TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN SAVAŞ ŞARTLARI İLE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA BESLEME DESTEĞİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin Savaş Şartları İle Olağanüstü Durumlarda Besleme Desteği İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yönetmelik

    Millî Savunma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 01/03/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26803

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinde savaş şartları ile olağanüstü durumlarda besleme desteği verebilmek için, gerekli olan usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş şartları ile olağanüstü durumlarda besleme desteği verilmesine ilişkin hüküm ve esasları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanununun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Dayanıklı hazır gıda: Özel ambalajlarda muhafaza edilen uzun süre dayanıklı gıda maddelerini,

    (b) ( Ek bent: 27/06/2010-27624 S.R.G Yön/1.md.) Hava Araçlarında Bulundurulacak Yiyecek Paketi: Hava araçlarında bulunan personelin olağanüstü durumlardaki bir günlük beslenme desteğini sağlayacak dayanıklı hazır gıdaları,

    c) Kıt'a yükü demirbaş erzak: Birliğin sefer kadrosuna göre bulundurulması gereken savaş veya olağanüstü durumlarda kullanılacak, cins ve miktarları belirlenmiş en az iki günlük dayanıklı hazır gıdaları,

       ç) Kıt'a yükü erzak: Savaş şartları veya olağanüstü durumlarda kullanılacak kıt'a yükü normal erzak ve kıt'a yükü demirbaş erzakı,

       d) Kıt'a yükü normal erzak: Savaş şartlarında besleme desteği verebilmek için, birliğin sefer kadrosuna bağlı olarak bulundurulacak depolamaya elverişli gıda maddelerini,

       e) Olağanüstü durum: Deprem, çığ, sel ve yangın gibi doğal afetleri, tehlikeli salgın hastalıkları, ağır ekonomik bunalımı, genel grev, kısmi veya genel seferberlik ilanı, yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebi ile kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması , hava araçlarının düşmesi veya zorunlu iniş yapması gibi durumları,

       f) Türk Silahlı Kuvvetleri: Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar ve Uygulama

    Kıt'a yükü erzak

       Madde 5 - (1) Birliğin savaş şartlarında ihtiyaç duyacağı kıt'a yükü normal erzak, barış şartlarında kullanılan mevcut gıda maddelerinden karşılanır. Sefer kadrosuna yönelik ayrıca gıda maddesi depolanmaz.

       (2) Olağanüstü durumlarda kullanmak üzere ihtiyaç duyulacak kıt'a yükü demirbaş erzak ise en az iki günlük ve öğünlere göre düzenlenmiş dayanıklı hazır gıdalardan oluşur.

       Kıt'a yükü erzaka dair uygulama (Değişik başlık: 27/06/2010-27624 S.R.G Yön/2.md.)

       Madde 6 - (1) Kıt' a yükü normal erzak olarak ayrıca gıda maddesi depolanmaz. Birliklerin barış stok seviyesi olarak hâlihazırda bulundurdukları gıda maddeleri, sefer stok seviyesini oluşturur. Sefer stok seviyesinin kaç günlük olacağı ve savaş durumunda ihtiyaca cevap verecek barış stok seviyesi, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir.

       (2) Olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak en az iki günlük ve öğünlere göre düzenlenmiş kıt'a yükü demirbaş erzakın cinsi, niteliği, bir kişi için günlük miktarı Ek-1'de gösterilmiştir.

       Kıt'a yükü erzakın depolanması

       Madde 7 - (1) Kıt'a yükü erzak kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde bulunan ikmal/levazım birimlerinde depolanır.

       Kıt'a yükü erzakın sarfı ve değişimi

       Madde 8 - (1) Savaş veya olağanüstü durumlarda kullanılacak kıt'a yükü demirbaş erzak her an elde bulundurulur. Bu nedenle, depolarda mevcut kıt'a yükü demirbaş erzakın sarfına prensip olarak yenilerinin alınmasıyla başlanır. Ancak;

       a) Dayanma süresi sonuna yaklaşan demirbaş erzak yenileri alınmamış olsa dahi tüketilir. Bunlardan gerekli görülenler için tüketilmeden önce ilgili birlik komutanlığınca muayene yaptırılır. Yedirilmesinde sakınca görülenler hakkında tutanak tutulur ve usulüne uygun olarak imha edilir.

       b) Dayanma süresi dolmayan ve yenisi ikmal edilen kıt'a yükü demirbaş erzaklar, depo kapasitesi de göz önünde bulundurularak tüketilir.

       (2) Yalnız kıt'a yükü demirbaş erzak verildiği günlerde, bu yiyeceklerin parasal değerinin günlük yemek bedelinin altında veya üstünde olması durumu dikkate alınmaz.

       (3) Kıt'a yükü demirbaş erzaka dâhil konservelerden herhangi birinin veya bir kaçının verilmesi hâlinde, 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanununun ekinde yer alan Günlük Yemek Bedeli Ölçüt Tablosundaki istihkak tutarını aşmamak şartıyla değişim hükümleri uygulanır.

    Hava araçlarında bulundurulacak yiyecek paketi

    Madde 8/A - (Ek madde: 27/06/2010-27624 S.R.G Yön/3.md.)

    (1) Hava araçlarında bulunan personelin olağanüstü durumlardaki bir günlük besleme desteğini sağlayacak dayanıklı hazır gıdaların cinsi, niteliği ve bir kişi için günlük miktarı Ek-2'de gösterilmiştir.

    (2) Hava araçlarında bulundurulacak yiyecek paketi, hava aracının düşmesi veya zorunlu iniş yapması gibi zaruri sebeplerle kullanılır.

    (3) Hava araçlarında bulundurulacak yiyecek paketi, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki hava araçlarında bulundurulur.

    (4) Hava araçlarında bulundurulacak yiyecek paketinde yer alan gıda maddelerinin;

    (a) Olağanüstü durumlardaki sarf işlemleri, olaya ait rapor, tutanak ve benzeri belgelere istinaden yapılır,

    (b) Diğer durumlardaki sarf ve değişim işlemleri için sekizinci madde hükümleri uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlük

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

    *Ekler İçin R.G'ye bakınız.*

    Ek-2 (Ek madde: 27/06/2010-27624 S.R.G Yön/4.md.)

    HAVA ARAÇLARINDA BULUNDURULACAK YİYECEK PAKETİ

    Sıra No.Sıra No. Yiyecek GrubuYiyecek Grubu MiktarMiktar

    11 Unlu MamullerUnlu Mamuller 500 gr.500 gr.

    22 Yenmeye Hazır Etli GıdaYenmeye Hazır Etli Gıda 300 gr.300 gr.

    33 Yenmeye Hazır TatlıYenmeye Hazır Tatlı 100 gr.100 gr.

    44 Yenmeye Hazır Kuru MeyveYenmeye Hazır Kuru Meyve 100 gr.100 gr.

    55 Yenmeye Hazır ÇerezYenmeye Hazır Çerez 100 gr.100 gr.

    66 SuSu 0,5 L.0,5 L.

    77 Poşet TuzPoşet Tuz 5 gr.5 gr.

    NOT: Hava araçlarında bulundurulacak yiyecek paketinde yer alan gıda maddelerinin cinsi ve miktarı bu Tabloya aykırı olmamak ve belirtilen gramajları aşmamak şartıyla, görev ve hizmet alanlarının özellikleri doğrultusunda Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir."

    Mevzuat Kanunlar