BAZI ASKERÎ HASTANELERDE DÖNER SERMAYENİN İŞLETİLMESİNE VE HİZMETLERDEN YARARLANACAKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Bazı Askerî Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine Ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelik

    Millî Savunma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 27/11/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26713

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Görevler

       Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 17/11/1983 tarihli ve 2957 sayılı Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanunun amaç ve ilkelerine uygun olarak, görevlendirilecek askerî hastanelerin kuruluşuna, görev ve organlarına, hizmetlerden yararlanacak personelin hastaneye müracaatlarına, kabullerine, hastanedeki yaşantılarına, çıkarılmalarına ve döner sermayenin işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       (2) Bu Yönetmelik; subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman erbaş emeklileri ile bunların 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinde belirlenen ailelerinden kimsesiz olup da, devamlı bakım ve gözetime muhtaç olanları kapsar.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 17/11/1983 tarihli ve 2957 sayılı Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanunun 7 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Hak sahibi: Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman erbaşlar ile bunların 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinde belirlenen, kimsesiz olup da devamlı bakım ve gözetime muhtaç eş, usul, füruu ile erkek ve kız kardeşlerini,

       b) Kimsesiz: Eş, usul, füruu ile erkek ve kız kardeşleri bulunmayan veya bulunmakla birlikte aile bağlarının kopuk olması nedeniyle kendilerine bakılmaktan imtina edilen kimseleri,

       c) Özel bakım: Yaşlılık veya kimsesizlik sebebiyle, özellikle sosyal ve psikolojik açıdan korunma ve bakım ihtiyacı taşıyan kimselerin devamlı bakım ve gözetimini,

       ç) Özel bakım veren askerî hastane veya özel bakım merkezi: Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında gösterilen ve bu Yönetmeliğin kapsamına giren kimselere hizmet verebilecek nitelikte olan askerî hastaneleri,

       ifade eder.

       Görevler

       Madde 4 - (1) Özel bakım veren askerî hastaneler veya özel bakım merkezleri aşağıdaki görevleri yapar.

       a) Hak sahiplerinin fiziksel ve ruhsal sağlığını devam ettirmek ve sosyal ilişkilerini geliştirmek, onları mutlu kılmak.

       b) Hak sahiplerinin ilgilenebilecekleri uğraşı alanlarını araştırarak bulmak ve bunlara en uygun yaratıcı çabaları sağlamak.

       c) Hak sahiplerinin boş zamanlarını değerlendirmek ve onlara hoşça vakit geçirme imkânlarını sağlamak suretiyle kendilerine yaşama sevinci, arzu ve isteğini yaratmak.

       ç) Hak sahiplerinin mağdur olmasını önlemek, toplumdaki saygınlıklarına gölge düşürmemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dayanışma, bağlılık, kadirşinaslık niteliklerine uygun olarak hizmet vermek ve bu hizmetlerin görülmesi sırasında bunların kişiliğine, özgürlüğüne ve inançlarına saygı göstermek.

       d) Hak sahiplerinin hastalanmaları hâlinde muayene ve tedavi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

       e) Seferberlik ve savaş hâlinde Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek görevleri yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sermaye, Gelir, Gider ve Kadrolar

       Sermaye limiti

       Madde 5 - (1) 2957 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Millî Savunma Bakanlığınca özel bakım için uygun görülecek askerî hastanelere 100 Yeni Türk Lirası sermaye tahsis edilmiştir.

       (2) Bu sermaye işletmelere yapılan hizmetin konusu, niteliği, kapsamı gibi belirli ölçüler dikkate alınarak Millî Savunma Bakanlığınca dağıtılır.

       (3) Sermaye dağıtım ve sonradan yapılacak değişiklikler en geç bir ay içinde Maliye Bakanlığına bildirilir.

       Gelirler

       Madde 6 - (1) Özel bakım veren askerî hastanelere veya özel bakım merkezlerine kabul edilen kişilerden alınacak yatak ve yemek ücretleri ile döner sermaye faaliyetlerinden sağlanacak diğer hasılatlar, döner sermayenin gelirini teşkil eder.

       (2) Hak sahibi personelden, bakım giderlerini karşılayamayacak durumda olanların ödeyecekleri aidat miktarına döner sermaye yönetim kurulunca karar verilir.

       Giderler

       Madde 7 - (1) Döner sermayeden yapılacak giderler aşağıda belirtilmiştir.

       a) Döner sermaye işlerini yürütmek için tertiplenen kadrolarda çalışacak memur ve işçilerin aylık, ücret ve yollukları.

       b) Askerî kadro personelinden olup, döner sermaye işlerinde çalışan personele 2957 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince verilecek ek görev ücretleri.

       c) Döner sermaye işlerinde devamlı olarak kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarımları.

       ç) Döner sermaye işlerinde kullanılacak her türlü kırtasiye, demirbaş, mefruşat ve sair masraflar.

       d) Döner sermaye işletmesinde yapılacak her nevi haberleşme ücretleri.

       Sermaye kaynakları

       Madde 8 - (1) İşletmelerin sermaye kaynakları;

       a) Millî Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerden,

       b) Hazinece yapılacak aynî yardımlardan,

       c) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan,

       ç) Bağış ve yardımlardan,

       oluşur.

       (2) Bağış ve yardımlar sermaye limitine bağlı kalınmaksızın sermayeye eklenir. İşletmelerin ödenmiş sermaye tutarı kendilerine tahsis edilmiş olan sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu kârları ödenmiş sermayelerine eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra işletmeden elde edilen kârlar hesap dönemini izleyen yılın nisan ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Organlar ve Görevler

       Döner sermaye yönetim kurulu ve çalışma usulleri

       Madde 9 - (1) Döner sermaye yönetim kurulu; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanının başkanlığında, Genelkurmay Adlî Müşaviri, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Personel Daire Başkanları/Personel İşlem Daire Başkanları, Millî Savunma Bakanlığı Maliye Dairesi Başkanı ve ilgili hastane baştabibi veya özel bakım merkezi başkanından teşekkül eder.

       (2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya iştirak edenlerin mutlak çoğunluğuyla alınır.

       (3) Yönetim kurulu sekreterliği görevini, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Personel Daire Başkanı yürütür.

       (4) Yönetim kurulu, muayyen fasılalarla veya üyelerden birinin sekretere yapacağı teklife istinaden sekreterin daveti üzerine, üye tam sayısının mutlak ekseriyeti ile toplanır. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanının bulunmadığı durumlarda toplantıya en kıdemli üye başkanlık eder.

       Yönetim kurulunun görevleri

       Madde 10 - (1) Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

       a) Döner sermayenin işletilmesine ilişkin konularda prensip kararları almak.

       b) Döner sermaye limitinin artırılmasına ilişkin önerileri inceleyerek sonucu Bakanlık onayına sunmak.

       c) Gerektiğinde mevcut döner sermayenin özel bakım veren askerî hastaneler veya özel bakım merkezleri arasında dağılımını tespit etmek.

       ç) Kendilerine döner sermayeden ücret ödenecek personele ait kadrolar için gerekli görülen değişiklik önerilerini inceleyerek Bakanlık onayına sunmak.

       d) Özel bakım veren askerî hastanelerce veya özel bakım merkezlerince hazırlanan bilanço ve faaliyet raporlarına dayanarak, döner sermaye işlemi için bir genel bilanço ve faaliyet raporunu hazırlamak, değerlendirmek ve Genelkurmay Başkanlığına bilgi vermek.

       e) Yatak ve yemek ücretleri ile diğer hizmetlere ilişkin ücret tarifelerini döner sermayenin gerektireceği diğer masrafları da karşılayacak düzeyde her yıl için belirlemek ve gerektiğinde meydana gelecek fiyat dalgalanmalarını da dikkate alarak bu tarifelerde değişiklik yapmak.

       f) Hak sahiplerine tanınacak hastaneye veya özel bakım merkezine kabul önceliklerinin esaslarını tespit etmek.

       g) 2957 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan gösterge rakamını belirlemek.

       ğ) Döner sermayeli kuruluşlardan alınan bilanço ve eklerine göre hazırlanacak olan konsolide (genel) bilançoyu malî yılın bitiminden itibaren dört ay içinde Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına göndermek.

       Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Personel Daire Başkanının görev ve sorumlulukları

       Madde 11 - (1) Özel bakım veren askerî hastanenin veya özel bakım merkezinin bağlı bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Personel Daire Başkanının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

       a) Döner sermaye işlerini murakabe ve koordine etmek, bu işleri idarî, teknik ve malî bakımdan denetlemek ve bu görevlerin yürütülmesinde, hastanenin veya özel bakım merkezinin bağlı olduğu komutanlığın ünitelerinde görevli teknik elemanlardan yararlanmak.

       b) Döner sermaye işlerini yürütmek için gerekli teklifleri yapmak.

       c) Döner sermayenin taksim ediliş şekline ilişkin bağlı bulunduğu komutanlık önerilerini yönetim kuruluna iletmek.

       ç) Tam teşekküllü askerî hastanelerce, askerî hastanenin bulunmadığı yerlerde ise üniversite veya devlet hastanelerince verilen sağlık kurulu raporlarını onaylamak.

       Özel bakım veren askerî hastane baştabibinin veya özel bakım merkezi başkanının görev ve sorumlulukları

       Madde 12 - (1) Özel bakım veren askerî hastane baştabibinin veya özel bakım merkezi başkanının görevleri şunlardır:

       a) 2957 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe konulan yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak.

       b) Değerlendirme ve disiplin kurullarına başkanlık etmek.

       c) Döner sermayeye ait muhasebe ve ayniyat işlemlerini kontrol etmek.

       ç) İdarî hizmetlerin yürütülmesinde Askerî Hastaneler Yönetim Yönergesinde (MY 33-1(B)) belirtilen hizmetleri yürütmek.

       d) Hastaneden veya özel bakım merkezinden ilişiklerinin kesilmesine karar verilenler hakkındaki gerekçeli kararın yönetim kurulunca onaylanıp kesinleşmesini müteakip hastaneden veya özel bakım merkezinden taburcu edilmesini sağlamak.

       (2) Hastane baştabibi veya özel bakım merkezi başkanı, hastane veya özel bakım merkezi hizmetlerinin yürütülmesinden bağlı bulunduğu komutanlık ile yönetim kuruluna karşı sorumludur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hesap İşleri ve İşlemleri

       Defter tutma ve muhasebe kayıtları

       Madde 13 - (1) Döner sermaye muhasebe birimleri tarafından tutulacak defterler, muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler ile bu Yönetmelikte yer alan özel düzenlemeler dışındaki işlemler hakkında, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

       Harcama yetkilisi

       Madde 14 - (1) Döner sermayenin harcama yetkilisi, hastane baştabibi veya özel bakım merkezi başkanıdır. Baştabibin veya özel bakım merkezi başkanının yokluğunda, bu görev kendisinden sonra gelen en kıdemli tabip tarafından yerine getirilir.

       Ödemelerde uygulanacak usul

       Madde 15 - (1) Ödemelerin banka kanalıyla yapılması asıldır. Ancak, Maliye Bakanlığınca belirlenen ödemeler kasadan yapılabilir. Kasadan yapılacak ödeme tutarları ile kasada bulundurulacak miktarlar hakkında her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen limitler uygulanır.

       (2) Bankadan yapılacak ödemeler, muhasebe yetkilisi tarafından imzalanan çek veya gönderme emri ile yapılır.

       Aylık mizan bilgisi

       Madde 16 - (1) Özel hizmet veren askerî hastanelerin veya özel bakım merkezlerinin muhasebe yetkilileri tarafından düzenlenen aylık mizanın bir nüshası, tetkik edilmek üzere müteakip ay başında Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığına gönderilir.

       Muhasebe yetkilisi

       Madde 17 - (1) Döner sermayenin malî işlemleri ile muhasebe hizmetleri, Millî Savunma Bakanlığınca tahsis edilen kadroya aynı Bakanlıkça teklif edilen ve Maliye Bakanlığınca atanan muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür. Muhasebe yetkilisinin yıllık izin ve uzun süreli hastalık izni gibi nedenlerle görev başında bulunmadığı zamanlarda bu görev, muhasebe işlemlerini bilen memurlar eliyle vekâleten yürütülür.

       Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri

       Madde 18 - (1) Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

       b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

       c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

       ç) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer malî işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, belge ve bilgileri her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

       d) Bu Yönetmelik gereğince düzenlenmesi gereken belge ve bilgileri, belirtilen sürelerde ilgili yerlere düzenli olarak vermek.

       e) Veznenin kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

       f) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

       g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe biriminden uzak yerlerde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

       ğ) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

       h) Muhasebe birimini yönetmek.

       ı) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

       Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları

       Madde 19 - (1) Muhasebe yetkilisi;

       a) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

       b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,

       c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesinden ve kontrolünden,

       ç) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,

       d) Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,

       e) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan,

       f) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini mevzuata göre kontrol etmekten,

       g) Yetkili mercilere hesap vermekten,

       sorumludur.

       (2) Muhasebe yetkililerinin ilgili mevzuata göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

       (3) Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken paylara ilişkin fazla ve yersiz ödemelerde sorumluluğu, 18 inci madde uyarınca yapması gereken kontrollerle sınırlıdır.

       Muhasebe yetkililerince ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde yapılacak kontroller

       Madde 20 - (1) Muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde;

       a) Yetkililerin imzasını,

       b) Ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını,

       c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

       ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

       kontrol etmekle yükümlüdürler.

       (2) Muhasebe yetkilileri, yukarıda belirtilen kontroller dışında kontrol ve inceleme yapamaz; ödemelerde ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması hâlinde ödeme yapamaz ve ödemeye zorlanamaz.

       (3) Muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi eki belgelerin, ödemesi yapılacak giderin çeşidine ve alım şekline göre 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ve özel mevzuatında öngörülen belgelerden olmasını ve bu belgelerin eksiksiz olarak ödeme emri belgesi ekine bağlanmasını kontrol etmekle sorumlu olup, belgelerin alınan mal veya hizmet ya da yapılan iş bazında miktar veya ara toplam olarak bütçedeki tertiplerine uygunluğunun kontrolünden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

       (4) Muhasebe yetkililerinin maddi hataya ilişkin sorumlulukları; bir malî işlemin muhasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, bordro, fatura, alındı ve benzeri belgelerde; gelir, alacak, gider ya da boş tutarının tespit edilmesine esas rakamların hiçbir farklı yoruma yer vermeyecek şekilde, bilerek veya bilmeyerek yanlış seçilmesi, oranların yanlış uygulanması, aritmetik işlemlerin yanlış yapılması ve muhasebeleştirmeye esas toplamlarının muhasebeleştirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kaydedilmek suretiyle yapılan yersiz ve fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır. Teknik nitelikteki belgelerde, bu niteliğe ilişkin olarak yapılmış maddi hatalardan bu belgeleri düzenleyen ve onaylayan gerçekleştirme görevlileri sorumlu olup, muhasebe yetkililerinin bu belgelere ilişkin sorumlulukları aritmetik işlemlerdeki yanlışlıklarla sınırlıdır.

       (5) Muhasebe yetkilileri, ön ödemeler ile geri verilecek para ve para ile ifade edilen değerlere ilişkin olarak düzenlenen muhasebeleştirme belgeleri ve ekleri üzerinde de birinci fıkradaki hususları kontrol etmekle yükümlüdürler.

       Gelir ve giderleri gerçekleştirme görevlileri

       Madde 21 - (1) Gider gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işlemlerini; gelir gerçekleştirme görevlileri ise işletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini yürütürler.

       Gelir ve giderleri gerçekleştirme görevlilerinin görev ve sorumlulukları

       Madde 22 - (1) Gelir ve giderleri gerçekleştirme görevlilerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

       a) Gider gerçekleştirme görevlileri, harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler ve bu belgeler üzerinde ön malî kontrol işlemini yaparlar.

       b) Gelir gerçekleştirme görevlileri; işletmenin faaliyetleriyle ilgili satışı yapılan mal ve hizmet bedelleri ile diğer işletme gelirlerini tahakkuk ettirerek tahsil edilebilir duruma getirilmesi işlemlerini gerçekleştirirler.

       (2) Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve diğer gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları gereken kontrollerden sorumludurlar.

       Devir teslim işlemleri

       Madde 23 - (1) Muhasebe yetkilisi, muhasebe yetkilisi mutemedi, veznedar, taşınır mal kontrol yetkilisi gibi para ve mal işleriyle görevli memurlar arasındaki devir ve teslim işlemlerinde 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

       (2) Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan muhasebe yetkililerinin devir süresi yedi gündür. Muhasebe yetkilisi mutemetleri için devir süresi iki gündür.

       Birleşmeyecek görevler

       Madde 24 - (1) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.

       Veznedar

       Madde 25 - (1) Kasaca yapılacak tahsilat ve ödemeler, kefalete tabi veznedar tarafından yapılır. Veznedarın izinli ve görevli olması gibi nedenlerle geçici olarak ayrılması hâlinde bu görev kefalete tabi muhasebe memurlarından veya diğer memurlardan birine verilir.

       Veznedarın görevleri

       Madde 26 - (1) Veznedarın görevleri şunlardır:

       a) Tamamlanmış belgelere dayanarak değerleri almak ve ödeme işlerini yapmak.

       b) Tahsil edilen değerleri ve yapılan ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak.

       c) Döner sermayeye ait para ve kıymetli evrakı vezne kasasında saklamak.

       ç) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defteri ve sair belgeleri saklamak.

       d) Muhasebe yetkilisinin vereceği diğer görevleri yapmak.

       Veznedarın sorumluluğu

       Madde 27 - (1) Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyana uğramasından ve eksilmesinden doğrudan sorumludur. Belgeye ve kayda dayanmayan tahsilat ve ödemeyi hiçbir şekilde yapamayacağı gibi, elden para alamaz ve ödeme yapamaz.

       Vezne işlemleri

       Madde 28 - (1) Döner sermaye işletmesi kasasından yapılacak ödeme miktarı ile ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere kasada bulundurulacak miktarlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen limitler uygulanır.

       (2) Kasadan yapılacak ödeme limitlerini aşan ödemeler, harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi tarafından imzalanan çeklerle bankadan yapılır.

       (3) Her gün kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu kontrol edilerek günlük hesap, veznedar ve muhasebe yetkilisinin ortaklaşa imzalarıyla kapatılır.

       Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi

       Madde 29 - (1) Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alma, koruma, kullanım yerlerine teslim etme, kayıtları tutma ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleme işlemleri, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince yerine getirilir.

       Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları

       Madde 30 - (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları hakkında Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

       Ambar kontrolü

       Madde 31 - (1) Döner sermayenin ambarı her malî yılın sonunda ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda harcama yetkilisince görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır.

       (2) Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların normal fireler dışında, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın eksilmesi, kullanılamaz hâle gelmesi veya yok olması sonucunda ortaya çıkan zararlar hakkında, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       (3) Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.

       (4) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

       Ön ödeme işlemleri

       Madde 32 - (1) Gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler, her yıl Merkezî Yönetim Bütçe Kanunuyla tespit edilen miktarı geçmemek üzere, avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle ödenebilir. İşletme tarafından yapılacak ön ödemelerin şekli, devri ve mahsubuna ilişkin işlemler ile mutemetlerin görevlendirilmesi ve diğer işlemler hakkında 31/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

       (2) Ön ödemeler hangi iş için verilmiş ise yalnızca o işte kullanılır.

       Bütçe ve uygulama

       Madde 33 - (1) Bütçeler, muhasebe yetkilileri tarafından hazırlanarak harcama yetkililerince incelendikten sonra onaylanmak üzere döner sermaye yönetim kuruluna gönderilir.

       (2) Onaylanarak kesinleşen bütçeler, en geç aralık ayının sonuna kadar uygulanmak üzere döner sermayelere gönderilir.

       (3) Döner sermayelerin hesap dönemi, malî yıldır.

       Yönetim dönemi hesabı

       Madde 34 - (1) Malî yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya verilmek üzere hazırlanır, bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

       İhale işlemleri

       Madde 35 - (1) Döner sermayenin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

    (2) Döner sermayenin satış ve kiraya verme işlemleri, 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM :    Özel Bakım Veren Askerî Hastanelerde veya Özel Bakım Merkezlerinde

       Teşkil Edilecek Kurullar

    Değerlendirme kurulu

       Madde 36 - (1) Özel bakım veren askerî hastanelerde veya özel bakım merkezlerinde baştabibin veya özel bakım merkezi başkanı başkanlığında, başkan yardımcısı, görevli uzman tabipler, başhemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist ve uğraş tedavi uzmanlarından oluşan değerlendirme kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

       a) Hastaneye veya özel bakım merkezine kabul edilecek hak sahiplerinin sağlık raporları ve fizyolojik durumları göz önünde bulundurularak, hastaneye veya özel bakım merkezine kabulde öncelik sırasını yönetim kurulunun koyacağı prensip kararlarına göre tespit etmek.

       b) Hak sahiplerinin tedavi ve rehabilitasyonunu gerçekleştirmek ve hayata uyumlarını sağlamak amacıyla tüm ihtiyaçlarını değerlendirmek.

       c) Hak sahiplerinin bakım ve gözetimleri süresince durumlarını takip etmek.

       ç) Kendi isteğiyle hastaneden veya özel bakım merkezinden çıkmak isteyenlerin sağlık durumları itibarıyla çıkmalarında sakınca bulunanlar hakkında karar vermek.

       Disiplin kurulu

       Madde 37 - (1) Disiplin kurulu; özel bakım veren askerî hastanelerde veya özel bakım merkezlerinde; baştabibin veya özel bakım merkezi başkanı başkanlığında, başkan yardımcısı, görevli uzman tabipler, idare amiri, psikolog, sosyal hizmetler uzmanı, başhemşire, hak sahiplerinin kendi aralarında disiplin kurulunun her toplantısı için seçtikleri bir bayan ve bir erkek temsilciden oluşur.

       (2) Disiplin kurulu, görevli uzman tabiplerin önerisi üzerine baştabip veya özel bakım merkezi başkanı tarafından disiplin kuruluna sevk edilenler hakkında aşağıdaki işlemleri yapar.

       a) Hastaneye veya özel bakım merkezine kabul edilenler hakkında tutulan şahsi dosyasını inceleyerek o güne kadar işlemiş olduğu disiplinsiz hareketleri olup olmadığını tespit etmek.

       b) Disiplin kuruluna sevk edilen şahsı da dinledikten sonra, disiplin bozucu hareketlerin karşılığında verilecek cezayı kararlaştırmak.

       c) Disiplin kuruluna verilenlerin hastaneden veya özel bakım merkezinden ilişkilerinin kesilmesine veya kesilmemesine karar vermek.

       Disiplin kuruluna sevki gerektiren fiiller ve bunların cezaları

       Madde 38 - (1) Hastaneden veya özel bakım merkezinden yararlananların disiplin kuruluna sevkini gerektiren fiilleri ve bu fiiller karşılığı disiplin kurulunca verilecek cezalar şunlardır:

       a) Uyarma

       1) Hastane veya özel bakım merkezi içinde alkol almak, hastane veya özel bakım merkezi düzenini ve huzurunu bozmayı alışkanlık hâline getirmek.

       2) Kumar oynamak.

       b) Oda değiştirme

       1) Kasıtlı olarak adap ve ahlak dışı davranmak.

       2) Kendilerine yapılan ihtarlara rağmen uygunsuz hareketlerinde direnmek.

       3) Hastane veya özel bakım merkezi idaresi hakkında dedikodu yapmak, resmî makamlara gereksiz ve asılsız ihbarlarda bulunmak.

       4) Hastane baştabipliğinin veya özel bakım merkezi başkanlığının izni olmadan hastaneyi veya özel bakım merkezini terk etmek ve üç günden fazla hastaneye veya özel bakım merkezine gelmemek.

       c) Hastaneden veya özel bakım merkezinden ilişik kesme

       1) Kasıtlı olarak, hastanenin veya özel bakım merkezinin ve sakinlerinin eşyalarını tahrip etmek veya çalmak.

       2) Hastaneye veya özel bakım merkezine kabulünde düzenlenen evrakta sahtecilik yapmak ya da bu kabulle ilgili yalan beyanda bulunmak.

       3) Uyarma ve oda değiştirmeyi gerektiren fiilleri üç kez tekrarlamak.

    ALTINCI BÖLÜM :Hastanede veya Özel Bakım Merkezinde Görevli Uzman Tabip,Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Diyetisyen, Fizyoterapist,Uğraşı Tedavi Uzmanı ve Hemşirelerin Görevleri

       Uzmanların görevleri

       Madde 39 - (1) Uzmanların görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) İç hastalıkları uzmanı;

       1) Hastaneden veya özel bakım merkezinden yararlananlarda gerek fiziksel gerekse ruhsal hastalıkların meydana gelmesinde olumsuz sosyal ve ekonomik etkenlerin önemini göz önüne alarak görevinin teknik gerekleri yanında, tedavinin başarısı yönünden psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen ve hemşirelerle birlikte ekip hâlinde çalışma yapar.

       2) Hastaneye veya özel bakım merkezine kabul edilmede hak sahiplerinin genel muayenesini yapar.

       3) Hastaneden veya özel bakım merkezinden yararlananların sağlık durumuna göre nasıl bir tedavi şekli uygulanacağını tespit eder.

       4) Tedavi ve rehabilite edilerek kendi kendine yeterli hâle gelmiş olanların hastaneden veya özel bakım merkezinden çıkarılma zamanını tespit eder ve değerlendirme kuruluna karar aldırmak üzere intikal ettirir.

       5) Askerî Hastaneler Yönetim Yönergesine (MY 33-1(B)) göre hastane baştabibinin veya özel bakım merkezi başkanının vereceği görevleri yapar.

       b) Fizik tedavi uzmanı;

       1) Hastanedeki veya özel bakım merkezindeki hak sahiplerinin tedavi ve rehabilitasyonunda; fizyoterapist, uğraşı tedavi uzmanı ve hemşirelerle beraber ekip hâlinde çalışır.

       2) Askerî Hastaneler Yönetim Yönergesine (MY 33-1(B)) göre hastane baştabibinin veya özel bakım merkezi başkanının vereceği görevleri yapar.

       c) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı;

       1) Hak sahiplerinin ruh sağlığının korunmasına katkıda bulunacak çalışmaları psikolog ile birlikte ekip çalışması hâlinde yapar. Hastaların psikolojik rehabilitasyonunu sağlar.

       2) Ruh sağlığı bozulmuş olanların muayene, teşhis ve tedavisini yapar. Bu tedaviyi ayakta veya yatırılarak yapılması için gerekli planlamaları yapar. Gerek görmesi hâlinde hastayı, diğer hastanelere sevk eder.

       3) Hastanede veya özel bakım merkezinde çalışan ve yararlanan hak sahiplerinin ruh sağlığı ve hastalıkları konularında eğitilmeleri için gerekli planlamaları yapar. Bu konuda gerekli toplantı ve konferanslar düzenler.

       4) Askerî Hastaneler Yönetim Yönergesine (MY 33-1(B)) göre hastane baştabibinin veya özel bakım merkezi başkanının vereceği görevleri de yapar.

       ç) Psikolog;

       1) Hak sahiplerinin ruhsal düzensizliğe uğramamasına dikkat eder. Hastaneye veya özel bakım merkezine kabullerinde intibak güçlüklerinin ortadan kaldırılması için gereken çalışmaları sosyal hizmet uzmanı ile koordine ederek yapar. Bu amaçla onların korku, endişe ve duygularını açıkça ifade etmelerini teşvik eder. Kendilerine bu yolda cesaret verir.

       2) Hak sahiplerinin fizikî ve psikolojik işlevleri ile davranışlarındaki olumsuz etkileri inceler ve bu etkilerin azaltılması veya tamamıyla silinmesi için gerekli çalışmaları yapar.

       3) Hak sahiplerinin; anlayış seviyesi, baskı altında bulunup bulunmadığı durumlarını tespit eder; sağlığı ile ilgili hususları yorumlar, şahıslara nasıl moral takviyesi yapılabileceğini diğer görevlilerin de görüşlerini alarak tespit eder. Bu amaçla yapılacak teşhis ve klinik tedavilerinde iç hastalıkları uzmanı ile birlikte çalışır.

       4) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile birlikte koordineli çalışır.

       5) Askerî Hastaneler Yönetim Yönergesine (MY 33-1(B)) göre hastane baştabibinin veya özel bakım merkezi başkanının vereceği görevleri de yapar.

       d) Sosyal hizmet uzmanı;

       1) Hastaneye veya özel bakım merkezine kabul edilenlere, hastanenin veya özel bakım merkezinin özelliklerini, imkânlarını ve bu imkânların nasıl kullanılacağı hususunda bilgi verir. Çevresine uymasını sağlar, bakıcıları ile hak sahipleri arasındaki anlayışı kurar.

       2) Hastaneye veya özel bakım merkezine kabul edilenler ile kendi meslekî teknik yöntemleri uyarınca kişisel ilişkiler kurar. Bu ilişkilerin amacı hak sahiplerinin önceki yaşantısı, o andaki durumu, moral, fizik ve ekonomik yapısı, sosyal ilişkileri, ilgileri, ihtiyaçları, düşünceleri hakkında bilgi edinir.

       3) Hak sahiplerinin ruh-beden dengesi ile hastane veya özel bakım merkezi şartları arasındaki karşılıklı bağlantının etkilerinin olumlu yönde gelişmesi için, lüzum hâlinde gerekli tedbirleri uzman tabipler, psikolog, fizyoterapist ve diğer ilgililerle işbirliği yaparak alır.

       4) Hak sahiplerinin hukukî statüsüyle ilgili olarak; menfaatlerinin korunması, nafaka davalarının açılması, nafakalarının tahsili gibi hususlarda yardımcı olur.

       5) Hak sahiplerinin hastane veya özel bakım merkezi içinde sosyal ilişkiler ve arkadaşlıklar kurmasına, gruplara kazanılmasına, akraba ve yakınlarıyla ilişkilerini sürdürmesine imkân hazırlar.

       6) Dost ve akrabalarının ve kendisine moral verecek kimselerin ziyaretlerini sağlar, ziyaretçisi ve kimsesi olmayanların bu eksikliklerini gidermek için gayret sarf eder.

       7) Hak sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun eğlenceleri, baştabipliğin veya özel bakım merkezi başkanlığının bilgisi altında tertip eder.

       8) Hastaneden veya özel bakım merkezinden yararlanan her şahsın durumunu ve ihtiyaçlarını gösteren gizli bir dosya hazırlar ve dosyalara kişisel izlenimlerini kaydeder.

       9) Hak sahiplerinin mektuplarının yazılmasına yardım eder, istedikleri kitap, dergi, gazete ve yayınları hastane veya özel bakım merkezi imkânları içinde sağlamaya çalışır.

       10) Hizmet personelinin hak sahiplerine karşı hatalarını düzeltir ve onlarla olumlu ilişkiler kurmanın yollarını gösterir.

       11) Askerî Hastaneler Yönetim Yönergesine (MY 33-1(B)) göre hastane baştabibinin veya özel bakım merkezi başkanının vereceği görevleri yapar.

       e) Fizyoterapist;

       1) Fizyoterapist, klinik muayene sonucu teşhisi konan hak sahiplerinin fiziksel sakatlığının derecesi ve buna göre rehabilitasyon potansiyelinin olup olmadığını anlamak için hastaneden veya özel bakım merkezinden yararlananlara bilimsel testler uygular (Adale testi, Rom testi, G.T.P testi ve benzeri). Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon şekli saptanan hastaların, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasını yapar.

       2) Tedavide icap eden hâllerde tıbbî egzersizler (çeşitli tedavi ve hareket metotları), fiziksel ajanlar (enfraruj, ultraviyole, ultrason, boyun ve bel fraksiyonu, alçak ve yüksek frekanslı cereyanlar, parafin, su tedavisi ve benzeri) tatbik eder.

       3) Tedavi odasına gelemeyenlerin tedavisini yatağında yapar. Ayrıca, hastaneden veya özel bakım merkezinden yararlananların güvenini sağlamak amacıyla günlük yaşayış ve çabalarında bağımsızlık kazanması için; yatağa yatma ve kalkma, tuvalet ihtiyacını giderme, beslenme, elbise giyme ve çıkarma, tekerlekli iskemle kullanma, ayağa kalkma, yürüme ve gezme gibi hususları hemşire yardımıyla gerçekleştirir.

       4) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanınca yardımcı cihaz kullanması gereken hastaların, bu cihaza uyum eğitimini yaptırır.

       5) Askerî Hastaneler Yönetim Yönergesine (MY 33-1(B)) göre hastane baştabibinin veya özel bakım merkezi başkanının vereceği görevleri yapar.

       f) Uğraşı tedavi uzmanı;

       1) Hastaneye veya özel bakım merkezine kabul edilenlerin akıl sağlığının korunması, fonksiyonel bir bozukluğa uğramaması için gereken tedbirlerin alınmasına yardımcı olur.

       2) Hak sahiplerinin dikkatini kitap, beden eğitimi, atölye ve bahçe çalışmalarına çekmek suretiyle yalnızlığın verdiği sosyal boşluğu gidermeye çalışır.

       3) Askerî Hastane Yönetim Yönergesine (MY 33-1(B)) göre, hastane baştabibinin veya özel bakım merkezi başkanının vereceği görevleri yapar.

       g) Diyet uzmanı;

       1) İç hastalıkları uzmanı ile birlikte hak sahiplerinin beslenmesiyle ilgili hususlarda idareye yardımcı olur.

       2) İlgili uzman tabiplerin tavsiyelerine göre, yemek listelerini hazırlar ve bu listelerin hazırlanmasında hastaneden veya özel bakım merkezinden yararlananların isteklerini, imkân dâhilinde göz önünde bulundurur.

       3) Mutfakta hazırlanan yemeklerin kaliteleri bozulmadan servise gelmesini ve hak sahiplerine dağıtılmasını temin eder.

       4) Hastaneye veya özel bakım merkezine kabul edilenlerin yemek yiyip yemediklerini kontrol eder, diyetleri hususunda eğitir.

       5) Mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimini sağlar. Mutfak hijyeniyle ilgili olarak gerekli önlemleri alır.

       6) Askerî Hastaneler Yönetim Yönergesine (MY 33-1(B)) göre, hastane baştabibinin veya özel bakım merkezi başkanının vereceği görevleri yapar.

       ğ) Hemşire;

       1) Uzmanlarla birlikte çalışır. Hak sahiplerine daima şefkatli, güler yüzlü, hoş görülü davranışlarda bulunurlar ve ilgili uzmanların tavsiye ve emrine göre gerekli bakımları yapar.

       2) Hemşireler hasta bakım ve tedavi hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde etkin ve etik değerlere uygun yürütülmesinden sorumludur.

       3) Hastaneye veya özel bakım merkezine kabul edilenlere yönelik bakım planı yapar, uygular ve uygulatır. Bakımın kalitesini değerlendirir.

       4) Askerî Hastaneler Yönetim Yönergesine (MY 33-1(B)) göre, hastane baştabibinin veya özel bakım merkezi başkanının vereceği görevleri yapar.

       h) Hastane veya özel bakım merkezi kadrosunda görevli diğer personel; hastane baştabibinin veya özel bakım merkezi başkanının vereceği ve Askerî Hastaneler Yönetim Yönergesinde (MY 33-1(B)) belirtilen görevleri yaparlar.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Hastaneye veya Özel Bakım Merkezine Kabul Edilmeme Hâlleri,Müracaat, Kabul, Çıkma ve Çıkarılma

       Hastaneye veya özel bakım merkezine kabul edilmeme hâlleri

       Madde 40 - (1) Aşağıda sayılan hastalıklara tutulanlar hastaneye veya özel bakım merkezine alınmazlar:

       a) Tehlikeli ve bulaşıcı hastalıkları (örneğin, tedavi görmüş olsa bile aktif tüberküloz) olanlar.

       b) Akıl ve ruh hastalıklarına düçar olanlar.

       c) Her türlü uyuşturucu madde (ilaç, esrar, morfin ve benzeri) kullanma alışkanlığı olanlar.

       ç) Kronik alkolikler ya da sık sık alkol almayı alışkanlık hâline getirenler.

       d) Günlük hizmet ve fizyolojik ihtiyaçlarını kendi kendine görmesine engel bir hastalık ya da sakatlığı (ağır felçliler ya da ağır nörolojik arazı bulunanlar, her türlü yatalak hastalığı) olanlar. Bunlar, ancak ayrı bir bölüm oluşturulabildiği takdirde hastaneye veya özel bakım merkezine kabul edilebilirler.

       Müracaat

       Madde 41 - (1) Hak sahipleri müracaatlarını aşağıdaki makamlara yaparlar:

       a) Kapsam maddesinde belirtilen hak sahipleri ilgili oldukları kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının Personel Başkanlıklarına, durumlarını belirten belgelerle başvururlar.

       b) Başvurular, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca değerlendirildikten sonra başvuru sahipleri tam teşekküllü askerî hastanelere, askerî hastanelerin bulunmadığı yerlerde üniversite veya devlet hastanesine sevk edilirler. Askerî hastane, üniversite veya devlet hastanesince 40 ıncı maddede belirtilen hâller göz önüne alınarak özel bakım veren hastanelere veya özel bakım merkezlerine kabul edilmeleri hakkında sağlık kurulu raporu tanzim edilir. Rapor, kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı Sağlık Dairesi Başkanının onayından sonra kesinleşir.

       c) Kuvvet komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıkları, askerî hastaneden alınan onaylı heyet raporları ile birlikte değerlendirmeye tabi tutulmak üzere, başvuru sahiplerini, özel bakım veren hastanelere veya özel bakım merkezlerine kabul edilmek amacıyla sevk ederler.

       Başvuruda aranacak belgeler

       Madde 42 - (1) Başvuruda aranacak belgeler şunlardır:

       a) Dilekçe ve nüfus cüzdanı sureti.

       b) Usul, füruu, eş, erkek ve kız kardeşlerini içerecek şekilde nüfus memurluklarından alınacak dökümlü nüfus kaydı belgesi (bu belge kuvvet personel başkanlıklarınca sağlanır).

       c) 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesi kapsamında olanlar için mahallin mülki amirliklerinden alınmış hak sahiplerinin hak sahiplerinin statüsüne göre kimsesiz olduğunu belirtir belge (karı-kocanın birlikte müracaatı hâlinde, eş için kimsesizlik ve bakıma muhtaçlık şartı aranmaz).

       ç) Noterden tasdikli hastane veya özel bakım merkezi masraflarını ödeyeceğine dair taahhütname.

       d) Türk Silahlı Kuvvetleri veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş sağlık fişlerinin onaylı örneği.

       e) Altı adet renkli fotoğraf.

       f) Subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma çavuş; uzman erbaş emeklileri ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesi kapsamında olanlar için tam teşekküllü askerî hastanelerce, askerî hastanelerin bulunmadığı yerlerde üniversite veya devlet hastanesince 40 ıncı maddede belirtilen hâller göz önüne alınarak özel bakım veren hastanelere veya özel bakım merkezlerine kabul edilmeleri hakkında onaylı sağlık kurulu raporu.

    Kabul

       Madde 43 - (1) Hastaneye veya özel bakım merkezine kabulde öncelik sırası aşağıdaki gibidir:

       a) Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca özel bakım veren hastanelerde veya özel bakım merkezlerinde raporları ile birlikte gönderilen hak sahiplerinin fizyolojik yapıları da göz önünde bulundurularak yönetim kurulunun koyacağı ilkelere göre değerlendirme kurulunca kabuldeki öncelik sırası tespit edilir.

       b) Hastaneye veya özel bakım merkezine kabul edilen hak sahipleri hakkında ilgili kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığına bilgi verilir.

       Çıkma ve çıkarılma

       Madde 44 - (1) Hak sahipleri kendi rızaları üzerine idareye yapacakları başvuru ile hastaneden veya özel bakım merkezinden çıkarılabilir. Ancak, bunlardan sağlık durumları itibarıyla hastaneden veya özel bakım merkezinden çıkarılmaları toplum ve kendileri açısından sakıncalı olanlar hakkında değerlendirme kurulunca verilecek karara göre işlem yapılır.

       (2) Hastaneye veya özel bakım merkezine kabul edilenlerden 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen kimsesiz ve bakıma muhtaç hak sahiplerinin, bakımlarından sonra başkasının yardımına ve gözetimine ihtiyaç olmadan dış ortamda hayatlarını sürdürebilecek yetenekte olduğu tespit edilerek hastaneden veya özel bakım merkezinden çıkarılmalarına değerlendirme kurulunca karar verilenler, hastaneden veya özel bakım merkezinden çıkarılırlar.

       (3) Disiplin kurulunca haklarında hastaneden veya özel bakım merkezinden çıkarılmalarına karar verilenler bir daha hastaneye veya özel bakım merkezine alınamazlar.

       (4) Her iki hâlde de çıkarılma kararı, hastane baştabipliğince veya özel bakım merkezi başkanlığınca ilgili kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderilen kararların yönetim kurulunca onaylanmasından itibaren uygulanır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM :    Hak Sahiplerinin Yaşantılarıyla İlgili Esaslar

       Kıyafet

       Madde 45 - (1) Hak sahiplerinin çamaşır ve elbiseleri kendileri tarafından sağlanır. Durumlarına göre en uygun giyim eşyaları sağlık, sosyal ve ahlakî gelenekler zorlanmadığı ve sağlık için zararlı olmadığı takdirde, hak sahipleri idarenin görüşüne uymaya zorlanamaz. Dikişlerini dışarıda diktirmek isteyenlere, idare gerekli rehberliği yapar, kolaylığı gösterir, isteyenler çamaşırlarını dışarıda yıkatabilir.

       (2) Hastane baştabipliğince veya özel bakım merkezi başkanlığınca uygulanan uğraşı programında (atölye, bahçe çalışmaları ve benzeri) hak sahipleri kendilerine hastane veya özel bakım merkezi tarafından verilecek iş kıyafetlerini giymek zorundadır.

       Odaların özellikleri

       Madde 46 - (1) Hak sahiplerinin kalacağı odaların özellikleri aşağıda gösterilmiştir:

       a) Hastanenin veya özel bakım merkezinin özelliğine göre, mevcut odalar tek ya da birden fazla kişilik olabilir. Ancak, iki kişiden fazla hak sahibi bir odada barındırılmaz.

       b) Odalar, hastane baştabipliğince veya özel bakım merkezi başkanlığınca döşenir. Odalarda piknik tüpü, elektrik ocağı gibi araçlar bulundurulmaz ve kullanılmaz. Bu ihtiyaçlara yönelik tedbir ve düzen alınır.

       c) Hastanede veya özel bakım merkezinde, kadınlar ve erkekler ayrı katlarda veya kısımlarda barındırılır. Oturma odaları, yemekhaneler, kitaplık ve bahçelerden ortaklaşa yararlanırlar.

       ç) Hak sahipleri, hastanede veya özel bakım merkezlerinde kedi, köpek ve benzeri hayvanları besleyemezler.

       Günlük yaşam

       Madde 47 - (1) Hak sahipleri günlük yaşamlarında aşağıda gösterilen kurallara uymak zorundadırlar:

       a) Hak sahipleri, düzenini bozmayacak şekilde uyku saatleri dışında akraba ve arkadaşlarını kabul edebilirler. Hak sahiplerinin rahatsızlığı hâlinde ziyaretini arzu ettiği kimseler hastaneye davet ve kabul edilir. Ziyaretçiler, idare tarafından kontrol edilmedikçe hiçbir yiyecek maddesi getiremezler.

       b) Hak sahipleri yemeğe misafir kabul edebilirler. Bunlar önceden durumu idareye haber vermek ve yemek ücretini maliyeti üzerinden ödemek zorundadırlar.

       c) Hak sahipleri ihtiyaçlarını karşılama veya mazeretlerine binaen izinli olarak ayrılmak istediklerinde hastane baştabipliğince veya özel bakım merkezi başkanlığınca kendilerine uygun görülecek süre kadar izin verilir.

       Hak sahibinin ölümü hâlinde yapılacak işlemler

       Madde 48 - (1) Hastanede veya özel bakım merkezinde ölen hak sahiplerinin varsa yakınları durumdan haberdar edilir. Bunlar cenaze töreni yapmak isterlerse cenaze kendilerine teslim edilir. Ancak, her ölüm olayında Merkez Komutanlığına bilgi verilerek cenazeler hakkında 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 6-7-8/9/1961 tarihli ve 10899-10900-10901 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

       (2) Hastaneden veya özel bakım merkezinden yararlanmakta iken vefat edenlerin durumu ve yapılan işlem ayrıca ilgili kuvvet veya Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

       Madde 49 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ile Askerî Hastaneler Yönetim Yönergesi (MY 33-1(B)) hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

       Madde 50 - (1) 18/5/1984 tarihli ve 18405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Askerî Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 51 - (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 52 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar