TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)'ndan:

    Resmi Gazete Tarihi : 17/01/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26759

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Teftiş Kurulunun faaliyetleri ile ilgili esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 26/9/1984 tarih ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16/b maddesi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün 17 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,

       b) Başkan: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

       c) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

       ç) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

       d) KPSS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan kamu personeli seçme sınavını,

       e) Müfettiş: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını, Başmüfettişleri ve Müfettişleri,

       f) Müfettiş Yardımcısı: Res'en görev yapmaya yetkili veya yetkisiz Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılarını,

       g) Şube Müdürlüğü: Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,

       ğ) Şube Müdürlüğü Personeli: Şube Müdürlüğünde görevli müdür, uzman, şef, veri hazırlama kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, daktilograf, sözleşmeli personel, hizmetli ve diğer görevlileri,

       h) Teftiş Kurulu: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu,

       ı) Tüzük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünü

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat, Bağlılık ve Görev Merkezi

    Teşkilat ve bağlılık

    Madde 5 - (1) Teftiş Kurulu; Başkan, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Teftiş Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma ve ön incelemeleri Genel Müdür adına yaparlar.

    (2) Teftiş Kurulunun; yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve diğer idari işleri Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğünce yürütülür.

    Görev merkezi

    Madde 6 - (1) Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara'dır.

    (2) Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile Teftiş Kurulu Başkanlığınca, devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla, Genel Müdürlük merkez teşkilatının bulunduğu yer dışında Müfettiş bulundurulması gerekli görülen il merkezlerinde en az üç Müfettişten oluşmak üzere görev merkezleri kurulabilir veya aynı usulle kaldırılabilir.

    (3) Bu merkezlerde görev yapmak isteyen Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir.

    (4) Ankara dışındaki görev merkezlerinde bulunan Müfettiş sayısı, çalışma koşulları ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Başkanlıkça sınırlandırılabileceği gibi, gerektiğinde Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayıyla bu görevlendirme iptal edilebilir.

    (5) Bu görev merkezlerinde görev yapan Müfettişlerden birisi, Genel Müdür tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi ve koordinasyonun sağlanması konularında, Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayıyla Grup Başkanı olarak görevlendirilebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kurul Başkanına Yardım

    Kurul Başkanına yardım

    Madde 7 - (1) Kurul Başkanı, Genel Müdürün onayıyla yeteri kadar Müfettişi kendisine yardımcı olmak üzere görevlendirebilir. Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlerin görev ayrımı Başkan tarafından belirlenir ve duyurulur.

    (2) Başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişlere zorunlu olmadıkça teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma ve ön inceleme görevleri verilmez.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Birlikte Çalışma, Koordinasyon ve İşlerin Devri

    Birlikte çalışma

    Madde 8 - (1) Yıllık teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme programlarının gruplar halinde uygulanmasında, her gruba dahil Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Ayrıca işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında, teftiş ve incelemelere verilecek en uygun yönü belirlemeyi, işlerin akışını izlemeyi ve sonuç alınmasını sağlayabilecek görüş, öneri ve önlemlerin uygulanmasını temin eder. Çalışmaların seyri hakkında, uygun bir zamanda veya istek halinde Başkana özet bilgi veya ön rapor verir ve grup çalışmalarının bitimini izleyen on gün içerisinde sonuçları rapor halinde belirtir.

       (2) Ortak çalışmalarda; raporlar hariç, Genel Müdürlükle yapılan her türlü yazışmalar, grup koordinatörünün imzasıyla yapılır.

       (3) Grup çalışmalarında işin esastan karara bağlanması salt çoğunluk kararıyla olur. Eşitlik halinde kıdemli üyenin görüşü esas alınır. Azınlık görüşleri gerekçeli olarak belirtilir.

       (4) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, yaptıkları teftiş, inceleme ve soruşturmalar nedeniyle Genel Müdürlüğün çeşitli kademelerindeki denetimle ilgili elemanların çalışmalarından, gerektiğinde Başkana bilgi vererek yararlanabilirler. Müfettişlerin bu konudaki istekleri geciktirilmeden karşılanır.

       İşlerin süresinde bitirilememesi ve devri

       Madde 9 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları kendilerine verilen görevleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadır. Verilen sürede tamamlanamayacağı anlaşılan görevler hakkında Başkana zamanında bilgi vererek, alınacak talimata göre hareket ederler.

       (2) Görevi erteleme veya devir zorunluluğu doğarsa; Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, ellerindeki görevleri, Başkanın yazılı izniyle erteleyebilir. Bu durumda; ertelenen görev, işin mahiyetine göre Başkanlığın takdiriyle ileri bir tarihe bırakılabileceği gibi, Genel Müdürün yazılı emri veya onayı ile başka bir Müfettişe ve/veya Müfettiş Yardımcısına da devredilebilir. Devredilmesi uygun görülen görevler için, devri yapacak olan Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı, görevi devralacak Müfettişe verilmek üzere dizi pusulasına bağlı bir yazı ile dosyayı Başkanlığa sunar.

       BEŞİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü

       Görev ve yükümlülükler

       Madde 10 - (1) Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü ve personeli;

       a) Kurulun yazışma, haberleşme, dosya, kayıt, istatistik, arşiv ve diğer işlerinin zamanında ve düzgün olarak yürütülmesini ve korunmasını sağlamak,

       b) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvellerinin tahakkukuna ait işlemlerini yürütmek,

       c) Görevi nedeniyle öğrendiklerini başkalarına açıklamamak, Kurul emrinde bulunan defter, rapor ve belgeleri, Kurul Başkanının izni olmadıkça hiçbir kişiye göstermemek ve vermemek,

       ç) Kurulun yıllık bütçesini hazırlamak ve tahakkuk işlerini yapmak,

       d) Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

       görev ve yükümlülüğündedirler.

       (2) Şube Müdürlüğünün idaresinden, Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişe karşı birinci derecede Şube Müdürü sorumludur.

       (3) Şube Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları, servisler itibariyle Başkan tarafından belirlenir ve duyurulur.

       Müfettişlik bürolarında görevli personel

       Madde 11 - (1) Ankara ili dışında bulunan görev merkezlerinde oluşturulan müfettişlik bürolarında; yazı, haberleşme ve diğer işleri yapmak üzere yeterli sayıda personel çalıştırılabilir. Bunların kadroları, Başkanın isteği üzerine o yerdeki Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü veya diğer birimlerce Teftiş Kuruluna görevlendirme suretiyle verilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin İşlemler

    Giriş sınavı

       Madde 12 - (1) Tapu ve Kadastro Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için, yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

       (2) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı; bilgi, tutum, davranış ve genel yetenek bakımından Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı unvanıyla görev yapabilecek olanların belirlenmesi ve bu nitelikleri taşıyan adaylar arasından yetenekli olanların seçilmesi amacıyla yapılan sınavdır.

       (3) Sınavın açılmasına Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayıyla karar verilir.

       Müfettiş Yardımcılığı sınavına gireceklerde aranacak koşullar

       Madde 13 - (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

       a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki koşullara sahip olmak,

       b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleriyle Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi ve Mühendisi yetiştiren fakülteler ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

       c) KPSS'den Kurumca ilan edilen puan türünden yeterli ve geçerli puanı almış olmak,

       ç) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

       d) Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli bulunmak,

       e) Müfettişlik karakter ve niteliklerini taşımak

       gerekir.

       Sınav yöntemi

       Madde 14 - (1) KPSS'den Kurumca ilan edilen puan türünden yeterli ve geçerli puanı almış ve yapılan puan sıralamasında alınması öngörülen Müfettiş Yardımcısı sayısının en fazla 6 katı içerisine girmiş olan adaylar arasında yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

       (2) Kurumca KPSS puanı, hukuk bölümü ve teknik bölüm için ayrı ayrı belirlenir.

       Giriş sınavı ilanı

       Madde 15 - (1) Sınavın açıldığı, yapılacağı yer ve günler, sınav konuları ve şekli, değerlendirme yöntemi, adaylarda aranacak nitelikler, istenilen belgeler, başvuru yeri ve süresi belirtilerek, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan günlük yüksek tirajlı iki gazete ile Resmî Gazete'de en az bir kez ilan edilir. İlan, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan örneği, duyurulmak üzere üniversitelere ve Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine gönderilebilir.

       (2) Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre 15 günden az olamaz.

       Giriş sınavının yeri

       Madde 16 - (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı Ankara'da yapılır.

       Hukuk ve teknik bölüm sınavı ayrımı

       Madde 17 - (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına hukuk bölümünden girenler teknik bölüm sorularından, teknik bölümden girenler ise hukuk bölümü sorularından sorumlu tutulmazlar.

       (2) Boş kadro adedine göre hukuk ve teknik bölüm için kontenjan, Genel Müdürlük taşra teşkilatının tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinin sayısı ve işlem yoğunluğu dikkate alınarak orantılı şekilde belirlenir. Bu durum ilanda belirtilir.

       Başvuru yeri, şekli ve süresi

       Madde 18 - (1) Sınava katılmak için başvurular, giriş sınavı ilanında belirtilen gerekli belgelerle birlikte, süresi içerisinde ve şahsen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır.

       (2) Belirlenen başvuru tarihlerinden sonra yapılan veya eksik belgelerle yapılan başvurular kabul edilmez.

       Yazılı sınava girme koşulları ve gerekli belgeler

       Madde 19 - (1) Sınava girmek isteyen adaylardan;

       a) Nüfus cüzdanı onaylı sureti,

       b) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında fotoğraf,

       c) KPSS sonuç belgesi,

       ç) Yüksek öğretim kurumlarından verilmiş diploma veya bitirme belgesinin aslı, Noterlikçe veya Kurul Başkanlığınca onaylı sureti,

       d) İkametgâh beyanı,

       e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanları,

       f) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanları,

       g) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduklarına dair yazılı beyanları

       alınır.

       (2) KPSS'de Kurumun esas aldığı puan türünden Kurumca belirlenerek sınav ilanında belirtilecek olan asgari ve üzeri puan alan ve Kurumun öngördüğü başvuru süresi içerisinde başvurusunu yapan adaylar arasında ilgili KPSS puan türüne göre yapılan puan sıralamasında, kurumun o sınav döneminde almayı öngördüğü Müfettiş Yardımcısı sayısının en fazla 6 katını oluşturacak sayı kadar puan sıralamasının üst sıralarına girmiş olan adaylar, yazılı sınava girmeye hak kazanır. Bu adaylardan yazılı sınava girmek isteyenler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen müracaat etmek suretiyle Sınav Giriş Formu alırlar.

       (3) Sınav giriş formunda, isteklinin fotoğrafı, adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumu, iş ve ikamet adresi, irtibat telefon numarası ve hangi yabancı dilden sınava gireceği hususları yer alır.

       (4) Müfettiş Yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı sınava katılmaya hak kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı ve numaralı Sınav Giriş Belgesi verilir. Sınava, bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilir.

       (5) Sınavı kazanan adayların (e), (f) ve (g) bentlerinde bulunmuş oldukları beyanların, doğruluğu atama işlemlerinden önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

       Yazılı sınav konuları

       Madde 20 - (1) Yazılı sınav konuları; alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur. Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularının puanlamaları 100 puan üzerinden ayrı ayrı yapılır. Alan bilgisi konuları, hukuk bölümü ve teknik bölüm için farklıdır:

       a) Hukuk bölümü için alan bilgisi sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

       1) Anayasa Hukuku,

       2) Medeni Hukukun Başlangıç, Kişiler, Aile, Miras ve Eşya Hukuku hükümleri,

       3) Borçlar Hukukunun genel ve özel hükümleri,

       4) Ticaret Hukukunun genel hükümleri ve Şirketler Hukuku hükümleri,

       5) Ceza Hukukunun genel ve özel hükümleri,

       6) Usul Hukukunun İdari Yargılama Usulü, Hukuk ve Ceza Usulü hükümleri,

       7) İdare Hukuku,

       8) Devletler Özel Hukuku,

       9) İcra ve İflas Hukuku,

       10) Kamu Maliyesi,

       11) Genel ekonomi ve güncel ekonomik konular.

       b) Teknik bölüm için alan bilgisi sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

       1) Ölçme Bilgisi,

       2) Kadastro Bilgisi,

       3) Jeodezi,

       4) Fotogrametri,

       5) Dengeleme,

       6) Yüksek Matematik.

       (2) Yabancı dil bilgisi sınavı, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisinden yapılır. Yabancı dil bilgisi sınavı baraj olmayıp, tercih sebebidir.

       Sınav Kurulu

       Madde 21 - (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak olan Kurul, Genel Müdürün onayı ile Başkanın Başkanlığında dört Müfettiş üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle üç yedek üye de saptanır.

       Sınav Kurulunun görevleri

       Madde 22 - (1) Sınav Kurulunun görevi; yazılı sınav sorularını hazırlamak, sınavı her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmektir.

       (2) Hazırlanan sınav soruları kapalı ve mühürlü zarflar içinde saklanır, sınav günü ve saatinde sınav mahallinde Kurul Başkanınca açılır.

       (3) Sınav sorularının saklanmak üzere zarflanması, sınav saatinde ve mahallinde zarfların açılması, adaylara dağıtılması ayrı ayrı tutanak düzenlemek suretiyle yapılır.

       Sınav Kurulunun çalışma şekli

       Madde 23 - (1) Sınav Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

       Sınav sorularının hazırlanması

       Madde 24 - (1) Sınav soruları, sınav kurulunca hukuk ve teknik bölümlerine göre ayrı ayrı hazırlanır.

       (2) Soru kağıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not belirtilir.

       (3) Soru kağıtları Sınav Kurulunca imzalanır ve cevap kağıtları veya formlarıyla birlikte mühürlenir.

       (4) Soru ve cevap kağıtları veya formları ayrı zarflara konularak zarflar mühürlenir, Sınav Kurulunca imzalanır ve durum bir tutanakla tespit edilerek Kurul Başkanına teslim edilir.

       Sınavda Müfettiş görevlendirilmesi

       Madde 25 - (1) Sınavın yapılmasında Sınav Kuruluna yardımcı olmak üzere, Başkan tarafından yeterince Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı görevlendirilebilir.

       Sınava geç gelen adaylar

       Madde 26 - (1) Sınav için belirlenen saatten sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.

       Sınavın yapılması

       Madde 27 - (1) Sınav; duyurulan yerde, belirtilen gün ve saatte başlar. Sınava katılacak olanlar, Sınav Giriş Belgesi kontrol edilerek sınavın yapılacağı yere alınırlar.

       (2) Sınava katılanlar başvuru numaralarına göre önceden belirlenen sınav yerlerine oturtulur ve cevap kağıt veya formları dağıtılarak, kimlik bölümlerinin yazılması sağlanır.

       (3) Kapalı ve mühürlü soru zarfları sınava katılanların önünde açılarak sorular dağıtılır.

       (4) Sınav başlatılır ve sınav süresince, sınav disiplininin bozulmaması için gerekli önlemleri almak üzere Başkanlıkça görevlendirilen sınav gözlemcilerince sınav sürekli ve dikkatle izlenir.

       (5) Sınav süresinin bitiminde soru ile cevap kağıtları veya formları; sınav giriş belgeleriyle cevap formlarındaki ad, soyadı ve numaralar karşılaştırıldıktan sonra toplanır.

       (6) Sınava kaç kişinin katıldığı ve kimlerin gelmediği belirtilerek varsa sınav sırasında sınav disiplinini bozan davranışlar, kopya çekilmesi veya başkasının yerine sınava girilmesi hususlarını da içeren bir sınav tutanağı düzenlenir. Cevap formlarıyla tutanaklar zarfa konulup, zarf mühürlenir ve durum bir tutanakla tespit edilir.

       Yazılı sınav kağıtlarının okunması ve puana göre sıralama esasları

       Madde 28 - (1) Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır.

       (2) Değerlendirmede; sınav klasik yöntemle yapılmış ise her sorunun cevabına her üye tarafından ayrı ayrı not verilir. Her üyenin notlarının ortalaması alınarak sınav cevap kağıdının notu verilir. Test usulü uygulanmışsa Sınav Kurulunun kendi arasında belirlediği en az iki üyenin gözetiminde cevap anahtarına göre adayın notu belirlenir. Bu not sınav notu olarak tespit edilir.

       (3) Kurumun yaptığı yazılı sınava giren Müfettiş Yardımcısı adayları, alan bilgisinden yapılan yazılı sınav notlarına göre, en yüksek puanlı adaydan en düşük puanlı adaya olacak şekilde puan sıralamasına tabi tutulur. Puana göre sıralama; hukuk ve teknik bölüm için ayrı ayrı yapılır.

       (4) Yazılı sınavda, asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak koşuluyla, alan bilgisi sınav notlarına göre yapılan puan sıralamasında, o sınav döneminde o alandan alınması öngörülen Müfettiş Yardımcısı sayısının 3 katını oluşturacak sayı kadar puanlamanın üst sıralarına girmiş olan adaylar yazılı sınavı kazanmış sayılır.

       (5) Alan bilgisi puanları eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Alan bilgisi ve yabancı dil puanlarının her ikisi de eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında ise, kurumun esas aldığı KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

       (6) Sınav cevap kağıtları değerlendirilip not verildikten sonra sonuçları ile birlikte bir tutanakla Başkanlığa teslim edilir.

       Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınav hazırlık işlemleri

       Madde 29 - (1) Yazılı sınavı kazananların listesi, ilgilinin ad-soyadı, aday numarası ve aldığı puan belirtilmek suretiyle sınav kurulunca Genel Müdürlükte ilan edilir ve bu kişiler Başkanlıkça sözlü sınava çağırılır. İlan ve çağrıda sözlü sınavın yeri ve zamanı belirtilir.

       (2) Yazılı sınavı kazanan adaylardan; kendi el yazıları ile eğitim durumu, mesleği ve yaptığı işleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adreslerini gösterecek şekilde özgeçmişleri alınır.

       (3) Yazılı sınavı kazanan adayların Müfettişlik karakter ve niteliklerini taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi amacıyla, sözlü sınavdan önce Kurul Başkanlığınca en az iki Müfettişe inceleme yaptırılır.

       Sözlü sınavın yapılması

       Madde 30 - (1) Yazılı sınavı kazananlar, başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar. Aday hakkında iki Müfettiş tarafından yapılan incelemenin sonucu, adayın yazılı sınav sonuçları ile zeka, kavrama, temsil ve düzgün konuşma yeteneği araştırılarak birlikte değerlendirilir. Sözlü sınavda her üye ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verir. Verilen notların ortalaması adayın sözlü sınav notudur. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar sözlü sınavı kazanmış sayılır. Sözlü sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir.

       Giriş sınavının değerlendirilmesi ve duyurulması

       Madde 31 - (1) Yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması, adayın kıdemine esas Müfettiş Yardımcılığı giriş sınav notudur. Bu durum bir tutanakla tespit edilir ve Başkanlığa bildirilir.

       (2) Sınav sonuçları, başarı sırasına göre Genel Müdürlükte ilan edilerek adaylara tebliğ edilir. Sınavı kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

       YEDİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılığına Atanma ve Yetiştirilme

       Atanma

       Madde 32 - (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazananlar, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen belgeleri süresinde ve eksiksizce ibraz etmeleri halinde, belirlenen başarı sırasına göre boş bulunan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına atanırlar. Belgeleri, belirlenen sürede vermeyenler haklarını kaybeder.

       (2) Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atananlar arasındaki giriş sınav notuna göre belirlenir.

       Yetiştirilme

       Madde 33 - (1) Müfettiş Yardımcılarına;

       a) Müfettişliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,

       b) Genel Müdürlüğün görev çalışma alanına giren mevzuat, teftiş, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konularında deneyim ve uzmanlık kazandırmak,

       c) Rapor yazımı konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmek,

       ç) Bilimsel çalışma ve araştırma yöntem ve teknikleri konusunda alışkanlık kazandırmak,

       d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi konusunda olanak sağlamak,

       e) Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanması amacıyla yol gösterici ve özendirici davranışlarda bulunmak

       amacıyla bir yetiştirme programı uygulanır.

       Yetiştirme programı

       Madde 34 - (1) Müfettiş Yardımcıları üç yıllık yetiştirme döneminde, süresi bir yıldan az olmamak üzere Başkanlıkça belirlenecek aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

       a) Birinci Dönem Çalışmaları:

       1) Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Genel Müdürlüğün görev ve çalışma alanına giren mevzuat ve uygulama ile kurulun yetki alanına giren teftiş, araştırma, inceleme, soruşturma, ön inceleme usul ve esaslarının öğretilmesi, gerektiğinde yabancı dil ve bilgisayar kullanım bilgisinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

       b) İkinci Dönem Çalışmaları:

       1) Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik, Müfettiş refakatinde teftiş, inceleme ve soruşturma uygulamalarının öğretilmesidir. Müfettiş Yardımcılarını yetiştirme görevi, ayrı ayrı olmak üzere en az iki Müfettişe verilir.

       2) Müfettiş Yardımcıları, belirlenen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler ve yetkilerini Müfettişlerle birlikte kullanırlar.

       3) Müfettişler çalışmalarını; mevzuat uygulaması, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yöntemlerinin Müfettiş Yardımcılarınca yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygular. Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını da onların en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda yönlendirir.

       c) Üçüncü Dönem Çalışmaları:

       1) Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla bitiren Müfettiş Yardımcılarına, refakatinde çalıştıkları Müfettişlerin görüşleri de alınarak, ayrıca gerektiğinde bu konuda bir sınav yapmak suretiyle, Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayıyla teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerini bağımsız olarak yapabilme yetkisi verilebilir.

       2) Yetki verilen Müfettiş Yardımcıları, tek başlarına veya diğer Müfettiş Yardımcılarıyla ya da Müfettişlerle birlikte görev yaparlar.

       3) Müfettiş Yardımcılarının üçüncü dönem çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da dikkate alınarak Kurul Başkanlığınca düzenlenir.

       Yetişme notu

       Madde 35 - (1) Müfettiş Yardımcılarının yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notların ortalaması alınarak belirlenir.

       a) Kurs ve Seminer Çalışmaları Notu:

       1) Müfettiş Yardımcılarının kurs ve seminerler sonucunda aldıkları notların ortalamasıdır.

       b) Teftiş Çalışmaları Notu:

       1) Yetki verilen Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftişlerin sonucunda düzenledikleri raporlara verilen nottur.

       c) Etüt ve İnceleme Çalışmaları Notu:

       1) Müfettiş Yardımcılarına mevzuatla ilgili verilen etüt ve inceleme görevlerinin sonucunda düzenledikleri rapor ve diğer çalışmalarına verilen nottur.

       ç) Soruşturma Çalışmaları Notu:

       1) Yetkilendirilen Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma ve ön inceleme sonucunda düzenledikleri raporlara verilen nottur.

       d) Özel Not:

       1) Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve başarıları hakkında refakatinde çalıştıkları Müfettişler ile Kurul Başkanı tarafından ayrı ayrı verilen notların ortalamasıdır.

       (2) Yukarıda (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususlar Kurul Başkanı tarafından değerlendirilir.

       (3) Belirtilen her bölüm için verilen notun 100 tam puan üzerinden 60 puandan, yetişme notu ortalamasının ise 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Bu not, yeterlik sınavına kabul için baraj notudur.

       Yeterlik sınavına çağırma

       Madde 36 - (1) Müfettiş Yardımcısı olarak üç yıl süreyle Teftiş Kurulunda çalışarak yeterli yetişme notu alanlar, Kurul Başkanı tarafından en az iki ay önceden bildirilmek suretiyle, yeterlik sınavına çağrılırlar.

       (2) Somut gerekçelerle yeterlik sınavına çağırılmayanlar ise, aynı süre içerisinde Genel Müdürlükçe kendilerine bir bildirim yapılması suretiyle durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atama

       Yeterlik sınavı

       Madde 37 - (1) Yeterlik sınavı; Müfettiş Yardımcılarının, Genel Müdürlüğün görev ve çalışma alanını ilgilendiren mevzuat ve uygulaması, teftiş, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, Müfettişlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını belirlemek amacıyla yapılan sınavdır.

       (2) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

       Yeterlik sınavı konuları

       Madde 38 - (1) Yeterlik sınavı konuları; aşağıda açıklanan tapu ve kadastro mevzuatı ile teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme usul ve esaslarından oluşur:

       a) Hukuk bölümü için mevzuat konuları:

       1) 2644 sayılı Tapu Kanunu,

       2) Kat Mülkiyeti Kanunu,

       3) Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununun tapu siciline ilişkin hükümleri,

       4) Tapu Sicil Tüzüğü,

       5) 3402 sayılı Kadastro Kanunu,

       6) İmar, Kamulaştırma, Devlet ve Kamu İhale, Harcırah, Tebligat Kanunlarının ilgili hükümleri,

       7) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

       8) Genel olarak harita ve kadastroya ilişkin teknik konular.

       b) Teknik bölüm için mevzuat konuları:

       1) Kadastro Ölçmeleri,

       2) Nirengi, poligon ve sistem kurma hesapları,

       3) Ölçme araçları ve yöntemleri

       4) Yüzölçüm hesaplamaları,

       5) Fotogrametrik yöntemle harita yapım esasları,

       6) Kıymetlendirme ve fotoplan paftalarının yapım esasları,

       7) Kadastro değişiklik işlemleri,

       8) Genel olarak tapu ve kadastroya ilişkin hukuki konular.

       c) Hukuk ve teknik bölüm için ortak olan mevzuat konuları:

       1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

       2) Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmeliği,

       3) Tapu ve Kadastro Harçlarının tahakkuk ve tahsili usulleri,

       4) Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmesinin iş ve işlemleri.

       ç) Yalnızca hukuk bölümü için teftiş usulü konuları:

       1) Tapu Sicil Müdürlüklerinin teftişi.

       d) Hukuk ve teknik bölüm için ortak olan teftiş usulü konuları:

       1) Kadastro Müdürlüklerinin teftişi,

       2) Bölge Müdürlüklerinin teftişi,

       3) Genel Müdürlük Daire Başkanlıklarının ve Döner Sermaye İşletmesinin teftişi.

       e) Hukuk ve teknik bölüm için ortak olan inceleme ve soruşturma usulü konuları:

       1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

       2) Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri,

       3) Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

       4) Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili hükümleri,

       5) Türk Ceza Kanununun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile Kamu Güvenine Karşı Suçlara ilişkin hükümleri,

       6) Özel kanunlarla belirlenen ve 4483 sayılı Kanun kapsamında olmayan suçlara ilişkin kanun hükümleri.

       Yeterlik Sınavı Kurulu

       Madde 39 - (1) Müfettişlik yeterlik sınavını yapacak olan Kurul, Genel Müdürün onayıyla Başkanın başkanlığında dört Müfettiş üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle üç yedek üye de saptanır.

       Yeterlik için yazılı sınav sorularının hazırlanması

       Madde 40 - (1) Yazılı sınav soruları, Sınav Kurulunca her konu grubu için ayrı ayrı hazırlanır.

       (2) Soru kağıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not gösterilir. Soru kağıtları Sınav Kurulu tarafından imzalanır ve cevap anahtarı kağıtlarıyla birlikte mühürlenir.

       (3) Soru ve cevap anahtarı kağıtları ayrı zarflara konularak mühürlenir, Sınav Kurulunca imzalanır ve durum tutanakla tespit edilerek Kurul Başkanına teslim edilir.

       Yazılı sınavın yapılması

       Madde 41 - (1) Yazılı sınav bildirilen gün ve saatte başlar. Kapalı ve mühürlü soru zarfları sınava katılanların önünde açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

       (2) Sınav sonunda; cevap kağıtları, ad bölümü kapattırıldıktan ve kaç adet verildiği belirlendikten sonra toplanır. Zarfa konularak zarf mühürlenir ve durum tutanakla tespit edilerek Kurul Başkanına teslim edilir.

       Yazılı sınavın değerlendirilmesi

       Madde 42 - (1) Yazılı sınav cevap kağıtları Sınav Kurulu tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Okunup değerlendirilen cevap kağıtlarının baş tarafına, verilen not yazılır. Bütün kağıtlar değerlendirilip not verildikten sonra kapalı yerleri açılır, en yüksek not alandan başlamak üzere sıraya konularak sınav sonuç listesi düzenlenir, bu liste Sınav Kurulunca imzalanır.

       (2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, her konu grubu için ele alınan notun 60'tan ve notların ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

       Sözlü sınava çağrılma

       Madde 43 - (1) Yeterlik yazılı sınav sonuçları liste halinde duyurulur ve sınava katılan Müfettiş Yardımcılarına yapılan duyuruda sözlü sınavın günü ve saati belirtilir.

       (2) Sözlü sınav, yazılı sınavın sonuçlarının duyurulmasından en az üç gün sonra yapılır.

       Sözlü sınavın yapılması

       Madde 44 - (1) Yeterlik sözlü sınavı, bildirilen gün ve saatte başlar. Müfettiş Yardımcıları yazılı sınavı başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

       (2) Sözlü sınavda, yazılı sınav konularından sorular sorulur.

       Sözlü sınavın değerlendirilmesi

       Madde 45 - (1) Yeterlik sözlü sınavında tam not 100 puandır. Müfettiş Yardımcılarına Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinden her birisi tarafından not verilir. Notların ortalaması alınır. En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi düzenlenir ve Sınav Kurulunca imzalanır.

       (2) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

       Yeterlik notu ve başarı sırası

       Madde 46 - (1) Sözlü sınavda da başarılı olan Müfettiş Yardımcılarının, yetişme ile yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınır. En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak yeterlik sınavına ilişkin başarı listesi düzenlenir ve Sınav Kurulunca imzalanır. Yeterlik sınav notunun eşitliği durumunda yetişme notu yüksek olana sıralamada öncelik verilir.

       Yeterlik sınav sonuçlarının duyurulması ve müfettişliğe atanma

       Madde 47 - (1) Yeterlik sınavı başarı listesi duyurulur ve sözlü sınava katılanlara yeterlik sınavını kazanıp kazanamadıkları yazılı olarak bildirilir.

       (2) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar, en geç bir ay içerisinde Tapu ve Kadastro Müfettişliğine atanırlar.

       (3) Müfettişler, mesleki yetenek, kıdem, başarı ve kadro derecelerine göre Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş ve Başmüfettiş unvanları ile dikey olarak yükselirler.

       Sınava katılmayanlar ile başarı gösteremeyenler

       Madde 48 - (1) Kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavında başarı gösteremeyen Müfettiş Yardımcıları, öğrenim durumlarına, derece ve kıdemlerine uygun başka bir göreve Genel Müdürlükçe atanırlar.

       Müfettişlik güvencesi

       Madde 49 - (1) Tapu ve Kadastro Müfettişleri kendi istekleri olmaksızın veya teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ya da mesleki yetersizlikleri saptanmadıkça görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

       (2) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, en az iki Müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Teftiş Kurulunun Çalışma Anlayışı, Usul ve Esasları

       Çalışma anlayışı ve amacı

       Madde 50 - (1) Teftişte amaç, denetlenen birimin gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesi ile hata, noksanlıklar ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.

       (2) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları bu esastan hareketle;

       a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı içindeki birimlerde denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri belirlemek,

       b) Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, harcamaların yerinde olup olmadığını denetlemek,

       c) Mevzuat ve standarttan sapmalar var ise, bunları belirtmek, ekonomik, sosyal, idari, hukuki, teknik nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzelmesi, iş ve hizmet verimi ile üretimin ve kalitenin en iyi durum ve rasyonel bir düzeye çıkarılması için öneriler geliştirmek,

       amacını göz önünde tutarlar.

       (3) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma anlayışı, etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür, hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.

       (4) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, çalışmaları sırasında belirledikleri çalışkan, başarılı, kamu hizmetini gayret ve özveriyle yapan, yetkilerini kamu yararı doğrultusunda kullanan, basiretli personelin ödüllendirilmesi için öneride bulunurlar. Ayrıca, yerine getirilmeyen veya sürüncemede bırakılan işlerin tamamlattırılmasına ve buna yol açanların cezalandırılmalarına da önem verirler.

       Çalışma programı koordinasyon toplantısı

       Madde 51 - (1) Genel Müdürlüğün çeşitli kademelerindeki teftiş ve inceleme organlarına verilmiş olan görevlerin en etkin ve verimli bir biçimde uygulanmasını sağlamak ve yıllık çalışma sonuçlarını değerlendirmek, yeni döneme ait çalışma programının hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla, her yıl ocak ayı içerisinde Genel Müdürün Başkanlığında; Genel Müdür Yardımcıları, Kurul Başkanı ve Kurul Başkanına yardımla görevli Müfettişlerin katılmasıyla toplantı yapılır. Gerek görülürse Kurul Başkanınca yeterince Müfettiş ve ilgili Daire ve Birim Başkanları da toplantıya çağırılabilir.

       (2) Bu toplantıda, o yıla ait teftiş, inceleme ve soruşturma gerekleri ve bunlara ait esaslar ile koordinasyon prensipleri bir genel plan halinde belirlenir.

       Diğer denetim organlarının çalışmalarının izlenmesi

       Madde 52 - (1) Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlara dahil denetim birimlerinin yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma çalışmalarını Teftiş Kurulunun çalışmaları ile koordine edebilmek amacıyla; bu birimler Teftiş Kurulunca bildirilen esaslar çerçevesinde her yıl ocak ayı içerisinde çalışma programlarını yaparak onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderirler. Teftiş Kurulunca incelenen bu programlar Genel Müdürün onayıyla kesinleştirilerek, uygulanmak üzere ilgili birimine gönderilir.

       (2) Bu denetim birimlerince yapılan çalışmaların izlenmesi için, bu amaca uygun düzenlenmiş formlarla, ilgili birim tarafından Teftiş Kuruluna bilgi verilir.

       Çalışma programının uygulanması

       Madde 53 - (1) Çalışma programı; Görev Merkezleri ve Taşra çalışmaları esasına göre yürütülür.

       (2) Görev Merkezi Çalışmaları;

       a) Taşra teftiş görevinin sona ermesinden sonra Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının katılımıyla, Kurul Başkanınca belirlenecek gündem ve esaslar çerçevesinde yapılan teftiş sonu kritik toplantıları,

       b) Görev merkezlerinin belediye sınırları içindeki teftişe tabi birimlerde yapılan süreli teftişler ve özel denetimler,

       c) Mevzuatla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapılarak bunların Teftiş Kurulunda tartışılması,

       suretiyle gerekli görülen zamanlarda yapılır.

       (3) Taşra çalışmaları; gerekli görülen hallerde görev merkezi dışında kalan Genel Müdürlük birimlerinin bölgesel hizmet özellikleri dikkate alınarak, bölge, il, ilçe veya birim bazında tek tek veya gruplar halinde, süreli ve periyodik olarak teftiş edilmelerini, özel denetim yapılmasını ve inceleme ve/veya soruşturma gereği görev merkezi dışında yapılan her türlü çalışmaları kapsar.

       (4) Taşra teftiş programları; Kurul Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından hazırlanır. Gerek görüldüğünde iki Başmüfettişin iştiraki sağlanır.

       (5) Taşra teftiş programları yapılırken bütçe imkanları, Müfettiş sayısı inceleme ve soruşturma ihtiyaçları ile diğer hizmet gerekleri, teftiş birimlerinin bölgesel özellikleri, birimlerin önceki yıllarda teftiş görüp görmedikleri, diğer denetim birimlerince bölge teftiş programlarına alınıp alınmadıkları, aynı Müfettişlerce yeniden teftiş edilmemesi ilkesi ile Müfettişlerin hizmet gerekleriyle bağdaşan özre dayalı istekleri dikkate alınır.

       (6) Teftiş programları hazırlanırken, araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işleri ve diğer gereksinimler dikkate alınarak, yeteri kadar Müfettiş program dışı tutulabilir.

       (7) Kurul Başkanının görüşü alınmak ve uygulama tarih, dönemleri ve esasları belirtilmek suretiyle hazırlanan teftiş programları Genel Müdürün onayına sunulur. Onaylanan programlar, Müfettişlere program başlangıcından en az 15 gün önce bildirilir.

       Taşra teftişi görev süresi

       Madde 54 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının görev merkezleri dışında yapacakları taşra teftiş görevlerinin süreleri, Tüzüğün 25 inci maddesinde belirtilen azami süreler dikkate alınarak belirlenir.

       (2) Özel denetimlerde geçen süreler taşra teftiş programı süresinden sayılır.

       (3) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları program sürelerini kendiliklerinden kısaltamaz veya uzatamazlar.

       Teftiş programına ara verilmesi veya iptal edilmesi

       Madde 55 - (1) Teftiş programlarının belirlenen tarih ve dönemler arasında kesintisiz uygulanması asıldır. Ancak, iş çokluğu, acil ve zorunlu durumlarda, teftiş programına Başkanın izniyle ara verilebilir veya ertelenebilir.

       (2) Teftiş programının tamamlanmasının iş durumu itibariyle mümkün olmaması halinde, Başkan programın iptali için durumu Genel Müdüre intikal ettirir ve alacağı talimata göre gereğini yerine getirir. Programın iptali durumunda, teftişi yapılamayan birimlerin teftişleri bir sonraki programda öncelikle yaptırılır.

       Teftişin yapılması

       Madde 56 - (1) Teftiş, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmeleriyle ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, belirli zaman aralıklarında denetlenmesi ilkesine göre düzenlenen ve teftiş edilecek yerleri de gösteren program çerçevesinde yapılır.

       (2) Başkaca verilmiş bir talimat yok ise, teftiş edilecek birimlerdeki iş ve işlemlerin örnekleme yoluyla ya da belirli bir zamanı içeren işlemlerin sırasıyla incelenmesi yoluyla teftiş edilmesine Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısınca karar verilir.

       (3) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, teftiş programlarına dahil birimlerin teftişine, kimliklerini göstermek suretiyle kendilerini tanıtarak başlarlar.

       (4) Teftişe başlanırken, bir önceki teftişte eleştirilen hususların ne dereceye kadar düzeltilmiş olduğu, teftiş ile ilgili verilen emirlerin yerine getirilip getirilmediği incelenir, tamamlanmayan ve düzeltilmeyen konular teftiş raporlarında belirtilir. Ayrıca, ilgili memurların açıklamaları yerinde görülmediği takdirde konuların önemine göre sorumluları hakkında cezai veya disiplin soruşturması usulünce yapılır.

       (5) Teftişin, denetlenen birimdeki hizmetin aksatılmaksızın yapılması asıldır. Görülen eksikliğin veya hatanın nedeni ilgili memura sorulur, alınan cevaplar rapor yazımında değerlendirilir. Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları yararlı gördükleri takdirde teftiş öncesi veya sonrası sorunların belirlenmesi ve teftiş sonuçlarının değerlendirilmesi yönünden ilgili memurlarla toplantı yaparlar.

       (6) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, teftişi ile görevlendirildikleri Tapu Sicil Müdürlüklerinde;

       a) Tasarruf Servisi,

       b) Personel Servisi,

       c) Arşiv Servisi,

       ç) İdari ve Mali İşler Servisi,

       d) Döner Sermaye Servisi,

       e) Yönlendirme, Yönetme ve Genel Durum,

       Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, teftişi ile görevlendirildikleri Kadastro Müdürlüklerinde;

       a) Tasarruf veya Teknik İşlemler Servisi,

       b) Personel Servisi,

       c) Teknik Arşiv Servisi,

       ç) İdari ve Mali İşler Servisi,

       d) Döner Sermaye Servisi,

       e) Çalışma Durumu,

       f) Yönlendirme, Yönetme ve Genel Durum,

       Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, teftişi ile görevlendirildikleri Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinde, Şube Müdürlükleri ve Denetim Biriminin tüm iş ve işlemleri ile Bölge Müdürüne münhasır olmak üzere yönlendirme, yönetme ve genel durum,

       Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, teftişi ile görevlendirildikleri merkez teşkilatı birimlerinde;

       a) Merkez teşkilatının bütün birimlerinin iş ve işlemleri, yönlendirme, yönetme ve genel durum,

       b) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün idari iş ve işlemleri, ambar, depo ve ayniyat işlemleri

       teftişlerini yaparlar.

       (7) Genel Müdürlük Makamınca verilen özel denetimlerde hangi konuların denetiminin yapılacağı, görev emirlerinde açıklanır.

       Teftiş defteri ve dosyası

       Madde 57 - (1) Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Başkanlıkları ile taşra teşkilatı birimlerinde birer teftiş defteri ve dosyası bulunur. Her teftişe ait yazılar bu dosyada saklanır. Teftiş defterlerinin her sayfası birim amirince mühürlenir ve kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilir. Müfettişler teftiş defterine, teftişe ne zaman başladıklarını, bitirdiklerini, hangi tarihler arasındaki işlemler ile hangi servisleri teftiş ettiklerini ve teftiş edilen birim amirinin isim ve unvanını yazarak imzalayıp, mühürlerler. Teftiş defterine yazılan yazının bir örneği teftiş raporlarıyla birlikte Kurul Başkanlığına gönderilir.

       (2) Teftiş defteri ve dosyasının korunmasından birim amirleri sorumludur. Birim amirleri teftiş defterini, teftiş raporlarını ve bunlarla ilgili emirleri saklamak ve yerine atanan amire eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür. Birimi devralan amir ise, bunları devralmak ve devir işlemi gerçekleşmediği durumlarda Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmekle yükümlüdürler.

       ONUNCU BÖLÜM : Raporlar

       Rapor çeşitleri

       Madde 58 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmaları sonucunda, işin özelliğine göre biçimi ile ne şekilde düzenleneceği Başkanlıkça hazırlanan ve Genel Müdürlük onayıyla belirlenen aşağıdaki raporları düzenlerler:

       a) Cevaplı rapor,

       b) Servis denetim raporu/formu,

       c) Genel durum raporu,

       ç) Personel denetleme raporu,

       d) İnceleme raporu,

       e) Soruşturma raporu,

       f) Ön inceleme raporu,

       g) Suç ihbar raporu.

       (2) Cevaplı raporlarda belirtilmesi gerekmeyen hususlar ile teftişi yapılan personel, arşiv, idari ve mali işler, döner sermaye ile çalışma durumu servislerine ilişkin hususlar, içeriği Kurul Başkanlığınca belirlenen form şeklinde düzenlenen servis denetim raporları ile Genel Müdürlüğe sunulur.

       (3) Raporlarda gereksiz ayrıntılara yer verilmez, anlaşılır bir anlatımla, açık ve kesin delillere dayanan eleştiri ve düşünceler belirtilir. Rapora bağlanması gerekmeyen hususlar bir yazı ile Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.

       (4) Raporlar gönderileceği yerler dikkate alınarak en az üç nüsha olarak düzenlenir, Kurul Başkanlığına ve ilgili mercilere gönderilir.

       (5) Kurul Başkanı, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından gelen raporları inceledikten sonra, inceleme, ön inceleme ve soruşturma raporlarına ilişkin Genel Müdürden Olur almak suretiyle gereği için ilgili dairesine gönderir.

       (6) Raporlar, bir asıl olmak üzere, en az üç örnek daktilo veya bilgisayar çıktısı şeklinde okunaklı olarak düzenlenir. Raporun her sayfasının üst kısmına Kurumun anteti, sol üst köşesine sayı, sağ üst köşesine tarih yazılır, sol alt köşesi mühürlenir, paraflanır, son sayfasının altına ise ad, soyadı ve unvan yazılarak imza ile onaylanır.

       Cevaplı rapor, Müdürlük cevabı, Bölge Müdürlüğü görüşü ve Müfettişin son görüşü

       Madde 59 - (1) Cevaplı rapor; teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi ve ikmali gerektiği kanaatiyle eleştirilen işlemleri belirleyen rapordur. Müdürlük cevabı, cevaplı raporda eleştirilen noksan ve hatalı işlemler için teftiş edilen birimin verdiği cevaptır. Bölge Müdürlüğü görüşü ise, Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinin teftişlerinde düzenlenen cevaplı rapor ve müdürlük cevabında belirtilen hususlarla ilgili Bölge Müdürlüğünün görüşünü ifade eder. Müfettişin son görüşü, cevaplı rapor, müdürlük cevabı ve Bölge Müdürlüğü görüşü incelendikten sonra, ilgili Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı tarafından düzenlenen son görüş raporudur.

       (2) Cevaplı raporlarda; teftişi yapılan birim, ilgili memurun adı, birimin hangi iş ve işlemlerinin teftiş edildiği, eksik ve kusurlu bulunan hususların kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri hukuki düzenlemelerin hangi hükümleriyle ilgili olduğu, mevzuata göre ne yapılması gerektiği, anlaşılabilir anlatımla kısa ve özlü olarak belirtilir.

       (3) Teftiş sırasında belirlenen ve inceleme ya da soruşturmasına başlanan konular cevaplı raporda kısaca belirtilir.

       (4) Cevaplı raporlar, üç nüsha olarak düzenlenir ve teftiş edilen birimin amirine cevaplandırılmak üzere teftişin bitiminde veya bitiminden itibaren en geç 10 gün içerisinde bir yazı ekinde verilir. Teftiş edilen birim amirine, cevap için 7 günden aşağı olmamak üzere, raporun içeriği dikkate alınarak belli bir süre verilir ve bu süre rapor kapağında belirtilir. Tanınan süreyi geçmemek üzere ilgililerince cevaplandırıldıktan sonra, görüşü alınmak üzere, teftiş edilen birimin bağlı olduğu Genel Müdürlük taşra teşkilatının en üst amirine, teftiş edilen birimce gönderilir. Genel Müdürlük taşra teşkilatının en üst amirince, cevaplı raporda belirtilen konular hakkında görüşleri yazılır ve en geç 15 gün içerisinde, teftişi yapan Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısına veya iletilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına bir yazıyla gönderilir. Cevapları ve üst amir görüşü alınan raporlar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı tarafından incelenerek Müfettişin son görüşünün de eklenmesi suretiyle, ilgili Daire Başkanlığına gönderilmek üzere Başkanlığa sunulur.

       (5) Merkez teşkilatı birimleri ve Bölge Müdürlüklerinin teftişi sonucu düzenlenen cevaplı raporlarda, birim amirinin cevabı yeterli olup, bu cevabın Kurul Başkanlığına ulaşmasından sonraki 15 gün içerisinde son görüş için Müfettişe gönderilir.

       (6) Cevaplı raporların ilgililerince süresi içerisinde cevaplandırılması hususunu Müfettiş veya Müfettiş Yardımcıları bizzat takip ederler. Cevaplı raporları haklı bir neden olmaksızın süresi içerisinde cevaplandırmayan veya görüşünü belirtmeyen görevliler hakkında, gereği yapılmak üzere, Müfettiş veya Müfettiş Yardımcılarınca Kurul Başkanlığına bilgi verilir.

       (7) Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı tarafından, cevapların yeterli bulunmaması halinde, son görüşün açık ve gerekçeli olarak yazılmasına önem verilir.

       (8) Kurul Başkanı, son görüşleri alınan raporları, gerekiyorsa kendi görüşünü de ekleyerek, o teftişe ilişkin olarak Genel Müdürlükçe mahalline talimat verilmek üzere ilgili Daire Başkanlığına intikal ettirir.

       (9) Hastalık, askerlik, emeklilik, yurt dışı görevi gibi zorunlu nedenlerle raporu düzenleyen Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısınca son görüşü yazılamayan raporların bu işlemleri Başkanca görevlendirilen başka bir Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı tarafından yapılabilir.

       İnceleme raporu

       Madde 60 - (1) İnceleme raporu;

       a) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve diğer hukuki düzenlemelerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yollarıyla yeniden oluşturulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve önerilerin,

       b) Teftişlerde, cevaplı rapora yazılması gerekli görülmeyen konuların,

       c) Genel Müdür tarafından incelettirilen çeşitli konular hakkında sonuçların,

       ç) Şikayet ve ihbar üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda idari soruşturmayı gerektirir hal görülmediği durumlarda yapılacak işleme esas görüşlerin,

       bildirilmesi amacıyla en az üç örnek olarak düzenlenir ve Genel Müdürlüğe sunulur.

       Genel durum raporu

       Madde 61 - (1) Genel durum raporu; teftiş sonuçları hakkında Genel Müdürlüğe özet halinde bilgi vermek amacıyla Genel Müdürlükçe verilen özel denetimler sonucunda düzenlenir.

       (2) Bu raporlarda;

       a) Teftiş yeri ve birimin adı, teftiş edilen servisler ile yazılan raporlar,

       b) İhbar ve şikayet konuları, bunlar üzerinde yapılan inceleme, ön inceleme ve soruşturmaların sonuçları,

       c) Görevden uzaklaştırılan memur varsa sayıları ve nedenleri,

       ç) Tapu ve Kadastro hizmetleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıkları,

       d) Teftiş edilen birimlerin genel olarak hizmet durumu, çalışma yeri, araçları ve diğer ihtiyaçları,

       belirtilir.

       (3) Özel denetimlerde düzenlenecek genel durum raporlarının içeriği görev emrinde belirtilir.

       (4) Genel durum raporları en az bir nüsha olarak düzenlenip, Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Başkanlığa gönderilir.

       (5) Birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş nedeniyle, Müfettişlerce ihtiyaç duyulması veya Kurul Başkanının isteği halinde, alınması istenen önlemlerin, Müfettişlik önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özetlenmesi amacıyla da genel durum raporu düzenlenebilir.

       Personel denetleme (tanıtım) raporu

       Madde 62 - (1) Personel denetleme raporu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen, teftiş, inceleme, ön inceleme veya soruşturma yapılan birimlerin amir ve memurları hakkında Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısının görüş ve kanaatini belirten raporlardır.

       (2) Bu raporda, teftiş edilen birimlerin amir ve memurlarının;

       a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

       b) Çalışmaları, düzenli olup olmadıkları,

       c) Yaratıcı zeka, kavrama yetenekleri ve becerileri,

       ç) Çevreyle ilişkileri ve yaşayış biçimleri,

       d) Güven verip vermedikleri,

       e) Görevlerinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevleri üstlenip üstlenmeyecekleri, tayin veya terfi etmelerinde fayda olup olmadığı,

       f) Dirayetli olup olmadıkları,

       g) Yöneticilik ve memurluk vasıfları

       hususlarında Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısının nesnel bilgi ve gözlemlerine dayanan kanaatleri belirtilir. Yetersiz ve delile dayanmayan hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

       (3) Personel denetleme raporları Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı tarafından gerekli görüldüğünde kendi el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenip, her biri üzerine ilgili memurun adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde düzenlenebileceği gibi, tanıtım raporu şeklinde basit bir rapor tarzında da düzenlenebilir. İki nüsha hazırlanarak, yazı ekinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere Kurul Başkanlığına sunulur.

       (4) Müfettiş veya Müfettiş Yardımcılarınca düzenlenen personel denetleme raporları, o personelle ilgili atama, yer değiştirme, yükselme ve sicil raporu düzenlenmesi gibi işlemler sırasında dikkate alınır.

       Soruşturma raporu

       Madde 63 - (1) Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personel ile suça katılan memur olmayan kişilerin ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan ceza kanunları ve disiplin hükümlerine göre yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlardır. Soruşturma raporları, ceza soruşturması raporu ve disiplin soruşturması raporu olarak iki grupta ele alınır:

       a) Ceza kanunlarına göre soruşturma raporu,

       1) Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan, ancak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamında olmayan, soruşturulması gereken eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

       b) Disiplin soruşturma raporu,

       1) Genel Müdürlükçe verilen disiplin soruşturması emirlerine dayalı olarak, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.

       Ön inceleme raporu

       Madde 64 - (1) 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan ön inceleme sonuçları ön inceleme raporuna bağlanır.

       (2) Ön inceleme raporunda ön inceleme emrinin tarih ve sayısı, ön inceleme konusu, ön incelemeye nasıl başlanıldığı, şüphelinin kimliği, görevi, adresi, üzerine atılı suçlar, suçun işlendiği yer ve tarihi, ön inceleme konusu eylem ve işlemlerin nasıl gerçekleştiği, kanıtlar ve şüphelinin savunması yazılır. Şüphelinin üzerine atılı suçlar birden fazla ise, her biri ayrı ayrı irdelenerek elde edilen delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve şüphelinin yargılanmasına gerek olup olmadığına, gerekiyorsa hakkında uygulanması gereken ceza maddesine dair görüş belirtilir.

       (3) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarınca; düzenlenen ön inceleme raporunun aslı ve ekleri, kanunen verilmesi gereken yetkili mercilere gönderilir. Ayrıca söz konusu ön inceleme raporunun iki örneği ve lüzumlu ekleri Kurul Başkanlığına da sunulur.

       Suç ihbar raporu

       Madde 65 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları teftiş, inceleme veya idari soruşturma sırasında 4483 sayılı Kanun kapsamında suç tespit ettiğinde veya kendisine ihbar veya şikayet vuku bulduğunda, konuya ilişkin sübut delillerini derhal toplayıp, suç ihbar raporu tanzim ederek en kısa sürede mezkur kanuna göre yetkili merci olarak belirtilen yere bildirir ve raporun bir örneği ve lüzumlu eklerini Genel Müdürlüğe gönderir.

       Raporların içeriği ve ekleri

       Madde 66 - (1) Müfettişler görüş ve düşüncelerini, hiçbir etkiye kapılmadan, tarafsız, belgelere ve gerçeklere uygun, gerekçeli bir şekilde belirtirler.

       (2) Raporlar, kısa ve açık bir ifadeyle yazılır. Rapor ve eklerinde; silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılmaz.

       (3) Raporların her sayfası ve ekleri Müfettişler tarafından mühürlenerek imzalanır. Raporlara konulan tutanak, ihbar mektubu, ifade, belge, kayıt ve yazı örneği gibi eklerin sıra numarası, adedi, tarihi, sayısı ve konusu gösterilerek bir dizi pusulası düzenlenir.

       Raporlar üzerine yapılan işlemler

       Madde 67 - (1) Raporlarda hata ve eksiklik ya da tereddütlü konuların bulunması halinde, Başkanlıkça raporu düzenleyen Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısına iade edilerek hata, eksiklik veya tereddütlü konuların giderilmesi istenir. Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısınca ısrar edilirse, Başkanlık görüşü ile birlikte rapor ve ekleri değerlendirilmek üzere ilgili Başkanlıklara gönderilir.

       (2) Raporlar üzerinde Kurul Başkanlığınca yapılan incelemeden sonra aşağıdaki prosedür izlenir.

       (3) Cevaplı raporlar ile diğer servis raporları ve inceleme raporları üzerinde yapılması gereken işlemler ilgili dairesince izlenir, sonuçları Kurul Başkanlığına bildirilir.

       (4) Raporlar üzerine Genel Müdürlükçe uygulanması yerinde görülen işlemlere ait talimatlar, Kurul Başkanlığı tarafından raporu yazan Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısına bir yazı ile gönderilir.

       (5) İnceleme ve soruşturma raporlarının sonuç bölümlerindeki Müfettişlik önerileri üzerine yapılan işlemler, Kurul Başkanlığı aracılığı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısına bildirilir. Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, rapor sonuçlarıyla ilgili kendilerine yapılan bildirileri uygun ve yeterli buldukları takdirde görülmüştür notu ile Kurul Başkanlığına geri gönderirler. Aksi halde, konu ile ilgili gerekçeli görüşlerini en geç 15 gün içerisinde Kurul Başkanlığına bildirirler.

       (6) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının yeni görüşleri karşısında, konu hakkında ilgili dairenin görüş ve talimatında değişiklik olmaması halinde Kurul Başkanı konuyu iki Müfettişe yeniden incelettirir. İnceleme sonucu Müfettişin görüşü doğrulanıyor ise konu Merkez İnceleme Kurulunda görüşülüp karara bağlanır.

       (7) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının inceleme ve soruşturma görev onayı dışında kalan ve Kurumun daha mükemmel sonuç almasını sağlamaya yönelik önerileri, Genel Müdürce uygun görülmek koşuluyla Öneriler başlığıyla ilgililere bildirilmek üzere konuyla ilgili daire başkanlığına gönderilir. Bu önerilerin dikkate alınıp alınmadığı başkanlarca izlenir. Bu önerilerin uygulanmaması haklı bir nedene dayanıyorsa durum bir raporla Genel Müdürlüğe bildirilir. Aksi halde sorumluları hakkında inceleme veya soruşturma başlatılır.

       (8) Merkez teşkilatı birimlerinin teftiş raporları Genel Müdürün belirleyeceği usul ve esaslara göre değerlendirilir. Sonuçları Genel Müdür emri ile ilgili birime Başkanlıkça intikal ettirilir ve sonucu izlenir.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

    Teftişe yardımcı olmak

       Madde 68 - (1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının tüm birimlerinde görevli memur ve personel, istendiğinde gizli de olsa bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısının gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadırlar.

       (2) Asılları alınan evrak ve belgelerin, müfettişlik mühür ve imzasıyla onaylanmış suretleri, dosyasında saklanmak üzere, evrak ve belgelerin alındığı birim amirine verilir.

       (3) Teftiş edilenler, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarınca sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdür.

       (4) Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluş yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülmesi için Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına görevleri süresince çalışmaları için uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer önlemleri almak zorundadırlar.

       ONİKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Yazışma yöntemi

       Madde 69 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları görevleriyle ilgili olarak kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Genel Müdürlük aracılığı ile yaparlar.

       (2) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları Kurul Başkanlığı dışındaki yazışmalarında, yazılara kurum sicil numaralarını kullanarak sayı verirler.

       Yurt dışı eğitimi

       Madde 70 - (1) Müfettişler 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışına gönderilebilirler.

       Müfettişlik mühür ve kimlik belgesi

       Madde 71 - (1) Müfettişlere ve yetkili Müfettiş Yardımcılarına beratı ile birlikte birer resmi mühür verilir. Ayrıca Müfettişler ile yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcılarına, Genel Müdür ve Kurul Başkanı tarafından imzalanmış bir kimlik belgesi verilir.

       Aylık, yolluk ve diğer hakların alınması

       Madde 72 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, aylıklarını Maliye Bakanlığınca belirlenen usule göre alır, yolluk ile diğer mali hakedişleri ise Avans Talep Formu ile talep edilir; Kurumun bağlı olduğu Bakanlığın Saymanlığınca Muhasebe İstem Fişi düzenlenerek ödenir.

       (2) Çekilen avansın hak edilecek miktarı aşmaması asıldır. Ertesi aya avans devri, ancak ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir.

       (3) Herhangi bir şekilde ertesi aya devredilen avans borcu miktarının, 5 günlük harcırah miktarını geçmemesine özen gösterilmesi esastır.

       Çalışma ve hakediş cetvelleri

       Madde 73 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları çalışmalarını ve aldıkları yolluk ve diğer mali haklarını her ay düzenleyecekleri Çalışma ve Hakediş Cetvelinde gösterirler.

       (2) Bu cetvellerin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içerisinde hazırlanarak Kurul Başkanlığına gönderilmesi esastır.

       (3) Çalışma ve Hakediş cetvellerinde; çalışmalar günler itibariyle ve ana hatlarıyla belirtilir, ay içerisinde yazılan raporlar gösterilir. Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının yolculuklarına ait giderleri aylık hakedişleri ve bunlara karşılık çekilen paraları gösteren tablolar doldurulur.

       (4) Çalışma ve hakediş cetveline; yolluk bildirimi, avans talep formunun bir örneği, konaklama faturaları, yetki çerçevesinde üçüncü kişilere yapılan ödemelere ait belgeler, uçak biletleri ve varsa posta giderlerine ait bildirim ve ekleri bağlanır.

       İzin kullanımı

       Madde 74 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre izin aldıklarında, bu izne hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Kurul Başkanlığına yazı ile bildirirler. Bu durum hastalık hallerinde göreve devam edememe ve iyileşememe sonucu göreve dönüş hallerinde de uygulanır.

       (2) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Başkanlığa bilgi vermeden ve izin almadan, ikamet ettikleri ve görev yaptıkları il hudutlarını terk edemezler. Ulusal bayramlar ve genel tatil günlerini yol gideri talep etmemek ve Başkanlığa önceden yazılı bilgi vermek koşuluyla diledikleri yerde geçirebilirler.

       Kayıt ve dosya işleri

       Madde 75 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; yazdıkları rapor ve diğer yazılar ile kendilerine gelen yazıların birer örneğini 5 yıl süreyle saklarlar. Kendilerine gelen genelgeleri ise özel dosyalarında süresiz olarak saklarlar.

       (2) Raporlar ilgili yerlere birer yazıya bağlanarak gönderilir.

       (3) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, çeşitli mercilere gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir Kayıt Defterine işlerler ve gönderilen yazılara özel sayılarını verirler.

       Çalışma yeri

       Madde 76 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına, görev merkezlerinde sağlıklı çalışabilecekleri bir çalışma yeri hazırlanır.

       Haberleşme

       Madde 77 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, görev merkezleri dışındaki yerlere görevli giderken, Başkanlığa hangi iş için nereye ve hangi tarihte gidileceğini belirten ayrılış yazısı verirler.

       (2) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; görevli olarak gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını, aynı gün içinde telefon, faks ve elektronik posta gibi haberleşme araçlarıyla Kurul Başkanlığına bildirirler. İkametlerinin bulunduğu görev merkezlerinden ayrılışlar bir gün önceden bildirilir.

       Düzenleme yetkisi

       Madde 78 - (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususları diğer düzenleyici işlemlerle belirlemeye yetkilidir.

       Kaldırılan hükümler

       Madde 79 - (1) 13/8/1973 tarihli ve 14624 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile 8/11/1996 tarihli ve 22811 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavlarına Katılmak İsteyenlere Uygulanacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 80 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 81 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar