HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Hazine Müsteşarlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatları ile Döner Sermaye İşletmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapanlardan bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atanacak personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Alt görev : 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

       b) Aynı düzey görev : Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

       c) Birim amiri : 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli I sayılı cetvelde (A) gösterilen merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler ile kambiyo müdürlükleri ve Döner Sermaye İşletmesinin en üst amirini,

       ç) Görev grupları : Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

       d) Görev unvanı : Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

       e) Görevde yükselme : Bu Yönetmelikte belirtilen üst görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

       f) Görevde yükselme eğitimi : Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

       g) Görevde yükselme sınavı : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

       ğ) Hizmet süresi : Ücretsiz izinde geçen süreler hariç muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Müsteşarlık merkez, taşra, yurtdışı teşkilatları ve Döner Sermaye İşletmesinde çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

       h) M.E.B: Milli Eğitim Bakanlığını,

       ı) Müsteşar: Hazine Müsteşarını,

       i) Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını,

       j) Müsteşarlık teşkilatı : Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatları ile Döner Sermaye İşletmesini,

       k) ÖSYM: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

       l) Personel Dairesi Başkanlığı : Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığını,

       m) Sınav kurulu : Hazine Müsteşarlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,

       n) Unvan değişikliği : En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

       o) Üst görev : 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

       Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi gruplar ile kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

       (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

       a)Yönetim Hizmetleri Grubu

       1) Şube Müdürü (Yardımcı Hizmet Birimleri), Döner Sermaye Merkez Müdürü, İşletme Müdürü, Kütüphane Müdürü, Kambiyo Müdürü,

       2) Kambiyo Müdür Yardımcısı,

       3) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

       b) Borsa Hizmetleri Grubu

       1) Borsa Komiseri,

       2) Borsa Komiser Yardımcısı.

       c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu

       1) Çözümleyici.

       ç) İdari Hizmetler Grubu

       1) Araştırmacı,

       2) Ayniyat Saymanı,

       3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Anbar Memuru, Daktilograf, Koruma ve Gövenlik Görevlisi, Şoför.

       d) Destek Hizmetleri Grubu

       1) Dağıtıcı, Hizmetli.

       (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

       a) Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Laborant.

       Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

       a) Görevde yükselme eğitiminin yapılacağı tarih itibariyle en az iki yılını Müsteşarlıkta geçirmiş bulunmak,

       b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

       c) Son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

       ç) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

       gerekir.

       Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvanlara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

       A) Yönetim Hizmetleri Grubu

       a) Şube Müdürü (Yardımcı Hizmet Birimlerinde) kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

       2) Sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl Müsteşarlıkta Araştırmacı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Ayniyat Saymanı kadrolarında veya en az dört yıllık fakülte veya yüksek okul şartı aranan unvan değişikliğine tabi kadrolarda bulunmuş olmak şartıyla, en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

       b) Kütüphane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) İlgili öğrenim dalında en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

       2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

       c) Kambiyo Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

       2) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Müsteşarlık Kambiyo Müdür Yardımcısı kadrosunda olmak üzere toplam on yıl hizmeti bulunmak.

       ç) Borsa Komiseri kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

       2) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Müsteşarlık Borsa Komiser Yardımcısı kadrosunda olmak üzere toplam on yıl hizmeti bulunmak.

       d) Döner Sermaye Merkez Müdürü ve İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

       2) En az on yıl hizmeti bulunmak.

       e) Kambiyo Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

       2) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Müsteşarlık Şef, Araştırmacı, Ayniyat Saymanı, Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak.

       f) Borsa Komiser Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

       2) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Müsteşarlık Şef, Araştırmacı, Ayniyat Saymanı, Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak.

       g) Şef kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Müsteşarlık Memur, Anbar Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Teknisyen ve Tekniker kadrolarında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak.

       ğ) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Müsteşarlık Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak.

       3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.

       B) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu

       a) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

       2) En az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

       3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavından en az 70 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

       4) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Müsteşarlık Programcı kadrosunda olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak.

       C) İdari Hizmetleri Grubu

       a) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl Müsteşarlıkta olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak,

       3) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Müsteşarlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak.

       b) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Sınav tarihi itibarıyle en az iki yıl Müsteşarlıkta olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak,

       3) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak ve Müsteşarlıkça düzenlenecek bilgisayar kursunda başarılı olmak.

       c) Memur ve Anbar Memuru kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Sınav tarihi itibarıyle en az iki yıl Müsteşarlıkta olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak.

       ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl Müsteşarlıkta olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

       3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.

       d) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl Müsteşarlıkta olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

       3) En az altı yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

       Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar

       Madde 8 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

       a) Son sicil notu en az iyi derecede olmak,

       b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

       Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar

       Madde 9 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

       a) Mühendis, Mimar ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

       b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okulların kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

       c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

    2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavında (A) düzeyinde başarılı olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

    ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak veya dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

    3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavında en az 70 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

    d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksek okul mezunu olmak,

    e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

       1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren okullardan mezun olmak,

       f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

       g) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

       1) İlgili meslek lisesi veya ilgili yüksek öğrenim mezunu olmak,

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme eğitimi süresi

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

    Boş kadroların ilanı

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, birimi ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve son başvurunun yapılacağı tarih, eğitim tarihinden en az bir ay önce, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce duyurulur.

       Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

       Madde 12 - (1) Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülenler Personel Dairesi Başkanlığına iletilir.

       (2) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. Uygun görülmeyenlere ise durum yazılı olarak bildirilir.

       (3) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Atama yapılacak boş kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

       (4) Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması halinde başvuruda bulunan personelden eğitime uygun olanların tamamının eğitme alınması sağlanır.

       (5) Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre son sicil notu yüksek olan, hizmet süresi fazla olanlar tercih edilir.

       (6) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

       (7) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak, görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek muteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

       (8) Herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka adaylar eğitime alınmaz.

       (9) Görevde yükselme eğitim programları, Müsteşarlık tarafından sadece kendi personeli için düzenlenir. Ancak, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak kadrolar ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

       Görevde yükselme eğitiminin konuları

       Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

       a) T.C. Anayasası;

       1) Genel esaslar,

       2) Temel hak ve ödevler,

       3) Devletin temel organları.

       b) Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi, ulusal güvenlik,

       c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

       ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

       d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

       e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

       f) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolara ait görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkeleri.

       (2) Düzenlenecek eğitim programlarında (f) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜMGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

    Sınav şartı

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    (2) Görevde yükselme eğitimine katılmayanlar görevde yükselme sınavına katılamazlar.

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 15 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak, Müsteşarlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    (2) Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

    (3) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve yüksek öğretim kurumlarından birisine başvurulur.

    Unvan değişikliği sınavı

       Madde 16 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarılarına göre gerçekleştirilir.

       (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda olmak üzere, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen kurumlardan birine yazılı olarak yaptırılır.

       (3) Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

       Sınav kurulu

       Madde 17 - (1) Sınav kurulu, Müsteşar tarafından belirlenecek Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve en az Daire Başkanı düzeyinde olmak üzere beş asil üç yedek üyeden teşekkül eder.

       (2) Sınav kurulu, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

       (3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katılmaları halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

       (4) Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

       Sınav kurulunun görev ve yetkileri

       Madde 18 - (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

       b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sorularının bilgi kaynağını hazırlamak,

       c) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

       ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

       d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

       Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

       Madde 19 - (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

       (2) Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

       Sınavın ertelenmesi ve geçersiz sayılması

       Madde 20 - (1) Aşağıdaki durumlarda sınav geçersiz sayılır.

       a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

       b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında işlem yapılır.

       c) Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

       (2) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar, 5 yıl süre ile hiçbir görevde yükselme sınavına alınmazlar.

       (3) Yazılı sınav öngörülemeyen ve beklenmeyen haller, doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti halinde Sınav Kurulu'nca ertelenebilir veya iptal edilebilir.

       Sınav sonuçlarına itiraz

       Madde 21 - (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde, bir dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına yapılır.

       (2) İtirazlar sınav kurulu tarafından en geç onbeş gün içinde karara bağlanır ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

       (3) İtiraz üzerine Sınav Kurulu'nca verilecek kararlar kesindir.

       Sınavı kazananların atanması ve sınav belgelerinin saklanması

       Madde 22 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların, boş kadrolara ataması yetkili amir tarafından başarı sırasına göre bir ay içinde yapılır.

       (2) Görevde yükselme sınavı sonucunda başarı notlarının eşit olması halinde, atamalar EK-1 Değerlendirme Formu puanındaki sıralamaya göre, değerlendirme formu puanın da aynı olması halinde ise sırasına göre son sicil notu yüksek olan, hizmet süresi fazla olanlar tercih edilir.

       (3) Unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı notlarının eşit olması halinde, öncelikle hizmet süresi fazla olana, bunların da eşit olması halinde ise son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

       (4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı sırasına göre ataması yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

       (5) Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığı'nca saklanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Görev grupları arasında geçişler ve naklen atamalar

       Madde 23 - (1) Görev grupları arasındaki geçişler ve naklen atamalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

       a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.

       b) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda yer alanlar, aynı alt görev grubunun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

       c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

       ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, bu Yönetmeliğin aynı ana görev gruplarında veya alt görev grubu içinde sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt grupdaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

       d) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında, ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

       Açıktan atamalar

       Madde 24 - (1) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

       (2) Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışıpta çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların, yeniden memuriyete dönmeleri durumunda bu Yönetmelikteki şartları taşımaları kaydıyla, daha önceki unvanlarına veya daha alt gruptaki unvanlara açıktan atamaları yapılabilir.

       Özürlülerin eğitimi ve sınavı

       Madde 25 - (1) Müsteşarlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

       Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

       Madde 26 - (1) Sınav giriş belgesi esas olmak üzere, doldurduğu başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu ve atanma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

       Özelleştirilen kuruluşlardan atama

       Madde 27 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Müsteşarlığa ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 29 - (1) 23/3/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Öğrenim şartı

       Geçici Madde 1 - (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde Müsteşarlıkta görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

    (2) Müsteşarlıkta 18/4/1999 tarihinde görevli olan personel hakkında, unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

    Yürürlük

    Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar