EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI İHALE YÖNETMELİĞİ

    Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme Ve Yardımlaşma Sandığı İhale Yönetmeliği

    Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığından

    Resmi Gazete Tarihi: 07/11/2007

    Resmi Gazete Sayısı: 26693

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Sandığın yapacağı ihalelerde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Sandığın, her türlü mal ve hizmet alımı, yapım, satış, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ihalelerini kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 ve 34 üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       İhale işlemleri

       Madde 4 - (1) Sandığın, her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin ihalelerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

       (2) Sandığın, her türlü satış, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ihalelerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 5 - (1) 5/10/2000 tarihli ve 24191 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar