KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

    Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi : 14/07/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26582

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edilen karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tarifelerinin sigorta şirketlerince serbest olarak belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       (2) Bu Yönetmelik, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında; sigorta primlerinin sigorta şirketlerince tespiti esaslarına, prim indirimlerinin ve artırımlarının uygulanmasına, asgari sigorta teminat tutarlarına, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar ile yarış düzenleyenlerin yaptırmak zorunda oldukları sorumluluk sigortasına ilişkin hükümleri kapsar.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesi ile 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

       b) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,

        c) (Mülga bend: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/10.mad.)

       ç) İşleten: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan işleteni,

       d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

       e) Sigorta şirketi: Kara araçları sorumluluk sigortası branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerini,

       f) Sigorta teminatları: Trafik sigortası kapsamında sağlanan maddi teminat ile tedavi gideri, sakatlanma ve ölüm teminatlarını,

       g) Trafik sigortası: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasını,

    ğ) TRAMER: Trafik Sigortaları Bilgi Merkezini,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Motorlu Araç İşletenler

       Sigorta primlerinin tespiti esasları

       Madde 4 - (Değişik madde: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/1.mad)

    (1) ( Değişik fıkra: 19/06/2009 - 27263 S.R.G Yön\1.mad) Trafik sigortası primleri, bu Yönetmelik çerçevesinde sigorta şirketlerince serbestçe tespit edilir.

    (2) ( Değişik fıkra: 19/06/2009 - 27263 S.R.G Yön\1.mad) Sigorta şirketleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Sigorta şirketleri, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükmüne tabi olmak üzere Yönetmelik eki tablolarda yer alan araç türüne göre il bazında temel sigorta primini serbestçe tespit edebilirler. Sigorta şirketleri belirlenen bu tutar üzerinden %10 oranında indirim ve %20 oranında artırım aralığını aşmamak kaydıyla serbestçe artırım ve/veya indirim sebebi belirleyebilirler. Sigorta şirketleri tespit ettikleri primleri 6 aydan önce değiştiremezler. Müsteşarlık bu fıkrada belirlenen prim artırım üst sınırını artırmaya veya tamamen kaldırmaya yetkilidir.

       (3) Bir sigorta şirketi adına aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.

       İndirimlerin ve artırımların uygulanması

       Madde 5 - (Değişik madde: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/2.mad)

    (1) Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı bu maddede yer alan basamak esasına göre uygulanır.

    Basamak NoBasamak No İndirim %İndirim % Artırım %Artırım %

    77 2020 --

    66 1515 --

    55 1010 --

    44 -- --

    33 -- 2020

    22 -- 4040

    11 -- 6060

       (2) İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak uygulanır.

       (3) Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Sigorta süresi içinde meydana gelen her tazminat ödemesi için ise müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre belirlenir.

       (4) Prim indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

       (5) Bir araç işletenine ait birden fazla motorlu aracın bulunması ya da birden fazla motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, her bir araç için ayrı sigorta sözleşmesi yaptırılır ve uygulanacak olan prim basamağı her bir araç için münferit olarak tespit edilir.

       İbrazı istenen ve saklanması gereken belgeler

       Madde 6 - (1) Prim basamağının tespiti amacıyla, sigortalı;

       a) Satışı gerçekleşen ancak henüz adına tescil edilmeyen araçlarda noter satış senedini veya faturayı veya bu işlemi gösterir sair belgeyi; aracın bir önceki sahibine ait araç ruhsat suretini; varsa taşımacılık belgesini,

       b) Adına tescili yapılmış araçlarda; araç ruhsat suretini, varsa taşımacılık belgesini,

       ibraz etmekle yükümlüdür.

       (2) Sigortalıya ait son poliçe bilgilerinin sigortacı tarafından TRAMER veri tabanından kontrol edilememesi durumunda sigortalı, son poliçe örneğini sigorta yaptıracağı şirkete ibraz eder.

       (3) Sigorta şirketi, sigortalı tarafından ibraz edilen belgelere ve TRAMER'den alacağı hasar durum belgesine bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak indirim ve artırım oranlarını belirler. Prim basamağının tespiti amacıyla araç satış işlemini gösterir belgenin veya araç ruhsat suretinin ve gerekli durumlarda son poliçe örneğinin ibraz edilememesi durumunda prim basamağı, prim artırımı en yüksek olan basamakta yer alan prim oranına % 10 ilave edilerek hesaplanır.

       (4) Sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle prim artırımı uyguladıkları takdirde, sigorta sözleşmesinin üzerine hasar durum belgesinin tarih ve sayısını yazmak ve hasar durum belgelerini belge olarak veya elektronik ortamda en az üç yıl saklamak zorundadır.

       Zamanında yenilenmeyen sigorta sözleşmeleri

       Madde 7 - (Değişik madde: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/3.mad)

    (1) Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır.

       İndirim ve artırımların hesabı   

       Madde 8 - (Değişik madde: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/4.mad)

    (1) İndirim ve artırım oranları, sigorta primine toplanarak uygulanmayıp ardı ardına uygulanır.

        Araç işleteni sıfatının kazanılması ve zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası indirimi

       Madde 9 - (Değişik madde: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/5.mad)

    (1) Araç işleteni sıfatını kazananlar bu sıfatı kazandıkları tarih itibariyle trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Söz konusu tarihten itibaren sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğünün yerine getirilmediği her otuz gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, primin %50'si ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır.

       (2) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedenî zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırdıklarını belgelemeleri durumunda yüzde 20 oranında indirim yapılır.

       Araç işleteni sıfatının kaybedilmesi

       Madde 10 - (Mülga madde: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/10.mad.)

       İşletenin ve aracın değişmesi

       Madde 11 - (1) Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. Ancak, sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir.

       (2) İşleten, sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigorta şirketine bildirir. İşletenin sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkı aynı türdeki araçlar için devam eder. İşletenin farklı araç türünde bir araç edinmesi halinde mevcut sözleşme feshedilerek yeni bir sigorta sözleşmesi düzenlenir. Mevcut sözleşmesine prim indirimi uygulanan işleten için düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesine 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Mevcut sözleşmesine prim artırımı uygulanan işletenin düzenlenecek sigorta sözleşmelerine uygulanacak prim basamağı, kaldığı yerden devam eder.

       (3) İkinci fıkra kapsamında yeni bir sigorta sözleşmesi yaptırıldığında, sigorta şirketinin işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

       Yurtdışına çıkarılan araçlar

       Madde 12 - (Mülga madde: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/10.mad.)

       Kısa süreli sigortalar

       Madde 13 - (1) Sigorta süresi bir yıldır. Ancak, geçici plakalı araçlar, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi uluslararası eşya ve yolcu taşımacıları ve milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı plakalı taşıtların Türkiye'de geçerli milletlerarası veya karşılıklı anlaşmalarla kabul edilmiş sigortaları yoksa, bunlar için trafik sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında kısa süreli sigorta olarak yapılabilir. Kısa süreli sigorta, bu durumun dışındaki araçlar için uygulanmaz.

       (2) Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 25 inden az olmamak kaydıyla gün esasına göre tespit edilir.

       (3) (Değişik fıkra: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/6.mad.) Kısa süreli sigorta için hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Ancak, bu sözleşmelere hasar nedeniyle prim artırımı ve Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi uygulaması yapılır.

       (4) (Değişik fıkra: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/6.mad.) Kısa vadeli sigorta sözleşmesini müteakip düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesinin yıllık olması durumunda hasarsızlık indirimi uygulanmaz.

       İhtiyari mali sorumluluk sigortası

       Madde 14 - (1) Bu Yönetmelikle veya Bakan tarafından tespit edilen asgari teminat tutarları üzerinde teminat verilmesi, motorlu kara taşıt araçları ihtiyari mali sorumluluk sigortası kapsamında ilave prim alınması şartıyla mümkündür.

        Sigorta Şirketlerince Belirlenen Tarifeler

       Madde 15 - (Değişik madde: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/7.mad)

    (1) Sigorta şirketleri bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile kendilerine tanınan indirim ve artırım aralığında kalmak kaydıyla tarife belirleyebilirler. Tarifelerin, hazırlanmasında TRAMER nezdindeki sektör geneline ilişkin verilerin de dikkate alınması ve uygulanmaya başlanmadan en az 15 gün önce TRAMER üzerinden Müsteşarlığa iletilmesi esastır. Şirket tarifeleri hakkında şirket yetkili aktüeri tarafından hazırlanacak rapor denetime hazır olacak şekilde şirket merkezinde saklanır. Tarifelere ilişkin özet gerekçeler şirketlerce Müsteşarlığa iletilir.

       (2) TRAMER kendisine gönderilen tarifelerin, Trafik Sigortası branşında mevcut hasar ve prim verileri karşısındaki durumunu ortaya koyarak tarife hakkında yapılacak değerlendirmede dikkate alınmak üzere Müsteşarlığa iletir.

       (3) Sigorta poliçelerinin TRAMER veri tabanı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Sigorta şirketlerince, araç türüne göre il bazında tespit edilen temel sigorta primi verilerine göre TRAMER veri tabanı hazırlanmadan trafik sigortası poliçesi düzenlenemez. TRAMER bu Yönetmelik hükümlerine uygunluk yanında 4 üncü madde kapsamında şirketlere tanınan indirim ve artırım aralığının aşılıp aşılmadığını da kontrol eder.

       (4) Birlik, Müsteşarlığın belirlediği esaslar çerçevesinde bağlayıcı olmamak kaydıyla Trafik Sigortası Rehber Tarifesi hazırlayabilir. Rehber Tarife Birlik internet sitesinde yayınlanır.

       Değişiklikler

       Madde 16 - ( Değişik madde: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/8.mad )

    (1) Müsteşarlık sigorta şirketlerinin 4 üncü madde uyarınca artırım ve indirim sınırları kapsamında belirledikleri prim tutarlarını sigorta şirketlerinin mali bünyelerini dikkate alarak, sektörde haksız rekabetin engellenmesi ve sigortacılık esaslarına uygunluk çerçevesinde yukarıda belirtilen süreye bağlı olmaksızın değiştirebilir.

       Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan trafik sigortası ihaleleri

       Madde 17 - (1) (Değişik fıkra: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/9.mad.) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan trafik sigortası ihalelerinde teklif edilecek sigorta primi sigorta şirketlerince serbest olarak belirlenir.

       (2) Bu madde kapsamındaki trafik sigortası ihalelerini kazanan sigorta şirketleri, ihale bilgilerini ihale tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde TRAMER'e gönderir. TRAMER ihale bilgilerini aylık olarak Müsteşarlığa bildirir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar

       Teminatlar

       Madde 18 - (1) Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahipleri, gözetim, onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlar nedeniyle tabi oldukları sorumlulukları için mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

       Primlerin tespiti

       Madde 19 - (1) Primler, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir. Prim tespitinde sigortalının riskini etkileyen diğer etmenlerle birlikte gözetim işlemi yapan (otoparklar-garajlar) ve alım satım ile uğraşan (oto galerileri) işletmeler için işyerinin araç yeri kapasitesi, onarım ve bakımı üstlenen (tamirhane-servis istasyonu) işletmeler için işyerinde sürekli çalışan personel sayısı esas alınır.

       (2) İşyerinin devri, faaliyetin durması, sona ermesi veya benzeri hallerde sigorta sözleşmesi feshedilebilir. Sigorta şirketinin sigorta sözleşmesinin fesih tarihine kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yarış Düzenleyenler

       Teminatlar

       Madde 20 - (1) Yarış düzenleyicileri, yarışa katılanlar ve yardımcı kişilerin yarış esnasında üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını karşılamak üzere yarış veya gösteriye katılan, onlara eşlik eden ve yarış veya gösteride kullanılan araçların türlerine göre bu Yönetmelikte motorlu araç işletenleri için öngörülen asgari teminatları içeren sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

       (2) Bisiklet sporu gösterilerine katılan bisikletler için teminat, motosiklet veya yük motosikleti işletenler için belirlenen teminatların altında olamaz.

       Primlerin tespiti

       Madde 21 - (1) Primler sigorta şirketleri ile yarış ve gösteri düzenleyenler arasında serbestçe belirlenir ve peşin tahsil edilir.

       Sigorta süresi

    Madde 22 - (1) Sigorta sözleşmelerinin süresi yarışlar ile birlikte yarış öncesi yapılan prova ve antrenmanları da kapsamak zorundadır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Bilgilendirme

       Madde 23 - (1) Sigorta poliçelerinde, poliçenin düzenlenmesinde esas alınan indirim ve artırım sebeplerinin isim, oran ve tutarlarıyla beraber okunaklı biçimde gösterilmesi zorunludur.

       Yeni teminat tutarlarının yürürlükteki sözleşmelere uygulanması

       Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki bütün sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.

       (2) Sigorta şirketleri, düzenledikleri poliçelerin ön yüzüne "Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları artırıldığı takdirde, bu poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur." ibaresini yazmak zorundadır.

       Poliçe kayıtları ve TRAMER'e iletilecek bilgiler

       Madde 25 - (1) Sigorta şirketleri, trafik sigortası poliçe üretimini çevrimiçi gerçekleştirmek zorundadır. (Ek cümle: 09/12/2009-27427 S.R.G. Yön/2.md.) Trafik sigortası poliçelerinin üzerine Sigorta Bilgi Merkezi'nin her bir poliçe için oluşturduğu Sigorta Bilgi Merkezi Numarası ve Bilgi İşlem Referans Numarasının asgari 12 punto olarak bastırılması zorunludur.

       (2) Sigorta şirketleri, trafik sigortasına ilişkin poliçe ve hasar verilerini en çok bir günlük gecikme ile TRAMER'e iletmekle yükümlüdür.

       Zorunlu trafik sigortası pulu

       Madde 26 - (1) Sigorta şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından bastırılan, seri numarası ile sigorta şirketinin adını ve sigorta dönemini gösteren Zorunlu Trafik Sigortası Pulunu sigortalı aracın ön camına yapıştırılmak üzere sigorta sözleşmesi ile birlikte sigortalıya vermek zorundadır.

       Takas odası

       Madde 27 - (1) Birden çok aracın karıştığı bir trafik kazasında zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından herhangi birine veya 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesinde öngörülen durumlarda güvence hesabına başvurarak zararın giderilmesini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya güvence hesabı, ödediği miktarın sorumluluk oranlarına göre paylaşılmasını talep edebilir.

       (2) Bu madde kapsamında yapılacak rücu talepleri 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen takas odası üzerinden tazmin edilir.

       Gizlilik

       Madde 28 - (1) Sigorta şirketlerince 4 üncü madde kapsamında yapılan belirlemeler TRAMER Yönetim Kurulu üyelerine hiç bir şekilde verilmez.

       (2) TRAMER Yönetim Kurulu üyeleri ile TRAMER personeli bu görevleri süresince ve görevleri sonunda TRAMER'e iletilen bilgileri hiç bir şekilde kullanamaz, hiç bir kişiyle paylaşamaz. TRAMER tarafından, bu madde kapsamında olup uhdesinde kamu görevi bulunmayan kişilerden Müsteşarlığın uygun göreceği bir gizlilik taahhütnamesi alınır.

       Yaptırımlar

       Madde 29 - (1) Bu Yönetmeliğe veya esaslara aykırı hareket eden sigorta şirketleri ve aracıları hakkında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (j) bendi gereği idari para cezası uygulanır.

       2007 ve 2008 yılına ait tarifeler

       Geçici Madde 1 - (1) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tarifelerden bu Yönetmelik kapsamına girenler, bu Yönetmeliğin ekinde yer almaktadır.

    2007 ve 2008 yıllarında uygulanacak esaslar

       Geçici Madde 2 - (1) 15 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında, 2007 yılına mahsus olmak şartıyla Birlikçe hazırlanan esaslar 15/7/2007 tarihine kadar tasdik edilmek üzere Müsteşarlığa gönderilir. Müsteşarlıkça tasdik edilen esaslar 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer. 16 ncı maddede belirtilen 6 aylık süre 1/1/2008 tarihinde uygulamaya konulacak esaslar için uygulanmaz. Bu tarihte yürürlüğe konulacak esaslara ilişkin teklif en geç 30/11/2007 tarihine kadar Müsteşarlığın görüşüne sunulur.

    2007 yılında TRAMER'ce yapılacak kontroller

    Geçici Madde 3 - (Değişik madde: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/11.mad)

    (1) 1/7/2008 tarihine kadar 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında TRAMER'ce yapılacak kontrolde, esaslara uyum dikkate alınır.

    Geçici Madde 4 - (Ek madde: 06/02/2008-26779 S.R.G.Yön/12.mad)

    (1) 1/7/2008 tarihinden önce araç işleteni sıfatını kaybedenler ile yurt dışına mesleki faaliyeti sebebiyle veya görevi nedeniyle aracını çıkartan işletenlerden 10 uncu ve 12 nci maddelerde öngörülen şartları yerine getirenler için talepleri halinde bu maddeler uygulanır.

    Geçici Madde 5 - (Ek madde: 09/12/2009-27427 S.R.G. Yön/3.md.)

    Bu Yönetmelik eki tablolarda 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile eklenen ve tanımlanan yeni araç türleri üzerinden poliçesi yenilenecek sigortalıların mevcut indirim hakları korunur.

    Yürürlük

       Madde 30 - (1) Bu Yönetmeliğin;

        a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrası 1/8/2007 tarihinde,

       b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

       yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar