TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLEME KANUNU TEMİZLİK MADDELERİ KULLANIM ESASLARI VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

    Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları Ve Usullerine Dair Yönetmelik

    Millî Savunma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 01/03/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26803

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde; yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken temizlik maddelerinin cins, miktar, uygulama yöntemleri ve ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli erbaş, er, askerî öğrenci ve kazana dahil olan diğer personel için yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken temizlik maddelerinin cins, miktar, uygulama yöntemleri, sarf usulleri ve ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Giyecek ve eşya temizlik maddesi: Erbaş, er ve askerî öğrencilerin kullandığı askerî giyim-kuşam malzemeleri, nevresim takımı, yatak örtüsü, battaniye, yatak koruyucu, havlu, perde ve benzeri eşyaların temizliğinde kullanılan temizlik maddelerini,

       b) Kirletici işlerde çalışan erbaş ve erlere verilecek temizlik maddesi: Ağır kir, yağ, pas, toz ve benzeri ortamlarda çalışan erbaş ve erlere kişisel temizliğinde kullanması amacıyla bedel ölçüt tablosunda belirtilen temizlik maddeleri gramajları üzerinden %50 oranında daha fazla verilmesi gereken temizlik maddelerini,

       c) Kişisel temizlik maddesi: Erbaş, er ve askerî öğrenciler tarafından kullanılacak banyo malzemeleri ile tıraş, diş bakımı ve diğer temizlik maddelerini,

       ç) Temizlik maddeleri bedeli ölçüt tablosu: Yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken günlük temizlik maddelerinin cinslerini, miktarlarını, gruplarını ve dağıtım, değişim ile bütçelemeye esas oluşturacak olan temizlik maddelerini gösteren çizelgeyi,

       d) Türk Silahlı Kuvvetleri: Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını,

       e) Yemek hazırlama ve sonrasında kullanılan temizlik maddesi: Kazana dahil olan personelin besleme hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan mutfak, yemekhane, bulaşıkhane, soğuk hava deposu, fırın gibi yerler ile bu yerlerde bulundurulan her türlü araç, gereç, teçhizat ve makinelerin temizliğinde kullanılan temizlik maddelerini

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar ve Uygulama

    Genel esaslar

       Madde 5 - (1) Kişisel temizlik, giyecek, eşya ve yemek hazırlama, pişirme hizmetleri sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği için gereken temizlik maddeleri istihkakları, Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Temizlik Maddeleri Bedel Ölçüt Tablosunda belirtilen miktarlara kadar aynen verilebileceği gibi, toplam parasal tutar aşılmamak ve her grup kendi içerisinde olmak kaydıyla, kullanım amacına uygun diğer temizlik maddeleri ile değiştirilebilir.

       (2) Günlük istihkak oranında verilen temizlik maddelerinden çeşitli sebeplerle tüketilemeyenler irada alınır.

       Uygulama

       Madde 6 - (1) Temizlik maddeleri bütçesinin belirlenmesinde barış kadroları esas alınır. Temizlik maddeleri bedel ölçüt tablosunda yer alan temizlik maddelerinin tahmini fiyatları her yıl Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanan bütçe yapımına dayanak olacak fiyatlandırma kitapçığında gösterilir.

       (2) Ağır kir, yağ, pas, toz ve benzeri ortamlarda çalışan veya görevlendirilen erbaş ve erler ile askerî öğrencilerin kişisel temizliğinde kullanması amacıyla, bedel ölçüt tablosunda belirtilen temizlik maddeleri gramajları üzerinden % 50 oranında artırılarak verilir. Bu maksatla Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Temizlik Malzemeleri Dağıtım Çizelgesi düzenlenir.

       (3) Erbaş, er ve askerî öğrencilere kişisel temizlik ve çamaşır temizliği için dağıtılacak temizlik maddeleri ile besleme hizmetlerinde kullanılacak temizlik maddelerinin hesabında bir ay otuz gün olarak kabul edilir.

       (4) Kişisel temizlik ve çamaşır temizliği için dağıtılacak malzemenin hesabında, saymanlığa bildirilen personel miktarları esas alınır.

       (5) Besleme hizmetleri temizliği için her ayın ilk iş günündeki kazan yoklaması esas alınır.

       (6) Hastalık, hava değişimi, izin, istirahat, firar ve benzeri nedenlerle birlikte bulunmayan erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlik maddeleri istihkakı, birlikten ayrı kaldığı süre bir ayı geçmediği takdirde kesilmeksizin aynen verilir. Bir ayı geçen sürelerde ise kişisel temizlik maddeleri istihkakı verilmez. Ancak Temizlik Maddeleri Bedel Ölçüt Tablosundaki diğer malzemeler birlik mevcudu üzerinden aylık olarak dağıtılır.

       (7) Değişim işleminde, tedarik edilen malzemelerin Katma Değer Vergisi hariç birim fiyatları esas alınacak olup, stokta mevcudu bulunmayan Temizlik Maddeleri Bedel Ölçüt Tablosundaki malzemeler için Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanacak olan fiyatlandırma kitapçığındaki birim fiyatlar esas alınır.

        (8) Erbaş, er ve askerî öğrencilerin Ek-1 Temizlik Maddeleri Bedel Ölçüt Tablosu kişisel temizlik maddeleri bölümünde belirtilen diş macunu ve diş fırçası değişime tabi tutulmaz, aynen verilir.

    (9) ( Ek fıkra: 27/06/2010-27624 S.R.G Yön/1.md.) İstihkak kapsamında aynen dağıtılan kişisel temizlik maddeleri hesabında, askeri öğrencilerin öğrenim süresi ile erbaş ve erlerin askerlik süresi dikkate alınır. Bu kapsamda; öğrenim veya askerlik süresinin, Ek-1 Tabloda belirtilen malzemelerin dağıtım miatlarına bölünmesi ile bulunacak miktarların kesirli olması durumunda üste tamamlanarak dağıtılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlük

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

    *Ekler İçin R.G'ye bakınız.*

    Mevzuat Kanunlar