TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

    Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliği

    Millî Savunma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 26/02/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26799

    BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesi, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bölüm başkanı: Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının teşkilat ve kadrolarında, bölüm başkanı olarak göreve atanan, atama yapılmayan hâllerde ise bölüm içerisindeki öğretmenlerin arasından görevlendirilen en kıdemli subayı,

       b) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

       c) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

       ç) Grup başkanı: Aynı branş öğretmenlerinin grup kıdemlisini,

       d) Hazırlık sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlayan sınıfı,

       e) Kısım öğretmeni: Okul idaresince ilgili kısımda tercihen en çok derse giren öğretmenlerden seçilen, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek, sosyal ve başarı durumları konularında okul idaresi, rehberlik ve danışma şube müdürlüğü/kısım amirliği ile yakın işbirliği içinde bulunan, öğrencilerin çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlayan öğretmeni,

       f) Mezuniyet puanı: Hazırlık sınıfı hariç öğrencinin başarılı olduğu dört sınıfa ait yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını,

       g) Okul Komutanı: Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında eğitim-öğretim, yönetim ve disiplin işlerini ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlar ile üst komutanlıklarca verilecek emirler doğrultusunda yürüten, çağın ve günün koşullarına göre eğitim-öğretim, yönetim ve disiplinin geliştirilmesi için gerekli önlemleri alan personeli,

       ğ) Ortalama yükseltme sınavı: Okula devam eden öğrenciler için öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ya da başarısız oldukları derslerden yapılan sınavı,

       h) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

       ı) Öğretim Başkanı: İlgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen eğitim-öğretim amaçları ve okul komutanının vereceği emirler doğrultusunda, eğitim-öğretim ile ilgili organlarla da eşgüdüm sağlayarak öğretimle ilgili her türlü planları ve programları yapan ve yürüten, öğretimin gelişimi için çağın gerektirdiği ölçüde, araştırma ve inceleme yapılmasına yönelik gerekli önlemleri alan personeli,

       i) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri, tavır ve tutuma ilişkin davranışlarının değerlendirmesinde başvurulacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projeleri,

       j) Ölçme-değerlendirme şube müdürü: Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının teşkilat ve kadrolarında, ölçme-değerlendirme şube müdürü olarak göreve atanan, atama yapılmayan hâllerde ise okul komutanlığınca görevlendirilen personeli,

       k) Rehber öğretmen/danışman: Psikolojik danışma ve rehberlik alanında her türlü faaliyetin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının teşkilat ve kadrolarında, rehber öğretmen/danışman olarak göreve atanan personeli,

       l) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okulları: Askerî liseler ile astsubay hazırlama okullarını,

       m) Yetiştirme programı: Ders yılı içinde çeşitli nedenlerle yapılamayan dersler için düzenlenen programı,

       n) Ortalama yükseltme sınavı hazırlık kursu: Öğrencilerin ortalama yükseltme sınavına gireceği derslere yönelik olarak Okul Komutanlığı tarafından belirlenen süre içerisinde düzenlenen programı,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Ölçme ve Değerlendirme

       Ölçme ve değerlendirme ilkeleri

       Madde 5 - (1) Öğrenci başarısı ile ilgili ölçme ve değerlendirme, devam-devamsızlık konularında yapılacak işlemlerde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

       a) Ölçme ve değerlendirmede objektiflik esas olup öğrencinin başarısı bir bütün olarak dikkate alınır.

       b) Öğrencilerce alınacak seçmeli dersler, eğitim-öğretim yılı başında öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ve okulun imkânları dikkate alınarak plan program şube müdürlüğünce belirlenir.

       c) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı notu ortalamasına göre belirlenir.

       ç) Ölçme ve değerlendirmede, öğretim programları esas alınır.

       d) Öğrenci başarısı; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile varsa ödev, proje çalışması, ders içi ve ders dışı etkinlikler göz önünde bulundurularak tespit edilir. Öğrencilerin başarıları değerlendirilirken ölçme sonuçları ile birlikte, bilimsel düşünme, bilimsel tutum ve davranış, problem çözme yeteneği, gözlem yapma, araştırma, inceleme, sorumluluk alma, sınıf içi etkinliklere katılım, ekip çalışmasına yatkınlık, fikirlerini anlatabilme ve öğrendiklerini paylaşabilme yeteneği gibi özellikleri göz önüne alınır.

       e) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları geçerlilik, güvenilirlik ve kullanışlılık özelliklerini taşır.

       f) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışlar da ölçülür.

       g) Öğrencinin ders, atölye, uygulama, laboratuvar sınavlarına katılması ve talep edeceği dersten/derslerden alacağı ödevi/ödevleri teslim etmesi zorunludur.

       ğ) Öğrenciler başarılı ya da başarısız oldukları ders veya derslerden ders yılı sonunda ortalama yükseltme sınavlarına girerler. Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığını bir derse düşürenlere, bir sınav hakkı daha tanınır.

       h) Öğrenci başarısı çeşitli yöntemlerle izlenir ve başarıyı ölçmeye yönelik bütün süreçler sürekli gözden geçirilir ve iyileştirilir.

       ı) Her ölçme sonucu, öğrencinin gelişimi için değerlendirilir.

       i) Öğrencinin kapasite ve yeteneği doğrultusunda, her ölçüm sonucunda tespit edilen durumla verilen eğitim sürekli ilişkilendirilir.

       j) Tüm eğitim etkinliklerinde, demokrasi ve insan hakları ile ilgili kurallara uyulur.

       Puan ve notla değerlendirme

       Madde 6 - (1) Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

       (2) Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır.

       (3) Bir dersin dönem puanı, o dersten alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir.

       (4) Puanların aritmetik ortalaması alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

       (5) Elde edilen puanın aşağıdaki çizelgeye göre nota çevrilmesi sonucunda dönem notu elde edilir.

       (6) Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

       Puan   Not   Derece

    85-100   5   Pekiyi

    70-84   4   İyi

    55-69   3   Orta

    45-54   2   Geçer

    25-44   1   Geçmez

    0-24   0   Etkisiz

       (7) Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden; dönem notu, yıl sonu notu ve yıl sonu başarı notu ise 5'lik not sistemine göre belirlenir. 5'lik not sisteminde başarı dört, başarısızlık iki kademeli notla değerlendirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Programlar ile İlgili Esaslar

       Program çeşitleri

       Madde 7 - (1) Ortaöğretimin amaç ve görevlerinin yerine getirilebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında;

       a) Askerî liselerde yükseköğretime/bir üst askerî öğretim kurumuna hazırlayan programlar,

       b) Astsubay hazırlama okullarında ise hem mesleğe, hem de yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanır.

       c) Öğretim programları, öğretimi yapılan alanın özelliklerine cevap verecek şekilde, ortak dersler, alan dersleri ve seçmeli derslerden oluşur.

       ç) Bu derslerin her biri, haftalık ders saatleri ve hangi yıllarda okutulacakları, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanan ve müteakiben Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanan haftalık ders çizelgelerinde belirtilir.

       Ortak dersler

       Madde 8 - (1) Ortak dersler, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler; öğrencilere ortak bir genel kültür vermek, toplum sorunlarını kavratmak, yurdumuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak amacına yöneliktir.

       Alan dersleri

       Madde 9 - (1) Alan dersleri; öğrenciyi yükseköğretim/bir üst askerî öğretim kurumuna ve mesleğe hazırlayan, öğrenciye bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir. Alan derslerinin alınması zorunludur.

       Seçmeli dersler

       Madde 10 - (1) Seçmeli dersler ortak ve alan dersleri dışındaki, öğrencinin ilgi ve istekleri doğrultusunda alanında ilerlemesini, kişisel yeteneklerini geliştirmesini sağlayan derslerdir.

       (2) Seçmeli bir dersin eğitim-öğretime açılabilmesi için, en az 12 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir. Ancak bu sayı, okul imkânlarının uygun olması durumunda, okul komutanının onayı ile azaltılabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Dönemlerde Öğrenci Başarısının Tespiti

       Öğrenci başarısının tespiti

       Madde 11 - (1) Öğrencinin bir dönemdeki başarısı; öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar, varsa ödev ve projeler, beceri eğitimi ile ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.

       (2) Ölçme ve değerlendirme şube müdürü ve öğretmenler; her türlü sınav, ödev, proje, beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri ile öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi, beceri ve davranışları istenilen düzeyde kazanıp kazanmadığını sürekli kontrol ederler.

       Yazılı ve uygulamalı sınavlar

       Madde 12 - (1) Bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı, haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz.

       Yazılı ve uygulamalı sınavların niteliği ve tarihi

       Madde 13 - (1) Ders yılı içinde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların tarihi, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta, bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir.

       (2) Yazılı sınavlar, kısa cevaplı çok sorulu objektif ölçme araçlarıyla veya derslerin özelliklerine göre az sorulu uzun cevaplı ölçme araçlarıyla yapılır. Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır.

       (3) Yazılı sınav tarihleri, bölüm başkanlıkları, plan program ve ölçme-değerlendirme şube müdürlüklerinin işbirliği ile belirlenir. Sınav planlarının belirlenmesinde, öğrencilerin bu konudaki istekleri de dikkate alınabilir.

       Sözlü sınavlar

       Madde 14 - (1) Bir dönemde her dersten en az bir sözlü puanı verilmesi esastır. Dersin özelliğine göre ve imkânlar ölçüsünde birden fazla sözlü puanı da verilebilir. Sözlü sınav için, ayrıca bir ders saati ayrılmaz. Sözlü puanı, öğrencilerin; eğitici çalışmalardaki faaliyetleri, derse hazırlıkları, ders içi etkinlikleri, dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilir ve öğrenciye bildirilir.

       Uygulamalı derslerin sınavları

       Madde 15 - (1) Resim, müzik dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları her dönemde iki, beden eğitimi dersinin üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir.

       Sınav sorularının yıllık plan ve programlara uygunluğu

       Madde 16 - (1) Öğretmenler ile ölçme ve değerlendirme şube müdürlüklerince yazılı ve uygulamalı sınav soruları düzenlenirken, ders yılı başında grup öğretmenlerince dersin programına uygun olarak hazırlanan yıllık çalışma planında öğretim programlarındaki ders konuları ve dersin amaçları göz önünde bulundurulur.

       Ortak sınavlar

       Madde 17 - (1) Bir okulda veya ihtiyaç duyulması hâlinde aynı düzeydeki okullarda, eğitim-öğretim standardını sağlamak, okullar arası farklılıkları gidermek ve veri olarak kullanılmak amacıyla her dönemde yazılı sınavlardan biri birlikte düzenlenir. Ortak sınavlar belirlenen tarihlerde, programlara uygun ortak sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak yapılır. Bu sınavlardan alınan puanlar, dönem notunun hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.

       (2) Ortak sınavın her dönemde sadece bir defa yapılması durumunda, bu sınavın dönemin son ayı içinde yapılması esastır.

       Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

       Madde 18 - (1) Ölçme sonuçları; not vermek ve eksikliklerin belirlenmesi yanında; eğitim ve öğretim amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen ünite ve konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.

       Sınavlara katılma zorunluluğu

       Madde 19 - (1) Öğrenciler, sınavlara katılmak, ödev ve projeleri zamanında teslim etmek zorundadırlar. Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek Öğretim Başkanlığına vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, salgın hastalık, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık olağanüstü hâl ve benzeri gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir.

       (2) Özürsüz olarak sınava katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenciye o sınav, ödev veya projeden sıfır (0) puan verilir.

       (3) Özrü, öğretim başkanlığınca kabul edilen öğrenci, söz konusu sınav, ödev veya proje ile ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği bir tarihte, kendisine önceden tebliğ edilerek sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, zorunlu hallerde sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi, ders dışında da yapılabilir.

       Not çizelgelerinin teslimi

       Madde 20 - (1) Dönemlere ait not çizelgeleri dönem sona ermeden en geç üç gün önce öğretmenler tarafından öğretim başkanlığına verilir. Bu çizelgelerde, o döneme ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla, ödev ve projelere verilen puanlar ile dönem puanı ve dönem notu rakamla yazılır.

       Sınav sonuçlarının duyurulması

       Madde 21 - (1) Yıl içinde yapılan sınavların ödev ve projelerin sonuçları, öğretmenler tarafından öğrencilere bildirilir ve yapılan başlıca ortak hatalar sınıfta açıklanır. Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve proje sonuçlarının en geç 15 gün içinde öğrenciye duyurulması zorunludur. Bu sürenin başlangıcı olarak, yazılı ve uygulamalı sınavın yapıldığı tarih ile ödev veya projenin teslim edildiği tarih esas alınır. Duyuru tarihinden itibaren öğrencinin üç gün içinde müracaatı hâlinde sınav kağıdı, ders öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte bir defa daha incelenir ve sonuç kendisine bildirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Öğretmen Not Defteri ve Öğrenci Karnesi

       Öğretmen not defteri

       Madde 22 - (1) Her öğretmen, okul idaresine vereceği not çizelgeleri için esas alınmak üzere bir not defteri tutar ve bu deftere, bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre tespit ettiği puanları, puan ortalamalarını ve dönem notlarını yazar.

       (2) Not defterlerinin, öğretim yılı başında öğretim başkanlıklarınca her sayfası numaralanıp kaç sayfa olduğu tespit edilir. Onaylanıp mühürlendikten sonra imza karşılığında öğretmenlere teslim edilir.

       (3) Puanların ve dönem notlarının mürekkepli kalemle yazılmasına, silinti ve kazıntı yapılmamasına özen gösterilir. Her öğretmen, not defterini istendiği zaman; okul komutanı, öğretim başkanı, bölüm başkanı veya denetleme yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür.

       (4) Öğretim başkanlığınca ders yılı sonunda toplanan not defterleri, plan program şube müdürlüğüne teslim edilir. Teslim alınan bu defterler plan program şube müdürlüğünce bir öğretim yılı saklanır.

       (5) Ders yılı içinde çeşitli sebeplerle okuldan ayrılan öğretmenler not defterlerini tutanak karşılığında ilgili bölüm başkanlıkları vasıtası ile öğretim başkanlığına teslim etmek zorundadırlar.

       (6) Not defterine; dönemlere ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, varsa ödev ve projelere verilen puanlar, bu puanların aritmetik ortalaması ve bu ortalamaya göre dönem notu rakamla yazılır.

       Öğrenci karnesi

       Madde 23 - (1) Öğrencilere; her dönem sonunda velilerine duyurulmak üzere, derslerdeki başarı, disiplin ve devam durumlarını gösteren bir karne verilir.

    ALTINCI BÖLÜM . Dönem Puanları ve Notlarının Tespiti

       Dönem puanı ve notu

       Madde 24 - (1) Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Elde edilen puanın nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir. Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, dönem puanında bir değişiklik yapılmaz. Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı ve notu verilebilir.

       (2) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı ve dönem notu verilir. Ancak;

       a) Yabancı dil dersinde öğrencilere, dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin, programın öngördüğü şekilde bütünlük içinde kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak becerilerin özelliğine göre yazılı, sözlü, ödev ve projelerle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda;

       1) Ayrı sınav yapılması hâlinde verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre,

       2) Ortak sınav yapılması hâlinde becerilerin ayrı ayrı ağırlıklandırılarak değerlendirilmesine göre yabancı dil dersinin dönem puanı ve notu belirlenir.

       b) Öğretmenin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının kesin olduğu durumlar ile kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süre tedavi gerektiren hastalık, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler, yetiştirme programları ile tamamlanır. Ders yılının uzatılması yönüne gidilmez. Bu programlara ayrılacak ders saati sayısı, dönem içinde devam edilmeyen toplam ders saati sayısından az olmayacak şekilde düzenlenir. Okul komutanlıkları; gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri ile ders saatleri dışında da öğretim yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

       c) Dönem sonunda Teşekkür ve Takdir belgelerinin verilmesi;

       1) Tam disiplin puanının 2/10'u veya fazlası kırılmayan ve 2'den aşağı notu olmayan, ağırlıklı not ortalaması 3.50-4.49 (dahil) arasında olan öğrencilere, her dönemin sonunda karneyle birlikte teşekkür belgesi,

       2) Tam disiplin puanının 2/10'u veya fazlası kırılmayan ve 2'den aşağı notu olmayan, ağırlıklı not ortalaması 4,50 ve daha yukarı olan öğrencilere, her dönemin sonunda karneyle birlikte takdir belgesi,

       verilir.

       Dönem içinde diğer okullara nakil

       Madde 25 - (1) Dönemin bitimine 20 ve daha az iş günü kala okuldan ayrılan öğrencinin dönem puanları ve notları tespit edilir, tasdikname düzenlenir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Yıl Sonu Başarısının Tespiti

       Bir dersin yıl sonu puanı ve notunun tespiti

       Madde 26 - (1) Bir dersin yıl sonu puanı;

       a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

       b) Özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem puanı almış olan öğrencinin bu puanı ile yetiştirme programında alınan puanın aritmetik ortalaması, yıl sonu puanı sayılır.

       c) Ortalama yükseltme sınavı veya yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınav sonunda en az 2 (geçer) puan alınarak başarılı sayılan dersin yıl sonu puanı, bu sınavlarda alınan puanla daha önce belirlenen yıl sonu puanının toplamının aritmetik ortalamasıdır.

       ç) Bir dersten hiç dönem puanı olmayan öğrencinin yıl sonu puanı, o dersle ilgili yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puandır.

       d) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

       (2) Bir dersin yıl sonu notu ise;

       a) Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

       b) Özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış olan öğrencinin bu notu, yıl sonu notu sayılır.

       c) Ortalama yükseltme sınavı veya yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdan, en az 2 (geçer) not alınarak başarılı sayılan dersin yıl sonu notu, bu sınavlarda alınan notla yıl sonu notunun toplamının aritmetik ortalamasıdır.

       ç) Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

       Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılması

       Madde 27 - (1) Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

       a) Öğrencinin ikinci dönem notunun en az 2 (geçer) ve iki dönem ortalamasının en az 2 (geçer) olması zorunludur. Ancak hazırlık sınıfında bu Yönetmeliğin 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

       b) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgıları dersinden her dönem sonunda kurulacak komisyonlar tarafından uygulamalı sınavlar yapılır. Ders öğretmeninin dönem notu ile dönem sonu komisyon not ortalaması ayrı ayrı en az 3 (orta) olmalıdır. Bu şekilde ortaya çıkan not ortalaması, öğrencinin o döneme ait dönem notu olur.

       c) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ile Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerinde başarılı olabilmek için dönem notunun en az 3 (orta) olması gerekir.

       1) Birinci dönem notu 0 (etkisiz) olan öğrencinin ikinci dönem notunun en az 3 (orta) olması gerekir.

       2) Bunların dışında, özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış öğrencinin, başarılı sayılabilmesi için, bu notunun en az 2 (geçer) olması gerekir.

       Ders yılı sonunda doğrudan sınıf geçme

       Madde 28 - (1) Ders yılı sonunda; bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükmüne göre bütün derslerden başarılı sayılan öğrenci doğrudan sınıf geçer.

       Ortalama yükseltme ve başarısız olunan bir ders için yapılan sınavla sınıf geçme

       Madde 29 - (1) Öğrenciler başarılı ve başarısız olduğu derslerden ortalama yükseltme sınavına girer.

       a) Öğrenciler, başarısız oldukları derslerden ortalama yükseltme sınavı hazırlık kurslarına devam etmek zorundadır. Kurslarda her ders için planlanan ders saati sayısının üçte birine veya daha fazlasına özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, o dersin ortalama yükseltme sınavına alınmaz ve başarısız sayılır.

       b) Ortalama yükseltme sınavı sonunda, başarısız olduğu derslerin her birinden en az 2 (geçer) not alan öğrenci sınıfını geçer.

       c) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının haftalık ders çizelgelerinde her sınıf için ayrı ayrı belirtilen, yıl sonu başarı puanı ile geçilemeyecek derslerin dışında olmak koşulu ile ortalama yükseltme sınavları sonunda bir dersten başarısızlık söz konusu ise; yıl sonu başarı notu üç ve yukarı olanlar bu dersten başarılı sayılarak bir üst sınıfa devam ederler. Yıl sonu başarı notu 3 ten aşağı olanlar bir ders sınavına alınırlar. Bir ders sınavı sonunda, bu dersten 2 (geçer) alamayan öğrencinin aldığı puan ile ders kesim tarihinde belirlenmiş olan yıl sonu puanının ortalamasından elde edilen yıl sonu başarı puanı, yukarıdaki esaslara uyduğu takdirde öğrenci sınıfı geçer, şartları uymayan öğrenci sınıfı tekrar eder.

       ç) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerinin ortalama yükseltme ve yıl sonunda başarısız olunan bir ders için yapılan sınav sonucunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; bu sınavlarda aldığı not en az üç olmalıdır.

       Sınıfı tekrar etme

       Madde 30 - (1) Başarısız dersleri veya dersi bulunan öğrencilerden;

       a) Ders kesiminde yıl sonu başarı notu 3'ten aşağı olan ve ortalama yükseltme sınavına giremeyenler,

       b) Ortalama yükseltme sınavı sonunda, birden fazla dersten başarısız olanlar,

       c) Ortalama yükseltme sınavı sonunda, bir dersten başarısız olup yıl sonu başarı notu 3'ten aşağı olan ve başarısız olunan bir ders için yapılan sınav sonunda da bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükümlerine göre başarısız sayılan öğrenciler o sınıfı tekrar ederler.

       ç) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler o sınıfı tekrar eder. Öğrenci başarısızlık nedeniyle bir yıl, sağlık nedeniyle bir yıl olmak üzere en fazla iki defa sınıf tekrarı yapabilir. Bu şartları sağlamayan öğrencinin okul ile ilişiği kesilir.

       Yıl sonu başarı notu ile başarılı sayılamayacak dersler

       Madde 31 - (1) Öğrenciler, askerî liseler ve Bando Astsubay Hazırlama Okulunun Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan haftalık ders çizelgesinde her sınıf için ayrı ayrı belirtilen yıl sonu başarı notu ile geçilemeyecek derslerden başarılı olmadıkça başarılı sayılmaz, bir üst sınıfa geçemez ve mezun olamazlar.

       Bir dersin ağırlığı, ağırlıklı puanı ve ağırlıklı notu

       Madde 32 - (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısıdır.

       (2) Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

       (3) Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not, o dersin ağırlıklı notudur.

       Yıl sonu başarı puanı ve notu

       Madde 33 - (1) Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır.

       (2) Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur.

       (3) Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

       (4) Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır. Yıl sonu başarı notu ile sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Öğrencinin karnesi ile sınıf geçme ve diploma defterine "Yıl sonu başarı notu ile başarılı sayıldı." şeklinde yazılır ve okul mezuniyet sıralamasının hesaplanmasında esas alınır.

       (5) Ortalama yükseltme ve başarısız olunan bir ders için yapılan sınavlara giren öğrencilerin yıl sonu başarı puanları ve yıl sonu başarı notları, 26 ncı madde hükümlerine göre tespit edilecek yıl sonu puanları ve notları ile yukarıda belirtilen esaslara göre bulunur.

       Bir üst öğretim kurumuna geçiş

       Madde 34 - (1) Öğrencilerin mezun oldukları okuldan sonraki bir üst öğretim kurumlarına devamlarıyla ilgili esaslar, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM :Ortalama Yükseltme ve Yıl Sonunda Bir Dersten Başarısız

    Olan Öğrenciler İçin Yapılan Sınavların Esasları

       Sınavların şekli

       Madde 35 - (1) Ortalama yükseltme ve yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, resim, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak, bunlardan biri veya birkaçı ile yapılabilir. Bu derslere ait sınavların şekli, sınav komisyonu üyelerince belirlenir.

       (2) Yabancı dil derslerinin sınavları, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Öğrencinin başarısı, sınavlardan aldığı yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir. Belirlenen puan nota çevrilerek öğrencinin sınav notu tespit edilir.

       (3) Dersin özelliğine göre hem yazılı hem sözlü yapılabilen sınavlarda; yazılı sınavlar, sözlü sınavlardan önce uygulanır. Sözlü sınavlara, yazılı sınavları takip eden ilk iş gününde başlanır. Sınav kağıtları sözlü sınavlar sonuçlandıktan sonra açılır.

       (4) Uygulanacak sınavların şekli, başlama saati ve sınavda kullanılacak araç ve gereçler, sınav çizelgesi ile birlikte okulda ilan edilir.

       Sınav takvimi

       Madde 36 - (1) Ortalama yükseltme ve yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavlar, her yıl okul komutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan çalışma takvimlerinde belirtilen zamanlarda yapılır. Sınavlara, ders kesiminden en az 10 gün sonra başlanır.

       (2) Ortalama yükseltme ve yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavlar zorunluluk hâlinde, cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılabilir.

       (3) Sınav programı, ortalama yükseltme sınavları için en fazla on iş gününü kapsayacak şekilde, sınavı yapılacak ders sayısı göz önünde bulundurularak, ders kesiminden itibaren beş gün içinde okul komutanlıkları tarafından hazırlanır. Sınavlar, öğrencilere en az üç gün önce tebliğ edilir.

       (4) Sınavlar için ayrılan günlerin azlığı durumunda; biri öğleden önce, diğeri öğleden sonra olmak üzere, aynı günde iki sınav yapılabilir.

       (5) Sınav programında; sınavı yapılacak dersler ve görev alacak öğretmenlerin adları, sınav tarihleri, başlama saatleri ile uygulanacak esas ve usuller yer alır.

       Sınav komisyonları

       Madde 37 - (1) Sınav komisyonları, öğretim başkanlığınca belirlenen bir başkan ve en az iki üyeden oluşur.

       (2) Öğretim Başkanı, sınav komisyonlarının başkanı; bölüm başkanları da kendi bölümlerine bağlı derslerin sınav komisyon üyesidir. Öğretim başkanı imkanlar ölçüsünde sınav komisyonlarında ve sınav salonlarında bulunurlar.

       (3) Sınav komisyonlarının oluşturulması için, okullarda aynı ders/branşta yeter sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, diğer öğretmenlerden de branşları dikkate alınarak görevlendirme yapılır.

       (4) Sınav komisyonu üyelerine sınavlarla ilgili görevleri, imza karşılığında tebliğ edilir.

       Gözetmen görevlendirme

       Madde 38 - (1) Öğretim başkanı, sınavlar için yeterli sayıda öğretmeni gözetmen olarak görevlendirir.

       (2) Sınavlarda gözetmen olarak görevlendirilecek öğretmenlerin sınavlarla ilgili görevleri, kendilerine imza karşılığında tebliğ edilir.

       (3) Gözetmenler;

       a) Sınavın başlamasından yarım saat önce görev yerinde hazır bulunurlar.

       b) Öğrencileri sınav salonuna yerleştirir ve yoklama yaparlar.

       c) Sınav soru kâğıtlarının dağıtımını sağlarlar.

       ç) Öğrencilerin sınav süresince sınav kurallarına uygun davranmalarını sağlarlar.

       d) Sınavın bitiminde; sınav cevap kâğıtlarını eksiksiz teslim alarak kâğıt sarf tutanağının ilgili sütununu sınava girenlere imzalatırlar. Sınava katılmayanların ise, isimlerinin karşısına "GİRMEDİ" yazarlar.

       e) Sınav evrakını komisyona teslim ederler.

       Yazılı sınavlar

       Madde 39 - (1) Komisyonca yapılan yazılı sınavlar için, sınavların başlama saatinden önce komisyon tarafından sorularla birlikte bir cevap anahtarı ve puanlama çizelgesi hazırlanıp öğretim başkanı veya okul komutanı tarafından onaylanır. Puanlama çizelgesi, soru kâğıdında ve cevap anahtarında, her soruya verilen puanın ayrıntılı olarak belirtilmesi şeklinde yapılır. Yazılı sınavlarda, öğrencilerin kimlik bilgilerini kapatacak şekilde hazırlanmış sınav kâğıtları kullanılır.

       (2) Çoktan seçmeli sınav gibi uzun bir çalışmayı gerektiren sınavların hazırlıkları, okul komutanlığınca uygun görülmesi hâlinde komisyonca en çok bir gün önceden yapılabilir. Bu konuda gizliliğe uyulur.

       Sözlü ve uygulamalı sınavlar

       Madde 40 - (1) Sözlü sınavlarda öğrenciye sınav komisyonunca sorular yazdırılır veya yazılı olarak verilir ve düşünmek için uygun süre tanınır. Cevap verirken öğrencinin sözü kesilmez. Öğrenci soruları cevaplandırırken ikinci öğrenci, verilen soruların cevaplarını hazırlar. Öğrenci sorularını düşünürken bir kağıda not alabilir. Soruların cevaplarını düşünme ve cevaplama süresi komisyonca belirlenir. Belirlenen sürede öğrenci cevaplarını bitirememiş ise ek süre tanınır. Sınavı biten öğrenciye puan takdir edilmeden ikinci öğrenciden cevap istenmez.

       (2) Uygulamalı sınavlarda, komisyonca belirlenen araç-gereç kullanılır. Değerlendirmeye geçmeden önce uygulamanın özelliğine göre yapılan işlerdeki öğrenci ad ve numaraları görünmeyecek şekilde kapatılır ve en geç 24 saat içinde değerlendirmeye başlanır ve bir hafta içerisinde tamamlanır.

       Sınavların başlama saati ve süresi

       Madde 41 - (1) Yazılı sınavlara sabah en geç saat 10.00'da, öğleden sonra saat 14.00'te; sözlü ve uygulamalı sınavlara ise, sabah saat 9.00'da başlanır. Yazılı sınav süresi, dersin özelliğine göre iki ders saatini geçmeyecek şekilde komisyonca belirlenir.

       (2) Sözlü sınavların saat 17.00'de bitirilememesi ve sınava girecek öğrenci sayısının da 10 öğrenciden fazla olması hâlinde, sınav bir sonraki güne bırakılabilir.

       (3) Uygulamalı sınavların süresi, sınav komisyonunca tespit edilir.

       Sınav salonuna girebilecekler

       Madde 42 - (1) Sınav salonuna; sınav komisyonu üyeleri ve gözetmenler dışında ancak okul komutanı ve okulu denetleme yetkisi olanlar girebilir.

       Sınavların değerlendirilmesi ve değerlendirme sonunda yapılacak işlemler

       Madde43 - (1) Sınavların değerlendirilmesi cevap anahtarına ve puanlama çizelgesine göre yapılır. Sözlü sınavları için cevap anahtarı düzenlenmez.

       a) Yazılı sınavlarda, kâğıtlar okunurken yanlışların altı aslı bozulmayacak şekilde renkli kalemle çizilebilir. Verilen puanlar, sınav kağıtlarının üst kısmında yer alan bölüme, soruların sıra numarası esas alınarak yazılır.

       b) Yazılı sınavlar değerlendirilirken sorulara verilen bütün puanlar, birden fazla kâğıt kullanan öğrencilerin her kâğıdına ayrı ayrı işlenir ve bu kâğıtlar komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır. Yazılı sınavların değerlendirilmesinde anlaşmazlık olursa üyeler puanlarını ayrı ayrı verir. Bu ayrı puanları gösterir belgelerle, gerekçeler bir tutanakla sınav not çizelgesine eklenir. Yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olan öğrencilerin sınav kağıtları isimleri açılmaksızın komisyon üyeleri tarafından ikinci bir defa daha aynı esaslarla incelenir. Ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav not çizelgesine yazılır.

       c) Değerlendirme ile ilgili işlemler bittikten sonra alınan puan ve notlar puan çizelgesine yazılır.

       ç) Sözlü sınavlar bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine göre yapılır. Yabancı dil derslerinde sözlü sınavların değerlendirilmesi akıcı konuşma, anlama, gramer, telaffuz ve kelime bilgisi başlıkları altında komisyondaki üyeler tarafından ayrı ayrı yapılır ve değerlendirme sonuçları toplanarak elde edilen aritmetik ortalama öğrencinin sözlü puanı ve notunu oluşturur.

       d) Öğretim Başkanı, sözlü sınavlarda komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı verilen puanlar arasında önemli farklar görürse, o sınavı durdurup, olayı gerekçesiyle birlikte hemen okul komutanlığına bildirir. Kendi başkanlığında yeni üye ilâvesiyle kuracağı takviyeli bir komisyonla sınavın devamını sağlar.

       e) Uygulamalı sınavlarda değerlendirme, komisyonca belirlenen ve okul komutanlığınca onaylanan esaslar doğrultusunda yapılır. Aynı dersten birden fazla sınav türü uygulanması hâlinde, puanların aritmetik ortalaması alınıp puana ve nota çevrilir. Özürsüz olarak bu sınavlardan herhangi birine girmeyenlere o sınavdan sıfır (0) puan verilir ve diğer sınavlardan aldığı puanlarla aritmetik ortalaması alınır. Bu şekilde kesinleşen puan ve notlar değiştirilemez ve notlara itirazda bulunulamaz. Cevap anahtarı, puanlama çizelgesi ve sorular, sınav kağıtları ile birlikte iki yıl saklanır. Sınav kağıtları, okulu denetlemeye yetkili olmayan kimselere gösterilmez ve verilmez.

       Sınavlarda kopya çekme

       Madde 44 - (1) Sınavlarda kopya çeken veya çekilmesine yardım eden öğrenciler, sınav salonundan çıkarılır ve kendilerine o sınav için sıfır (0) puan verilir.

       (2) Sınavlarda öğrencilerin bireysel olarak ya da kendi aralarında sözlü, yazılı veya başka yöntem ve araç-gereçle yapacakları her türlü bilgi alışverişi kopya çekme olarak değerlendirilir. Kopya, salondaki görevlilerce bir tutanakla tespit edilir. Kopya eylemi ile ilgili olarak yapılacak işlemler, ilgili makam/komutanlıklarınca yürürlüğe konulacak Disiplin Yönergelerinde gösterilir.

       Sınavlarda başarılı sayılma

       Madde 45 - (1) Sınavlarda bir dersten en az 2 (geçer) alan öğrenci; bu dersten başarılı sayılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 27 ve 29 uncu maddelerinde yer alan hükümler saklıdır.

       Sınav sonuçlarının ilanı ve ilişik kesme

       Madde 46 - (1) Sınav sonuçları, sınavların tamamının değerlendirilmesini müteakip öğretim başkanlığınca yayımlanır ve öğrenci amirliği veya muadili makam tarafından öğrencilere tebliğ edilir.

       (2) Ortalama yükseltme ve yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavların başlama tarihinin beş gün öncesinden, sınavların bitimine kadar, okuldan ayrılma işlemleri için müracaat edilemez. Ancak, okuldan çıkarılacak öğrenciler ile doğrudan sınıf geçen öğrencilerden isteyenlerin okulla ilişikleri kesilir.

       Sınavlara giremeyenler

       Madde 47 - (1) Sınavlar sırasında;

       Yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebiyle sınava giremeyeceklerini rapor ile yangın, deprem gibi doğal afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı veya vefatı, yahut spor, müzik, folklor gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle ortalama yükseltme sınavlarına giremeyeceklerini resmî bir makamdan alacakları belge ile, belgelendirenler, bu belgelerini özürlerinin kalktığı günü takip eden yedi gün içerisinde, okul komutanlığına teslim etmeleri halinde ayrıca sınava alınırlar. Bu sınav da ortalama yükseltme sınavları esaslarına göre yapılır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM :Diploma Düzenlenmesi ve Okul Birincilerinin Seçimi

       Diploma verilmesi

       Madde 48 - (1) Okulu bitiren her öğrenciye diploma verilir.

       Mezuniyet puanı

       Madde 49 - (1) Mezuniyet puanı, hazırlık sınıfından sonraki dört sınıfın yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Mezuniyet puanı tespit edilirken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Diplomada, mezuniyet puanı ile alanı belirtilir.

       Diploma tarihi

       Madde 50 - (1) Diplomalara bitirme tarihi olarak;

       a) Doğrudan mezun olanlar için ders kesim tarihi,

       b) Ortalama yükseltme sınavlarına girip mezun olanlar için sınavların sona erdiği tarih,

       c) Yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavlar sonunda mezun olanlar için sınavların sona erdiği tarih

       yazılır.

       Diplomaların düzenlenmesi ile ilgili hususlar

       Madde 51 - (1) Diplomaların düzenlenmesi ile ilgili hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

       Öğrenim belgesi verilmesi

       Madde 52 - (1) Diploma ile birlikte her öğrenciye bir de Öğrenim Belgesi verilir. Bu belgede öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve notları ayrı ayrı gösterilir.

       (2) Ayrıca, her dersten başarı durumu; Doğrudan Geçti, Ortalama Yükseltme Sınavı Sonunda Geçti veya Yıl Sonunda Bir Dersten Başarısız Olan Öğrenciler İçin Yapılan Sınav Sonunda Geçti şeklinde belirtilir.

       (3) Bu belgeye diploma puanı ve derecesi de işlenir. Öğrenim belgesinin aslı, öğrencinin okul dosyası içinde bir üst öğretim kurumuna gönderilir.

       (4) Mezun olmadan okuldan ayrılanlara da öğrenim belgesi verilir. Bu belgede, sınıflara göre aldıkları dersler, yıl sonu ders puanları ve notları, ders yılı veya dönem sona ermeden ayrılanlara ayrıca o ders yılındaki derslere ait dönem puan ve notları yer alır.

       (5) Sağlık nedeni dışında bir nedenle okuldan çıkan veya çıkarılan öğrencilere, okulda bulundukları sürece devlet tarafından yapılmış olan masraflar, sarf tarihinden itibaren işleyen kanunî faizi ile birlikte 30/5/1949 tarihli ve 5401 sayılı Askerî Öğrencilerden Başarı Göstermeyenler Hakkında Kanun ile 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik kapsamında işlem yapılır ve kendilerine öğrenim belgesi ve tasdikname verilir.

       Okul birincilerinin seçimi

       Madde 53 - (1) Öğrencilerin mezuniyet sıralamaları, okulların son sınıflarında okuyan öğrenciler arasından her ders yılı sonunda, disiplin durumu da dikkate alınarak doğrudan geçenlerin mezuniyet puanına göre belirlenir.

       (2) Yapılan sıralama neticesinde doğrudan geçenler arasında mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci, okul birincisi ilan edilir.

       (3) Doğrudan mezun olan öğrencilerin mezuniyet puanlarının eşit olması hâlinde; disiplin notu yüksek olana öncelik tanınır.

       (4) Öğrencilerin disiplin notlarının da eşit olması hâlinde, son sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenci, okul birincisi olarak tespit edilir.

       (5) Eşitliğin bozulmaması durumunda, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar, yıl sonu başarı puanları incelenerek okul birincisi tespit edilir.

       (6) Bu şekilde de eşitlik bozulmuyor ise son ders yılından başlanarak derslerin yıl sonu notlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınarak okul birincisi seçilir.

       (7) Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması hâlinde, okul komutanı, öğretim başkanı, öğrenci amiri veya muadili, bölüm başkanları ve ilgili öğrencilerin katılımı ile kur'a çekilerek okul birincisi ilan edilir.

       (8) Disiplin tam puanının 1/10'unu kaybeden öğrenciler okul birincisi olamaz.

       (9) Okul birincileri, okul komutanlıklarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilir.

    ONUNCU BÖLÜM :Yetiştirme Kursları ve Devam ile İlgili Esaslar

       Yetiştirme programları

       Madde 54 - (1) Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve çeşitli sebeplerle bir dönem notu eksik olan ya da hiç dönem notu verilemeyen dersler için ders yılının ikinci döneminde veya ders kesiminde yetiştirme programları uygulanır.

       (2) Yetiştirme programlarında işlenecek konular ve programın süresi, öğretim başkanı ile programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenler tarafından tespit edilir.

       (3) Programın süresi o dersin bir dönemdeki ders saati toplamından az olamaz. Programda, dersin haftalık saat sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve sözlü puanı verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması alınarak yıl sonu puanı ve notu belirlenir.

       (4) Dönem ve yıl sonu puanı ile notu, bu puan ve notlara göre belirlenir.

       Derse geç gelme

       Madde 55 - (1) Derse zamanında girmeyen öğrenciler, sınıf subayı/bölük komutanından alacakları mazeret belgesi ile derse kabul edilir.

       (2) Geçerli bir özrü olmadan derse geç gelen öğrenciler ile izinsiz olarak sınıftan veya okuldan ayrılan öğrenciler için disiplin işlemi yapılır.

       Ders yılı süresi ve devamsızlığın hesaplanması

       Madde 56 - (1) Ders yılının süresi; derslerin başladığı tarihten, kesildiği güne kadar, okulun açık bulunduğu günler sayılarak hesaplanır.

       (2) Tatil ve her ne sebeple olursa olsun ders yapılmayan günler hesaba katılmaz.

       (3) Ancak, okul komutanı tarafından ders saatlerinde yapılan toplantılar ders saati içinde kabul edilir.

       (4) Sabah veya öğleden sonra yapılan ders süreleri, yarım gün sayılır.

       (5) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır.

       (6) Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir.

       Devam-Devamsızlık

       Madde 57 - (1) Öğrenciler okula devam etmek zorundadır. Ders yılı içinde toplam 10 günü aşacak şekilde okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, puanları ve notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

       (2) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 30 iş gününü aşamaz. Özürlerini, resmî bir makamdan veya özel sağlık kurum ya da kuruluşlarından usulüne uygun olarak alınmış belge veya rapor ile, mazeretin sona erdiği tarihten itibaren 7 iş günü içinde okul idaresine sunmak şartıyla devam süresini dolduran öğrenciler gibi işlem yapılır. Kaza, yangın, vefat gibi durumlarda, yukarıdaki süre, okul idaresinin takdirine bırakılır.

       Özel durumlar

       Madde 58 - (1) Doğal afet, yangın, kaza veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı yahut vefatı gibi önemli sebeplerle kendilerine izin verilenler ile tedaviyi gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü ve özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrenciler;

       a) Özürlerini, resmî bir makamdan veya özel sağlık kurum ya da kuruluşlarından usulüne uygun olarak alınmış belge veya rapor ile, mazeretin sona erdiği tarihten itibaren 7 iş günü içinde okul idaresine sunmak (Kaza, yangın, vefat gibi durumlarda, yukarıdaki süre, okul idaresinin takdirine bırakılır.),

       b) Devam süresinin en az üçte ikisine devam etmiş ve iki dönem notu almış bulunmak,

       kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işleme tabi tutulur.

       (2) Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Yurt içindeki etkinliklere katılan öğrencilere, Genelkurmay Başkanlığı veya bağlı olduğu kuvvet komutanlıklarınca; yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise, Genelkurmay Başkanlığınca izin verilir. Bu izinlerin toplamı diğer devamsızlıklar dahil devam süresinin 1/3'ünü aşamaz. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem notu almış olmaları gerekir.

       (3) Yetiştirme programlarına devam zorunludur. Yetiştirme programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak üçte biri kadar devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

       Öğrenim hakkı

       Madde 59 - (1) Yönetmeliğin 58 inci maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı okula devam edemeyen öğrenciler ile ders yılı başlamadan tasdikname alarak okuldan ayrılan öğrenciler, o yıla ait öğrenim hakkını kullanmamış sayılır.

       Okulu bitirme süresi

       Madde 60 - (1) Bir öğrenci hazırlık sınıfı hariç bir yıl başarısızlık, bir yıl sağlık nedeniyle sınıf tekrarı dahil olmak üzere dört yıllık öğrenim süresini en fazla altı yılda bitirmek zorundadır. Bu süreler içerisinde okulunu tamamlayamayan öğrencilerin okulla ilişiği kesilir. Başarısızlıktan iki yıl veya sağlık nedeniyle iki yıl ve hazırlık sınıfında devre kaybeden öğrencilerin okulla ilişiği kesilir.

       (2) Askerî öğrencilerin sağlık durumlarının/kriterlerinin belirlenmesinde ve sağlık nedeniyle meydana gelecek devamsızlıklar için; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 25 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

       İş ve tatil günleri

       Madde 61 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okullarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş günü hafta arasına denk geliyorsa ders yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. Dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri, dinlenme ve yaz tatillerinin başlama ve bitiş günleri ile ortalama yükseltme ve yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavlar, her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilir. Çalışma takvimleri, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yürürlüğe girer.

       (2) Ders yılı iki döneme ayrılır. Birinci dönem ile ikinci dönem arasında dinlenme tatili verilir. Dinlenme tatili, ocak-şubat aylarında iki hafta süre ile; ikinci dönemden sonra verilen yaz tatili ise, ders yılının bitiminden itibaren yapılır.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : Hazırlık Sınıfı İlâve Edilmesi, Hazırlık Sınıfında Başarının Tespiti, Seviye Belirleme Sınavı

       Hazırlık sınıfı ilâve edilmesi

       Madde 62 - (1) İhtiyaç duyulması hâlinde Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarına hazırlık sınıfı da ilâve edilebilir.

       Hazırlık sınıfında başarının tespiti

       Madde 63 - (1) Askerî liselerin hazırlık sınıfında yabancı dil dersinden yıl sonunda başarılı olabilmek için, iki dönem not ortalamasının ve ikinci dönem notunun en az üç olması gerekir. Bu derste, okuma-anlama, dinleme-anlama, yazılı anlatım ve sözlü anlatım çalışmaları ayrı ayrı not konusu olmakla birlikte; dönem notu olarak yalnız bir not verilir. Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan hükümler dışındaki derslerden alınan notlar, sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak, öğrencilerin teşekkür ve takdir durumları tespit edilirken bu durum dikkate alınır.

       (2) Yıl sonunda sınıf geçme notu üçün altında olan öğrenci, yabancı dil dersinden hazırlık sınıfında başarısız sayılır ve not yükseltme sınavına alınır. Öğrenci bu sınavda başarılı olabilmek için en az üç almak zorundadır.

       (3) Hazırlık sınıfında ders yılı sonunda yabancı dil dersinden başarılı olamayan öğrenciler için, takip eden ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavda en az üç not alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

       (4) Hazırlık sınıfında yabancı dil dersinden başarısız olan öğrenciler için yıl sonunda bir dersten yapılan sınav uygulanmaz. Diğer dersler için ise uygulanır.

       (5) Hazırlık sınıfında; özürlü olarak sene kaybedenler dışında, her ne nedenle olursa olsun başarısız olan öğrencinin okulla ilişiği kesilir.

       Seviye belirleme sınavı

       Madde 64 - (1) Öğrencilerden; 9 uncu sınıfta birinci yabancı dil dersini takip edebilecek seviyede oldukları velileri tarafından sınavlardan önce okul yönetimine yazılı olarak bildirilenler, yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca ders yılı başlamadan hazırlık sınıfı seviyesinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar.

       (2) Bu sınavlarda alınan puanlar, nota çevrilir ve en az üç alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir.

    ONİKİNCİ BÖLÜM :Çeşitli ve Son Hükümler

       Sağlık ve diğer hususlar

       Madde 65 - (1) Sağlık durumu ile diğer hususlarda; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

       Yönerge

       Madde 66 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususlar, ilgili makam/komutanlıklarca çıkarılacak yönergelerle düzenlenir.

       Yürürlükten kaldırılan mevzuat

       Madde 67 - (1) 18/4/1998 tarihli ve 23317 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Silahlı Kuvvetler Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Hazırlık dahil dört yıllık eğitim yapan öğrenciler

       Geçici Madde 1 - 2004-2005 eğitim öğretim yılında veya daha önceki yıllarda askerî liselere ve astsubay hazırlama okullarına giren öğrencilere, okullarından mezun oluncaya kadar bu Yönetmeliğin 67 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Silahlı Kuvvetler Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 32 nci, 65 inci ve 67 nci maddeleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 68 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 69 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı birlikte yürütür.

    Mevzuat Kanunlar