KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İŞ KONSEYİ ULUSLAR ARASI SEKRETARYA VE GÖREVLİLERİNİN TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslar Arası Sekretarya Ve Görevlilerinin Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar Ve Kolaylıklara İlişkin Yönetmelik

    Dışişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 06/02/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26779

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5657 sayılı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretaryasının Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanunla tanınan ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıkların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Uluslararası Sekretarya ve görevlilerinin yararlanacağı ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıkları kapsar.

       (2) Uluslararası Sekretaryada görevli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de daimi ikamet eden şahıslar söz konusu ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıklardan yararlanamazlar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2007 tarihli ve 5657 sayılı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretaryasının Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Uluslararası Sekretarya: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretaryasını,

       b) Uluslararası Sekretarya Görevlileri: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretaryası'nda çalışan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Direktör, Direktör Yardımcıları, Uzman ve Uzman Yardımcıları ile idari ve teknik personeli

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uluslararası Sekretaryanm Ayrıcalık, Bağışıklık ve Kolaylıkları

    Uluslararası Sekretarya

       Madde 5 - (1) 5657 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca tüzel kişiliğe sahip olan Uluslararası Sekretarya, sözleşmeler yapmaya, dava açmaya, taşınır ve taşınmaz malları almaya ve satmaya yetkilidir.

       Mallar, sermayeler ve alacaklar

       Madde 6 - (1) Uluslararası Sekretarya akçalı denetleme, düzenleme ve moratoryuma bağlı olmaksızın;

       a) Her türlü sermaye, altın veya dövizi elinde tutabilir ve her nevi para üzerinde hesaba sahip olabilir.

       b) Alacaklarını, altın veya dövizi Türkiye'ye ithal, Türkiye'den ihraç edebilir veya Türkiye içinde serbestçe taşıyabilir ve elindeki dövizi her türlü başka paraya çevirebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Uluslararası Sekretarya Görevlilerinin Ayrıcalık, Bağışıklık ve Kolaylıkları

       Uluslararası Sekretarya görevlileri

       Madde 7 - (1) Uluslararası Sekretaryanın görevlileri;

       a) Resmi sıfatla görevleri gereği yaptıkları eylemlerde adlî muafiyetten faydalanır.

       b) Çalışma iznine ilişkin ilgili mevzuatın içerdiği yükümlülüklerden muaf tutulur.

       c) Kambiyo kolaylıklarından, Türkiye'de akredite diplomatik misyonların eşit derecedeki memurlarına tanınan kolaylıklardan yararlanır.

       (2) Uluslararası Sekretaryanın Türk vatandaşı olmayan görevlileri milli hizmetle ilgili her türlü görevden muaf tutulur.

       (3) Uluslararası Sekretaryanın görevlileri, bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları aile üyeleri göçmenliği kısan önlemlere ve yabancıların çalışma izin ve kayıt işlemlerine bağlı olmazlar. Uluslararası Sekretarya görevlileri ve eşleri ile çocuklarına, statülerine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili mevzuatına uygun olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından kimlik kartı düzenlenir.

       (4) Uluslararası Sekretaryanın görevlileri, bunların eşleri ve bakmakla yükümlü bulundukları aile üyeleri, uluslararası buhran dönemlerinde diplomasi memurlarına tanınan ülkelerine dönüş kolaylıklarından yararlanır.

       (5) Uluslararası Sekretaryanın görevlerine yeni başlayacaklar görevlileri, Türkiye'ye eşya ve mobilyalarını gümrüksüz ve resimsiz olarak ithal eder.

       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'de daimi ikamet eden kimseler

       Madde 8 - (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de daimi ikamet eden kimseler 7 nci maddede öngörülen ayrıcalık, bağışıklık, dokunulmazlık ve kolaylıklardan yararlanamazlar.

       Ayrıcalık ve bağışıklıkların kaldırılması

       Madde 9 - (1) Ayrıcalık ve muafiyetler Uluslararası Sekretarya görevlilerinin şahsi menfaatleri için kullanılmaz. Genel Sekreter, ayrıcalık ve muafiyetin tanındığı amaca zarar gelmeksizin Uluslararası Sekretaryanın görevlilerinin ayrıcalık ve muafiyetini kaldırmaya yetkili ve görevlidir. Genel Sekreter hakkında muafiyet ve ayrıcalığı kaldırmaya ise Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Yönetim Kurulu yetkilidir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       İşbirliği

       Madde 10 - (l) Uluslararası Sekretarya; ayrıcalık, muafiyet ve kolaylıkların kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili yerleri ile işbirliği yapmaya yetkilidir.

       Yürürlük

       Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar