KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR HAKKINDA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/02/2008 - 2008/13292

    Resmi Gazete Tarihi : 08/03/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26810

    Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22/1/2008 tarihli ve 21426 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 11/2/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Geçici Madde 10 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde tren kazaları, deprem, sel, heyelan ve terör gibi önceden öngörülemeyen olaylar sonucu kapanan demiryollarının bir an önce trafiğe açılabilmesi için 2006 yılı içerisinde, değişik tarihlerde her defasında 30 günden az süreli geçici işler için yapılan hizmet akitleri çerçevesinde ve bu Genel Müdürlüğün ilgili bütçe tertiplerinden ayırdığı ödeneklerle ücretleri ödenmek suretiyle toplam 6 ay ve daha fazla süre ile çalıştırılanlardan, hizmet akitleri askıda olanlarla halen çalışan geçici işçilerin 2007 ve 2008 yılında emeklilik dahil herhangi bir nedenle boşalmış ve boşalacak olan daimi işçi pozisyonları kullanılarak, daimi işçi pozisyonlarına geçirilmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu hükmün uygulanmasında 15/10/2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı Kararnamenin eki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar ile getirilen sınırlamalar ve sınav şartı dikkate alınmaz.

    Söz konusu geçişler 31/12/2008 tarihine kadar tamamlanır."

    Madde 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar