HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Hazine Müsteşarlığı Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi : 27/09/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26656

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

       b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan unvanları,

       c) Genel Müdürlük: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,

       ç) Görev grubu: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

       d) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

       e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görev özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

       f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

       g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Genel Müdürlük teşkilatında çalışılan süreler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

       ğ) Personel: Genel Müdürlük kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışanları,

       h) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

       ı) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

       i) Yönetmelik: Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

       Görev grupları

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

       (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

       a) Yönetim hizmetleri grubu;

       1) Şube Müdürü, Atölye Müdürü,

       2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

       b) İdari hizmetler grubu;

       1) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Sayıcı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

       (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

       a) Mühendis, Heykeltraş, Mütercim, Tekniker, Teknisyen, Laborant, Hemşire.

       Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

       a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

       b) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

       c) Görevde yükselme ile ilgili ilana başvuru olmaması hali hariç olmak üzere, hizmet süresinin son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

       ç) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak

       gerekir.

       Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

       Madde 7 - (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

       a) Şube Müdürü ve Atölye Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Mühendis, Heykeltraş ve Tekniker kadrolarında en az 2 yıl çalışmış olmak,

       b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az 2 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Mütercim, Teknisyen, Laborant, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Sayıcı kadrolarında en az 2 yıl çalışmış olmak,

       c) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az 2 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak,

       3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

       ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

       2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

       d) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Sayıcı kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak

       gerekir.

       Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak şartlar

       Madde 8 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

       a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

       1) 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

       2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

       b) Heykeltraş kadrosuna atanabilmek için;

       1) 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların heykelcilik bölümünden mezun olmak,

       2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

       c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

       1) 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

       2) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

       3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

       ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

       1) 2 yıl süreli meslekî veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

       2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

       d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

       1) Lise dengi meslekî veya teknik eğitim ve öğretim veren okullardan mezun olmak,

       2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

       e) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

       1) Yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

       2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

       f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak,

       2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

       gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

       Görevde yükselme eğitimi

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yazılı ortak ders konularında en az otuz, atanılacak görev alanı ile ilgili meslekî konularda en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli izinlerde bu süre şartı aranmaz.

       (2) Görevde yükselme eğitim programları, Genel Müdürlükçe düzenlenebileceği gibi, Devlet Personel Başkanlığı veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu ile ortaklaşa da düzenlenebilir.

       Boş kadroların ilanı

       Madde 10 - (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, unvanı, sınıfı, sayısı, derecesi, eğitime alınacak personelde aranan nitelikler ve son başvuru tarihi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur.

       (2) Eğitimin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce yazılı olarak bildirilir.

       Başvuru

       Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, birimleri aracılığı ile 10 gün içerisinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir.

       (2) Başvuruda bulunanların bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenir. Gerekli şartları taşıyan adaylar eğitime alınır, şartları taşımayan adaylara ise durum yazılı olarak birimleri aracılığı ile bildirilir.

       Görevde yükselme eğitimine alınma

       Madde 12 - (1) Eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde durumu uygun olanların tamamı görevde yükselme eğitimine alınır.

       (2) Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise sırasıyla hizmet süresi fazla ve son yıl sicil notu yüksek olan adaylar tercih edilir.

       Eğitimin düzenlenmesi

       Madde 13 - (1) Bir kadro unvanı için görevde yükselme eğitim programına katılacakların sayısı beş kişiden az ise gruplar eğitim programına göre diğer görevde yükselme eğitim programına katılacaklarla birleştirilebilir.

       Görevde yükselme eğitimi konuları

       Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

       a) T.C. Anayasası;

       1) Genel esaslar,

       2) Temel hak ve ödevler,

       3) Devletin temel organları.

       b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal güvenlik,

       c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

       ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

       d) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

       e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

       f) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ve mesleki etik ilkeleri.

       (2) Düzenlenecek eğitim programlarında yukarıdaki fıkranın (f) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmıştır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

       Görevde yükselme sınavı

       Madde 15 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

       (2) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır.

       (3) Sınavda yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

       (4) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

       Unvan değişikliği sınavı

       Madde 16 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

       (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kurumlardan birisine yazılı olarak yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

       Sınav kurulu

       Madde 17 - (1) Genel Müdürlükçe yaptırılacak yazılı sınavları yürütmek üzere beş kişiden oluşan bir sınav kurulu teşkil edilir. Atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında teşekkül eden kurul, personel ve eğitim birimi temsilcisi ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden oluşur. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir.

       (2) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

       (3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

       (4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

       Sınav kurulunun görevleri

       Madde 18 - (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

       a) Sınavda sorulacak soruların bilgi kaynağını oluşturmak,

       b) Sınav sonuçlarını ilan etmek ve ilgililere duyurmak,

       c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

       ç) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

       Sınav sonuçlarının açıklanması

       Madde 19 - (1) Sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

       Sınav sonuçlarına itiraz

       Madde 20 - (1) Sınava katılanların sınav sonuçlarına itirazı, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.

       (2) Bu itirazlar sınav kurulunca en geç on gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

       Sınavı kazananların atanması

       Madde 21 - (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar arasından başarı sırasına göre, ilan edilen boş kadrolara üç ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel EK-1 Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir.

       (2) Sınavda başarılı olan ancak başarı sıralaması itibariyle atananlar arasına giremeyenler sınavı kazanmamış sayılırlar ve herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Görev grupları arasında geçişler

       Madde 22 - (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

       a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbi tutulmadan diğer görevlere atama yapılabilir.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

       c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

       Özürlülerin eğitim ve sınavı

       Madde 23 - (1) Genel Müdürlük gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

       Özelleştirilen kuruluşlardan atama

       Madde 24 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

       Kazanılmış haklar

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

       Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

       Madde 26 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 27 - (1) 7/5/2000 tarihli ve 24042 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Öğrenim durumu

       Geçici Madde 1 - (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan bu tarihten önce 2 yıllık yüksek öğrenimi bitirenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

       Yürürlük   

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar