TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

    Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik

    Başbakanlık (Türkiye İstatistik Kurumu)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi : 06/12/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26722

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin gereklerini esas alarak Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis ve Programcı kadrolarındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 56 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,

       b) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

       c) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

       ç) Hizmet bölgeleri: Bu Yönetmeliğin eki 1 sayılı cetvelde gösterilen il gruplarını,

       d) Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,

       e) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,

       f) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, belirli süreler dahilinde bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

       g) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

       Hizmet bölgeleri ve zorunlu çalışma süreleri

       Madde 4 - (1) Kurumun hizmet bölgelerine giren il merkezleri ile bu bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       (2) Bu Yönetmelikteki istisnai hükümler dışında zorunlu çalışma süresi I inci bölgede 8, II nci bölgede 6, III üncü bölgede 4 yıldır. Ancak bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması veya hizmet bölgesinde eleman temininde güçlük çekilmesi durumunda bu süreler Başkan onayı ile zorunlu çalışma süresinin en çok yarısı kadar uzatılabilir.

       Başvuru şekilleri

       Madde 5 - (1) Hizmet bölgelerinde veya alanlarında zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanlar, herhangi bir duyuru beklemeksizin görevli bulundukları birimlere, Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Bu başvurular, birim amirleri tarafından Nisan ayı sonuna kadar görüşleriyle birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.

       (2) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen sağlık durumuna ilişkin özrünü belgeleyenler, birinci fıkrada öngörülen tarihe bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.

       Yer değiştirme esasları

       Madde 6 - (1) Hizmet süresi dolan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel, bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunur. Ancak; fiili hizmet süresi dolup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve bölgeler arasındaki personel dağılımının adil bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Yer Değiştirme Kurulunca re'sen değerlendirilir.

       Yer Değiştirme Kurulu

       Madde 7 - (1) Yer Değiştirme Kurulu, Başkan tarafından görevlendirilen bir Başkan Yardımcısının Başkanlığında; I. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Başkan tarafından belirlenen bir ana hizmet birimi daire başkanı ve bir bölge müdürü ile Kurumda en çok üyeye sahip memur sendikasının temsilcisinden oluşur.

       (2) Kurul, Atanma İstek Formu, Değerlendirme Formu (Ek-3), tercih sırası, boş veya boşalacak kadro durumlarını; puanlamaya öncelik vermek suretiyle birlikte değerlendirerek, liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı ilkelerini gözeterek karar verir.

       (3) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Oylamada eşitlik olması halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Asil üyelerin yokluğu halinde kurula vekilleri katılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Geçmiş hizmetlerin bölgelere intibakı

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kurumda çalışmakta olup halen bulunduğu hizmet bölgesinde yer değiştirmeye tabi unvanlarda geçen toplam hizmet süresi bulunduğu bölgenin zorunlu hizmet süresinden fazla olanlar, talep etmeleri halinde her yıl ilan edilecek boş kadroya, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca başvuruda bulunabilirler. Zorunlu çalışma süresini doldurmamış olanlar ise çalışmakta oldukları bölgedeki hizmet sürelerini dolduruncaya kadar yer değişikliği talebinde bulunamazlar.

       Yürürlük

       Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

    Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar