MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

    Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül Ve Disiplin Yönetmeliği

    Millî Eğitim Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 24/08/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26623   

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlığa bağlı çıraklık eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda teorik ve pratik eğitim-öğretim verilen öğrenci/kursiyerlerin ödül ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Bakanlığa bağlı çıraklık eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda teorik ve pratik eğitim-öğretim verilen öğrenci/kursiyerleri kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

       b) Belletici: Pansiyonlarda öğrenci/kursiyerlerin eğitim-öğretimi ve gözetimi ile yürürlükteki mevzuata göre diğer idari hususları yürütmekle görevli kişiyi,

       c) Bilişim araçları: Ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep telefonu ve kamera ile bilgi toplama, saklama, tasarlama, işleme, aktarma ve çoğaltmada kullanılan bilgisayar, İnternet, MP3 çalar, DVD, CD, çağrı cihazı ve benzer araçları,

       ç) Ders öğretmeni: Merkezde ders veren öğretmeni,

       d) Ders yılı: Teorik ve uygulamalı derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

       e) Disiplin cezası: Öğrenci/kursiyerlerin kendilerinden beklenen davranışları göstermemeleri ve belirlenen kurallara uymamaları hâlinde verilen kınama, merkezden uzaklaştırma ve mesleki eğitim dışına çıkarma cezalarından birisini,

       f) Disiplin Kurulu: Merkez Ödül ve Disiplin Kurulunu,

       g) Eğitici personel: Mesleki yeterliliğe sahip öğrencilerin iş yerindeki eğitim-öğretiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, meslekî eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişiyi,

       ğ) Eğitim-öğretim ortamı: Merkez/kurumlar, merkezde ve/veya dışında her türlü eğitim-öğretim etkinliklerinin yapıldığı mekânları,   

       h) Genel Müdürlük: Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünü,

       ı) İl Mesleki Eğitim Kurulu: Kanun kapsamındaki kurumlar ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin planlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi konularında karar almak, valiliğe görüş ve önerilerde bulunmak üzere illerde kurulan kurulu,

       i) İşletme: Öğrenci/kursiyerin pratik eğitim etkinliklerinin yapıldığı mekânları,

    j) Kalfa: Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen, kalfalık belgesi sahibi olan kişiyi,

       k) Kınama: Öğrenci/kursiyerin yazılı olarak uyarılmasından sonra cezayı gerektiren davranışının tekrarı hâlinde verilmesi gereken cezayı,

       l) Kursiyer: Çıraklık eğitimine devam eden öğrencilerin dışında kalan, ustalık kurslarına devam eden kalfalar, yaygın mesleki ve teknik eğitim program/kurslarına devam eden kişileri,

       m) Kurum: Merkezler ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının her birini,

       n) Merkez: Meslekî ve teknik eğitim alanında çıraklık eğitimi programlarının uygulandığı mesleki eğitim merkezi veya kurumları,

       o) Merkez müdürü: Mesleki eğitim merkezi veya kurum müdürünü,

       ö) Merkezden uzaklaştırma: Öğrenci/kursiyerin başka bir merkezde öğrenimine devam etmek üzere bulunduğu merkezden uzaklaştırılmasını,

       p) Mesleki eğitim dışına çıkarma: Öğrenci/kursiyerin devam zorunluluğu olan merkezlere kayıt yaptıramayacak şekilde merkezden İl Mesleki Eğitim Kurulu kararı ile uzaklaştırılmasını,

       r) Meslek kuruluşu: Merkezde en fazla öğrencisi olan meslek dalının bağlı bulunduğu birlik/odayı,

       s) Öğrenci: Aday çırak ve çırağı,

       ş) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

       t) Pansiyon: Mesleki eğitim merkezinde yatılı olarak öğrenim gören çırak öğrenci/kursiyerlerin barınma, yatma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,

       u) Pratik eğitim: İşletmede haftada beş gün yapılan uygulamalı eğitim-öğretimi,

       ü) Rehberlik servisi: Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten servisi,

       v) Usta öğretici: Ustalık yeterliliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim merkez ve kurumları öğrenci/kursiyerlerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan, usta öğreticilik belgesi sahibi olan kişiyi,

       y) Veli: Öğrencinin anne/babası veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

       z) Yatılı öğrenci: Mesleki eğitim merkezinde öğrenimine yatılı olarak devam eden öğrenci/kursiyeri,

       aa) Yatılılık süresi: Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptırdığı tarihten, eğitimini tamamlayıp bitirdiği tarihe kadar olan süreyi

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Öğrencilerin/Kursiyerlerin Uyacakları Kurallar, Beklenen Davranışlar ve Korunması

       Öğrenci/kursiyerlerin uyacakları kurallar ve beklenen davranışları

       Madde 5 - (1) Öğrenci/kursiyerlerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleri ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten insan haklarına saygılı, cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği yapması istenir.

       a) Kanunlara, toplumca benimsenen değerlere, merkezin düzenine uymaları ve çevresindekilere iyi örnek olmaları,

       1) Doğru sözlü olmaları, yalan söylememeleri, şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutmaları,

       2) Yöneticilere, öğretmenlere, diğer görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı, hoşgörülü davranmaları; küçükleri ve yaşlıları korumaları, engelliler ile yardıma muhtaç durumda olanların yardımına koşmaları,

       3) İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları, insanları kötü sonuçlara sürükleyen davranışlardan uzak durmaları,

       b) Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmaları ve korumaları,

       c) Bütün arkadaşlarının kendisi gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olduğunu unutmamaları, onları sevip saymaları, onur ve haklarına saygı göstermeleri,

       ç) Devlete ait araç - gereç ve malzemeyi kendi öz malı gibi korumaları,

       d) Sağlığa zarar veren, bağımlılık oluşturan zararlı maddeleri kullanmamaları ve bulundurmamaları, kullanan ve bulunduranları da uyarmaları,

       e) Zamanı iyi kullanmaları ve israf etmemeleri,

       f) Zararlı, bölücü, ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları; bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın, benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,

       g) Teorik ve pratik eğitime-öğretime düzenli devam etmeleri, kendilerine verilen görevleri zamanında ve özenle yapmaları,

       ğ) Kitapları sevmeleri, korumaları ve okuma alışkanlığı kazanmaları,

       h) Boş zamanlarını yararlı işler yaparak değerlendirmeleri,

       ı) İçkili ve benzeri eğlence yerlerinden uzak kalmaları,

       i) Çevrenin tabiî, tarihî güzelliklerini korumaları ve geliştirmek için katkıda bulunmaları,

       j) Merkez, pansiyon, etüt, kurs ve derslere düzenli devam etmeleri,

       k) Merkezde, iş yerinde ve diğer yerlerde temizliğe, tertipliliğe, düzenli çalışmaya büyük önem vermeleri ve bunu prensip hâline getirmeleri,

       l) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duyguları ile bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları,

       m) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları,

       n) Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kuralları ile bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları,

       o) Pratik uygulamada iş yerinde çalışanlara ve müşterilere; merkezde ise yönetici, öğretmen, diğer personel, arkadaş ve çevresine karşı güler yüzlü ve olumlu davranışlarda bulunmaları

       beklenir.

       (2) Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında, her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde öğrenci/kursiyerlere kazandırılmasına özen gösterilir.

       Öğrenci/kursiyerlerin korunması

       Madde 6 - (1) Yönetici ve öğretmenler tarafından;

       a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak kanun ve toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrenci/kursiyerlerle ilgili gerekli önlemlerin alınması,

       b) Öğrenci/kursiyerlerin sarhoşluk veren her türlü madde bağımlılığından ve bu maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, ayrıca bunların üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan korunması,

       c) Öğrenci/kursiyerlerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması,

       ç) Öğrenci/kursiyerlerin, diğer öğrenci/kursiyerlerce fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması

       konularında veli, aile veya usta öğreticilerle de iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Öğrenci/Kursiyerlerin Ödüllendirilmesi

    Öğrencilerin/kursiyerlerin ödüllendirilmesi

       Madde 7 - (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrenci/kursiyerlere;

       a) Teşekkür belgesi,

       b) Takdir belgesi,

       c) Onur belgesi

       verilir.

       Teşekkür ve takdir belgesi ile ödüllendirme

       Madde 8 - (1) Disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan ve dönem notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50'den aşağı olmayan ve dönem içinde disiplin cezası almayan öğrenci/kursiyerlerden yıl sonu başarı ortalaması;

       a) 3.50 - 4.49 arasındakileri Teşekkür belgesi,

       b) 4.50 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi

       ile ödüllendirir.

       (2) Bir ders yılında her iki dönemde de Takdir belgesi alanlara, merkezin yıllık iftihar listesinde yer verilir.

       Onur belgesi ile ödüllendirme   

       Madde 9 - (1) Disiplin kurulu, öğrenci/kursiyerin not şartına bağlı kalmadan;

       a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

       b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

       c) Merkez araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

       ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

       d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

       e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

       f) Merkeze ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

       g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak gibi davranışlardan en az birini gösterenleri, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir veya teşekkürle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirir.

       (2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar merkez yönetimince, onur kurulu ile disiplin kuruluna bildirilir.

       Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi

       Madde 10 - (1) Ödül takdir edilirken öğrenci/kursiyerin;

       a) Merkez içindeki ve dışındaki genel durumu,

       b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı ve merkeze devam durumu,

       c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı

       gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

       (2) Ödül belgeleri; öğrenci/kursiyerin, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrenci/kursiyerlere ya da velilerine verilir.

       (3) İftihar listesi, ders kesiminde merkez yönetiminin uygun göreceği bir günde yöneticiler tarafından okunur ve fotoğrafları, merkezde herkesin görebileceği uygun bir yerde takip eden ders yılı boyunca asılı tutulur.

       (4) Öğrenci/kursiyerlerin davranışlarında olumlu gelişmelerin görülmesi hâlinde davranışın gerektirdiği cezanın bir derece altı takdir edilebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Onur Kurullarının Oluşturulması ve Çalışması

    Onur genel kurulu

       Madde 11 - (1) Öğrenci/kursiyerlerin merkez yönetimine katılmalarını ve merkez düzenine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci, ders yılı başında öğretmenlerin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir.

       Onur genel kurulunun görevleri

       Madde 12 - (1) Onur genel kurulu, onur kurulunu seçer. Merkezde öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında merkez yönetimine tekliflerde bulunur.

       (2) Onur genel kurulu her dönem en az iki kez toplanır.

       Onur kurulu

       Madde 13 - (1) Onur genel kurulu her sınıftan bir öğrenci/kursiyeri onur kurulu üyeliğine seçer. Onur genel kurulu, son sınıf temsilcileri arasından birini onur kurulu ikinci başkanlığına, birini de yedek üye olarak seçer.

       (2) Sınıfları birer şube olan merkezlerde temsilciler, onur kurulunu oluşturur. Son sınıftan seçilen öğrenci aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur.

       (3) Meslek kuruluşu, kendi yönetimi içinden usta öğreticilik belgesi olan bir temsilciyi onur kurulu üyesi olarak seçer.

       (4) Bu şekilde oluşturulan onur kurulu, öğretmenler kurulunca seçilen öğretmenin başkanlığında çalışmalarını yürütür.

       Üyelerde aranan nitelikler

       Madde 14 - (1) Bir öğrenci/kursiyerin onur genel kurulu veya onur kurulu üyeliğine seçilebilmesi için;

       a) Merkez disiplinine aykırı bir davranışta bulunmaması,

       b) Davranışları ile arkadaşlarına örnek olması,

       c) Derslerdeki gayret ve başarısında üstünlük göstermesi,

       ç) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması

       gibi nitelikleri taşıması gerekir.

       (2) Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile disiplin cezası alan öğrenci/kursiyerlerin üyeliği düşer.

       Onur kurulu başkanı

    Madde 15 - (1) Onur kurulu başkanı, disiplin kurulu üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmendir. Öğretmenler kurulu, disiplin kurulu üyelerini seçerken onur kurulu başkanı ve yedek üyeyi de seçer.

       Onur kurulunun görevleri

       Madde 16 - (1) Onur kurulu:

       a) Her dönemde en az iki kere toplanır. Merkezin disiplin ve düzeni ile ilgili olarak merkez müdürünce verilen veya üyelerce getirilen konuları görüşür ve aldığı kararları merkez müdürlüğüne bildirir.

       b) Merkezde örnek davranışlar gösteren, derslerde başarılı, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılan farklı sınıflardan en az üç öğrenciyi belirleyerek ödüllendirmek üzere merkez yönetimine bildirir.

       c) Öğrenci/kursiyerlerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları engellemek amacıyla programlar hazırlayarak merkez yönetimine sunar.

       ç) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak, sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için tedbirleri merkez müdürlüğüne önerir, aileler ve usta öğreticiler ile iş birliği yapar.

       Onur kurulu kararlarının yazılması

       Madde 17 - (1) Onur kurulunda alınan kararlar, onur kurulu karar defterine yazılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Disiplin Cezaları ve Cezayı Gerektiren Davranışlar

    Disiplin cezaları

       Madde 18 - (1) Öğrenci/Kursiyerlere, davranışlarının niteliklerine göre;

       a) Kınama,

       b) Merkezden uzaklaştırma,

       c) Mesleki eğitim dışına çıkarma

       cezalarından biri verilir.

       Disiplin cezasını gerektiren davranışlar

       Madde 19 - (1) Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır:

       a) Kınama cezasını gerektiren davranışlar;

       1) Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymamak,

       2) Başkasına ait eşyayı sahibinin izni olmadan alıp kullanmak,

       3) Yalan söylemek,

       4) Arkadaşlarına sözlü sataşmak, sarkıntılık etmek, hakaret etmek ve başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,

       5) Merkez ve merkez çevresinde tütün ve tütün mamulleri kullanmak,

       6) Siyasi ve ideolojik olmayan sebeplerle merkez içerisinde kavga etmek,

       7) Merkeze geldiği hâlde derslere, törenlere, diğer eğitici ve sosyal çalışmalara, sınavlara, atölye, laboratuvar ve uygulama çalışmalarına katılmamak, geç katılmak veya katıldıktan sonra özürsüz ayrılmak,

       8) Sınavda bulunduğu hâlde sınav kâğıdını vermemek,

       9) Kopya çekmek, kopya vermek veya kopya çekilmesine yardım etmek,

       10) Merkezden aldığı kitap, araç ve gereci geri vermemek, noksan vermek,

       11) Merkez müdürlüğünden izin almadan merkezin adını kullanarak menfaat veya itibar sağlayıcı faaliyette bulunmak,

       12) Merkezin duvarlarına, sıra, masa, dolap ve benzeri demirbaş eşyalarına, toplum değerlerine aykırı, ideolojik veya siyasi amaç taşıyan veya taşımayan resim, afiş ile benzerlerini yapmak, yazmak ve asmak,

       13) Yasaklanmış her türlü yayını merkeze, merkeze bağlı yerlere getirmek veya yanında bulundurmak,

       14) Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri merkeze bildirmemek, yanlış bildirmek; bunlarla ilgili değişiklikleri özürsüz olarak on gün içinde duyurmamak veya yanlış duyurmak,

       15) Merkez yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak, yazılarını almaktan kaçınmak,

       16) Merkez içinde veya dışında öğretmenlere, yöneticilere, devletin kolluk kuvvetlerine, diğer güvenlik görevlilerine ve merkezin diğer personeline hangi sebeple olursa olsun kaba ve saygısız davranmak,

       17) Ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak,

       18) Kumar oynamak veya kumar aracı bulundurmak,

       19) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,

       20) Merkezde bulunduğu hâlde kasıtlı olarak bayrak törenlerine katılmamak,

       21) Müstehcen yayınları, yazı ve resimleri, ses bandı, CD, DVD, film, fotoğraf ve benzeri araçları merkeze ve merkeze bağlı yerlere getirmek veya yanında bulundurmak,

       22) Bilişim araçlarını, merkez yönetimi ile öğretmenlerin bilgi ve izinleri dışında kullanmak, ses ve görüntü almak, eğitim - öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak,

       23) Yurt/pansiyonlu merkezlerde, gece izinsiz ve özürsüz olarak dışarıda kalmak.

       b) Merkezden uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar:

       1) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak, kendi yerine başkasını sınava girdirmek, başkasının yerine sınava girmek, merkezde derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, derste bulunanları dışarı çıkarmak, dersi terk etmesi için kışkırtmak veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

       2) Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak,

       3) Kumar oynatmak,

       4) İftira etmek,

       5) Merkez sınırları içerisinde kamera veya kameralı cep telefonu ile çektiği film ya da resmi, tehdit ya da çıkar amaçlı kullanmak,

       6) Merkezde içki içmek veya merkeze içkili gelmek,

       7) Hırsızlık yapmak, yol kesmek, adam kaçırmak, rehin almak veya soygun yapmak,

       8) Merkez müdürlüğünden izin almadan merkez hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı yapmak, bildiri yayımlamak veya dağıtmak,

       9) Ders, sınav ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek, arkadaşlarını bu faaliyetlere katılmaya zorlamak, öğretmen veya merkez yönetimi tarafından verilen ödevlerin yapılmasına engel olmak,

       10) Merkezle ilişiği olmayan kimseleri merkezde veya merkeze ait yerlerde barındırmak,

       11) Merkezce verilen kimlik kartında veya başka belgelerde değişiklik yapmak, sahte belge düzenlemek, üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak ve bu belgelerin sağladığı haklardan başkalarını yararlandırmak,

       12) Merkez yönetimince veya yönetiminin izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek,

       13) Merkez içinde veya dışında müstehcen yayınlar ile yasaklanmış kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere yapıştırmak, asmak, yazmak, merkez araç ve gerecini bu amaçlar için kullanmak,

       14) Merkez sınırları içinde herhangi bir yeri merkez yönetiminden izinsiz olarak eğitim-öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,

       15) Merkezin bina, eklenti ve donanımlarını, merkeze ait taşınır veya taşınmaz mallarını tahrif ve tahrip etmek,

       16) Merkez müdürlüğünden izin almadan merkez içinde toplantı yapmak, nutuk, konferans, konser, temsil, tören, açık oturum, forum ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

       17) Millî ve manevi değerleri sözle, yazıyla veya başka bir şekilde aşağılamak ve bu değerlere saygısızlık etmek,

       18) Merkez içinde siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşlarının, ideolojik amaçlı dernek ve kuruluşların veya sendikaların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye teşvik etmek, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak,

       19) Herhangi bir kurum, dernek, örgüt ve parti adına üye kaydetmek, para toplamak veya bağışta bulunmaya zorlamak, bu tür kuruluşlarla ilgili kitap, dergi, yıllık, amblem, rozet ve benzerlerini merkezde dağıtmak, satmak veya satın almaya zorlamak,

       20) Merkez veya öğrencilerle ilgili dernek, cemiyet, kulüp, birlik, sendika gibi kuruluşları amaç dışı faaliyetlerde kullanmak veya bu faaliyetlerin hazırlanmasına her ne şekilde olursa olsun katılmak,

       21) Merkezde gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara sebep olabilecek ölü veya sağ kişilerle ilgili olarak merkez içinde veya dışında gösteri veya tören düzenlemek, propagandalarını yapmak, ayrıca boykot, direniş, yürüyüş, forum, işgal eylemlerine katılmak ve düzenlenmesine yardımcı olmak,

       22) Yasa dışı kuruluşlarda faaliyet göstermek,

       23) Toplumun ortak değerleri ile bağdaşmayan ve eğitim-öğretim ortamını olumsuz yönde etkileyen davranışlarda bulunmak,

       24) Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayılan bir fiilî düzenlemeye, böyle fiillere katılmaya, yalan beyanda bulunmaya, yalan delil göstermeye veya suçu yüklemeye zorlamak ve zorlanmasını kışkırtmak,

       25) Öğretmenlere, yöneticilere, memurlara, diğer görevlilere ve devletin güvenlik görevlilerine hakaret etmek; merkezde veya eklentilerinde onların görevlerini yapmalarına engel olmak, disiplin kovuşturması ile ilgili işleri ve Merkez Ödül ve Disiplin Kurulunun çalışmasını zor kullanarak tehditle engellemek, bu gibi hareketleri düzenlemek, fiili tecavüzde bulunmak veya kışkırtmak,

       26) Merkez içinde veya dışında millî duyguları zedeleyici veya Anayasanın başlangıç hükümlerinde yer alan niteliklere aykırı biçimde sözlü, yazılı ve benzeri şekillerde yayın yapmak ve yayın yapılmasına yardım etmek,

       27) Merkezde veya başka yerlerde yetkisi olmaksızın arama yapmak, her hangi bir kimsenin eşyasına el koymak, postalarını açmak ve benzeri fiiller düzenlemek, başkalarını böyle fiillere teşvik etmek ve bu gibi fiillerde etkin görevler almak ve insanları kışkırtmak,

       28) Görevleri, yetkileri ve sorumlulukları kanunlarla belirtilmiş kimselerin görevlerini üstlenmek anlamına gelecek kişisel veya örgütsel fiiller düzenlemek, düzenlenmesini özendirmek ve düzenlenmiş bu fiillere etkin biçimde katılmak,

       29) Güvenlik kuvvetleri tarafından aranan kişileri merkezde veya merkeze ait yerlerde saklamak ve barındırmak,

       30) Merkezin bina, eklenti ve donanımlarını, merkeze ait taşınır ve taşınmazlarını kasıtlı olarak kısmen veya tamamen tahrip etmek,

       31) Merkez içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah veya patlayıcı madde bulundurmak, bunları kullanarak herhangi bir kimseyi, grubu yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, maddi ve manevi zarara yol açmak,

       32) Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun maddi ve manevi eziyet ve işkence yapmak veya yaptırmak, vicdan ve dinî inanç özgürlüğünü engellemek; kişileri inanç ve istekleri dışında, toplantı yapmaya, toplantılara katılmaya zorlamak.

       c) Mesleki eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar:

       1) Türkiye Cumhuriyetinin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdî veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,

       2) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,

       3) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü, kişisel veya toplu fiiller düzenlemek, düzenlenmesini sağlamak, kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi fiillere etkin biçimde katılmak,

       4) Uyuşturucu ticareti yapmak.

    ALTINCI BÖLÜM : Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Uygulama ile İlgili Esaslar

    Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar

       Madde 20 - (1) Disiplin cezaları takdir edilirken;

       a) Kişisel özellikleri,

       b) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında yapıldığı,

       c) Davranışın yapıldığı zamanki öğrencinin/kursiyerin psikolojik durumu,

       ç) Merkez içinde ve dışındaki genel durumu,

       d) Yaşı,

       e) Derslerdeki ilgi ve başarısı,

       f) Daha önce ceza alıp almadığı,

       g) Tüm kişiliği değil, yalnız söz konusu davranışının odak noktası yapılması,

       ğ) Aile yapısı,

       h) İçinde bulunduğu çevrenin yapısı, çalıştığı iş yerinin ve ikamet ettiği yerin durumu

       gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

       (2) Davranışların olumlu yönde olması hâlinde, davranışının değişeceğine kanaat getirilmesi durumunda disiplin kurulunca bir alt gruptaki ceza verilebilir.

       (3) Gereken durumlarda, varsa rehberlik servisinin kayıtlarından ve görüşlerinden yararlanılır.

       Uygulama ile ilgili esaslar

       Madde 21 - (1) Disiplin cezalarının uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

       a) Disiplin kurulunca kararlaştırılan kınama ve merkezden uzaklaştırma cezası merkez müdürünün, mesleki eğitim dışına çıkarma cezası ise İl Mesleki Eğitim Kurulunun onayı ile uygulanır.

       b) Merkez müdürü, gerekli hâllerde yazılı savunma almak şartıyla ilgiliye doğrudan kınama cezası verebilir.

       c) 19 uncu maddede yer alanların dışında kalan kovuşturmayı gerektirir diğer fiiller, disiplin kurullarında görüşülerek karara bağlanır.

       ç) Aynı disiplin cezasının verilmesine sebep olan davranışlardan herhangi birinin öğretim süresi içinde tekrarlanması hâlinde bir üst ceza verilir.

       d) İşlenen suçlar ile bu suçların karşılığı olan cezalar, uyumlu bir şekilde tespit edilir.

       e) Tutuklu ve gözetim altında bulunan öğrenci/kursiyerlerin savunmaları, ilgili makamlara başvurularak alınır.

       f) Merkez yöneticileri, öğrenci/kursiyerlerin merkez içinde veya dışında olup doğrudan merkez yönetimine duyurulan, yasal soruşturmayı gerektiren bir suç işlemeleri hâlinde ilgili makamları haberdar eder. Kamu suçlarından dolayı hakkında tutuklama kararı verilip yakalanamadıkları veya teslim olmadıkları ilgili makamlarca merkeze bildirilen öğrenci/kursiyerler, merkez eklentilerinde barındırılmaz; ders, sınav, laboratuvar, uygulama gibi eğitim-öğretim çalışmalarına ve merkezin diğer faaliyetlerine alınmazlar. Bu öğrenci/kursiyerlerin, merkezde ve eklentilerinde bulunduklarının anlaşılması hâlinde merkez yöneticilerince derhâl ilgili makamlar haberdar edilir. Haklarında kamu davası açılmış bulunan öğrenci/kursiyerler için disiplin soruşturması yapılır ve kamu davasının sonucu beklenilmeden ceza uygulanır.

       g) Hüküm giyenlerin merkezle ilişkileri kesilir.

       ğ) Doğrudan kalfalık ve ustalık sınavlarına girenlerden, sınavların normal sürdürülmesine engel oldukları, sınav komisyonu üyelerini tehdit ettikleri veya üyelere saldırıda bulundukları; yapılacak soruşturma sonucunda tespit edilenlerin kayıtları silinir ve bir daha sınavlara alınmazlar.

       h) İlgiliye cezayı gerektiren aynı davranıştan dolayı birden fazla ceza verilemez.

       ı) Kınama ve daha üst bir ceza alanların bu cezaları, ilgililerin değerlendirme ve kütük defterinin açıklama bölümü ile ilgili dosyalara işlenir.

       (2) Mesleki eğitim dışına çıkarma cezasının uygulanmasında;

       a) Disiplin kurulu kararının bir sureti ile ekleri en geç bir hafta içinde İl Meslekî Eğitim Kuruluna gönderilir.

       b) İl Mesleki Eğitim Kurulu, ilgilinin gerekirse ek savunmasını disiplin kurulu kanalı ile alarak karar verir.

       c) Ek savunma istendiği hâlde yedi gün içinde savunmasını yapmayanların durumu bir tutanakla tespit edilir.

       ç) Savunmalar alınıp dosya tamamlandıktan sonra İl Mesleki Eğitim Kurulu dosyayı on beş gün içinde karara bağlar.

       d) İl Mesleki Eğitim Kuruluna intikal eden cezalarla ilgili işlemler, İl Mesleki Eğitim Kurulu Sekretaryasınca yerine getirilir.

       e) İl Mesleki Eğitim Kurulunda öğrenci/kursiyerlerin disiplin konuları görüşülürken ilgili meslek kuruluşunun temsilcisinin de hazır bulunması İl Mesleki Eğitim Kurulu tarafından istenir.

       f) İl Mesleki Eğitim Kurulu, disiplin kurulunun kararını, savunma ve belgeleri değerlendirerek onaylar veya ret eder, ret edilmesi hâlinde disiplin kurulu tarafından başka bir ceza takdir edilebilir.

       g) Mesleki eğitim dışına çıkarma cezasının İl Mesleki Eğitim Kurulunca onaylanması hâlinde öğrenci/kursiyerin devam zorunluluğu bulunan merkezlere kayıt yaptırmasının mümkün olmayacağı hususu açıkça belirtilir.

       ğ) Mesleki eğitim dışına çıkarılma cezası alanların durumları, değerlendirme ve kütük defterinin Açıklama bölümüne yazılır. Ayrıca mesleki eğitim merkezi müdürlüğü bu gibilerin durumunu, en son mezun olduğu veya belge aldığı eğitim kurumuna bildirir. Bu durum kayıt yaptırmak için kullandığı belgeye işlenir.

       Cezaların bildirilmesi

       Madde 22 - (1) Cezaların bildirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

       a) Kınama cezası ilgiliye gerekli eğitici konuşmalarla müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı,

       b) Diğer cezalar müdür tarafından ilgiliye veya velisine

       yazılı olarak bildirilir.

       (2) Ayrıca bütün cezalar veli ve ilgili işverenlere iadeli taahhütlü olarak bildirilir ve posta alındısı soruşturma dosyasında saklanır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Usulü

    Ödül ve disiplin kurulunun kuruluşu

       Madde 23 - (1) Disiplin Kurulu her ders yılının ilk ayı içerisinde Öğretmenler Kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen, müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısının bulunmadığı hâllerde müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı, meslek kuruluşundan bir temsilci ve onur kurulu ikinci başkanından oluşur;

       a) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday öğretmenler de disiplin kuruluna üye seçilir.

       b) Kadrolu öğretmen sayısı altı veya daha az olan merkezlerde ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler de oylamaya katılabilir ve üye seçilebilirler. Ancak öncelikle kadrolu olan usta öğreticiler oylamaya katılır ve üye seçilebilirler.

       c) Yapılan seçimde oyların eşit çıkması hâlinde seçim yenilenir. Bu durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş olur.

       ç) Kıdemlerinin de yıl olarak eşit olması hâlinde kura'ya başvurulur.

       d) Disiplin kurulu üyelerinin görevi, yenisi kuruluncaya kadar devam eder.

       (2) Merkez müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça üyeler görevden ayrılamazlar.

       Yedek üyelik

       Madde 24 - (1) Disiplin kuruluna aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra üç yedek üye seçilir. Meslek kuruluşu da usta öğretici belgesi olan bir yedek üye bildirir. Asıl üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü yahut izinli bulunması hâlinde bu üyelik sıraya göre yedek üyelerle doldurulur.

       Boşalan üyeliklerin seçimi

       Madde 25 - (1) Asıl ve yedek üyelerin boşalması nedeniyle disiplin kurulunun kurulamaması hâlinde açık bulunan üyelikler için yeniden öğretmenler kurulunca gizli oyla seçim yapılır.

       Disiplin kurulu başkanı

       Madde 26 - (1) Disiplin kurulunun başkanı müdür başyardımcısıdır. Bulunmadığı hâllerde müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı veya müdürün görevlendireceği üyelerden biri ödül ve disiplin kuruluna başkanlık eder. Üyenin başkanlık yaptığı durumlarda birinci yedek üye toplantıya katılır.

       Merkez ödül ve disiplin kurulunun görevleri

       Madde 27 - (1) Merkezin düzen ve disiplini ile ilgili görüşmelerin yapılmasını ve kararların alınmasını sağlar:

       a) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunların ortadan kaldırılma yollarını arar.

       b) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak kanun ve toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrenci/kursiyerlerle ilgili gerekli önlemleri alır.

       c) Öğrenci/kursiyerlerin her türlü madde bağımlılığından, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan korunma yollarını araştırır ve uygular.

       ç) Öğrenci/kursiyerlerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması için gerekli tedbirleri alır.

       d) Öğrenci/kursiyerlerin, diğer öğrenci/kursiyerler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunmasını sağlar.

       e) Merkez içinde, dışında millî, insanî bakımdan fazilet olarak kabul ettiğimiz iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret veya başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenci/kursiyerlerin ödüllendirilmesine karar verir. Buna göre;

       1) Ders yılı sonunda yapılan değerlendirme sonucunda üstün başarılı olan öğrenci/kursiyerlerin takdirname, başarılı olanların ise teşekkür belgesi ile taltif edilmelerini kararlaştırır ve taltif edilenlerin listesini merkez müdürüne verir.

       2) Takdir ve teşekkür belgeleri; düzenlenen bir törenle ilgili öğrencilere/kursiyerlere verilir.

       f) Disiplin kurallarına uymayan öğrenci/kursiyerlerin yetiştikleri çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar, eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler, bu amaçla merkez rehberlik servisinden veya öğretmenlerden yararlanarak bunlarla sürekli işbirliği yapar.

       g) Öğrenci/kursiyerlere başarı hazzını tattıracak faaliyetlere merkezde daha çok yer verilmesi için gerekli önerilerde bulunur.

       ğ) Her dönem başında toplanarak disiplin işleri bakımından merkezin genel durumunu gözden geçirir ve alınması gerekli tedbirler hakkında merkez yönetimine tekliflerde bulunur.

       h) Disiplin konusunda incelemeler yapar, gerektiğinde merkez yönetimine ilgili konularda görüş bildirir ve tekliflerde bulunur.

       ı) Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının sebepleri ile alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek dönem ve ders yılı sonunda bir rapor hâlinde merkez yönetimine sunar.

       i) Merkez müdürünün havale edeceği disiplin olaylarını inceler, gerekli kararları alır.

       Toplantıya çağrı

       Madde 28 - (1) Disiplin kurulu, merkez müdürü veya disiplin kurulu başkanının çağrısı ile toplanır. Gerekli durumda bilgi almak üzere ilgili öğretmenler, usta öğretici ve rehberlik servisi yetkilisi toplantıya çağrılabilir.

       Toplantı ve oy çoğunluğu

       Madde 29 - (1) Disiplin kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır:

       a) Ödül ve disiplin kurulu, kurula iletilen disiplin olaylarına bakmak ve sonuca bağlamak zorundadır.

       b) Üyeler çekimser oy kullanamazlar.

       c) Asıl üyeler dışında toplantıya çağrılanlar oy kullanamazlar.

       ç) Merkez müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça kurul üyeleri kurula katılmak zorundadır.

       d) Şikâyetçi olan veya zarar gören üye, kurula katılamaz ve yerine ilk sıradaki yedek üye katılır.

       Kurula sevk

       Madde 30 - (1) Disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan ve gerekse ihbar ve şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik hizmetleri servisi olan merkezlerde disiplin konusu, öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik hizmetleri servisinin en kısa zamanda vereceği rapor doğrultusunda konu, hem onur kuruluna hem de disiplin kuruluna sevk edilir.

       (2) Rehberlik hizmetleri servisi bulunmayan merkezlerde ise konu merkez müdürü tarafından doğrudan hem onur kuruluna hem de disiplin kuruluna sevk edilir.

       (3) Disiplin kurulu konuyu, kurula gelişinden itibaren en geç yedi iş günü içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumunda, alınacak ara karar ve merkez müdürünün onayı ile bu süre ancak bir kez daha uzatılabilir.

       İfadelerin alınması ve delillerin toplanması

       Madde 31 - (1) Disiplin Kuruluna sevk edilen öğrenci/kursiyerlerin, olayla ilgili tanıkların önce disiplin kurulu başkanı tarafından en kısa zamanda yazılı ifadeleri alınır. Olay, sınıfta veya topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse bu topluluğun çoğunluluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir dosya düzenlenerek disiplin kuruluna sunulur.

       Kurula çağrılma ve savunma alınması

       Madde 32 - (1) Disiplin kuruluna gönderilen öğrenci/kursiyerlerin kurul tarafından yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak en kısa zamanda savunmaları alınır. Sözlü savunmalar tutanağa geçirilir. Çağrı duyurusu, yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır.

       (2) Disiplin kurulu gerektiğinde kurula gönderilen ve tanık olarak belirlenenleri dinlemek üzere tekrar çağırabilir:

       a) Çağrılanlar, kurulca belirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak zorundadır.

       b) Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda, dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre karar verilir.

       İfade ve savunma vermek istemeyenler

       Madde 33 - (1) İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı hâlde gelmeyen öğrenci/kursiyerlerin durumu bir tutanakla tespit edilir. Bu durumda, 32 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi uygulanır.

       (2) Tanık olduğu tespit edilip çağrıldığı hâlde gelmeyen öğrenciler/kursiyerler hakkında da ayrıca disiplin soruşturması yapılır.

       Kararların yazılması

       Madde 34 - (1) Kararlar gerekçeli olarak Disiplin kurulu karar defterine bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1'e uygun olarak yazılır veya yazılarak bu deftere yapıştırılır. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyelerce imzalanır.

       (2) Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imzalar.

       (3) Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp merkez müdürlüğüne sunulmasından sonra, karar defterinin ve kararlara ilişkin yazı ve dosyanın saklanmasından disiplin kurulu başkanı sorumludur.

       Kararların uygulanması

       Madde 35 - (1) Disiplin kurulunca, verilen kınama ve merkezden uzaklaştırma cezaları, merkez müdürlüğünün onayı ile sonuçlandırılır. Cezalar öğrenci/kursiyere, veliye ve iş verene yazılı olarak bildirilir.

       (2) Mesleki eğitim dışına çıkarma cezaları, İl Mesleki Eğitim Kurulunun onaylaması üzerine ilgiliye, velisine ve iş verene yazı ile bildirilerek uygulanır.

       Merkez müdürünün itirazı

       Madde 36 - (1) Merkez müdürü; disiplin kurulu kararını kanun, yönetmelik ve usule aykırı bulur veya yerinde görmez ise gerekçesini de belirterek konunun bir daha incelenmesini Disiplin Kurulundan ister.    

       (2) Disiplin kurulu, merkez müdürünün itirazı ve gösterdiği sebepler doğrultusunda geri gelen kararı yeniden inceler ve en geç yedi iş günü içinde karara bağlar. Kurulun ilk kararında ısrar etmesi hâlinde gerekçesi yazılı olarak bildirilir ve bu durumda merkez müdürü kurulun kararına uyar.

       İl mesleki eğitim kuruluna gönderme

       Madde 37 - (1) Disiplin kurulu, mesleki eğitim dışına çıkarma cezasını alan öğrenci/kursiyerlerle ilgili kararı, bununla ilgili dosyayı ve belgeleri il mesleki eğitim kurulunda görüşülmek üzere il millî eğitim müdürlüğüne sunar. İl millî eğitim müdürlüğü otuz gün içerisinde öğrenci/kursiyerin durumunun il mesleki eğitim kurulunda görüşülmesini sağlar ve alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.

       Cezaların dosyalara işlenmesi ve silinmesi

       Madde 38 - (1) Ceza alan öğrenci/kursiyerlerin bu durumları dosyalarına işlenir. Sonraki ders yılı veya dönemlerde söz konusu davranışları bir daha tekrarlamamaları ve iyi hâllerinin görülmesi durumunda, disiplin kurulunun değerlendirmesi sonucu alınan kararı ve bu cezalarla ilgili kayıtları mezuniyet dönemleri içerisinde dosyalarından silinir.

       Cezalara itiraz süresi

       Madde 39 - (1) Disiplin kurulu kararlarına, cezaların tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içinde, veli veya 18 yaşını tamamlamış öğrenci/kursiyerler, il mesleki eğitim kuruluna itirazda bulunabilir.

       (2) İl mesleki eğitim kurulunca onaylanan cezalara karşı itiraz, 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerince illerde oluşturulan öğrenci üst disiplin kuruluna yapılır.

       (3) İtirazlar, merkez müdürlüğü kanalıyla yapılır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Yönetim tedbiri

       Madde 40 - (1) Merkez müdürü suç işleyen öğrenci/kursiyerleri bir taraftan Disiplin Kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde disiplin kuruluna sevkten önce veya sonra kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere en fazla on güne kadar geçici olarak merkezden uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenci/kursiyerler ders ve sınavlarla diğer faaliyetlere alınmazlar.

       (2) Ayrıca, gerektiğinde ödül ve disiplin kurulu, öğrenci/kursiyer davranışlarının, öğrenci/kursiyerlerin merkezde kalmasında, ders ve diğer faaliyetlere katılmasında, sınavlara girmesinde sakınca oluşturacak nitelik ve derecede ağır olması hâlinde, öğrenci/kursiyerin merkezde kalmasının sakıncalı olacağını merkez müdürlüğüne bildirir. Bu konuda takdir merkez müdürüne aittir.

       (3) Merkezlerde soruşturma yapan Bakanlık müfettişlerinin veya muhakkiklerin teklifi ile veya gerektiğinde millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlıkça da tedbirler alınabilir.

       (4) Tedbirlerin alınmasını izleyen en geç üç gün içinde öğrenci/kursiyer hakkında soruşturmaya başlanır. Disiplin kuruluna sevki yapılanların durumu, en geç yedi iş günü içinde karara bağlanır. Aksi takdirde alınan tedbirler kendiliğinden ortadan kalkar.

       (5) Olağanüstü durumlar karşısında müdür, tedbir olmak üzere merkezin ve eklentileri ile yurt/pansiyonların en çok üç gün öğretime kapatılmasının gerektiğini Millî Eğitim Müdürlüğüne teklif edebilir.

       (6) Kovuşturmaya başlandığında öğrenci/kursiyere aynı gün içinde bilgi verilir.

       (7) Kovuşturma sonucu öğrenci/kursiyer velisine geciktirmeksizin yazılı olarak bildirilir.

       (8) Kovuşturma sonucu söz konusu suç nedeniyle bir ceza almayan öğrenci/kursiyere derslere ve sınavlara girme hakkı tanınır.

       Zararın ödetilmesi

       Madde 41 - (1) Merkezin mallarına zarar verdiği takdirde meydana gelmiş olan zararların öğrenci/kursiyerlere ayrıca ödettirilmesi için merkez müdürlüğünce gerekli işlemler yapılır.

       Yurt/pansiyonlarda, başka merkezlerde ve işletmelerde işlenen suçlar

       Madde 42 - (1) Kaldığı yurt/pansiyonda, ders aldığı diğer merkezlerde veya işletmelerde meslek eğitimi görürken disiplin olaylarına karışan öğrenci/kursiyerlerin bu durumları, ilgililerce öğrenci/kursiyerin kayıtlı olduğu merkeze disiplin işlemi yapılmak üzere bildirilir.

       (2) Ödül ve disiplin kuruluna intikal ettirilen olaylara karışan öğrenci/kursiyerlerin durumları ile ilgili olarak bu Yönetmeliğe göre işlem yapılır.

       Düzenlenecek belgeler

       Madde 43 - (1) Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyada;

       a) Yazılı ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı veya soruşturma ile ilgili diğer belgeler,

       b) Merkez Ödül ve Disiplin Kurulu kararının onaylı örneği (EK-1),

       c) İtiraz edilmişse buna ilişkin yazı veya dilekçe,

       ç) Kararların bildirildiğine ilişkin tebellüğ belgesi (posta alındısı)

       bulunur.

       Yürürlük

       Madde 44 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 45 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar