POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 19/10/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26675

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak çalışan personelin sicil amirlerini belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Sicil amirleri

    Madde 4 - (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan sözleşmeli personel ile bu personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla görevlendirilen birinci ve ikinci sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 5 - (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından; 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 6 - (1) 24/7/1996 tarihli ve 22706 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan T.C Posta İşletmesi Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

    Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar