürlüğüne veya arama kurtarma birlik müdürlüğüne,

       b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde en az beş yıl şube müdürü olarak görev yapanlar en fazla ikinci hizmet bölgesindeki illerden başlamak üzere il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne,

       c) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde en az beş yıl şube müdürü olarak görev yapanlar il yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler ile il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne,

       ç) Dernekler Dairesi Başkanlığında en az beş yıl şube müdürü olarak görev yapanlar en fazla ikinci hizmet bölgesindeki illerden başlamak üzere il dernekler müdürlüğüne,

       d) İl sivil savunma müdürleri ile arama kurtarma birlik müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde bulunan şube müdürlüğüne veya sivil savunma kolej müdürlüğüne,

       e) İl nüfus ve vatandaşlık müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla Nüfus ve vatandaşlık işleri genel Müdürlüğünde bulunan şube müdürlüğüne,

       f) İl dernekler müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla dernekler dairesi başkanlığında bulunan şube müdürlüğüne,

       g) İl yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler müdürleri ile taşrada bulunan şube müdürleri ve il planlama ve koordinasyon müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla Sivil savunma genel müdürlüğü ve Nüfus ve vatandaşlık işleri genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde bulunan şube müdürlüklerine,

       ğ) İl sivil savunma müdürleri, arama ve kurtarma birlik müdürleri, Sivil savunma genel müdürlüğünde görev yapan şube müdürleri ile sivil savunma kolej müdürü; sivil savunma kolej müdür yardımcılığına, kolej öğretmenliğine ve sivil savunma uzmanlığına,

       h) Beş yıl sivil savunma uzmanı olarak görev yapanlar ilçe sivil savunma müdürlüğüne, iki yıl ilçe sivil savunma müdürü olarak görev yapanlar sivil savunma uzmanlığına, pedagojik formasyonu olanlar kolej öğretmenliğine,

       ı) İlçe müdürleri merkez teşkilatındaki eğitim uzmanı ve uzmanlıklarına,

       i) İl yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler ve basın ve halkla ilişkiler müdürleri ile taşra kadrolarında bulunan şube müdürleri kendi aralarında,

       j) Merkez kadrolarında bulunan şube müdürleri ile işletme müdürleri kendi aralarında,

       k) Merkez teşkilatında görev yapan uzman ve eğitim uzmanları kendi aralarında,

       l) Hizmetli, teknisyen yardımcısı ve dağıtıcılar kendi aralarında,

       m) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur ve daktilograf kadrolarında görev yapanlar kendi aralarında,

       n) Şef olarak görev yapanlar istekleri halinde çözümleyici kadrosuna,

       o) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olup, Teknisyen kadrosunda görev yapanlar istekleri halinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrosuna

       atanabilirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Valiliklerce atama yapılamayacak durumlar

       Madde 27 - (1) Bakanlıkça atama yapılacağı önceden bildirilen il ve ilçe teşkilatı kadrolarına valiliklerce atama yapılamaz.

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 29 - (1) 9/10/2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri, Atanmaları ve Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       İl dernekler müdürü atamaları

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde işlemleri devam eden il dernekler müdürü atamaları, bu Yönetmelikten önceki ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

    İl özel idare müdürlerinin atamaları

    Geçici Madde 2 - (1) 13 Mart 1329 tarihli İl Özel İdaresi Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerini yürürlükten kaldıran 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, yayımlandığı tarihte görevde bulunan il özel idare müdürleri, istekleri halinde, Bakanlığın uygun görmesi ve boş kadronun bulunması şartı ile il planlama ve koordinasyon müdürlükleri ile atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil İl müdürlüklerine naklen atanabilirler.

    Öğrenim düzeyi

    Geçici Madde 3 - (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunmuş olmak kaydıyla bu tarihten itibaren on yıl içinde iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde ve ilgili Kanununa aykırı olmamak üzere, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

    (2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunmuş olmak kaydıyla bu tarihten itibaren on yıl içinde en az sekiz yıl süre ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışan lise veya dengi okul mezunu personel, diğer koşullara sahip oldukları takdirde ve ilgili Kanununa aykırı olmamak üzere, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından iki yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

    İl ve ilçe sivil savunma müdürlerinin atamaları

    Geçici Madde 4 - (Ek madde: 22/11/2009- 27414 S.R.G Yön/1.mad.)

    (1) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yayımlandığı tarihte görevde bulunan il sivil savunma müdürleri; il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne ve atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil il müdürlüklerine, ilçe sivil savunma müdürleri; ilçe yazı işleri ve ilçe nüfus müdürlüklerine bu kadrolara atanmak için gerekli olan şartlar aranmaksızın naklen atanabilirler.

    Yürürlük

    Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar