İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi No : 06/06/2007 - 2007 12303

    Resmi Gazete Tarihi : 30/06/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26568

    Ekli "İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 18/5/2007 tarihli ve 04474 sayılı yazısı üzerine, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu'nca 6/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 11/1/2002 tarihli ve 2002/3599 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "d) Hizmetin yürütülmesine engel bir halin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,"

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali hizmetler birimine verilen görevleri yapmak üzere mali hizmetler uzmanı çalıştırılabilir. Mali hizmetler uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümlerine tabidir."

    Madde 3 - Ekli (1) sayılı listede yer alan pozisyonlar iptal edilerek aynı Yönetmeliğin eki (I) sayılı cetvelden çıkarılmış, (2) sayılı listede yer alan pozisyonlar anılan cetvele ilave edilmiştir.

    Madde 4- Aynı Yönetmeliğin eki (3) sayılı Sicil Amirleri Tablosu ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini ilgili Devlet Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar