TEÜİAŞ VE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş DIŞINDAKİ KURULUŞLARA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİ KURMA VE İŞLETME İZNİ VERİLMESİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi No : 03/07/2007 - 2007/12483

    Resmi Gazete Tarihi : 11/08/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26610

    Ekli "Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 30/5/2007 tarihli ve 7173 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 16/8/1985 tarihli ve 85/9799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar