MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 08/10/2007 - 2007/12699

    Resmi Gazete Tarihi : 25/10/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26681

        Ekli "Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 1/10/2007 tarihli ve 2193 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 8/10/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin (B) fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

    "Hizmet gereği 5 inci coğrafi bölgede bir göreve vekaleten atananların bu görevlerde geçirdikleri süreler sınıf ve bölge hizmetine eklenir."

    Madde2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar