SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI HASILAT DAĞITIM YÖNETMELİĞİ

    Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Hasılat Dağıtım Yönetmeliği

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 13/12/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26729

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç ve Kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Teşkilat Başkanlığınca oynatılan spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarından elde edilen hasılatın dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 14/3/2007 tarihli 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen,

       a) Bakanlık: Spordan Sorumlu Bakanlığı,

       b) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

       c) Hasılat: Spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,

       ç) Kamu payı: Teşkilat Başkanlığının net hasılatı ile her ne ad altında olursa olsun elde ettiği diğer gelirler toplamından, her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarı,

       d) Müşterek bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hasılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

       e) Net hasılat: Hasılattan şans oyunları vergisi ve oyun planlarına göre hesaplanan ödenecek ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı,

       f) Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,

       g) Teşkilat Başkanlığı: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,

       ğ) Yönetim Kurulu: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

       İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı

       Madde 4 - (1) Teşkilat Başkanlığınca dağıtılacak ikramiye oranı oyun planları ile belirlenir.

       (2) Teşkilat Başkanlığınca oynatılan spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunları için bir takvim yılı içerisinde ödenecek ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatın %40'ından az ve %59'undan fazla olamaz.

       (3) Teşkilat Başkanlığı, yıllık ikramiye ortalaması ikinci fıkrada belirtilen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, tertip ettiği her müşterek veya sabit ihtimalli bahis oyunu için farklı ikramiye oranı belirleyebilir.

       Şans oyunları vergisi

       Madde 5 - (1) Teşkilat Başkanlığınca oynatılan spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının hasılatı şans oyunları vergisine tabidir.

       (2) Verginin matrahı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarından elde edilen hasılat tutarıdır.

       (3) Verginin oranı %5'tir.

       (4) Vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Maliye Bakanlığı vergilendirme dönemlerini değiştirmeye, yeni vergilendirme dönemleri belirlemeye yetkilidir.

       (5) Şans Oyunları Vergisi, ilgili vergilendirme dönemlerini izleyen ayın yirminci günü mesai bitimine kadar, Teşkilat Başkanlığınca bir beyanname ile bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilir ve hesaplanan vergi aynı süre içerisinde ödenir.

       (6) Şans Oyunları Vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.

       Yatırım ve işletme giderleri

       Madde 6 - (1) Teşkilat Başkanlığının bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde edilen hasılat ve diğer gelirlerin toplamının %20'sini geçemez.

       (2) Şans oyunlarının lisans veya işletim hakkının devri halinde, lisans veya işletim hakkı sahibi kuruluşa ödenecek paylar ile Teşkilat Başkanlığınca oynatılan müşterek bahis ve sabit ihtimalli bahis oyunları hasılatından Futbol Federasyonuna, Genel Müdürlüğe ve spor kulüplerine aktarılan tutarlar bu orana dahildir.

       Genel Müdürlük payı

       Madde 7 - (1) Teşkilat Başkanlığınca Genel Müdürlük payı olarak ayrılan tutar takip eden ayın yirminci günü mesai bitimine kadar Genel Müdürlük hesaplarına aktarılır.

       Kamu payı

       Madde 8 - (1) Teşkilat Başkanlığının net hasılatı ile her ne ad altında olursa olsun elde ettiği diğer gelirler toplamından, her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutar kamu payı olarak ayrılır ve kamu payı bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle hesaplanarak izleyen ikinci ayın onbeşinci günü mesai bitimine kadar Maliye Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılarak genel bütçeye gelir kaydedilir.

       (2) Teşkilat Başkanlığının bir önceki takvim yılına ait kesin hesap ve mali tabloları, her takvim yılının sonundan itibaren azami üç ay içerisinde çıkarılarak ödenmesi gereken kamu payları buna göre hesaplanır ve hesaplanan bu tutarlar, yıl içerisinde ödenen tutarlarla karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda varsa, eksik hesaplanan kamu payları, Nisan ayının sonuna kadar Maliye Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Fazla hesaplanan tutarlar ise takip eden döneme ilişkin kamu payından mahsup edilir.

       Hasılatın dağıtımı

       Madde 9 - (1) Müşterek bahis ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar olan hasılattan; 5602 sayılı Kanun uyarınca Şans Oyunları Vergisi ile Teşkilat Başkanlığı tarafından dağıtılması öngörülen ikramiye tutarı düşüldükten sonra net hasılat elde edilir.

       (2) Teşkilat Başkanlığının net hasılatı ile her ne ad altında olursa olsun elde ettiği diğer gelirler toplamından yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutar, kamu payı olarak Yönetmelikte öngörülen şekilde Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılarak genel bütçeye gelir kaydedilir.

       (3) Teşkilat Başkanlığının yatırım ve işletme giderleri aşağıdaki unsurlardan oluşur.

       a) 30/9/1987 tarihli ve 19590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Futbolda Müşterek Bahis Oyunları İsim Hakları Yönetmeliği uyarınca Teşkilat Başkanlığı tarafından oynatılan müşterek bahis ve sabit ihtimalli bahis oyunları bültenlerinde yer alan spor kulüplerine ödenen isim hakları (İsim haklarından 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendi uyarınca isim hakkının %15'i oranında Türkiye Futbol Federasyonuna pay aktarılır.),

       b) Bayilik sözleşmesi hükümlerine istinaden spor toto bayilerine ödenen komisyon ve ikramiye ödeme primi,

       c) Merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezinin kurulması ve işletilmesi ile başbayilik iş ve hizmetlerinin özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması amacıyla yapılan sözleşmeler uyarınca ödenen pay,

       ç) (Değişik bent: 17/03/2010-27524 S.R.G. Yön/1.mad.) Aylık hasılat toplamının %10'unu geçmemek üzere, yönetim kurulunca belirlenip Genel Müdürlüğe ödenen pay,

       d) Diğer yatırım ve işletme giderleri.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Müşterek bahis

       Madde 10 - (1) Üçüncü maddenin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerinde tanımlanan müşterek bahis oyunları ve sabit ihtimalli bahis oyunları 5602 sayılı Kanunun uygulamasında müşterek bahis sayılır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 11 - (1) 6/1/1999 tarihli ve 23575 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Hasılatının Oluşumu ve Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yatırım ve işletme giderleri için öngörülen azami oran 31/12/2008 tarihine kadar %38 olarak uygulanır.

       Geçici Madde 2 - (1) 5602 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihi arasında 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca Genel Müdürlüğe ödenecek pay bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir ve ödenir.

       Yürürlük

       Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar